က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ ေနာက္တစ္ေန့အတြက္တိုက္ခိုက္ဖို့ ရန္ ရွင္ သန္ ရမယ္

myanmar_student_protest_education_law_ap_big_story_650 (1)

(llburmese.org)

ျပီးခဲံ့တဲံ႔သတင္းပတ္က ျမန္မာျပည္ ရဲ႔ လွုပ္ ရွားမွုေတြဟာ ျမန္မာျပည္ ရဲ့စစ္အစိုးရရဲံ႔ အႀကမ္းဖက္ဖ်က္ဆီးျခင္းကိုလုပ္ခဲ႕ပါတယ္ ဒီအပတ္ အ ေစာပိုင္းေလာက္ မွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြဟာ ရန္ကုန္ဆီသို ့လက္ ပံတန္းမွ ပညာေရးနဲ႔လူ့အခြင့္ အ ေရးရဲံ ခ်ိဳးေဖာက္ မွုေတြအ ေပၚကန့္ ကြက္ခ်က္ တိုက္ပြဲဝင္ ခဲ႕ပါတယ္ ရဲမ်ားနဲ႔ စစ္တပ္မ်ားဟာ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႔ရန္ကုန္ အ ေပၚခ်ီတက္ မွုကုိ ပိတ္ဆို့ထားခဲ႔ပါတယ္ ရဲေတြဟာ ခ်ီတက္သပိတ္ ေမွာက္သူေတြကိ မ်ိဳးစံု ဖိအားေပးတိုက္ခို္က္ခဲ႔ပါတယ္ သူတို့ေတြဟာ ေရ အ ေျမွာက္ေတြကိုအသံုးျပဳဖို့ စီစဥ္ထားခဲ႔ပါတယ္ ရနိကုန္ ျမိဳ႔မွာက်ာင္းသားသပိတ္ အ ေ႔ပၚေထာက္ ခံသူေတြကို အႀကမ္းဖက္ျဖိဳခြဲခဲ႔ ပါတယ္ မိန္းမမ်ားကိုပင္ ရက္စက္ယုတ္မာစြာ ရဲဝန္ထမ္းမဟုတ္ ေသာ ေႀကးစားလူမိုက္မ်ားကိုအသံုးျပဳကာ ျဖိဳခြင္းခဲံပါတယ္အပိုအ ေနနဲံ ဂ်ာနယ္လစ္ နစ္ ေယာက္ကို ထိုအျဖစ္အပ်က္ကုိ တင္ ျပတဲ႔အတြက္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ ေနာင္ ထားခဲ႕ပါတယ္ အခုအခါေတြမွာ အလုပ္သမားေတြဟာ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔အတူ အျပန္အလွန္ မွီခိုကာနွုိးထ ေတာ္လွန္ေနပါတယ္ အလုပ္သမားရာ ေပါင္းမ်ားစြာဟာ သူတို့ေတြရဲစက္ ရုံမ်ားမွ ရန္ကုန္သို့ခ်ီတက္ဖို ့ရန္ ႀကိဳးစားခဲ႔ပါတယ္ သူတို့ေတြဟာ ရဲေတြရဲ အႀကမ္းဖက္ဟန့္တားမွု ေႀကာင့္ ခ်ီတက္ မွုရပ္တန့္ခဲ႔ပါတယ္ တစ္ဖန္ ေက်ာငိးသားမ်ားစြာဟာ ဆကိလက္ ခ်ီတက္ ေန ရာလုပ္ ေဆာင္ မွုေတြဟာပိတ္ဆို့နိမ္နင္းခံ ေန ရပါတယ္ စစ္ ပြဲ ရဲံ ႔ ပထမ ဆံုးစည္းမ်ဥ္းဟာ ရန္သူကို သိဖို့ ပါ က်ြန္ေတာ္တုို့ဟာ ဘယ္သူ့ကုိ တိုက္ခိုက္ ေနလဲဆိုတာကုိ အျမဲတမ္းသိေန ရမယ္ အစစ္အမွန္ဟာ ျမန္မာျပည္ဟာ အခုခ်ိန္ထိ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ဆိုးရဲ႔ေလာင္းရိပ္ ေအာက္ က ေန ရုန္းမထြက္ နိင္ ေသးပါဘူး အစစ္အမွန္ဟာ ၂၀၁၁ ခုနစ္က နဲ႔အခု အ ေျခ အ ေနဟာ ဘာမွကြာျခားျခင္းမရွိေသးတာကုိ ေတြ႔ ရပါတယ္ က်ြန္ေတာ္ိတို့ဟာ စနစ္ဆိုးေအာက္ မွာက် ေရာကိ ေနပါတယ္႔ ျပီးေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရဟာ ပထမကမာ႓အရင္း ရွင္ မ်ားနဲံ အလုပ္လုပ္ ကာက်ြန္ေတာ္တို့ ရဲ႔ဘဝမ်ားကို ဂုတ္ ေသြးစုပ္ျပီး