တစ္ကမာ႓လံုးဆုိင္ ရာ ဒုကၡသည္ပမာဏာဟာ ႀကီးထြားလာတယ္

slum-tourism-01

(llmyanmar.org)

တစ္ ကမာ႓လံုးဆုိင္ ရာဒုကၡသည္အ ေရအတြက္ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့နစ္ ၃၀ အတြငိးမွာ
၅၁သန္းတိုးပြားလာခဲ႕တယ္လို့ သိပ္မႀကာခင္ ကကုလသမဂၢအစီရင္ ခံစာတစ္ ေစာင္ အရသိရပါတယ္ တစ္ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာဒုကၡသည္အျဖစ္ေနထိုင္ သူေတြ ရဲ႔ အ ေရအတြက္ဟာ ၂၀၁၀ခုနစ္မွာ ၈၂၈ သန္းေလာက္ တိုးပြားလာခဲ႔တယ္ တျခားခန့္မွန္းခ်က္ ေတြအရဆိုလ်ွင္ အဲဒါေတြထက္ ပင္ မ်ားနိင္ ပါတယ္ အဲဒီဒုကၡသည္ေနထိုင္ သူေတြဟာ တတိယကမာ႓ကိုမ်ားစြာလြွမ္းမိုးလာခဲံ့ပါတယ္ တစ္ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာဒုကၡသည္ေတြရဲ႔ ႀကၤီးထြားမွုဟာ ပထမကမာ႓နဲံတတိယကမာ႓ကိုခြဲျခားေန တ့ ႀကီးမားတဲ႔ ပိုင္းျခားမွုႀကီးရဲ႔တျခားနိမိတ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္
အဲဒါဟာ တစ္ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာျမိဳ႔ႀကိီးေတြနဲံ ့ကမာ႓့ေက်းလက္ ေဒသ ေတြႀကား ဝိ ေရာဓိနားလည္မွုရဲ႔ အ ေရးႀကီးဆံုူး အရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္ တတိယကမာ႓ဟာပထမကမာ႓ရဲံ မွီခိုရာျဖစ္ျပီး စြန့္စားသူေတြဟာ စြန့္စားသူေတြ ရဲံ မွီခို ရာသကဲ႕သို့ ျဖစ္ပါတယ္
အစီရင္ ခံစာတစ္ ေစာင္ အရ မွတ္သားဖို့ ရႏၤအ ေရးႀကီးတဲံ့သဘာဝျဖစ္စဥ္ တစ္ခုဟာ
ခိုလွဳံသူျမိဳ့ႀကီးေတြ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္ အဲဒါေတြဟာ အႀကမ္းဖက္ ပဋိပကၡ ေတြ ေႀကာင့္ လူေတြ ခံစားေနရတဲံ့ ေဖာကခနဲျမည္ ရာမွထြက္ ေပၚလာတဲ့ျမိဳ႔ႀကီးေတြျဖစ္ပါတယ္္
အဲဒီျမိဳ႔ႀကီးေတြထဲက လူေတြဟာ စက္ဆုပ္စရာ အ ေျခ အ ေနေတြမွာေနထိုင္ ႀကပါတယ္
သူတို့ေတြဟာတစ္ ခါတစ္ ရံရွင္ ရုံမ်ွသာ
ေပၚလာခံဲပါတယ္ တစ္ခါတစ္ ရ သူတို့ေတြဟာ ထုတ္လုပ္ မွုမွာ မပါဝင္ ခဲဲ့ပါဘူး နယ္ခ်ဲဝါဒီနဲ့ အရင္းရွင္ ဝါဒတို့ ေႀကာင့္သူတို့ေတြဟာ စြန့္လြွတ္ နိင္ တဲံလူေတြျဖစ္ပါတယ္ တစ္ခါတစ္ေလ သူတို့ေတြဟာ မွီခို ေသာ ဆက္သြယ္မွုနဲဲ အမ်ိဳးသားကူညီေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ လာဘ္ထိုးခဲ႔ႀကပါ႔ တယ္
သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာလူေတြဟာမသာယာေေသာ အ ေနအထားေတြမွာေနထိုင္ ဖို့ တြန္းအားေပးခံခဲ႔ ရျပီး ေႀကာက္စရာ ေကာင္းတဲံ ႔အ ေျခ အ ေန ေတြမွာ မဖြံ့ျဖိဳးေသာဘဝနဲံ ႔ေနထိုင္ ရပါတယ္ အဲဒီလို အျဖစ္အပ်က္ ေတြဟာ ခိုလွဳံသူျမိဳ႔ႀကီးမ်ားမွာ ျဖစ္ပြားခဲ႔ပါတယ္ဒါေပမယ့္အမ်ားစုက ေတာ့တတိယကမာ႓က ႀကီးမားတဲံ့ျမိဳ႔ႀကီးမ်ားပတ္ဝန္းက်င္ မွာ ေဖာက္ခနဲျမည္သကဲ့သို့ ႀကီးမားတဲ႔ဒုကၡသည္စခန္းႀကီးေတြေပၚ ေပါက္ခဲဲ့ပါတယ္ လယ္သမားေတြယာ နယ္ခ်ဲ့ဝါဒီေတြ ေႀကာင့္ သူတို့လယ္ေျမ ေတြဆီမွ ေမာင္းထုတ္ခံခဲ့ရျပီး ေခတ္မီေသာ
လူမ်ိဳးကြြဲေတြကို ရန္စတို္က္ခိုက္ ခံ ရေသာ စက္ မွုလုပ္ငန္းမ်ားမွာသူတို့ေတြ ရဲ႔ ေဒသဆိုင္ ရာ ေစ်းကြက္ ေတြျပည့္စံုဖို့ ရန္ ဖ်က္ဆီးခံ ခဲ႕႔ရပါတယ ထို့ ေႀကာင့္ လယ္သမားေတြဟာ
သူတို့ ေတြ ရဲ ႔ရွင္ သန္ ရာအတြက္ ျမိဳ႔ႀကီးေတြဆီဦးတည္ခဲ႔ဲျပီးလြွမ္းမိုးသြားခဲ႔ပါတယ္ မထုတ္လုပ္ နိင္ ေသာလူဦးေရႀကီးထြားမွုဟာ အရင္းရွင္ ထုတ္လုပ္ မွု ရဲ႔ မင္းမဲံ့စရိုက္ ရဲ႔ ရလဒ္တစ္ခု အ ေနန႔ဲ ျဖစ္ပါတယ္ အဲဒါဟာ လူေတြကိုကယ္တင္ ျခင္းမဟုတ္တဲ႔ အျမတ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္တဲံ စနစ္တစ္ခုကို တပ္ဆင္ ဖို့ ရန္္ ရလဒ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ အဲဒါဟာ လူသားလိုအပ္ မွု ရဲံ ရပ္တည္မွုမွ ယုတၲိ မရွိေသာ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္
ကမာ႓့ျမိဳ႔ႀကီးေတြမွာ မမ်ွတ ေသာႀကီးထြားမွုေတြ ရွိပါတယ္ အထူးသျဖင့္ တတိယကမာ႓မွာျဖစ္ပါတယ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း စီးပြားေရးအရည္ အ ေသြးနိမ့က်ျခင္း ဝင္ ေငြနဲ့တျခား အရည္ အ ေသြးမျပည့္ဝမွုမ်ား လူမွုေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား နဲ့တျခားျမိဳ႔တြင္းအပိုင္းအျခားမ်ားဟာ တတိယကမာ႓ရဲံျမိဳ႔ေတြက္ို အပူကပ္ဖို့ ရန္
ဆက္လက္ျဖစ္တည္ေနပါတယ္ ေတာင္ အာဖရိက ရ႔ဲျမ္ဳံီႀကီးသံုးျမိဳ႔ဟာ အဲဒီမညီမ်ွေသာ ျမိဳ့ႀကီးမ်ားရဲ႔ ထိပ္ဆံုး ၁၀ စာရင္းဝင္ ျဖစ္ေနၾပီး
အံဒီျမိဳ႔ေတြက ေတာ့ ဘူဖက္လ္ိုျမ္ိဳ႔ ဂ်ိဳးနဇက္ ဘက္ခ္ နင္ အယ္ခါအူးရီးဟန့္ တို့ျဖစ္ပါတယ္
