ညီမ်ွျခင္းနဲံတစ္ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာ ေပါင္းစညး္မွုု

powerequality

(llmyanmar.org)

ခ်မ္းသာတဲ႔နိင္ ငံမ်ားရဲ႔ ဘဝကို လြယ္ကူ အဆင္ ေျပစြာေန ထိုင္ နိင္ တဲ႔လက္တစ္ဆုပ္စာ
အလုပ္ သမား မ်ားကို ေျပာျပဖို ့ရန္ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒိမ်ားဟာ ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္
အဲဒါဟာ သူတို ့ေတြဟာ ႀကီးမားေသာ ဆင္း ရဲမြဲေတ ျခင္းကို ေႀကာက္ ရြံံ ေန တဲ႕ အဲဒါဟာ တန္ ျပန္ ေတာ္လွန္ ေရးပါ
အဲဒါဟာ က်ြန္ေတာ္တ္ု ့ကို ေျပာျပဖို ့ရန္ ေနာက္ ဆုတ္ ေနပါတယ္ အထက္တန္းလြွာမွာ စြန့္လြွတ္အနစ္နာခံမွု ရဲ႔ ေႀကာက္ ရြံ႔မွု အရမ္းဆင္းရဲ မြဲေတ မွု ရဲ႔ ေႀကာက္ ရြံ႔မွု ေတာ္လွန္ ေရးရုန္းကန္လွုပ္ ရွားမွု အတြင္းမွာ ျဖစ္တဲ႔ ပါတီမွာ မပိုင္ ဆိုင္ နိင္ ပါဘူး အဲဒါနည္းအ ေန နဲံ အာဏာရွင္ အစိုးရဟာ မျဖစ္နိင္ ပါဘူး အထူးသျဖင့္ အ ေနာက္ ဥ ေရာပ နိင္ ငံေတြမွာ အာဏာရအစ္ိုးရဟာ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္နိင္ ပါဘူး
VI လီိနင္ ရဲ႔နိင္ ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္ ထဲသို ့ ေျမာင္းေပါက္ ျဖစ္ပါတယ္

ကမာ႓ႀကီးတစ္ခုလံုးကုုိ ယူ ေဆာင္ ရာမွာ
ေျမာက္ အ ေမရိက နဲ အ ေနာက္ ပိုင္းဥ ေရာပ ဟာ ကမာ႓ႀကီးရဲ႔ ျမိဳ႔ႀကီးမ်ားဟု ေခၚဆို နိင္ ပါတယ္ ထို ့ ေနာက္ အာရွနဲံ အာဖရိက
လက္ တင္ အ ေမရိက တို ့ကို ကမာ႓့ေက်းလက္ ေဒသလို ့ေခၚဆို နိင္ ပါတယ္ ဒုတိယကမာ႓စစ္ျဖစ္ကတညး္က
ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစား ေတာ္လွန္ ေရးလွုပ္ ရွားမွုဟာ မ်ားစြာ ေသာ အ ေႀကာင္းျပခ်က္ အတြက္ ယာယီခန ေျမာက္ အ ေမရိကနဲ႔
အ ေနာက္ ဥ ေရာပ အရင္းရွင္ နိင္ ငံမ်ားက
အာရွမွာရွိတဲ႔လူေတြ ရဲ႔ ေတာ္လွန္ ေရးလွုပ္ ရွားမွုကို အာဖရိကနဲ႔လက္ တင္ အ ေမရိက နိင္ ငံမ်ားဟာ ႀက့ံခိုင္ စြာႀကီးထြားဖြံ႔ျဖိဳးလာပါတယ္ အပို အ ေန နဲ႔
မ်က္ ေမွာက္ ေခတိ ကမာ႓့ေတာ္လွန္ ေရး
ဟာ ျမိဳ့ႀကီးမ်ားကို ေက်းလက္ ေတာရြာမ်ားက ဝိုင္းရံျခင္းရဲ႔ ပန္းခ်ီကားတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္
ေနာက္ဆံုးေလ့ လာ ေတြ႔ရွိခ်က္ အရ ပထမကမာ႓နဲ႔ ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ အာရွ အာဖရိက လက္ တင္ အ ေမရိကန္သားေတြရဲ႔ လွုပ္ ရွားရုန္းကန္ မွု ဟာ ကမာ႓့လူဦးေရ ရဲ႔ လြွမ္းမိုးမွုကိို ခ်ဳပ္ ကုိင္ ထားမွုကို ပိတ္ ဆို့ထားပါတယ္
( လင္ ဘိုင္ အို ရဲ႔ ရွည္ႀကာေသာ ျပည္သူ့စစ္ ပြဲ)
ေမာ္ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ႔ ပထမ ရွစ္လံုးဟာ ဘယ္သူက က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ႔ ရန္သူေတြလဲ? ဘယ္သူေတြက က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ႔မိတ္ ေဆြ ေတြလဲ?မက္စ္ဝါဒီ ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာ ရွင္ မက္စ္ဟာ ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒသို ့ ေရာက္ ရွိ ေစဖို ့ရန္ သိပံၸ စာ ေမးပြဲကို အ ေထာက္ အကူျပဳပါတယ္ ျပီးေတာ့ ကြနိ္္ ျမဴနစ္ ဝါဒဟာ လူသားလြတ္ ေျမာက္ ေရး
ဖိနိ္္ပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွု အားလံုးရဲ႔အဆံုးသတ္ ထက္ ေလ်ာ့နညး္စရာ မရွိပါဘူး ေမာ္ဟာ သူငယ္ခ်င္း ေတြ ရဲ႔ ေမးခြန္းေတြကို အ ေရးႀကီးမွု ရဲ႔
ေမးခြန္း ေဝဖန္ မွုမ်ားကို ေခၚခဲ႔ပါတယ္