ပ်က္စီးေစခဲ႕ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ေတြဘယ္လိုဘဲ နိုးထနိုးထ က်ြန္ေတာ္တို့ေတြကို ေခ်မွုန္းေနပါတယ္ ရွင္ သန္ဖို့ ရန္ဘာနည္းလမ္းမွ မရွိဘူးျမန္မာျပည္ ရဲ႔ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ ဖိနိပ္သူအစိုးရကိုဆန့္က်င္ တဲံ႔မည္သည့္လူတန္းစားရဲံ႔ ေတာ္လွန္ မွုမဆို အျပည့္အဝ ေထာက္ခံပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာလူသားေတြပါ က်ြန္ေတာ္တို့မွာ စစ္မွန္တဲံအနာဂတ္ ရွိဖို့အခြင့္ အ ေရးရွိပါတယ္က်ြန္ေတာိတိုဟာ သင့္ တင့္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာဘဝကို ႐ ရဖိုလ ရန္ အခြင့္ အ ေရးရွိပါတယ ္္လယ္သမားမ်ားအလုပ္သမားမ်ား ေက်ာင္းသားမ်ားကိုတိုက္ခိုက္သူေတြဟာ လူယုတ္မာေတြပါ သူတို့ေတြဟာက်ြန္ေတာ္တို့ကုိနံပါတ္တုတ္ နဲ႔ ရိုက္ တဲ့အခ်က္ တိုင္း က်ြန္ေတာ္တို့ကုိ အက်ဥ္းေထာင္ ထဲသို့ပစ္ခ်လိုက္ တိုင္း က်ြန္ေတာ္တို့ကို တိတ္ဆိတ္ဖို့ လုပ္လိုက္တိုင္း က်ြန္ေတာ္တိို ့ရဲံသစၥာ ရွိမွုကို ျပသပါတယ္ အရင္း ရွင္ နယ္ခ်ဲ႔ စနစ္ စစ္အာဏာ ရွင္ မ်ား ရဲံ႔ ေရာင္းခ်မွု ေရာင္းဝယ္မွုကုိ ခံခဲ႔ ရပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ က်ြန္ေတာိတို့ရဲ ံတရားမ်ွတမွုအတြက္ တိုက္ခိုက္ တဲံ ႔လူတန္းစားေတြကုိေထာက္ ပံ့ေပးပါတယ္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ြန္ေတာ္တို့ ရဲံစစ္မွန္ ေသာ ေျပာင္းလဲမွုဟာ အလံုးစံုေတာ္လွန္ ေရးသာဆိုတာ နားလည္ထားရမယ္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူအတြက္ ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာျပည္သူ့စစ္ျဖစ္ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ေတြဟာ လြတိ ေျမာက္ မွုအတြက္တိုက္ခိုက္ ရမယ္ လြတိလပ္တဲ့ကမာ႓ႀကီးအတြက္ တိုက္ခိုက္ ရမယ္ တရားမ်ွတမွု ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ ျငိမ္းခ်မ္းမွုဖန္တီးိိနိင္ မွုတိ႔ုအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ေတြဟာ အ ေကာင္းဆံုးျဖစ္ နိင္ မယ့္ကမာ႓အတြက္ တိုက္ခိုက္ ရပါမယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ရဲ႔ဘဝ ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ နိင္ ရမယ္ သူတို့ေတြဟာ က်ြန္ေတာ္တို့ရဲံဘဝ ေတြကိုက်ြန္ေတာ္တို့လက္ ထဲမွ မလုယူနိင္ ပါဘူး က်ြန္ေတာ္တို့ရဲ႔အနာဂတ္ဟာ က်ြန္ေတာ္တို့အပိုင္ ပါ ေနာက္ တစ္ ေန့အတြက္ တိုက္ခိုက္ ဖို့ရန္ ရွင္ သန္ ရပါမယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ေတြျပန္လာ ပါျပီ

Leave a Reply