ဘရားဇီးနိင္ ငံရဲ႔ျမိဳ႔ေလးျမ္ဳိဟာလည္းထိုစာရင္းဝင္ ခဲံ့ျပီးထိုျမိဳ႔ေတြက ေတာ့ ဂိုအန္နာ ဖိုးတန္းလီဇာ
ဘယ္လိုဟိုဇင္းတီး နင့္ ဘရာေဆးတို့ျဖစ္ပါတယ္
သမိုင္းရဲ႔ပထမဆံုးအႀကိမ္အတြက အခု ေခတ္မွာ ျမိဳ႔ျပမွာ မ ေနထုိင္ တဲဲ့သူထက္ ေနထုိင္ သူ က ပိုမိုမ်ားျပားပါတယ္ ထိုမႀကာေသးခင္ က လူဦးေရစာရင္းေကာက္ ေသာ ေျပာင္းလဲမွုနင့္အတူ ဒုကၡသည္ ေနထိုင္ သူမ်ားဟာ ေပၚေပါက္ခဲဲျပီး မညီမ်ွမွု ေတြဟာ ျမင့္ တက္လာခဲ့ပါတယ္ လင္ ဘိုင္ အိုဟာ ကမာ႓့ေတာ္လွန္ ေရးကို နိင္ ငံတကာ ေတာ္လွန္ ေရးစစ္ပြဲဆီသို့ ဦးတည္ေနျပီးအဲဒါဟာ ကမာ႓့ျမိဳ႔ျပႀကီးမ်ားဆီသိုု့ကမာ႓ ေက်းလက္ ေဒသ ေတြမွ ဦးတည္ ေနတဲ႔ ေတာ္လွန္ ေရးက္ုိျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲထားပါတယ္ အဲဒီအခ်က္ဟာ မွန္ကုန္ ေနတုန္းဘဲျဖစ္ျပီး တတိယကမာ႓မွသီးျခားနိင္ ငံေတြ ရဲ႔ျပည္သူ့စစ္ ဟာ အဲ ဒီလူဦးေရစာရင္းေကာက္ခံခဲ႔တဲ ့ေျပာင္းလဲမွုေတြက္ုလိုက္ဖက္ ေအာင္ ျပင္ ဆင္ ဖို့ ရန္ျဖစ္ ပါတယ တတိယကမာ႓ရဲ႔ျမိဳ႔ႀကီးေတြ မွာ ႀကီးမားေသာ ဒုကၡသည္ ေနထုိုင္ သူေတြ ရွိျပီး တိုးတက္မုွကုိမလိုလားေသာအစိုးရဟာ ပ်က္စီးျပိဳကြဲခဲ႔ျပီး အနီေရာင္ နိင္ ငံေရးစြမ္းအင္ ကုိျဖစ္နိင္ စြာ ေပၚထြန္းလာခဲ႔႔ပါတ္ယ္ ေက်းလက္ ေဒသ ေတြမွာလယ္သမားနဲ႔ ထုတ္လုပ္ မွုရံ႔ဲအမွတ္ဟာ
ုႀကိဳတင္ ျမင္ နိင္ ေသာအနာဂတ္အတြကျပည္သူ့စစသို့အ ေရးပါ ေန ေပမယ့္္ အသစ္လူဦးေရ စာရင္းေကာက္ေသာ အရာဟာ ျဖစ္နိင္ ေသာ အရာအသစ္မ်ားတြက္ ပြင့္လင္းလာမွာပါ
အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ အနာဂတ္ ရဲံ ကမာ႓့စစ္ပြဲအတြက္ အ ေတြးအ ေခၚပိုင္းဆုိင္ ရာေ ပၚထြန္းလာခဲ႔ျပီး
အ ေျခ နယ္ေျမတစ္ခု စြမ္းအင္ အသစ္
ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားအသစ္ အသစ္ဆို ရွယ္လစ္ ဝါဒ ရဲ႔ အသစ္ ဒီမို က ေရစီ စသည္တိိ့ု ေပၚထြန္းလာခဲ႔ပါတယ္ အနာဂတ္ ရဲ႔ စိန္ေခၚမွုမ်ားကို ရင္ ဆိုင္ ဖုု့ိ ရန္ ရ ရွိနိင္ ေသာ အ ေကာင္းဆံူးသိပံၸပညာနဲ႔ က်ြန္ေတာ္တို့ဘာသာ တိုက္ ပြဲဝင္ ဖို့ ရန္ တပ္ ဆင္ နိိ္င္ ရမည္ျဖစ္ပါတယ္ အလင္းေရာင္ ေဆာငိ က်ဥ္းေပးသူ ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒ ဟာ ကစားပြဲ ရဲ႔ထိပ္ဆံုးပိုင္းျဖစ္ပါတယ္

Leave a Reply