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ဟာ အဲဒီ ေမးခြန္းကို မွန္ ကန္ စြာ မ ေျဖဆို နိင္ လ်ွင္ အရာအားလံုးဟာ
မျဖစ္ နိင္ ပါဘူး ေလ့လာ ေတြ႔ ရွိခ်က္ တစ္ခု ဟာ ပိတ္လိုက္ ရင္ ကြန္ျမဴနစ္ေတာ္လွန္ ေရးကိို ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ဖုိ ့ မလြယ္ေတာ့ပါဘူး ဆိုရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ အျမင္ ဟာ ဘာမွအဓိပၸာယ္ မ ေရာက္ပါဘူး အဲဒီမွာထင္ ေယာင္ ထင္ မွား
အိမ္မက္မ်ားသာ ရွိပါေတာ့တယ္ ေတာ္လွန္ ေရးအတြက္ ပစၥည္းမဲ႔ အ ေျခ ခံေတြကိုနားလည္ ထားျခင္းတစ္ခုသာ စစ္မွန္ ေသာ ေလ့လာေတြ႔ ရွိခ်က္ အပိုင္းတစ္ခုသာ လ်ွင္ ဆို ရွယ္လစ္ စနစ္တည္ ေဆာက္ ရန္
ကြန္ျမဴနစ္ စနစ္ကို ေရွ႔ဆက္ ဖို ့ရန္ ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားေတြ စြမ္းအင္ ဝင္ ေရာက္ နိင္ ဖုိ ့ရန္ လံုေလာက္ ေသာ ဆုုိရွယ္လစ္ အားမ်ားရ ရွိေစနိင္ ပါတယ္
နယ္ခ်ဲ႔ ကို ဆန့္က်င္ ဖို ့နဲ႔ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒ ကို အႀကိဳက္ဟာ ဘယ္သူဟာ စု ေပါင္းထားနိင္ လဲ မစု ေပါင္းထားနိင္ လဲဆိုတာ နားလည္ထားရွ္ိ ဖုိ့ ရန္ အဲဒါဟာ ဘယ္သူက ဆို ရွယ္လစ္ ဝါဒ ေအာက္ မွာ အလုပ္ျဖစ္သလား ဘယ္သူက အလုပ္ ျဖစ္သလဲ ဆိုတာကို ေမးဖို ့ရန္လို အပ္ပါတယ္
အဲဒီဆုိ ရွယ္ အ ေတြးက ဆို ရွယ္လစ္ဝါဒီ ေတြမွ ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ဘက္မွာ က်ဆံုးဖို ့ အက်ိဳးရွိ ေစဖို ့ျဖစ္ပါတယ္ အဲဒါ အ ေျခ ခံ သ ေဘာတရားပါ
တခ်ိဳ႔အဓိပၸာယ္ ေတြမွာ လူတိုင္းက ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒီလက္ ေအာက္ မွာ အက်ိဳးအျမတ္ ရ ရွိႀကပါတယ္ အဆံုးစြန္ ဆံုးကြန္္ ျမဴနစ္ ဝါ ဒီေအာက္ မွာ ဘဝဟာ
လူတိုင္းက စိတ္ခ်မ္းသာျပီး ပိုမိုက်န္းမာအသက္ ရွည္နိင္ ပါတယ္ တန္ျပန္ ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ အစိတ္အပို္င္းေတြဟာ အဖြဲ႔ဝင္ ေတြ ေတာင္ ျဖစ္နိင္ ပါ ေသးတယ္ အရင္း ရွင္ ဝါဒီရဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ အဖ်က္အဆီးမ်ားဟာ
အရမ္းေကာင္းမြန္ ျပီးအဓိပၸာယ္တစ္ခု အ ေန နဲ႔ လူတိုင္းဟာ အတိုးနွနး္အရွည္ကို ေထာက္ ပံ႔ေပးဖို့ ရန္ ျဖစ္ပါတယ္ အဲဒီ ေဝးကြာတဲံအနာဂတ္မွာ အစိ္တ္အပိုင္းေတြဟာ ရပ္စဲခဲံျပီး ေနာက္ပိုင္းတည္ဖို ့ရန္ ရပ္စဲခဲ႔ပါတယ္
လူတိုင္းနီးပါး အက်ိဳးအျမတ္ ရ ရွိပါတယ္ လူတိုင္းဟာ ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒ ေအာက္မွာ အရွည္ႀကာႀကာ အက်ိဳးအျမတ္ ရွိ ရုံသာမက ေရတ္ိုမွာလည္း အမ်ားစုကလည္း ဆံုးရွံဳးမွုဟာ ကုန္ဆ့ံုးေတာ့မွာပါ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒဟာ ခ်မ္းသာမွုနဲ႔စြမ္းအင္ က္ု ျပန္လည္ထုတ္ေဝ
ရျပီးေတာ ့ အစစ္အမွန္ ကမာ႓မွာ အဲဒါေတြဟာ အဆံုးရွိျပီး အကန့္အသတ္
ရွိပါတယ္ အဲဒါဟာ ခ်မ္းသာမွု နဲ႔ ဆင္းရဲတဲံ႔
ကမာ႓ဝင္ တန္းကို စုေပါင္းျခငး္းက္ို ကာကြယ္ဖို ့ရန္ စစ္မွန္ ေသာဝတၳဳျဖစ္ပါတယ္
စစ္မွန္ေသာ ကမာ႓ဟာသ ေဘာထားကြဲလြဲ
မွဳ ရဲ႔ တစ္ခု ပါ အျခားစကားနဲ႔ဆို ရင္ ေတာ့
က်ြန္ေတာ္တုိ့ဟာ ေျမထဲပင္ လယ္ နိင္ ငံအပိုင္းမ်ားကို သူတို့အခု လက္ ရွိတည္ ရွိ ေနတဲ႔ေန ရာလို ေရွ႔တိုးရမယ္ အဲဒါဟာ ဘာ့ ေႀကာင့္လဲဆို ေတာ့ ဓန ရွင္ လူတန္းစား ရဲ႔ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ ကားမွုဟာ ဆယ္စုနစ္တစ္ခုကို ျဖတ္လ်ွက္က်ြန္ေတာ့္ိကု္ သူ့ကို
ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားတစ္ ေယာက္ ျဖစ္ခဲ႔သလ္ို
ယ ေန့ ေမ့ မ ရတဲံ အဓိပၸာယ မဟုတ္ပါဘူး
က်ြန္ေတာ္တုိ ့ အ ေန န႔ ဲ ေျမထဲပင္ လယ္နိင္ ငံ ေတြက္ု ေရွ႔ဆကိ တိိုးရမယ္
အခ်ိဳ႔ ေန ရာ ေတြမွာ ေတာ့ ေရွ႔ဆက္မတိုးသင့္ ပါဘူး
ရုိးရွင္းတဲ႔အမ်ားစုပီသ ထင္ ရွားတဲံ ႔ ကမာ႓ႀ႕ကီးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အခ်က္ တစ္ခ်က္ က ေတာ့ ပထမကမာ႓နဲတတိယကမာ႓ႀကားက ကြာျခားခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္ အရင္းရွင္ နယ္ခ်ဲစနစ္ဟာ စြမ္းအင္ နဲံ ခ်မ္းသာႀကြယ္ ဝမွဳ ဟာတခ်ိဳ႔လူဦးေရ မ်ားသို ့ တျခားလူေတြ ရဲံစရိတ္ ေတြနဲ႔ ပို ့ ေဆာင္ေပးပါတယ္
ကမာ႓ႀကီးရဲ႔အနည္းစုသာ အက်ိဳးအျမတ္ ရွိျပီး အမ်ားစုက ေတာ့ မ ရ ရွိႀကပါဘူး
ဝင္ ေငြလိုက္ ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာ ေလ့ လာႀကည့္ ရွဳတဲ႔ခါ လူဦးေရ ေတြကု္ ျဖတ္ျပီး
က်ြန္ေတာ္တုိ့ ဟာခ်မ္းသာတဲ႔သူနဲ႔ ခ်မ္းသာတဲံသူမဟုတ္တဲ႔သူေတြ ရဲ႔ အာရုံခံစားမွုကုိ ရ ရွိပါတယ္ အဲဒါေတြအကုန္လံုးအျပီးမွာ ဝင္ ေငြက အႀကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ အဆက္ အသြယ္ ရွိျပီး တျခားခ်မ္းသာ ေသာညြွန္းေသာကိရိယာမ်ားနဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္
ဝင္ ေငြကို ေလ့လာႀကည့္ျခင္းအားျဖင့္ က်ြန္ေတာ္တုိ ့ကို တစ္ကမာ႓လံုး အ ေန နဲ
ဘယ္ ေလာက္ ခ်မ္းသာ ေနသလဲဆုိတာ အျဖစ္ ေပးပါတယ္ ခ်မ္းသာမွုနဲ႔စြမ္းအင္ ဟာ ဆက္စပ္တဲ့ ေန ရာမွာလ်ွိဳ႔ဝွက္ခ်က္ ရွိပါတယ္ ဆိုရွယ္ အုပ္စု ေတြဟာ ဒီထက္ ပို ခ်မ္းသာ ေစခ်င္ ျပီး ဒီထက္ပို စြမ္းအင္ ရွ္ိသလို ဒီထက္ ပို ဆင္း ဆငိး ရဲရဲနဲ႔ ေလ်ာ့နည္းဖို ့ ဂရုစိုက္ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္
ဝင္ ေငြ ထုတ္ ေဝျဖန့္ျဖဴးျခင္းဟာ တစ္ကမာ႓လံုးအ ေန နဲံ ႀကည့္ရွဳျခင္းအားျဖငိ့
ဒီဟာက က်ြန္ေတာ္တု္ ့ကုိ ႀကီးမားတဲ႔
ဓာတ္ပံုတစ္ခု ရွိပါတယ္ ပထမကမာ႓အလုပ္သမားကိစၥဟာ ကမာ႓ရဲ႔
ဆကိ သြယ္ခ်က္ မွာ ရပ္တည္ ေနတာျဖစ္ပါတယ္
ကမာ႓့ ဝင္ ေငြမ်ားမညီမွ ် ပါ လ်ွင္ ဘာနဲ႔တူလဲဆိုတာ ျပဖို ့
လက္ ေတြ႔ခန္းအ ေတ့ြး ကို သံုးႀကပါစို ့
အဲဒါဟာ ဆုိ ရွယ္လစ္ ဝါဒီဟာ ဒီထက္ ပိုျပီးေလးနက္တဲံ႔ပံုံစံ ေျပာင္းလဲနိင္ ပါတယ္
အဲဒါက ဝင္ ေငြ အ ေပၚ သာေနသလို ျဖစ္ ေန ပါတယိ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အ ေတြးအ ေခၚဆုိင္ ရာ လက္ ေတြ႔ခန္းဟာ က်ြန္ေတာ္တုိ ့ကိုနယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီ အလုပ္ ျဖန့္ျဖဴမွဳနဲ့ အဲဒါ မဟုတ္ တဲ႔ အရာမွ လူဦးေရ ရဲ႔ အာရုံခံစားမွုဟာ အက်ိဳးအျမတ္ ရ ရွိ ေန တာကုိ ေပးမွာပါ အ ေမရိကန္ ကအလယ္ အလတ္ ဝင္ ေငြဟာ အိမ္ေထာင္ စုဝင္ တစ္ေယာက္ ရဲ တစနစ္ပတ္လံုးဝင္ ေငြဟာ အႀကမ္းအားျဖင့္
၁၉၄၀၀ ေဒၚလာ ရွိပါတယ္ ဝင္ ေငြဟာ လုပ္အားခမ်ားသက္သက္ မဟုတ္ႀကပါဘူး
ဒါ ေပမယ့္ အဲဒီထဲမွာ အလုပ္မလုပ္မွု အတြင္း ေငြ ေပးေခ် ျခင္း လူမွုဖူလံု ေရး
ေငြ ေႀကးေပး ေခ် ျခင္း မသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္း
က ေလးေလးမ်ားကို ေထာက္ ပံ႔တဲ႔ ေငြ ေႀကးေခ် ျခင္း သာမန္အလုပ္သမားမ်ား
အမ်ားအားျဖင့္ မည့္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ ေရးရာစီမံမွုမ်ားကို ရင္းနီးျမွဳပ္ နံျခင္းဒါမွ မဟုတ္ ဝင္ ေငြ ရဲ႔အျခားအမ်ိဳးအစားမ်ားဟာ
လုပ္ ရိုးလုပ္ စဥ္အတိုင္း လက္ ခံ ရ ရွိ ေန ပါတယ္ ပံုမွန္ အ ေမရိကန္ တစ္ ေယာက္ ဟာ အသက္ ၁၈ ဒါမွမဟုတ္
