ကမာ႓အသစ္စိန္ေခၚမွုအသစ္ သိပံၸပညာအသစ္

ကမာ႓အသစ္စိန္ေခၚမွုအသစ္ သိပံၸပညာအသစ္red_path_by_karil-d32ugsm

၁၉၆၅ ခုနစ္မွာ ကမာ႓တစ္ဝွမ္းလံုး လြတ္ျမာက္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားျမင့္ တက္ျဖစ္ပြားခဲ႔ပါတယ္ လင္ ဘိုင္ အိုဟာ
ပထမကမာ႓နင့္တတိယကမာ႓အႀကား
ခ်မ္းသာတဲ့နိင္ ငံနင့္ ဆင္းရဲတဲ့နိင္ ငံအႀကား
ကမာ႓့ေတာနယ္ေဒသနင့္ ကမာ႓့ျမိဳ့ႀကီးမ်ားအႀကားႀကီးမားေသာ
ခြဲျခားမွုကိုေရးသားခဲ႔ပါတယ္အဲဒါဟာ အခုခ်ိန္ထိအဓိကအ ေျခခံက်ေသာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနတုန္းပါဘဲ လင္ ဘိုင္ အိုဟာျပည္သူ့စစ္ပြဲေတြႀကားမွာကမာ႓့ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာကိုျမင္ ေတြ႔ခဲ႔ပါတယ္ ေမာ္စီတုန္းတရုတ္ျပည္တြင္ စတင္ ခဲ့ေသာျပည္သူ့စစ္ပြဲကဲ႔သို ့ေတာကိုအ ေျခခံ၍ျမိဳ႔ႀကီးမ်ားကိုဝိုင္း ထို့အတူကမာ႓့ေက်းလက္ေဒသကိုအ ေျခခံ၍ ကမာ႓့ျမိဳ႔ႀကီးမ်ားကိုဝုိင္း လို့ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္ အဲဒီအ ေျခခံသ ေဘာတရားဟာ ၁၉၆၅ က ေနအခုခ်ိန္ထိမွန္ကန္ေနတုန္းပါဘဲ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ကမာ႓ႀကီးဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ရာစုနစ္ဝက္ေလာက္မွာႀကီးမားစြာေျပာင္းလဲသြားခဲ႔ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ ရဲ့ နိင္ ငံေရးစီးပြားေရး အဆင့္အတန္း ေတာ္လွန္ေရးအုပ္စု နင့္လက္ ေတြ့လုပ္ငန္းေတြဟာထိုကဲ႔သို့ ေသာစိန္ေခၚမွုမ်ားကို မွီ၍ အမွီလိုက္နိင္ ရပါမယ္ ဒါက ေတာ့ ေတာ္လွန္ ေရးသ ေဘာတရားအားျဖင္ နားလည္ ရမယ့္အ ေျခခံက်ေသာ သ ေဘာတရားတစ္ခ်ိဳ႔ျဖစ္ပါတယ္
(၁) ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မွုေနာက္က်မွုဟာ ပံုစံအသစ္မ်ားကိုယူေဆာင္ သြားပါတယ္ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒဟာ ဖြံ႔့ျဖိဳးတုိးတက္မွုနိမ့္က်တဲ့ကမာ႓တစ္ခုကို ဖန္တီးခဲ႔ပါတယ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွု ဟာနိင္ ငံမွတစ္နိင္ ငံဆီသို့ပင္ လ်ွင္ ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္သြားရပါမယ္ အတိတ္ကာလမွာလဖြံ႔ျဖိဳးတယ္လို့ယူဆခံရ ေသာနိင္ ငံမ်ားဟာ စက္မွုလုပ္ငန္းမ်ားစြာဖြဲ႔စည္းထားခဲ႔ျပီးမတူကြဲ့ျပားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ရွိခဲ႔ႀကပါတယ္ အဲလိုဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္တဲ့နိင္ ငံမ်ားဟာ နယ္ခ်ဲ့ဝါဒီနိင္ ငံမ်ားျဖစ္လာျပီးတစ္ခ်ိဳ့ေတြက ေတာ့ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒီမ်ားျဖစ္လာခဲ႔ႀကပါတယ္ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒီနိင္ ငံေတြဟာသူတို့ကိုယ္တိုင္ တည္ေဆာက္ႀကျပီးသူတို့ေတြရဲ႔လုပ္သားေတြနင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုသူတို့ကိုယ္တိုင္ ထိန္းသိမ္းဖို့ျဖစ္ပါတယ္ အခ်က္အားျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီ နိင္ ငံေတြဟာသူတို့ေတြရဲ့လက္ ေဝခံနိင္ ငံေတြနင့္ ကိုလိုနီနိင္ ငံမ်ားရဲ့ အားေတြနင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာခဲ႔ပါတယ္ဥပမာအ ေနနင့္ အ နာက္ဥ ေရာပ နင့္ ေျမာက္ အ ေမရိကေတြရဲ႔စက္မွုလုပ္ငန္းဆိုင္ ရာေတာ္လွန္ေရးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဟာ ကိုလိုနီနိင္ ငံမ်ားမွ က်ြန္ကုန္မ်ားနင့္ အဖိုးတန္ေသာေျပာင္းေရြ႔မွုမ်ားေႀကာင့္ တိုးတက္မွုတစ္ခု လုပ္ေဆာင္ ဖို့ ျဖစ္နိင္ ပါတယ္ ေစ်းသက္သာေသာလုပ္သားနင့္ကုန္ႀကမ္းပစၥည္းမ်ားဟာ ဒီကမာ႓ေျမႀကီးေပၚကိုလူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မွု ဟာအ ေနာက္တိုင္းရဲ့ေခတ္မွီတိုးတက္မွုထဲမွာ
အသစ္ကိုလိုနီဆိုင္ ရာ ေစ်းကြက္မ်ားကိုဖြင့္ေပးေနပါတယ္ အဲဒီနည္းလမ္းဟာဒီေန့ထိလည္းပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ ေနပါတယ္
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ဒီေန့ေခတ္ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္နိမ့္က်မွုဟာအတိတ္္က နိမ့္က်မွုထက္ အဆင့္မ်ားစြာမတူကြဲျပားေတာ့ပါဘူးအတိတ္ကာလမွာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွုနိမ့္က်မွုဟာ စက္မွုလုပ္ငန္းမ်ားရွားပါးမွုနင့္ကုန္ထုတ္ပစၥည္းရဲ့ တနည္းအားျဖင့္အတိတ္, စက္မႈႏွင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးနီးပါးအၿမဲဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းနဲ႕ဆက္စပ္ခဲ့သည္။ ႏွင့္အညီ, စက္မႈႏွင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမရွိျခင္း၏မရွိျခင္းနီးပါးအၿမဲဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ႏွင့္အတူဆက္စပ္ခဲ့သည္။ ဒီအေဟာင္းပုံစံတခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ဆက္လက္ေသာ္လည္းအျခားေသာအရပ္တို႔ကိုအသစ္ပုံစံမ်ားထြန္းသစ္စၾကသည္။ သူတို႔တခါကဲ့သို႔ယေန႕ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝ, နယ္ခ်ဲ့နိုင္ငံေတြမွာမရွိေတာ့စက္မႈၾကသည္။ ယေန႕ပထမဦးစြာကမာၻ႔ေဒသအမ်ားအျပားအတြက္, နည္းပါးလာျခင္းႏွင့္နည္းပါးလာလူစက္႐ုံေတြမွာအလုပ္ၾကသည္။ အဲဒီအစား ပို. ပို. လူျဖန့္ျဖဴး, စီးပြားေရး, စီမံခန့္ခြဲမႈႏွင့္အမ်ားျပည္သူက႑တြင္အလုပ္ၾကသည္။ ပထမကမာၻ႔ေဒသအမ်ားအျပားတြင္, လူဦးေရ ပို. ပို. ေလာင္ေပမယ့္ဒီထက္နည္းနည္းထုတ္လုပ္သည္ ဒါကပထမဦးဆုံးကမာၻ႔ကုန္တိုက္စီးပြားေရးျမင့္တက္ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္, စက္႐ုံေတြတတိယကမာၻသို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနၾကသည္။ အမ်ိဳးအစားကြဲျပားမွုနိမ့္က်မွုတို့နင့္ဆက္စပ္ေနပါတယ္ အတိတ္ကာလမွာ စီးပြားေရးတိုးတက္မွုနိမ့္က်မုွဟာ ေငြ ေႀကးဆိုင ္ရာထုတ္လုပ္မွုနင့္ တျခားရင္းျမစ္ ဆန့္ထုတ္မွုကိုအဓိက ပတ္သက္ေနပါတယ္
ထိုထုတ္ကုန္မ်ားဟာ လုပ္ေဆာင္ ခံရျပီး ဒါမွမဟုတ္ျပန္လည္ျပဳျပင္ ခံရျပီး ဒါမွမဟုတ္ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီဖြံ႔ျဖိဳးျပီးနိင္ ငံမ်ားရဲ့ ႀ႕ကီးမားက်ယ္ျပန့္ေသာထုတ္လုပ္မွုလုပ္ငန္းမ်ားသို့စီးဝင္ သြားပါတယ္ ု တတိယကမာ႓စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဟာ
စက္မွုလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးလာျပီးမတူကြဲျပားလာတာနင့္ အမ်ွ ထိုအရာ ရဲ့အဓိကအ ေျခခံအက်ိဳးျမတ္က တတိယကမာ႓က လူေတြအတြက္မဟုတ္ပါဘူးပထမ ကမာ႓ရဲ႔လူေတြအတြက္သာျဖစ္ေနပါတယ္
တျခားနည္းနင့္ စဥး္စားမည္ဆိုလ်ွင္ တတိယကမာ႓နိင္ ငံေတြကထုတ္လုပ္ေနလ်ွင္ ပင္ တန္ဖိုးေတြက ေတာ့ပထမကမာ႓ဆီသို့သာတိုက္ ရုိက္ ဦးတည္ေနပါတယ္ အဓိကအက်ိဳးအျမတ္အားလံုးဟာနယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီေတြနင့္နယ္ခ်ဲ့နိင္ ငံႀကီးမ်ားမွလူမ်ားအတြက္သာျဖစ္ပါတယ္ထို့ေႀကာ က်န္းမာေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွုဟာစက္မွူလုပ္ငန္းနင့္ကြဲျပားမွုရဲ့ လံုးဝရုိးရွင္းတဲ႔ အ ေႀကာင္းအရာမဟုတ္ပါဘူး ျပီးေတာ့ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မွုနိမ့္က်မွုကလည္းအဲဒီအရာေတြ ရုိးရွင္းစြာ ကင္းမဲ့မွု ေႀကာင့္မဟုတ္ပါဘူးဒီေန့ ခေတ္မွာပထမကမာ႓ေရာတတိယကမာ႓ေရာပါ တိုးတက္စြာဖြံ႔ျဖိဳးလာေနပါတယ္ပထမကမာ႓ဟာထုတ္လုပ္မီုေလ်ာ့ပါးကာပိုမိုသံုးစြဲေလတတိယကမာ႓ေပၚမွာမွီခိုကပ္တြယ္ေလျဖစ္လာပါတယ္
