ဌာနခ်ဳပ္မွ ေတာ္လွန္ေရးသိပံၸစြမ္းရည္ဟာ စိတ္တူသ ေဘာတူျဖစ္တဲံ့နိင္ ငံ ေရး သ ေဘာတရားမဟုတ္ပါဘူး

world-in-black-and-white-hands-1-300x300

(llmyanmar.org)

စစ္မွန္ေသာကြန္ျမဴနစ္လွဳပ္ ရွားမွုေအာက္မွာ
အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူရဲ႔ ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာ ဟာ ထိန္းေက်ာင္းေပးျခင္းကိုခံရပါတယ္ မက္စ္ဝါဒီဟာပထမဆံုးေပါင္းစည္းမွုျဖစ္ျပီး
အဲဒါဟာအလံုးစံု ေတာ္လွန္ ေရးရဲံ ဆန္းစစ္မွုကို သိပံၸပညာကိုအားျဖည့္ေပးျပီး
ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒကို ေရာက္ ရွိေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္ မက္စ္ လီနင္ ဝါဒီဟာ ေနာက္ထပ္ခ်ိဳးဖ်က္မွုတစ္ခုပါ မက္စ္ဝါဒီ
လီနင္ ဝါဒီ ဟာ ထိန္းသိမ္းထားတဲံ့ပစၥည္းမဲ႔ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔
အစလွုိင္းလံုးရဲ႔ ယူနီဗာဆယ္သင္ ခန္းစာမ်ားကုိ ေပါင္းစည္းထားခဲ႔ပါတယ္ အထူးသျဖင့္ လီနင္ ဦးေဆာင္ ခဲ႔တဲ႔ ေဗာ္ရွီဗစ္ေတာ္လွန္ ေရးျဖစ္ပါတယ္ ေမာ့္ရဲ႔ထုတ္ ေဝမွုသို့မဟုတ္
မက္စ္ဝါဒီလီနင္ ဝါဒီ ေမာ့္ဆက္ ဝါဒီဟာ ေနာက္ထပ္
တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ အဲဒါဟာ အ ေကာင္းမြန္ဆံုး
ေတာ္လွန္ ေရးသမိုင္းရဲ႔ေတာ္လွန္ ေရးေပါင္းစည္းမွဳကို ကိုယ္စားျပဳခဲ႔ပါတယ္အခိ်ိန္တစ္ခုအတြက္
ကမာ႓့လူဦးေရ ရဲ႔ေလးပံုတစ္ပံုရွိတဲ႔တရုတ္ျပည္မွာ ေမာ့ဆကိ ေတြနဲ႔ ပိုမို ေကာင္းမြန္တဲံကမာ႓ကိုတည္ေဆာက္ ဖို ့ရန္ ႀကိဳးပမ္းမွွုဟာမ်ားစြာအခ်ိန္ကုန္ခဲ့ပါတယ္ ေမာ့္ရဲ႔
အ ေတြးအ ေခၚေတြဟာေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာရဲ႔ အျမင့္ ဆံုးေပါင္းစည္းမွုကုိ ကိုယ္စားျပဳခဲ႔ေသာအခါ ကြန္ျမဴနစ္ ေတြဟာဌာနခ်ဳပ္မွ ေမာ္စီတုန္းရဲ႔ အ ေတြးအ ေခၚကုိ နိင္ ငံေရးေဆာင္ ပုဒ္လိုတိုးျမွင့္ ခဲံ့ပါတယ္ ႀကာျပီးေသာအခါအဲဒါဟာ ဌာနခ်ဳပ္မွ
ေမာ့္စ္ဝါဒီျဖစ္လာပါတယ္ ယဥ္ေက်းမွုေတာ္လွန္ ေရးစတင္ ကတည္းက အဲဒါဟာနစ္ ရာစု
တစ္ဝက္နီးပါးႀကာျမင့္ ခဲ႔ပါတယ္ ေနာက္ဆံုးေမာ့ဆက္ ခ်ိဳးဖ်က္ျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္ အဲဒီလူေတြမလာခင္ မတိုင္ ခင္ က ေမာ့ဆက္မ်ားပါဝင္ ျပီးေကာင္းမြန္ တဲ႔ အရာမ်ားကိုေမာ္ကြန္းထိုးနိင္ ခဲဲ့ျပီး ဒါေပမယ့္လည္းတခ်ိုဳ႔အမွားေတြက္ု ေတာ့ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္ အပို အ ေန နဲံကမာ႓ႀကီးဟာ ေျပာင္းလဲသြားခဲ႔ပါျပီ
နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီေတြဟာ ေခတ္နဲ႔မျပတ္ အမွီလိုက္ ေနျပီးသူတို ့ေတြရဲ႔ ဖိနိပ္မွုပညာကုိ ျပည့္စံုေအာင္ ျပဳလုပ္ ေနပါတယ္အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥး္ေပးသူဟာ အ ေျဖျဖစ္ပါတယ္ သိပံၸပညာဟာသင္ ယူခဲံ႔ပါျပီ အလင္းေရာင္
ေဆာင္ က်ဥး္ေပးသူဟာ ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာကုိအသစ္တစ္ခုဆီသ္ုိ ့အဆင့္ ေလးခုနဲ႔ ျပန္လည္ဆန္းသစ္တီထြင္ တိုးျမွင့္ ခဲ႔ပါတယ္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူ ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒဟာ ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာရဲ႔ အျမင့္ ဆံုးနဲံအဆင့္ ေလးဆင့္ ရွိခဲဲ႔ပါတယ္ အဲဒါဟာ အခု ခေတ္
ေတာ္လွန္ ေရးအ ေတြးအ ေခၚရဲ႔ အထြတ္အထိပ္လည္းျဖစ္ပါတယ္ အခုေခတ္မွာ ဌာနခ်ဳပ္ အခ်က္အခ်ာမွာ ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာကို မထားရွိပါဘူး
တခ်ို့လွုပိ ရွားမွုေတြဟာ စိတ္ခံစားမွုေဝါေဟာရျဖစ္ ျပီး ေပြ႔ဖက္ထားပါတယ္
တခ်ိဳ႔လွုပ္ ရွားမွုေတြဟာ အဓိကအခ်က္ အခ်ာ ရဲ႔ ကိစၥတစ္ခုအတြက္ကို သိပံၸဟာ ဆန့္က်င္ ျခင္းနဲ႔ အသ္ိဉာဏ္ ဝါဒီဆန့္က်င္ ျခင္းကို ျပဳလုပ္ပါတယ္ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ လွုပ္ ရွားမွုေတြဟာ
စင္ တူ သ ေဘာျဖစ္ျခင္းမွာ အ ေျခခံခဲ႔ႀကပါတယ္ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ
လွုပိ ရွားမွုေတြဟာ စင္ တူ သ ေဘာတူျခငးမွာ အ ေျခခံခဲ႔ႀကပါတယ္
ေျမာက္မ်ားစြာလူေတြေခၚေ ဝၚေန တဲ႔မက္စ္ ါဒီဟာ ေတာ္လွန္ေရးသိပံၸပညာကုိ အ ေပၚကိုဆုပ္ကိုင္ ထားတယ္လို ့အခိုင္ အမာ ေျပာဆိုႀကပါတယ္ ဒါေပမယ့္ အနည္းငယ္သာ
အမွန္တကယ္ျပဳလုပ္ႀကတာကုိ အရင္း ရွင္ ဝါဒီေတြဟာ သူတို့ေတြရဲ႔ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒီဆန့္က်င္ ျခင္းမွ ေအာင္ ျမင္ မွု ေတြ ႐ရွိခဲ႕ႀကျပီး အဲဒါဟာ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ
ေကာင္းမြန္တဲ႔နလံုးသားရွိတဲ႔ ေမြူကင္းစ က ေလးငယ္မ်ားဟာ ေတာ္ ရုံတန္ ရုံ သိပံၸပညာဆုိင္ ရာ ေတာ္လွန္ ေရးေတြးေတာျခင္းရဲံ နစ္ ရာစုနစ္ခု ရဲ႔ အလည္ သ ေဘာေပါင္းနစ္ခု မ်ွ ရုံသာရွိျပီး
အဲဒါဟာ မတုိင္ ခင္ က လာျပီးခဲ႔ျပီး စိတ္ခံစားမွုကိုလည္းျဖန့္က်က္ ထားခဲ႔ျပီး
အခိုင္ အမာ ေျပာဆိုျခင္းဟာ အခု ေခတ္ ရုပ ေဗဒပညာ ရွင္ တစ္ ေယာက္ျဖစ္လာေနပါျပီ ဒါေပမယ့္အိုင္ စတုိင္းနဲံ ႏ်ဴတမ္ အ ေႀကာင္းကိုဘာတစ္ခုမွမသိ တာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး အဲဒါဟာေတာ္လွန္ မွုျဖစ္လာေစဖို ့ေျပာဆ္ုဖို့ရန္ မ်ားစြာ ရွိျပီး