အသက္ ၁၈ ထက္ ပိုႀကီးတဲံသူဟာ တစ္နစ္ကို
အ ေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၂၀၀၀ ရ ရွိနိင္ ပါတယ္ အ ေမရိကန္ ျပည္ေထာင္ စုမွာ ရွိတဲ႔မည္သူမဆို တစ္နာရီကို ေဒၚလာ ၇.၂၅ ရဖုိ ့မခက္ခဲဘဲပံုမွန္ ျဖစ္ ေနပါတယ္ အျပင္ အလုပိ ေတြ ဥပမာအ ေန နဲ ႔ စက္ ရုံအလုပ္သမားမ်ားဟာတစ္နာရီ႕ကို ၁၀ ေဒၚလာ
သို ့မဟုတ္ ၁၀ ေဒၚလာထက္ ပို မ္ို ရ ရွိႀကပါတယ္ အလြန္ အနညး္ငယ္ေသာ
အဲဒီလစာ ဟာ ရွားပါးတဲ႔ သီးျခား အနညး္ငယ္
လုပ္အားဟာ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုမွာ ရွိတဲံ ႔ တစ္ ေနကုန္ အလုပ္လုပ္တဲ႔လူတစ္ေယာက္ဟာ တစ္နစ္မွာ
တစ္ကမာ႓လံုးအားျဖင့္ တစ္နစ္ကို ေဒၚလာ
၁၅၀၀၀ ေဒၚလာ ရပါတယ္ အပို အ ေန နဲ႔
သူ့မွာ ဝင္ ေငြ ေတြတိုးဖိို ့ လည္းရွိပါတယ္
အ ေပးအယူ အ ေန နဲ႔ အလယ္အလတ္ေတြရဲ႔ ဝင္ေငြဟာ တစ္ကမာ႓လံုးအ ေန နဲ႔ တစ္နစ္ကို ၈၅၀ ေဒၚလာ ရ ရွိပါတယ္ တတိယကမာ႓ရဲ႕ ဆင္းရဲတဲ႔ နိင္ ငံမ်ားရဲအမ်ားစုဟာ ေဒၚလာ သံုးေဒၚလာ
ေတာင္ မ ရ ရွိႀကပါဘူး တတိယကမာ႓မွာ ရွိတဲ႔လူသားဆန္ မွဳဟာ လူသားဆန္ မွဳ ရဲ႔အမ်ားစု ဟာ အသက္ ရွင္ က်န္ ရစ္ ေန ရု့ံသာ ရွိပါတယ္ အဲဒီတူညီမ်ွမွု ကမာ႓ႀကီးရဲ႔စီးးပြား ေရးကို အုပ္ခ်ဳပ္လိုက္လ်ွင္
အဲဒါနဲ႔တူတာ ဘာရွိမလဲ? ဝင္ေငြ ေတြကို
ညီမ်ွစြာ ထုတ္ ေပးထားတံဲ စည္းေအာက္ မွာ
ဝင္ ေငြ ေတြဟာ ဘာနဲ႔တူမလဲ? လူတုိင္းက ဂလိုဘယ္ လူမွု ေရး ထုတ္ကုန္ေတြ ရဲ႔ မ်ွ ေဝမွု နွုနး္ဟာ ဘယ္လို ေန ရာမ်ိဳးမွာ ညီမ်ွစြာ
ရ ရွိနိင္ မလဲ? ကမာ႓့ရဲ႔ ဝင္ ေငြဟာ ကမာ႓့လူဦးေရ ႀကားမွာ အခ်ိဳးက် ခြဲစိတ္လိုက္မယ္ဆု္ ရင္ လူတိုင္း အႀကမ္းအားျဖင့္
၈၀၀၀ ေဒၚလာ အမည္တင္ ခြင့္ ရွိပါတယ္
အျခားစကားအ ေန နဲ႔ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စု မွာ ရွိတဲ႔ ညီမ်ွျခင္း ရဲ မ်ွ ေဝမွုဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္
အဲဒီထုတိ ေဝမွု ေအာက္ မွာ စုစု ေပါငါးဝင္ ေငြ ရဲ႔ အႀကမ္းအားျဖင့္ ၈၀၀၀ ေဒၚ လာအမည္ ခံခြင့္ ရွိပါတယ္ အ ေမရိကန္ ျပည္ေထာင္ စုမွာ ရွိတဲ ႔ အနည္းဆံုးဝင္ ေငြ ဘဲ ရတဲ႔လူေတာင္
ညီမ်ွတဲထုတ္ ေဝျဖန့္ုျဖဴးမွုကို ဆံုးရွံဳးမွုကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ ဆက္ လက္ ရပ္တည္ နိင္ ပါတယိ သူတို ့ေတြ ရဲ႔စု စု ေပါင္းဝင္ ေငြ
တစ္ဖကိဟာ ဆံံုးရွ့ံဳးျခင္းကုိ ျဖစ္ ေပၚ ေစပါတယ္ လူတစ္ေယာက္ဟာ ဒုတိယအက်ိဳးအျမတ္ ရဲ႔ အမ်ိဳးအစားအားလံုးကို ပထမကမာ႓မွာ ရိုးရွင္းစြာ ေန ထိုင္ ျခင္းဟာ ႀကီးမားေကာင္းမြန္ ေသာ မိုဘိုင္းအစိတ္အပိုင္း လူထုနဲ့ဆို ရွယ္ ဝန္ ေဆာင္ မွုမ်ား ပါဝင္ ဖြဲ႔စည္းတည္ ေဆာက္ ထားေသာ ပိုမို ေကာင္းမြြန္ ေသာျပည္သူ့ပညာ ေရး
ပိုမို ေကာင္းမြန္ ေသာ လံုျခံဳေရးစသည္တုိ ့ျဖစ္ပါတယ္ ပထမကမာ႓မွ ဆင္းရဲဆံုးအလုပ္သမားေတြ ေတာင္
ပိုမိုညီမ်ွ ေသာ စနစ္ ေအာက္ မွ အက်ိဳးအျမတ္ ရ ရွိေစ ရန္ အလားအလာ မရွိဘဲ အပို အ ေန နဲ တန္းတူညီမ်ွလို လားေသာ ထုတ္ ေဝျခင္းစီမံခ်က္ ကဲ႔သို ့
စြန့္စားျခင္း ပင္ မျပဳလုပ္ဘဲ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ကာ သမိုင္းေရးရာ ကုပ္တြယ္ ေန ခဲ႔ပါတယ္ တစ္ကမာ႓လံုးဆုိုင္ ရာ ဖြံ႔ျဖ္ဳးတိုးတက္ မွုပင္ လ်ွင္ ျဖစပါတယ္ ပထမကမာ႓ကခ်မ္းသာတဲ႔နိင္ ငံ ေတြဟာ
အဓမၼရယူျခင္း ရဲံ ရာစုနစ္ ေတြ စြန့္လြွတ္ စြန္္စားျခင္း နဲ႔တတိယကမာ႓ ရဲ႔ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ မွု ေအာက္ မွာ အက်ိဳးအျမတ္ ရ ရွိခဲ႔ပါတယ္