(၂)ဒီမိုက ေရစီအသစ္ေတြဟာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳပါတယ္ အတိတ္ကာလမွာ နယ္ခ်ဲ့ဝါဒီမ်ားဟာကမာ႓ႀကီးကို ရုိးရာ ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္မွုနိမ့္က်ေသာနိင္ ငံမ်ားနင့္ရုိးရာဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေသာနိင္ငံမ်ားဟူ၍ ခြဲျခားထားခဲ႔ပါတယ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွုနိမ့္က်ေသာနိင္ ငံမ်ားကိုေဖာ္ျပရာမွာနည္းလမ္းမ်ိဳးစံု ပံုစံမ်ိဳးစံုရွိပါတယ္ အႀကိဳပ ေဒသရာဇ္စနစ္
အရငိးရွင္ စနစ ျဗဴရုိကရက္အရင္းရွင္ စနစ္စသည္တို့ျဖစ္ပါတယ္ အဲဒါရဲ ့တစ္ခုတည္းေသာအရာက ေတာ့တတိယကမာ႓ကိုပံုစံနစ္မ်ိဳးနင့္ေဖာ္ျပနိင္ ပါတယ္ ပထမအဆင့္က ေတာ့ဒီမိုက ရက္တစ္အသစ္ အဆင့္ျဖစ္ပါတယ္အသစ္ဒီမိုက ရက္တစ္ေတာ္လွန္ေရးဟာ အလုပ္သမားမ်ားလယ္သမားမ်ားဓနရွင္ လူတန္းစားမ်ားဟာ နယ္ခ်ဲ့ဝါဒီေတြကိုဆန့္က်င္ ကာ နယ္ေျမျပန္လည္ အမ်ိဳးသားတိုးတက္မွု အ ေျခခံဒီမိုကရက္တစ္ ျပန္လည္ထြန္းသစ္မွုတို့မွာစည္းလံုးညီညြတ္ႀကပါတယ္
ဒီမိုကေရစီသစ္ေတာ္လွန္ေရးဒုတိယအဆင့္အတြက္အေျခခံေရးသားထားပါတယ္။ ဒုတိယအဆင့္အ proletariat ေနာက္ထပ္၎၏အက်ိဳးစီးပြားအတြက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း reorganizes ဘယ္မွာဆိုရွယ္လစ္ဝါဒျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကြန္ျမဴနစ္ဝါဒမ်ားအတြက္အေျခခံအေပါင္းတို႔, ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၏အဆုံးေရးသားထားပါတယ္။ တတိယကမာၻရွိဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္း၏ေျပာင္းလဲေနတဲ့သဘာဝယေန႕ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြထိခိုက္ပါလိမ့္မယ္။ အနာဂတ္မွာ၏နယူးဒီမိုကေရစီပါတီေသခ်ာေပါက္ေပၚအေျခခံၿပီးတစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးကိစၥမျဖစ္ေစျခင္းငွါ “ဟုအဆိုပါဒါကိုမွေျမယာ။ ” ဒါဟာမွာအားလုံးျပည္ကို႐ုန္းကန္မႈမ်ားအေပၚအေျခခံၿပီးမည္မဟုတ္ပါ။