ဒါေပမယ့္ မက္စ္လီနင္ ေမာ္တုိ ့ရဲ႔ အ ေႀကာင္း
ဘာမွ ေနာက္ထပ္သိဖို ့ရန္ မရွိေတာ့ပါဘူး
တံု့ျပန္မွုေတြဟာ ကြန္ျမဴနစ္လွုပ္ ရွားမွု အ ေျမာက္အမ်ားကို ျဖန့္ျဖဴးတဲ႔ ေနရာမွာမ်ားစြာ ေအာင္ ျမင္ ခဲ႕ပါတယ္ ဘားကိုျမွင့္တင္ ဖို ့ရန္ စာေမးပြဲဟာ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ မွုေတြ အ ေပၚမွာတည္ ရွိပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ေနာက္ထပ္ လွုိင္းတစ္လံုးကုိ အသက္ သြင္းေနပါတယ္
က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒဆီသို့ဒီထက္ပို၍ သြားမည္ဆိုလွ်င္
အတိတ္ကိုပါနားလည္ထားရမယ္ က်ြန္ေတ္ာ္တို့ရဲ႔ ဗဟိုမွ အဆန္းသစ္ဆံုးျပဳျပင္ ထားတဲံ႔
ေတာ္လွန္ ေရးသ္ိပံၸပညာကုိ ထားရမယ္
ဒါေပမယ့္ စိတ္ သ ေဘာထားတူညီျခင္းေတာ့မဟုတ္ပါဘူး
ဒီေန ရာမွာဒီအခ်က္ ေတြကို ေတြးေတာဖို ့ရန္ျဖစ္ပါတယ္
(၁) သိပံၸပညာသာလွ်င္ ရွပ္ေထြးေသာျပသာနာမ်ားကို ေျဖရွင္းနိင္ ပါတယ္ ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာရဲ႔ ပစ္ပယ္မွုဟာ စြန့္လြွတ္စြန့္စားမွုစြမ္းအင္ နဲ႔
ဆင္းရဲမြဲေတ မွဳရဲ႔ ျပသာနာမ်ားကိုေျဖ ရွင္းဖိျ ့ရန္ သူတိိ့ု့ေတြရဲ႔ စြမ္းအင္ နဲ ဆင္းရဲမြဲေတ မွု ရဲံ့ျပသာနာမ်ားကို ေျဖရွင္းဖို ့ရန္ သူတို့ေတြ ရဲ႔အင္ အားေတြနဲ႔ ဖြံံျဖိဳးတိုးတက္ မွဳရဲ႔ပတ္ ဝန္းက်င္ က်န္းမာေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွု စသည္တို့ကို
ဖ်က္ဆီးပါတယ္ အဲဒီဟာေတြဟာ ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာကို တိုက္ခိုက္ ျပီးဖိနိပ္ မွုေတြက္ို ကူညီတာသက္ သက္ ျဖစ္ပါတယ္
(၂) အဲဒီဟာေတြဟာ ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာကိုဆန့္က်င္ ျပီးစြန့္လြွတ္ စြန့္စားမွု ရဲ႔ အရာႀကိဳးစားမွုတို့ကို အဖ်က္ အ ေမွာင့္လုပ္ ျပီး သူတို့ကိုယ္တိုင္ လြတ္ေျမာက္ဖို ့ရန္ ဖိနိပ္ခဲဲ႔ပါတယ္ အဲဒီအဖ်က္ အ ေမွာင့္လုပ္ငန္းက ေတာ္လွန္ ေရးကိုဖ်က္ဆီးပါတယ္ အဲဒီအဖ်က္ အ ေမွာင့္ဟာ တတိယကမာ႓ရဲလြတ္ေျမာက္ မွုကိုဖ်က္ ဆီးပစ္ပါတယ္အဲဒီအဖ်က္ အဆီးလုပ္ငန္းဟာ အမ်ိဳးသားေရးလြတ္ေျမာက္ မွုကိုဟန့္တားပါတယ္ အဖ်က္ အ ေမွာင့္လုပ္ငန္းဟာ ေတာ္လွန္ ေရးဦးေဆာင္ မွုကို ႀကိဳးစားအားထုတ္မွုကို ဖ်က္ဆီးပါတယ္
အဲဒါဟာဖိနိပ္ မွုမ်ားနဲ ႔ စြန့္လြွတ္စြန့္စားမွုမ်ားနဲံသူတို ့ေတြရဲအင္ အားေတြႀကား အသိဉာဏ္ ရွိမွုကုိ ဆန့္က်င္ ဖို့ရန္ အ ေျခ အ ေနကိုဖန္တီးပါတယ္ အဲဒါဟာလ်စ္လ်ဴရွုမွဳရဲ ႔ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို အျပင္ သို့ထြက္ ေစခဲံျပီးဖိနိပ္သူမ်ားဟာ ဖိနိပ္မွုေတြရဲ ေရာက္လုအျပီးမွာ အစြံထုတ္ဖို ့ရန္ျဖစ္ပါတယ္
နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီေတြကဲ႔သို ့ အျပင္ ဘက္သို့ေလ့လာျခင္းဟာ စြန့္လြွတ္စြန့္စားျခင္းနဲံ ဖိနိပ္ခံ ရမွုကို မစဥ္းစားဖို ့ရန္ မသင္ ယူဖို ့ရန္ သူတို့ဘာသာျပန္လည္ဆန္းစစ္မွုကို သင္ ႀကားေပးပါတယ္အဲဒီဘာသာဟာ ဘားကိုပိုမိုနိမ့္က် ေစပါတယ္ အဲဒါဟာေတာ္လွန္ ေရးဦးေဆာင္ မွဳရဲ႔ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွုကို ေနာင့္ယွက္ ခဲ႔ပါတယ္
ျဒပ္ထုေတြရဲ႔စြမ္းေဆာင္ ရည္ကု္ သူတို့ေတြပိုင္ တဲံ႔ကံႀကမၼာ ရဲ႔ အရွင္ သခင္ ျဖစ္သြားမွာက္ုဖ်က္ဆီးပါတယ္ အဲဒါဟာတစ္ဖက္သတ္စည္းမ်ဥ္းရဲံ တစ္စံုတစ္ခုကို
ထုတ္လုပ္ နိင္ စြမ္းျဖစ္ပြားလာမွုက္ု ျဒပ္ထုေတြက္ုတားဆီးပါတယ္ အဲလိုအျပင္ ဘက္သို့ေလ့လာႀကည့္ရွဳမွုဟာရာသီဥတု
ထပ္တူက်ျခင္း ႀသဇာတိကၠနဲ႔ျပည့္စံုျခင္း
လူႀကိဳက္မ်ားမွု အ ေနအထားဆက္ သြယ္မွုမ်ား ဓ ေလ့မ်ားရွိတဲ႔ ေန ရာမ်ားရွိတဲ ႔
အ ေျခ အ ေနတစ္ခုကိုဖန္တီးျပီး ဗဟိုမွာထားရွိ မွာပါ အဲဒါဟာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမွုနဲ႔
အ ေျခ အ ေနတစ္ခုပါ အဲဒါဟာျဒပ္ထုေတြကို
စြမ္းအင္ ေလ်ာ့က် ေစပါတယ္ အဲဒါဟာက်ြန္ေတာ္တုိ့ ရဲ႔ဆို ရွယ္လစ္ဝါဒနဲံကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒသို့ခ်ီတက္ ေနတဲံ ျပန္လည္ဆန္းသစ္မွုက္ိုတားဆီးေနပါတယ္
(၃)ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာဟာ ဥ ေရာပ အ ေျခစိုက္ျဖစ္ျပီးအဲဒါဟာ ဥေရာပတို္က္ သားေတြကိုတိုးတက္ေစျပီး သိပံၸပညာကို
နားလည္ထားႀကတယ္ဆိုအခိုင္ အမာ ေျပာဆိုမွုတစ္ခုပါ ေတာ္လွန္ ေရးသ္ိပံၸပညာဟာ
ဥ ေရာပတိုက္သားမဟုတ္ပါဘူးေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာဟာ အျဖဴေရာင္ မဟုတ္ပါဘူး
အခ်က္အလက္မ်ားအရ မက္စ္မတိုင္ ခင္ ကတည္းက ကမာ႓့ေတာ္လွန္ ေရးဟာ အ ေရွ႔ အရပ္မွ ေရြ႔လ်ားခဲဲံပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ႔ ေနာက္ ေန့ စြမ္းအင္ ရံဲႀကီးမားမွုဟာ အ ေနာက္တိုင္းမွာ မသိမ္းပိုက္ ထားပါဘူး ဒါေပမယ့္ တရုတ္ျပည္မွာျဖစ္ပါတယ္ လူသားတိုင္းရဲ႔အဖြဲ႔အစညး္ဟာ မ်ားျပားလွစြာေသာ အဆင့္ ေတြအရ သိပံၸပညာနဲ နည္းပညာကို ဖြံ႔ျဖိဳးုတိုးတက္ ေစပါတယ္
သိပံၸပညာ ေတာ္လွန္ ေရးးအတြင္းအရင္းရွင္ ဝါဒီေတြရဲ႔ ဥ ေရာပ ေခတ္မွာ စတင္ ျပီးသူတို့ေတြက္ုိ ကူညီခဲ႔ပါတယ္ တျခားယဥ္ ေက်းေသာလူမ်ိဳးမ်ား အစု အ ေဝးမွာက်န္ခဲံေသာနစ္ ေထာင္ ေပါင္းမ်ားစြာ