မွန္ကန္စြာ အ ေျခ အ ေန အရ အျပင္ တန္ဖိုးေတြဟာ ဆင္းရဲတဲ႔နိင္ ငံဆီသို ့ တိုက္ ရုိက္ ေရာက္ ရွိသြားဖိို့လို အပ္ ပါတယ္
အျခားစကားနဲ႔ ေျပာမယ္ဆို ရင္ ေတာ့ အ ေမရိကန္ ျပည္ေထာင္ စုမွာ ရွိတဲ႔လူဦးေရ နဲ႔ ပထမကမာ႓မွာ ရွိတဲ႔လူဦးေရဟာ
ေလ်ာ့နည္းတာကိုအမည္ ခံျပၤီး တတိယကမာ႓ကဒီထက္ ေတာင္ ပိုလာပါတယ္ အဲဒီမွာ စိတ္ကူးယဥ္စီမံကိန္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ လို့ လူေတြ ရွိပါတယ္ သူတို ့ဟာ ပရိယာယ္မပါဘဲ ပထမကမာ႓ရဲံ ခ်မ္းသာႀကြယ္ ဝမွုဟာ
အဲဒီထုတ္လုပ္ မွုအားမ်က္ လွည့္ ခံုမ်ားနဲ႔
လွည္းမ်ားႀကား တ္ုးတက္လာပါတယ္
ညီမ်ွတဲ႔ထုတ္လုပ္ျဖန့္ျဖဴးေရး ေအာက္ မွာ
ထိန္းသိမ္းထားနိင္ ပါတယ္ ပထမဦးဆံုး အ ေန နဲ႔ ဆို ရွယ္ထုတ္ကုန္စားသံုးျခင္းဟာ နစ္စျဖစ္ျပီး
အျပင္ ထုတ္ကုန္အားလံုးဟာ ေအာက္ ေျခ ၈၀% ဟာ သြားကုန္ ရင္ ထိပ္ဆံုး၂၀%ဟာ
ပထမကမာ႓က ေန ထုိင္ႀကသူမ်ား အ ေန နဲ႔ အဲဒီေဒသက လူေတြဟာ လဲက်ျပီးဒီထက္ပို ေကာင္းနိင္ ပါတယ္ ဒုတ္ယအ ေန နဲ႔ ပထမကမာ႓စားသံုးမွု နွုန္းနဲ႔ ပထမကမာ႓ရဲ႔ ဘဝပံုစံဟာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးဆန္ ဆန္ ထိန္းသိမ္းဖို ့မျဖစ္နိ္င္ ပါဘူး ပထမကမာ႓ဟာ က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ႔အနာဂတ္နဲံကမာ႓ကို သတ္ ျဖတ္ ေနပါတယ္
က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ႔ အ ေတြးအ ေခၚ လက္ေတြ႔ခန္းေတြဟာ ပထမကမာ႓ ကလူေတြ တို့ဟာ သူတုိ ့ေတြရဲ႔ မ်ွတထားတဲ႔ ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာ ဆိုရွ
ယ္ လစ္ ေတာ္လွန္ ေရးထက္ပိုျပီး လက္ခံ ရယူႀကပါတယ္ သူတို ့ေတြဟာ ညီမ်ွေသာ သီးသန့္ ဝင္ ေငြ ရဲ႔ထုတ္ ေဝမွု ထဲမွာ
သူတုိ့ဟာ ရုပ္ဝတၳဳ လို အပ္ခ်က္ ေတြ မရွိပါဘူး ဆိုရွယ္လစ္ ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားဟာ
လူလူခ်င္း တူညီေသာ ဝါဒသို့မဟုတ္
အဲဒီဝါဒ နဲ႔နီးစပ္ပါတယ္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္
အဲဒီသိသိသာသာဟာ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ ဟာ
ည ေန ပိုင္းဝင္ ေငြမ်ားကို မူမတည္ပါဘူး
အစစ္အမွန္ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒီမ်ား ေလ်ာ့ခ်တဲ႔ သီးသန့္ခ်မ္းသာ မွဳအားက်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ႔ ျဖစ္နိင္ ဖြယ္ ရာ ထုတ္လုပ္ ျဖန့္ျဖဴးေရးကို လုပ္ငန္းအရာ ေတြကို အဆံုးသတ္ပါလိမ့္မယ္ အဲဒါက ဘာ့ေႀကာင့့္လဲဆို ေတာ့ ဆု္ ရွယ္လစ္ ရည္ မွန္းခ်က္ ဟာ ပစၥည္းမ်ားကို စုေဆာင္းဖို ့ရန္ နဲ႔ ကို္ယ္ ေရးကိုယ္တာ စု ေဆာင္းမွု မျဖစ္ေစဖို ့
ျဖစ္ပါတယ္ ဆို ရွယ္လစ္ဝါဒဟာ အႀကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္းသိူ ့ အလိုိလုိခ်ိတ္ဆကိ ေပးျပၤီးကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒသုိ ့ ေရာက္ ရွိေစပါတယ္ ေနာက္သူ့အလ္ုလို ဖိနိပ္ခ်ဳပိခ်ယ္မွု အားလံုးဟာ ျပီးဆံုးသြားပါတယ္
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ညီမ်ွျခင္းကို သံုးျပီး ပံုမွန္ အ ေတြးအ ေခၚ လူအမ်ားစုဟာ အမ်ားစုအျမင္ အာရုံခံစားမွု အ ေစာႀကီးကတည္းက ျပသခဲ႔ပါတယ္ အဲဒီမွာ ေအာင္ ျမင္ သူမ်ားအ ေန နဲ႔ ရွံဳနိမ့္သူမ်ားဟာ မည္သည့္မည္မ်ွ ထုတ္လုပ္ ျခင္းမ်ားမွာမဆို ရွိပါတယ္
ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာ ထုတ္ ေဝျခင္း ေအာက္ မွာ ဝင္ ေငြဟာ ပိုမိုထြက္ ေပၚလာျပီး