အဲဒါဟာ ေက်းလက္ေဒသမွာအတည္ခ် ဗဟိုမသတ္မွတ္နိင္ ပါဘူး ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္အဆင့္အတန္းမ်ား သူတို့ေတြနင့္သက္ဆိုင္ ေသာအမိုးအကာမ်ားဟာ သူတို့ေတြရဲ့ကိုယ္ပိုင္ ကုန္သြယ္မွုနင့္ စီးပြားေရးမ်ားဟာေယဘုယ်အားျဖင့္ ရပ္တည္ေနျပီး္ေစာဥိီးစြာပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ နင့္ ဒီမိုက ေရစီအသစ္ ရဲ့ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအစိတ္ပိုင္းမ်ားျဖစ္လာပါတယ္ ဒါမွမဟုတ္အဲဒါဟာ တတိယကမာ႓က ဆိုရွယ္လစ္အသစ္ျဖစ္တဲ့ ဆို ရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ ေရးပံုစံအသစ္ ရဲ့အ ေျခခံက်ေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္လာနိင္ ပါတယ္
(၃) ေတာ္လွန္ေရးအင္ အားစုေတြဟာ အရမ္းပံုစံအသစ္မ်ားနဲ့ စတင္ ပါတယ္ကမာ႓့စီးပြားေရးဟာတတိယကမာ႓မွဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွုနိမ့္က်တဲ့နိင္ ငံမ်ားမွလူမ်ားကို လူမွုထုတ္ကုန္အားလံုးအားမထည့္သြင္းပါဘူးဒါေပမယ့္ အစြန္းနစ္ဖက္မွာဘဲရွင္ သန္က်န္ ရစ္ေအာင္ လုပ္ေနပါတယ္သူတို့ေတြရဲ့အမ်ားစုဟာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားဒါမွမဟုတ္သူတစ္ပါးအကူအညီမ်ားနင့္ ရွင္ သန္ ရပ္တည္ေနရပါတယ္အဲဒီအခ်ိန္မွာဘဲ တတိယကမာ႓မွအခ်ိဳ့အစိတ္အပိုင္းမ်ားဟာ သူတို့ေတြရဲ့လုပ္အားခထက္ ပိုမိုေလ်ာ့နည္းစြာ ရရွိတဲ့ဝင္ ေငြနင့္ ပင္ ပန္းဆင္းရဲစြာရပ္တည္ ေနရတဲ့လူအမ်ားလည္းမ်ားစြာ ရွိပါတယ္
အဲ ပထမကမာ႓မွအလုပ္လုပ္ေနတဲ႔လူတန္းစားမ်ားဟာတစ္ခါတစ္ ရံမွာ တတိယကမာ႓အထဲမွာအလုပ္သမားမ်ားထက္ ပိုမိုအခြင့္အလမ္းမ်ားရွိႀကပါတယ္ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားရဲ့ခ်ိတ္ဆက္မွုက ေတာ့ အတန္္းအစားတစ္ခု ရဲ့ထုတ္လုပ္မွုအားေတြနဲ့မခ်ိတ္ဆက္ထားပါဘူး ဒါေပမယ့္လူမွု ဘဝအထိုင္ က်မွုနင့္ဆင္းရဲနိမ့္က်မွုတို့နင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါတယ္ ကမာ႓ရဲ့ ေနရာအခ်ိဳ့မွာ
မက္စ္ ရဲ့နာမည္ေက်ာ္ႀကားတံဲ႔စကားေဖာ္ျပမွုတစ္ခုျဖစ္တဲ့
ဘာမွဆံုးရွံဳးစရာမရွိဘူးဒါေပမယ့္အခြင့္ အေ ရးရွိတယ္ဆုိတဲ့စကားဟာ အရင္းရွင္ ဝါဒီမ်ားအားသူတို့ေတြရဲ့လုပ္အားေတြကို ေရာင္းခ်တဲ့လူေတြအတြက္အျမဲမျဖစ္ပါဘူး
ထို့ေႀကာင့္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားအသစ္ေပၚေပါက္လာပါတယ