နဲ႔ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ေနာက္ျပန္ဆုတ္မွု ကိုသိပံၸနည္းပညာဆိုင္ ရာယဥ္ ေက်းမွုမ်ားရွိပါတယ္ ရွပ္ ေထြးေသာ လူမွုအဖြဲံအစညး္တိုင္းဟာ အသိဉာဏ္ပညာနဲ႔
သိပံၸပညာယဥ္ ေက်းမွု ဟာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ခဲံ႔ပါျပီ တရုတ္ျပည္ အိႏိၵယ
အ ေရွ႔အလယ္ပိုင္း အ ေရွ႔အာဖရိက
အ ေမရိက ဥ ေရာပ ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာကုိ လ်စ္လ်ဴရွုမွုဟာ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီ
ေတြ ရဲ႔နိင္ ငံတကာ အ ေထြေထြ ျဖစ္ျပီး
ဖိနိပ္ခံလူေတြကို သိပံၸပညာကုိနားလည္ဖို ့ရန္
ေရွးက်ေ စျပီး လ်စ္လ်ဴရွဳခဲ႔ပါတယ္ လူေတြဟာသိပံၸပညာကုိလ်စ္လ်ဴရွဳခဲ႔ျပီး
ျဒပ္ထုမ်ားကို အက်ိဳးယုတ္ ေစဖို ့ရန္ျပဳလုပ္ပါတယ္
(၄) ထပ္တူက်ျခင္းကုိ သိပံၸပညာအ ေပၚမွာ
ထားဖို ့ရန္ အမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ ရာလြတ္ေျမာက္မွုကုိ အက်ိဳးယုတ္ ေစ ေသာ
အျပဳအမူတစ္ခုျပဳလုပ္ပါတယ္ အဲဒါဟာ ဘားရဲ႔အဆငိ့ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ က်ဆင္း ရုံသာမက စြမ္းအင္ က်ဆငိးျခင္း
ျဒပ္ထုမ်ားနဲ႔ ေတာ္လွန္ ေရးဦးေဆာင္ မွုကိုပိုမိုအားနည္းေစျပီး အဲဒါဟာ နားလည္သူစြမ္းအင္ ကိုလုပ္ပိုင္ ခြင့္ အာဏာလြဲေျပာင္းေပးျပီး ထပ္တူက်ျခင္းကိုသံုးျပီး
ျဒပ္ထုေတြကိုျပဳျပင္ ျခင္းဝါဒီ ရဲ႔အဆံုးသတ္မွုကို ခ်ီတက္ဖို ့ကို ႀကိဳးကုိင္ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ အဲဒါဟာ ပထမကမာ႓သားေတြအျမင္ မွာ အမ်ိဳးသားေယာက်ာ္းေတြနဲ႔တန္းတူအခြင့္ အ ေရးရလို ေသာေတာ္လွန္ ေရးအမ်ိဳးသမီးဝါဒီ ေတြကဲံသို့အဲဒါကို မိုင္းခ်ထားခဲံပါတယ္ အဲဒီထပ္တူက်နိင္ ငံ ေရးသ ေဘာတရားဟာ ပထမကမာ႓ဟာ စင္ ေပၚသို ့ေရာက္ ရွိလာတာဟာ မ ေတာ္တဆမွု မရွိပါဘူး အဲဒါဟာဒီမို ကရက္တစ္ဝါဒီ လြတ္ျမာက္ မွုတပ္မ်ား ဆို ရွယ္ဒီမို က ေရစီ နဲ႔ တတ္ ေယာင္ ကားအသိပညာမ်ားတတ္ ေယာင္ ကားေတာ္လွန္ ေရးအကယ္ဒမီမ်ား
တျခားေတြရံဲ ႔ ဘာသာတစ္ခုပါ ထပ္တူက် နိင္ ငံ ေရး သ ေဘာတရားမ်ားဟာ က်ယ္ျပန့္စြာ
အစိုးရတိုင္းအထူးသျဖင့္ စည္ပင္ အစိုးရနဲံ
အျမတ္ႀကီးစားမဟုတ္တဲ႔ အတိုင္းမွာ အားေပးခဲ့ပါတယ္ အဲဒါဟာ အတု အ ေယာင္ ေရွးရုိးစြဲဝါဒီျဖ္စျပီး ျဒပ္ထုအားကို ျမွဳပ္ပစ္ဖို ့ရန္ ျဖစ္ပါတယ္ နိင္ ငံ ေရးလိုင္းတစ္ခုဟာ ထပ္တူက်ျပီးဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္ ေရးကိုယ္တာ
မွာသူ့ရဲ႔ကိုယ္ပို္္င္ သူကိုယ္တိုင္ ထုပ္ပိုးျခင္းနဲံ မရပ္တည္ နိင္ လ်ွင္ အဲဒီလိုင္းနဲံပတ္သက္ျပီး ဘာေျပာ မွာလဲ?