ပထမကမာ႓က လူေတြဟာ ဆံုးရွံဳျခင္းကို
ခံစားရ မွာျဖစ္ပါတယ္ စစ္မွန္ တဲ႔ဆို ရွယ္လစ္ စနစ္ ေအာက္ မွာ ညီမ်ွျခင္း ဟာ တန္ဖို းရဲ႔
ကမာ႓လံုးဆုိင္ ရာ ထုတ္ ေဝျခင္းသာမဟုတ္ပါဘူး ဆို ရွယ္လစ္ ဝါဒဟာ
ဖယ္ထုတ္ ေန တဲ႔ပန္းတုိင္ ရဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ ထုတ္လုပ္မွု သာ ရွိျပီး ဓန ရွင္ လူတန္းစားေတြဟာလညး္ အဲဒီအတုိုင္းပါ ရွိပါတယ္ တျခားစကားနဲ႔ ေျပာမယဆ္ို ရင္ ဆို ရွယ္လစ္ ဝါဒ လက္ ေအာက္ မွာ ပထမကမာ႓ကလူေတြဟာ သူတို့ခ်မ္းသာတာထက္ ပိုမိုဆံုးရွံဳးခဲ႔ ရပါတယ္ သူတုိ ့ေတြဟာ သူတုိ့ဘဝ ေတြကို အရွံဳးဘက္သုိိ့ျပန္ လွည့္ ရပါမယ္
ဆို ရွယ္လစ္ဝါဒီမွာ ညီမ်ွမွု ရဲ႔ အ ေတြးအ ေခၚတစ္ခု ဟာ အျမဲတမ္းခ်ည္ ေနာင္ ထားပါတယ္ပိတ္ထားတဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု အျဖစ္
ခ်မ္းသာမွုကို မည္မ်ွကဲ႔သို ့ အ ေျခ ခံထားပါတယ္ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီတု္ ့ရဲ႔ ေဝဖန္ မွု
သာျဖစ္ပါတယ္ ကမာ႓့စနစ္ အရ တခိ်ိဳ့နိင္ ငံ ေတြမွာ တျခားနိင္ ငံ ေတြ ရဲစရိတ္ အရ
ခ်မ္းသာမွုနဲ႔ စြမ္းအင္ ေတြ ရွိပါတယ္ စစ္မွန္ ေသာမက္စ္ဝါဒီမ်ားဟာ ညီမ်ွမွုကို ေထာက္ ခံ ေသာ နိင္ ငံ ေတြ ရဲ႔ ညီမ်ွ မွု ေတြ ရွိ ေနႀကတယ္ဆိုတာပါ ေထာက္ ခံဖုိ ့ျပဳလုပ္ ဖို ့ရန္ နိင္ ငံမ်ားရဲ႔ တစ္ဖက္သတ္လီနင္ စိတ္ ဓာတ္ ႀကံ႔ခိုင္ ျခင္းအတြက္ ေထာက္ ခံမွုကို
ေျပာင္းလဲမွုမွ တဆင့္ ျပဳလုပ္ ခဲ႔ပါတယ္ အဲဒါဟာ ညီမ်ွ မွု ေဘးမွာ ဖြဲ႔စညး္ထားခဲ႔ပါတယ္
ဆုိဗီယက္ ယူနီယံ ႀကီးက ျပန္လည္ ျပင္ ဆင္ ေရးသမားေတြ ေႀကာင့္ ျပိဳလဲသြားျပီး
သူတိုု့ကိုယ္တ္ုင္ အရင္း ရွင္္ ဝါဒီေတြ ဲျဖစ္လာခဲ႔ပါတယ္
လီနင္ ရဲ႔အလံဟာ အသစ္ေသာအျမင့္သို ့ေမာ့္ ရဲ႔အကူအညီအရ ျမင့္ တက္လာခဲ႔ပါတယ္ ေမာ့္ဝါဒီဟာ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီ ေတြ ဆို ရွယ္ အရင္း ရွင္ ဝါဒီေတြ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ ေတြ ဗိုလ္က်စိုးမိုးျခင္း
တစ္ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာ မလိုလားမွုကို အျပစ္ တင္ ခဲ႔ပါတယ္ ေမာ့္စ္ဝါဒီဟာ ကမာ႓ေဟာင္းႀကီးရဲ႔ အစီအစဥ္ကို ဖ်က္ဆီးဖို ့ရန္ နဲ႔ အဲဒီ ေန ရာမွာအသစ္တစ္ခုနဲ ႔ အစားထိုးေျပာင္းလဲဖုိ ့ရန္ ျပည့္စံု ရွင္းလင္းေသာ အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္
အဲဒါဟာ ခ်င္ ဘိုဒါနဲ႔လင္ ဘိုင္ အို တုု့ျဖစ္ျပီး သူတို့ ေတြက ေမာ့္စ္ဝါဒီကို ေမာ့္စ္ဝါဒီအျဖစ္ ရွင္းလင္း ျပတ္သားစြာေျပာဆိုခဲ႔ပါတယ္ ခ်င္ ဘိုဒါ ရဲ႔
အ ေတြးအ ေခၚ ဟာကမာ႓လံုး ျပည္သူေတြ ရဲ႔ ထိပ္တန္း ေရွ႔ဆံုးမွာပါဝင္ ျပီး အဲဒါဟာ
ဆင္း ရဲတဲ႔နိင္ ငံမ်ားမွ ခ်မ္းသာတဲ႔နိင္ ငံမ်ားဆီသ္ို ့ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ ထားပါတယ္
ေမာ့္စ္ဝါဒီဟာ က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ႔ အခ်က္က်က် နားလည္ မွုကို ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ျပဳျပင္ ထားပါတယ္ ဒါ ေပမယ့္ အဲဒါဟာ တစ္ကမာ႓လံုး ဆိုင္ ရာ ျပည္သူ့စစ္ နဲ႔
ဆို ရွယ္လစ္ ဝါဒီေတြက္ို သန့္ စင္ ေပးပါတယ္ ဆို ရွယ္လစ္ ထုတ္ ေဝျဖန့္ ျဖဴးေရး ဟာ တစ္ကမာ႓လံုးဆိိုင္ ရာ တစ္ခုတည္းေသာ အရာျဖင့္ ခ်မး္းသာႀကြယ္ ဝမွု နဲ႔ စြမ္းအင္ ရဲ႔ မည္မ်ွမွုကို အမွားကို ပယ္ ေပးပါတယ္ အဲဒါ ဟာ အခု လက္ ရွိ
ေခတ္စားတဲ႔လက္ ေအာက္ မွာ ရွိပါတယ္
ဆို ရွယ္လစ္ ဝါဒီဟာ အျမဲတမ္း လက္သီးပုန္းမ မထိုုးပါဘူး အမွာ းမ်ားျပဳလုပ္ ခဲ႔ပါတယ္