(၄)တတိယကမာၻ၏အတန္းဖြဲ႕စည္းပုံအျဖစ္ေျပာင္းလဲ, ဒါေၾကာင့္ပထမကမာၻ႔ဖလား၏အတန္းတည္ေဆာက္ပုံရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ပထမကမာၻ႔ဖလား၌, ေတာ္လွန္ေရးသမားအတန္းအစားအခင္းျဖစ္ပြားရာကေနလြန္ၿပီ။ 1960 ခုႏွစ္တြင္တစ္ဦးေတာ္လွန္ေရးလူမႈေရးအေျခစိုက္စခန္းပထမကမာၻ႔ဖလား၏မျခားေသာစခန္းမ်ားတြင္ႏွင့္ခ်ဳပ္ထားလ်က္ရွိေသာလူအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြင္းတည္ရွိေၾကာင္းစဥ္းစားဘို႔အအခ်ိဳ႕ေသာအေျခခံရွိ၏။ ထိုသို႔ေသာအေျခယေန႕လည္းမရွိခဲ့ေခ်သည္။ အဘယ္သူမွ်မအေရးပါေသာပထမဦးစြာကမာၻ႔ေတာ္လွန္ေရးအတန္းအစားမရွိ, သိသာထင္ရွားေသာပထမဦးစြာကမာၻ႔ဖလား proletariat ရွိပါတယ္။ အဘယ္သူမွ်မသိသိသာသာရပ္တည္ခ်က္အတြက္ပထမဦးစြာကမာၻ႔ေတာ္လွန္ေရးအတန္းအစားရွိပါတယ္။ ဤသည္ကြၽန္ေတာ္တစ္ဦးေတာ္လွန္ေရးလူမႈေရးအေျခအဘို႔အပထမကမာၻ႔ဖလားထက္ေက်ာ္လြန္ၾကည့္ရႈရမည္ဟုဆိုလိုသည္။
အဲဒါဟာကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာျပည္သူ့စစ္ဟာပထမကမာ႓ဆီသို ့အ ေျခခံက်ေသာအဓိပၸာယ္မ်ားကိုေဆာင္ က်ဥ္းေပးလာတဲ့စြမ္းအင္ အသစ္ကိုဆိုလိုပါတယ္
(၅) ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာဆင္းရဲမြဲေတမွုႀကီးထြားလာမွုနင့္ ပစၥည္း
မဲ့လူတန္းစားအသစိနင့္အတူအနာဂတ္လူေတြရဲ့ စစ္ပြဲပံုစံေတြကလည္းေျပာင္းလဲလာမွာပါ
တတိယကမာ႓ရဲ့ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအခ်ိဳ႔မွာျပည္သူ့စစ္ေတြဟာ
ရုိးရာ ေမာ့္စ္ စစ္ပံုစံေနာက္ကိုလိုက္ ေနပါတယ္အဲဒါဟာ အသစ္လူ့အဖြဲ႔အစည္းရဲ့ ကြန္ျမဴနစ္နည္းလမ္းအားျဖင့္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအ ေျခခံေဒသမ်ားနင့္ အနီ ေဒသမ်ားမွ ေပၚေပါက္လာတဲ့လယ္သမားမ်ားရဲ့ ဥိီးေဆာင္ မွုနင့္ အသြင္ ပံုစံတူပါတယ္ အဲဒါဟာ ဒီမိုက ရက္တစ္အသစ္ အင္ အားစုမ်ားအထူးသျဖင့္ နယ္ေျမအတြက္ႀကိဳးစားမွုမ်ားနင့္ဆက္စပ္ေနပါတယ္ အဲဒါဟာ ေက်းလက္ေဒသမွ ျမိဳ့ႀကီးမ်ားသို ့ဆက္စပ္ခ်ီတက္သြားမယ့္လမ္းျဖစ္လာပါတယ္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ကမာ႓ႀကီးရဲ့ ေျပာင္းလဲမွုဟာဒီပံုစံဆိုေပမယ့္ ေနရာတုိင္းမွာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး တစ္ခ်ိဳံ Geographies ေတြဟာ ေရွးရုိးေမာ့္စ္္ဆစ္ ပံုစံနင့္ျပသာနာမ်ားကိုဖန္တီးႀကပါတယ္နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီေတြ ရဲ့အင္ အားႀကီးထြားလာမွုကလည္း ေရွးရုိးအ ေျခခံနယ္ေျမမ်ားနင့္ အနီေရာင္ ေဒသမ်ားကိုသိမ္းသြင္းဖို့ ရန္စြမ္းရည္ကို ထိခိုက္လာမွာပါ အ ေရးႀကီးဆံုးက ေတာ့ေက်းလက္ေဒသမွ လူမ်ားဟာ ျပညိသူ့စစ္ပြဲမွာ ေက်းလက္ေဒသမွဆင္းရဲသားလူမ်ားရဲ့ အ ေရးပါမွုကို ဖန္တီးရပါမယ္
