စိတ္ သ ေဘာထားႀကီးျခင္းဟာ အနိင္ ယူမွုမ်ားနဲံႏွစ္တစ္နစ္ ျဖစ္ ေအာင္ ျပဳ လုပိပါလိမ့္မယ္

10899602_335199560002044_1306005548_n (1)

အခုဟာနစ္သစ္ပါ က်ြန္ေတာ္တုိ့မွာ ႀကီးမားတဲံ႔ အရမ္းႀကီးမားတဲ႔အစီအစဥ္ ေတြ ရွိပါတယ္
က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ လွုပ္ ရွားရုန္းကန္ ေနပါတယ္ အရာအားလံုးဟာ ေနရာမွာ ရွိျပီးက်ြန္ေတာ္တို့ဟာ အလုပ္မွာအရည္အ ေသြးဆိုင္ ရာခုန္မ်ား ျဖစ္ ေအာင္ ျပဳလုပ္မွာပါ
ဘာပဲျဖစ္ ျဖစ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာသင့္ ရဲ႔ အကူအညီကိုလိုအပ္ပါတယ္
က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ ေမးျမန္းျခင္းကို မုန္းတယ္ ေတာင္းပန္ ရျခင္းကို မုန္းတယ္္
ဒါေပမယ့္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာသင့္ ရဲ႔ကူညီမွုကုိလိုအပ္တယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ
ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေရွ႔ပိုင္းစစ္မ်က္နာျပင္ ကို
ဆန္းသစ္တီထြင္ ေနပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲအရွိန္ ခြန္အားကုိ တိုးျမွင့္ ဖို ့ရန္ျပဳလုပ္ ေနပါတယ္
အဲဒီလို ျပဳလုပ္ဖ္ို ့ရန္ သူတို့ေတြ ရဲ႔ ေထာက္ပံ႔မွုကုိ ျပဳလုပ္ဖို ့ရန္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ
လူေတြကိုလိုအပ္ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ
ဒီနစ္ ေနာက္ ပိုင္းေလာက္္ မွာ ေမ်ွာ္မွန္းထားျပီး က်ြန္ေတာ္တို ့အစီရင္ ခံဖုိ ့ရန္ အမွန္တကယ္ ႀကီးမားတဲ႔ အစီအစဥ္မ်ား ရွိလာမွာပါ အဲဒါကိုမတိုင္ ခင္ ေတာ့ ေရွ႔ကိုတက္ ဖို ့ခ်ီတက္မွုကုိ သိတဲံ့အတိုင္း သင့္ အကူအညီနဲံက်ြန္ေတာ္တို ့ရဲံ့ပစ္မွတ္ေတြဆီကို ေရာက္လာ မွာပါ
ဒီနစ္ ရဲ႔ေနာက္တစ္နစ္ဟာ က်ြန္ေတာ္တို့ရဲ႔
ခမ္းနားႀကီးက်ယ္ေသာ ရုန္းကန္လွုပ္ ရွားစစ္ခ်ီတက္ မွု ရဲ႔ အ ေရးပါဆံုးနစ္တစ္နစ္ ျဖစ္လာ နိင္ ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာလူတိုင္းကုိ
သူတို့တတ္ နိင္ သ ေလာက္ အကူအညီေပးဖို ့ရန္ ႀကိဳးစားဖို ့ေမးျမန္းေနပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တုိ့အားလံုးကူညီလ်ွင္ ဒီနစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ က်ြန္ေတာ္တုိ့ဟာ အ့ံႀသဖြယ္ အနိင္ ရမွုမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ လာနိင္ မွာပါ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ လူတိုင္းကုိ ေက်းဇူးျပဳျပီး ဒီ ပရဟိတ ေရြးခ်ယ္နိင္ တဲ႔အခြင့္ အ ေရးကိုသံုးျပီးအလွဴအတန္းျပဳလုပ္ဖို့ရန္ ေမးျမန္းစံုစမ္းေနပါတယ္ သင္ ဟာ ေမးနဲ႔ တိုက္ ရုိက္ အလွဴအတန္းျပဳလုပ္လိုပါက
llco@llco.org ကိုဆက္သြယ္နိင္ ပါတယ္
စိတ္ သ ေဘာထားႀကီးမားျခင္း အနိင္ ယူျခင္း
အ ေလးနီျပဳလိုက္ပါတယ္
ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္

Leave a Reply