ဆင္းရဲတဲ႔ အစီအစဥ္မ်ားဟာ တည္ ရွိ ေနပါတယ္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မတူူညီမ်ွမွုဟာ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီတုိ့လက္ ေအာက္ မွာသာတည္ ရွိျပီး အဲဒိီမတူညီမွုေတြဟာ ေဝးကြာတဲ႔ ေန ရာတစ္ခုက လာတာျဖစ္ျပီး အဲဒါဟာဆို ရွယ္လစ္ ဝါဒီလက္ ေအာက္မွာ အဆ္ုးဆံုးျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္ အဲဒီမတူညီမွု ေတြကို မျပဳျပင္ ဘူးဆုိ ရင္ မညီမ်ွဘူးေတြျဖစ္လာျပီး အဲဒါဟာဆင္းရဲတဲ႔နိင္ ငံ ေတြြ႕ကို အက်ိဳးသက္ ေရာက္ ေစမွာျဖစ္ပါတယ္ ညီမ်ွမွု ေယဘုယ် အဓိပၸာယ္တစ္ခု အ ေန နဲ႔ ဆုိ ရွယ္လစ္ ဝါဒီေတြဟာ ညီမ်ွမွု ျဖစ္ ေစရန္ အရမ္းဆႏၵျပင္းျပ ပါ တယ္ ထို့ ေႀကာင့္ စစ္မွန္ ေသူ ကြန္ျမဴနစ္ ေတြဟာ ပထမကမာ႓က လူေတြအားလံုးကို လ်စ္လ်ဴရွဳ ရပါမယ္
ပထမကမာ႓ဟာ ဆို ရွယ္လစ္ဝါဒ တစ္ကမာ႓လံုးက်ယ္ျပန့္လာမွာကုုိ ရု္းရွင္းစြာ သ ေဘာမက်ပါဘူး ပထမကမာ႓ဟာ ေအာက္ ေျခ အမ်ားစု အတြက္ က ေတာ့
အဲဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြ တည္ ရွိပါတယ္ ဆို ရွယ္လစ္ ဝါဒ ေအာက္ မွာအဲဒါဟာ ေလ်ာ့နည္းဖို ့ရန္ အမည္ခံပါတယ္ အဲဒါ့ေႀကာင့္ ပထမကမာ႓ကအလုပ္သမားမ်ားဟာ
တတိယကမာ႓မွ လူႀကိဳက္မ်ားေသာအစိတ္ အပိုင္းေတြကိုဆန့္က်င္ ျပီး သူတို့ပိုင္ တဲ႔ ဓန ရွင္ လူတန္းစား နဲ႔အတူ အျမဲေပါင္းစည္း ေန ပါတယ္ ပထမကမာ႓ကအလုပ္သမားမ်ားဟာ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီေတြ ရဲ႔တစ္စိတ္တစ္ပုုိုင္းအျဖစ္ ရပ္တည္ ေနပါတယ္ အဲဒါ ဟာပထမကမာ႓က အလုပ္သမားမ်ားက္ု အရင္း ရွင္ ေတြရဲ႔အစိ္တ္အပိုင္းတစ္ခု အဖစ္ ရွဳျမင္ သင့္ တဲ႔ အ ေႀကာင္းျပခ်က္ တစ္ခုပါ ပထမကမာ႓က လုပ္သားမ်ားဟာပစၥည္းမဲ့ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ လူမွု ေရးအ ေျခ အ ေနတစ္ခုမဟုုတ္ပါဘူး ဘာ့ေႀကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူတို့ေတြဟာ ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းးစားမဟုတ္ႀကလို ့ပါ
သူတို့ဟာ ဆင္းရဲ တဲ႔အစိတ္အပိုင္းလည္းးမဟုတ္သလို ေတာ္လွန္ေရးရဲ႔ အပိုင္းတစ္ခုလည္းမဟုတ္ပါဘူး ပထမကမာ႓က အလုပ္သမားမ်ားဟာတစ္ခါတစ္ ရံ တတိယကမာ႓မွ အရင္း ရွင္ ေတြထက္ ေတာင္ ပိုမိုအခြင့္ အလမါးရွိႀကပါတယ္ မက္စ္ ရဲ႔ ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားအ ေျခ အ ေနဟာ
ဘာဆို ဘာ မွ မရွိ ရပါဘူး ဒါေပမယ့္ အဲဒီမွာ အတိုင္းအတာ တစ္ခု ေတာ့ရွိပါတယ္ အဲဒါက အလုပ္ ေတြကို ျပလုပ္ဖို ့ရန္ သူတို့ေတြ ရဲ႔ အလုပ္လုပ္မွုကုိ ေရာင္းခ်ဖို ့ရန္ ဝန္ မ ေလးသူမ်ားျဖစ္ ရပါမယ္
ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားဟာ အရင္း ရွင္ ဝါဒလက္ ေအာက္ မွာ တန္ဖို းရဲ႔အဓိကအခ်က္ အခ်ာျဖစ္ပါတယ္ ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားရဲ႔မက္စ္ ရဲ႔ သရုပ္ေဖာ္ခ်က္ ဟာ ပထမကမာ႓ကအလုပ္သမားကို ျပင္းထန္စြာထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆုိပါတယ္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒါကတတိယကမာ႓မွ ေျမာက္ ျမားလွစြာေ သာ လူေတြက္ုေဖာ္ျပပါတယ္ မက္စ္ ရဲ႔ေဖာ္ျပခ်က္ ဟာ အ ေျခ အတင္ ျငင္းခံုလို ့မျဖစ္ေသးပါဘူး အဲဒီသူပုန္ ေတြ အဲဒီစနစ္ ေတြဟာ က်ဆံုးခဲ႔ရပါတယ္ ပထမကမာ႓မွ လူမွု ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ အဲဒီမွာ လူမွုအဆင့္ အတန္းကို ထုတ္ကုန္ျဖစ္ပါတယ္ ဒိမွာ ေကာင္းမြန္ ေသာ လ်ွိဳ႔ဝွက္ ဇာတ္လမ္းဆုိတာ