(၆) အဲဒီမွာႀကီးထြားလာတဲ့စီးပြားေရးကပ္ဆိုက္မွု ရွိပါတယ္ အရင္းရွင္ စနစ္ဟာက်ြန္ေတာ္တို့ ရဲ့အဓိပၸာယ္ ရွိမွုကိုေက်ာ္လြန္ျပီးအကန့္အသတ္မဲ႔ျဖန့္ေဝမွု အ ေပၚအ ေျခခံပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ ကမာ႓ေျမႀကီးရဲ့အရင္းအျမစ္မ်ားဟာအကန့္အသတ္ ရွိပါတယ္ ထို့ေႀကာင့္ အရင္းရွင္ ဝါဒဟာ ကမာ႓ႀကီးရဲ့စီးပြားေရးစနစ္ႀကာ ရွည္စြာ ရွင္ သန္ ရပ္တည္ဖို့အတြက္မသင့္ ေလ်ာ္ပါဘူးပထမကမာ႓ရဲ့သံုးစြဲျဖဳန္းတီးမွုဟာေဝစုကိုေက်ာ္လြန္ ေနသျဖင့္ အဲဒါဟာက်ြန္ေတာ္တို့အတြက္စီးပြားေရးပ်က္ကပ္ကုိဦးတည္ေနပါတယ္ ပတ္ဝန္းက်င္ မ်ားဟာလည္းလူသားေတြရဲ့မဆင္ မျခင္ လုပ္မွုမ်ားေႀကာင့္ ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲသြားခဲ႔႔ပါတယ္ အနာဂတ္ ရဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားဟာအဲဒီဗ်ဴဟာမ်ားကိုဦးေနာက္ထဲဆီသို့ သြတ္သြင္းရပါမယ္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားဟာလူမုွဆက္ဆံေရး
နင့္ ထုတ္လုပ္မွုအားမ်ားသာကိုသာစိစစ္ ရမွာမဟုတ္ပါဘူးထုတ္လုပ္ မွုရဲ့ အ ေျခအ ေန ေတြက္ိုလည္းသူတို့ကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္နိင္ ရပါမယ္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားဟာဦးေနာက္ထဲဆီသို ့သဘာဝ ကမာ႓ႀကီးကိုယူေဆာင္ သြားဖို့လိုအပ္ပါတယ္ ဆိုရွယ္လစ္ဖြံ႔ျဖိဳးမွုဟာအရင္းအျမစ္မ်ားကုိဘယ္ေတာ့မွမျပီးဆံုးနိင္ တဲ့အသံုးျပဳခံေန ရ ေသာသဘာဝတရားႀကီးကို မဖန္တီးနိင္ ပါဘူး
အနာဂတ္ ရဲ့စြမ္းအင္ အသစ္ဟာစီးပြားေရးဆိုင္ ရာထိန္းသိမ္းနိင္ ဖို့ ရန္လိုအပ္လာပါတယ္
ကမာ႓ႀကီးေပၚမွ သက္ ရွိအားလံုးရဲ့အသက္ ရွင္ ရပ္တည္မွုဟာထို အခ်က္ ေပၚမွာတည္ ရွိေနပါတယ္
(၇)နည္းပညာအသစ္မ်ားနင့္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာမိုဘိုင္းနည္းပညာမ်ားဟာေတာ္လွန္ ေရးအတြက္ လမ္းအသစ္မ်ားကိုဖြင့္ လွစ္ေပးေနပါတယ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဆက္သြယ္ ေရးနင့္ နည္းပညာတိုးတက္မွုမ်ားဟာေတာ္လွန္ ေရးဟာအ ေရးႀကီးေသာလမ္းမ်ားနင့္ အရွိန္အဟုန္ျမင့္ စြာတိုးတက္လာေနပါတယ္