(၅) ထပ္တူက်ျခင္းနိင္ ငံ ေရးသ ေဘာတရားဟာမ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ဝါဒကုိအ ေျဖတစ္ခု မဟုတ္ပါဘူးမ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ ဝါဒသုိ့
အ ေျဖ ေပးရန္နည္းလမ္းဟာ ျဒပိထုမ်ားကိုစြမ္းအားေလ်ာ့နည္းေစရန္
ဒါေပမယ့္သူတို့ ေတြကို ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာနဲံ လုပ္ပိုင္ ခြင့္ အာဏာေပးဖို ့ရန္ျဖစ္ပါတယ္ အဲဒါဟာ ျဒပ္္ထုမ်ားနဲ႔ေတာ္လွန္ ေရးေခါင္းေဆာင္ မ်ားကိုစစ္မွန္ ေသာကိရိယာ ေပးျပီးသူတို့ေတြက္ုသူတို့ကိုယ္တိုင္ လြတ္ေျမာက္ဖို ့ရန္ လိုအပ္ျပီး သူတို့ေတြ ျပဳျပင္ ျခင္းအတြင္းသူတို့ကိုယ္တိုင္ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ဖို့ရန္ လုိအပ္ တဲံပစၥည္းမ်ားမဟုတ္ပါဘူး အႀက္ဳသိပံၸပညာဆိုင္ ရာနဲံသီးျခားဝါဒီ အ ေရွ႔တိုင္းစနစ္ေတြက္ုိေပးေနတယ္လို့ ဆိုလိုပါတယ္
(၆) ထပ္တူက်ေသာနိင္ ငံေရးမူဝါဒနဲ႔ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားဟာတတိယကမာ႓ထဲမွာ အမ်ိဳးသားေ႐းဖိနိပ္မွုနဲ႔ မိသားစုခ်င္းသတ္ျဖတ္ ေန ေသာစစ္ပြဲက္ုိ ဦးေဆာင္ ရမွာပါ စစ္ ရဲ႔ အက်ဥ္းေျမာင္းဆံုးကဲ႔သ္ုိ ့ျဒပ္ထုမ်ားကိုိခြဲျခားနိင္ ပါတယ္ သိပံၸပညာ သာလ်ွင္ ကမာ႓ႀကီးကိုျပန္လည္ ေပါင္းစည္းနိင္ ပါတယ္ အမွန္တကယ္မွာသိပံၸပညာဟာအျမစ္တြဲခဲ႔ပါျပီ
(၇) ထပ္တူက်ျခင္းနိင္ ငံေရးသ ေဘာတရားအထူးသျဖင့္ ပထမကမာ႓မွာ
အဲဒါဟာမ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ ဝါဒီရဲံပံုစံတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ အဲဒါဟာပထမကမာ႓ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားကိုဆန့္က်င္ တဲ႔တတိယကမာ႓ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို
လုပ္ပိုင္ ခြင့္အာဏာလြဲွေျပာင္းေပးပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တုိ့ေတြဟာ ပထမကမာ႓ရဲ႔ထြက္ ေပါက္ မရွိေသာအစိုး႐ ရဲ႔ရုန္းကန္လွုပ္ ရွားျခင္းကို ေထာက္ ပ့ံသင့္ တဲံ့အခ်ိန္ တြင္
က်ြန္ေတာ္တို့ ေတြရဲ႔ တတိယကမာ႓ရဲ႔အမ်ိဳးစရုိက္ နဲ႔မလုပ္သင့္ပါဘူး က်ြန္ေတာ္တ္ု့ေတြဟာ ပထမကမာ႓ရဲ႔ ထြက္ ေပါက္ မရွိေသာ
အစိုးရ ေတြရဲ႔ တတိယကမာ႓ရဲ႔ စရိတ္ခ ေတြနဲ႔ တစ္ဖက္သတ္ဆံုးျဖတ္ျခင္းက္ုမ ေထာက္ ပ့ံသင့္ပါဘူးေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာနဲ႔ပထမကမာ႓ နိင္ ငံေရးမူဝါဒမ်ားကို တိုက္ခိုက္ ဖို့ရန္ ရုိးရွင္းစြာ
ပထမကမာ႓သားမ်ားရဲ႔ ရုပ္ဖ်ကိ မွုနဲ႔တျခားပံုစံဆိုတာ ရုိးရွင္းစြာျဖစ္ပါတယ္
(၈) အ ေတြးအ ေခၚဝါဒဟာလက္နက္တစ္ခုျဖစ္ျပီးကလိမ္က်ျခင္းမဟုတ္ပါဘူးတခ်ိဳ႔အ ေတြးအ ေခၚေတြဟာ
ဇြန္းျဖစ္ပါတယ္ တခ်ိဳ႔အ ေတြးအ ေခၚေတြဟာဓားေတြျဖစ္ပါတယ္ တခ်ိဳ႔ အ ေတြးအ ေခၚေတြဟာအုတ္ခဲေတြျဖစ္ပါတယ္
တခ်ိဳ႔က ေသနတ္ေတြျဖစ္ပါတယ္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒ ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာရဲ႔အျမင့္ဆံုးပံုစံ ေခတ္မွီေအာင္
ျဖစ္ျပီး အဲဒါဟာဟိုက္ဒရုိဂ်င္ ဗံုးတစ္ခုပါ က်ြန္ေတာ္တုိ့ေတြဟာ တတိယကမာ႓လြတ္လပ္တာကိုလိုခ်င္ လ်ွင္
က်ြန္ေတာ္တုိ့ဟာကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒကိုလိုခ်င္ လ်ွင္ ထို့ေနာက္က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ စြန့္လြွတ္စြန့္္စားမွုနဲ႔ ဖိနိပ္ထားခံရ ေသာ ဘဝကို
အျပင္းထန္ဆံုး ရ ရွိနိင္ ေသာလက္နက္ ေတြနဲံ႔
လက္နက္ တပ္ဆင္ ပါမယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ
ဖိနိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ မွဳအဆံုးသတ္ကိုလိုခ်င္ လ်ွင္ ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူေနာက္ကိုလိုက္ ရပါမယ္
ဘာက လူသားဆန္ မွုနဲ႔အတူ ေပါင္းစည္းနိင္ မွာလဲ?