မရွိပါဘူး ဘာ့ေႀကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျပီးခဲ႔တဲ႔ရာစုနစ္က ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ
ေတာ္လွန္ ေရးေတြဟာ တတိယကမာ႓မွာ မ်က္ ျမင္ ကို္ယ္ ေတြ႔ ရွိခဲ႔ျပီး ပထမကမာ႓မွာေတာ့လံုးဝ မရွ္ခဲ႔ပါဘူး
ထို့ ေႀကာင့္ ပထမ အ ေရးႀကီးေသာ ေမာ့္ရဲ႔ ေမးခြနး္ဟာ ေျဖျပီးခဲ႔ပါျပီ
ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ ေရးဝါဒဟာအလြန္အားေကာင္းပါတယ္ ဆိုဗီယက္ ယူနီယံဒါမွမဟုတ္ တရုတ္ျပည္မွာပါစိတ္ ဓာတ္ ေရးရာ ေအာင္ နိင္ သူေတြ ျဖစ္ခဲ႔ႀကပါတယ္ အရင္းရွင္ ဝါဒဟာ ျပန္လည္တုိးတက္လာပါတယ္
အဲဒါဟာဆို ရွယ္လစ္ဝါဒီ ေနာက္ျပန္ ဘြဲ႔နင့္
အရင္းရွင္ ဝါဒကို ျပန္လည္အသက္ သြင္း
တဲ႔ရန္သူ ေတြျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္ သႀကားဟာ
က်ည္ဆံကို အရမ္းအႏၲရာယ္ မ်ားဖို ့အတြက္ ကို သက္ ေသျပဖိိ့ ုအတြက္လိမ္ ခဲ႔ရပါတယ္
ေမာ္လိုခ်င္ သ ေလာက္ ျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္
ျပန္လည္ ျပင္ ဆင္ ေရးဝါဒဟာ မက္စ္မတိိုင္ ခင္ က ေကာင္းမြန္ ေသာ ေခါင္းေဆာင္ မွု တ္ု့ ၏အျပစ္ ရွာျခင္းကိ ခံခဲ့ရပါတယ္ လီနင္ က ဒုတိယနိင္ ငံ တကာျပန္လည္ျပင္ ဆင္ ေရးသမားေတြ ကို သူတို့ ေတြရဲ႔က်ဥ္းေျမာင္းတဲ႔ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ အတြက္ အျပစ္ တင္ ခဲ႔ပါတယ္ ဒုတိယနိင္ ငံတကာ ရဲ႔ျပန္လည္ ျပင္ ဆင္ ေရးသမားေတြဟာ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီ မလြဲတု္ိ့ကို အဲဒါ ေတြက အလုပ္လုပ္ ေန တဲ႔ အပ္ုင္းရဲ႔ သူတ္ု့ရဲ႔ တျခားနိင္ ငံ ေတြရဲ႔ အ ေရွ႔အျခမ္းကို အလုပ္လုပ္ တဲ႔အခါအားေပးခဲ႔ပါတယ္ ယွဥ္ႀကည့္မွု အရ လီနင္ ဟာ ကမာ႓လံုးပစၥည္းမ႔ဲလူတန္းစား
ကို ရွဳျမင္ သံုးသပ္ခ်က္ပါ လီနင္ ဟာ သူ့နိင္ ငံ
ရဲ႔ တုိင္းျပည္ ရဲ႔ အရွံဳးကိုေထာက္ ခံေျပာဆိုပါတယ္ ျပီးေတာ့နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီ ေတြ ရဲ႔စစ္ပြဲက္ု အဆံုးသတ္ ေစခဲ႔ပါတယ္ ပထမကမာ႓ကလူ ေတြက္ု လီနင္ ဟာဆိုရွယ္ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒိ ေတြနဲ႔ ဆို ရွယ္ဖက္ဆစ္ ေတြလိူ ့ အခု လက္ ရွိသူ့ရဲ႔ ျပန္လည္ ျပင္ ဆင္ ေရးသမားရဲ႔ ေန့ ေတြမွာ ေခၚ ေဝၚခဲ႔ပါတယ္ ဆို ရွယ္လစ္ ဝါဒရဲ႔ နာမည္နဲ႔
ျပန္လည္ ျပငဆင္ ေရးသမားေတြဟာ
အရင္း ရွင္ ေတြ ကို အားေပးေထာက္ ခံ ေန ျပီးယခု လက္ ရွိ ပထမကမာ႓သားေတြ လုပ္ ေန တဲ႔အတုိင္းပါဘဲ ပထမကမာ႓သားေတြဟာ သူတို့ ေတြရဲ႔ခ်မ္းသာႀကြယ္ ဝမွဳထက္ ပိုမိုလက္ ခံျပီး တတိယကမာ႓မွာ ရွိတဲ႔ တျခားနိင္ ငံ ေတြ ရဲ႔စရိတ္ ေတြနဲ႔ တိုးတက္ဖို ့ရန္ ရွာ ေဖြခဲ႔ပါတယ္ ယွဥ္ႀကည့္မွု အရ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥး္ေပးလာသူ ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒဟာ ဖိနိပ္ခံ ရုနး္ကန္ ေန ရတဲ႔အမ်ားစုကိုယ္စားကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္
အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးလာသူ ကါန္ ျမဴ ဝါဒဟာ ကမာ႓ႀကီးရဲ႔အစစ္ အမွန္ ဆု္တာဘာလဲဆိုတာ ရွင္းျပ ေပးမွာပါ က်ြန္ေတာ္တုိ့ ရဲ႔ထိပ္ဖူးဟာ ကမာ႓တစ္ခုလံုးရဲ႔
ျပည္သူစစ္ ရဲ႔ ထိပ္ဖ်ားမွာ ရွ္ိပါတယ္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးလာသူဟာ
အဲဒီနည္းအတိုင္း ေရွ႔က္ုို ခ်ီတက္ မွာပါ

Leave a Reply