အရွိန္အဟုန္မ်ားဟာအခုခ်ိန္မွာ ပိုမို ျပင္းထန္လာနိင္ ပါတယ္ ေနရာတစ္ခုမွာ ရွိတဲ့ျဖစ္ ရပ္မ်ားဟာကမာ႓တစ္ဝွမ္းမွ အ ေျခအ ေန မ်ားနင့္ျဖစ္ ရပ္မ်ားကို လြယ္ကူစြာလြွမ္းမိုးနိင္ ပါတယ္ အ ေရးႀကီးတဲ့လမ္းေႀကာင္းမွာေတာ္လွန္ ေရးဟာတစ္ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာ လြွမ္းမိုးနိင္ မွာပါနည္းပညာအသစ္မ်ားဟာ ေတာ္လွန္ေရးဟာဘယ္လိုဖန္တီးလဲဆိုတာ
လမ္းေႀကာင္းသက္ ေရာက္မွုတစ္ခုကို ေတြ့လာနိင္ ပါတယ္ နည္းပညာအသစ္မ်ားဟာ
ဆို ရွယ္လစ္ေဆာက္လုပ္ ေရးမွာ အသစ္ျဖစ္နိင္ ေခ်မ်ားအျဖစ္ ဆန္းသစ္လာတာကို ေတြ့ျမင္ မွာပါ
အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဟာ နည္းလမ္းအားလံုးလိုလိုမွာျပန္လည္ဆန္းသစ္ထားတဲ့ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာျဖစ္ပါတယ္အဲဒါဟာ ဘာ့ေႀကာင့္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒဟာေတာ္လွန္ေရးသိပံၸပညာရဲ႔စတိတ္စင္ တစ္ခုျဖစ္ေနလဲဆိုတာႀကီးမားတဲ့အစိတ္အပိုင္းျဖစ္လာမွာပါ အဲဒါဟာယ ေန့ေခတ္ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာ ရဲ့ အ ေျခခံအခ်က္ပါ စီးပြားေရးဆိုင္ ရာနိင္ ငံေရးဟာ ေတာ္လွန္ ေရးလုပ္ဖို့ ရန္ ေသာ့တစ္ ေခ်ာင္းပါဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒါဟာဝါဒပိုင္းဆိုင္ ရာအစစ္အမွန္တစ္ခု ရဲ့ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ထားေသာအရာမ်ားကိုကန့္သတ္ဖို့ ရန္ မလံုေလာက္ပါဘူးက်ြန္ေတာ္တို့ ရဲ့ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ မွုမ်ားနင့္ လိုက္ဖက္ညီဖိို ့ဆို လ်ွင္ ဒီေန့ေခတ္ ရဲ့စိန္ေခၚမွုမ်ားကို ရင္ ဆိုင္ ဖို့ရန္ အဖြဲ့အစည္းဆိုင္ ရာပံုစံမ်ားကို တစ္ဖန္ျပန္လည္ဆန္းသပ္ ရပါမယ္ က်ြန္ေတာ္တိို့ဟာ ဝါဒပိုင္းဆိုင္ ရာအစစ္အမွန္ကို ရင္ ဆိုင္ ဖို့ ဦးေဆာင္ ဖို့ ရာတြင္ သာ မ ေႀကာက္ ရမွာမဟုတ္ပါဘူး
တစ္ကယ္လက္ ေတြ့ေျမျပင္ ေပၚမွာလည္းရင္ ဆိုင္ ရမွာပါ က်ြန္ေတာ္တို့မွာ အဖြဲံအစည္းေခါင္းေဆာင္ မွု အစီအစဥ္ ရွိပါတယ္ အလင္းေရာင္ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူေနာက္ လိုက္ပါအလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူအျဖစ္ ခံယူပါ

Leave a Reply