(၉)ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာဟာ တရားေသဝါဒမဟုတ္ပါဘူးတျခားပိုမိုအစြမ္းထက္ တဲံ႔ ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာစနစ္ဟာ
ရ ရွိနိင္ လာလ်ွင္ ထို့ ေနာက္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ အဲဒီျဒပ္ထုေတြကိုလက္နက္တပ္ဆင္ ထားပါတယ္
ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာရဲ႔ စတုထၲအဆင့္ က သာလြန္ျခင္းကို ရ ရွိပါလ်ွင္ က်ြန္ေတာ္တို့ ရဲ႔တာဝန္သိစိတ္ဟာ ပဉၥမ အဆင့္ကို ေပြ႔ဖက္ဖို ့ရန္ ျဖစ္ပါတယ္ လူေတြဟာအလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒထက္ သာလြန္ျပီးလိုခ်င္ လ်ွင္ သူတို့ေတြဟာ လိုအပ္တဲ စစ္မွန္ ေသာအလုပ္အကိုင္ ကို
သိပံၸပညာျပန္လည္ ဆန္းသစ္ဖို ့ရန္ ျပဳလုပ္ဖို့လိုအပ္ပါတယ္ ဆက္စပ္မွုဝါဒ ဘုရားတရားမဲ႔ဝါဒ ေခတ္ ေရစီးေႀကာင္းေတာ္လွန္ ေရးလွုပ္ ရွားမွုထပ္တူညီေသာနိင္ ငံေရးမူဝါဒနဲ႔ တျခားတစ္ေယာက္ကားအသ္ပညာ ဝါဒကို ေနာက္ ျပန္ဆုတ္ျခင္းဟာ ဖိနိပ္ခံရသူနဲံ စြန့္လြွတ္စြန့္စားမွုတို့မတူညီပါဘူးလူေတြဟာ
သူတို့ေတြ ရဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ ေရးဆိုင္ ရာ ပံုျပင္ ေတြနဲ႔ အတၲမာနေတြက္ုိ ေက်ာ္လြန္ဖို ့ရန္လိုအပ္ပါတယ္ လူေတြကိ္ုခစားပါ
တတိယကမာ႓ကိုကယ္တင္ ပါ လူသားဆန္ မွုကို ကယ္ တင္ ပါ
(၁၀)ဌာနခ်ဳပ္ဗဟိုမွာသိပံၸပညာထက္ဘယ္အရာမဆု္ထားရွိျခင္းဟာ လံုျခံဳေရးစြန့္စားမွုနဲ႔ထပ္တူက်ေသာ နိင္ ငံေရးဝါဒမ်ားဟာ လူေတြဟာထုတ္ေဖာ္ေျပာဖို ့ရန္အားအင္ ေတြ ရွိခဲ႔ျပီးအ ေျခ အ ေနတစ္ခုကိုဖန္တီးပါတယ္ အဲဒါဟာလူေတြကသူတို့ေတြရဲ႔ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ ရာပံုျပင္ နိင္ ငံေရးလိုင္းကို ေဆြးေႏြးတာထက္ ပ္ုိတဲံ႔အရာေတြက္ုိျပဳလုပ္ဖ္ု ့ရန္ အားအင္ ေတြ ရွိခဲ႔တဲအ ေျခ အ ေနတစ္ခုကိုဖန္တီးပါတယ္
လူေတြဟာထပ္တူက်ျခင္းအ ေပၚတျခားတစ္ဖက္က္ုစိန္ ေခၚမွုသာမက ရွိတဲံအ ေျခ အ ေနတစ္ခုကိုအားေပးခဲ႔ျပီးဒါေပမယ့္လူတိုင္းဟာ
သူတို့ေတြရဲ႔ပုဂၢိဳလ္ေရးသတင္းအခ်က္အလက္ ေတြက္ုသူတို့ေတြရဲ့သင့္ ေတာ္တဲံ႔
အရည္အခ်င္းက္ုထုတ္ ေဝဖို့ရန္ ေမ်ွာ္လင့္ ခဲ႔တဲံအ ေျခ အ ေနကိုဖန္တီးပါတယ္ နိင္ ငံေရးမူဝါဒမ်ားဟာ
အသင့္ခ်ေတြက္ုေဆြးေႏြးျခင္းကဲ႔သို့မဟုတ္ဘဲ အဲဒါဟာစြမ္းအင္ တည္ ေဆာက္ဖို့ ေတြျဖစ္ပါတယ္ အဲဒါေတြသာမက ထပ္တူက်ေသာနိင္ ငံေရးမူဝါဒမ်ားကုိအစ္ုိုးရအတြက္သတင္းအခ်က္အလက္ကိုစု ေဆာင္းဖို့ရန္ ပို္မိုလြယ္ကူစြာျပဳလုပ္ပါတယ္ အဲဒါဟာတက္ႀကြေသာ စက္ဝိုင္းမ်ားကု္ိ
ထိုးေဖာက္ ဝင္ ေရာက္ ေစဖို့ရန္ လြယ္ကူပါတယ္ ထပ္တူက်ေသာနိင္ ငံရးမူဝါဒဟာဝက္ အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္
စတာလင္ ရဲ႔ နယ္ေျမျဖစ္ခဲ႔တဲ႔ဆိုဗီယက္ယူနီယံမွ ေျပာတဲံ့စကားတစ္ခု ရွိပါတယ္ စြန့္လြွတ္စြန့္စားမွုနဲ႔ ဖိနိပ္ခံ ရမွုမ်ားဟာ ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒရဲ႔ ကမ္းေျခမွ အတန္းအစားတစ္ခုရဲ႔ ေလွတစ္စီးျဖစ္ ့ျပီး ဒါမွမဟုတ္ ကြန္ ျမဴနစ္ ေခါငိးေဆာင္ မွုမပါပါဘူး အဲဒါဟာမူမမွန္ ေသာ သမိုင္းရဲ႔နည္းပညာကုိ ႀကည့္ ရွဳ ရွဳျမင္ မွုျဖစ္ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို ့ရ႔ဲေတာ္လွန္ ေရးဟာ ေျမႀကီးလက္ခတ္ မလြဲမျဖစ္ နိင္ ပါဘူးက်ြန္ေတာ္တုိ ့ရဲံေတာ္လွန္ ေရးဟာ အက္တမ္မ်ားအျဖစ္ဆီသ္ု့ိ သူတို့ကိုယ္တိုင္ မထုဆစ္နိင္ ပါဘူးက်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ႔ေတာ္လွန္ ေရးဟာႀကယ္ ေတြရဲ႔ ေရွ႔ျဖစ္ ေဟာျခင္းကဲံသို့မဟုတ္ပါဘူး ေမာ့္ဆက္ ေတြဟာ အဲဒါကိုစတင္ ျမင္ ခဲံံ႔ပါျပီ သူတို့ေတြဟာေတာ္လွန္ ေရးဟာ ေရွ႕သို့သာလ်ွင္ သြားနိင္ တာမဟုတ္ဘဲ ေနာက္ကို ပါ သြားနိင္ တယ္ဆိုတာကိိုနားလည္ထားပါတယ္ဘယ္အရာက အတန္းအစားရဲ႔ ေလွငယ္ကို ထာဝရသံသရာထဲမွာ မွ စြန့္လြွတ္စြန့္စားမွုနဲံ
ဖိနိပ္ ခံရသူေတြက္ုိိ ရပ္တန့္ဖို့ရန္ ျဖစ္မွာလဲ?
က်ြန္ေတာ္တုိ့ကို ေရွ႔သို့ခ်ီတက မွုကို ထိန္းညွိေပးမယ့္ အရာတစ္ခုက ေတာ့
သိပံၸပညာျဖစ္ပါတယ္ သိပံၸပညာကုိသင္ယူပါ
သိပံၸပညာကုိ လိုက္ဖက္ ေအာင္ ျပင္ ဆင္ ပါ
အဲဒါေႀကာင့္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူ ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ ထိန္းေက်ာင္းမွုကို ခံရပါမယ္ ဗဟိုမွာအလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူရွိပါတယ္ ဗဟိုမွာေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာ ပါ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူေနာက္ကုိလိုက္ပါ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူအျဖစ္ခံယူပါ ေမွးမွိန္တဲံ ႔မီးလံုးအျဖစ္ မခံပါနဲံ

Leave a Reply