တတိယကမာ႓နိင္ ငံေတြဟာ ပထမကမာ႓နိင္ ငံေတြရဲ႔ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမွု အ ေပၚ ကန့္ကြက္ျခင္း

pic-dry-desert-300x200

တတိယကမာ႓နိင္ ငံေတြဟာ ပထမကမာ႓နိင္ ငံေတြရဲ႔ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမွု အ ေပၚ ကန့္ကြက္ျခင္း

(llmyanmar.org)

စပိန္နိင္ ငံဘာစီလိုနာျမိဳ႔မွာျပဳလုပ္တဲ႔
ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမွုအ ေပၚအလုပ္ ကုလသမဂၢအမွုေဆာင္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ
အာဖရိက နိင္ ငံ၅၀ ဟာ အျပင္ မွာ ထြက္ျပီးလမ္းေလ်ွာက္ခဲ႔ရပါတယ္ အဲဒီအာဖရိက နိင္ ငံေတြနဲ႔ တျခားတတိယကမာ႓နိင္ ငံေတြဟာ
အဲဒီ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမွုကုလသမဂၢ ေဆြးေႏြးပြဲကို ကန့္ကြက္ခဲႀကပါတယ္ အာဖရိက စကားေျပာဆိုသူလူမ်ားရဲ႔အဆို အရ ခ်မ္းသာတဲ႔နိင္ ငံေတြဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္မွုျပဳလုပ္ဖို့ရန္ အားနည္းေသာ ကတိ ေပးေသာအလုပ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ႔ျပီးအဲဒါဟာ ဆင္းရဲတဲ႔နိင္ ငံေတြဟာျပင္းထန္ တဲ႔အက်ိဳးဆက္က္္ို ရင္ ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႔ ေန ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္
အာဖရိက မွာ ဥပမာတစ္ခုအတြက္ မိုးေခါင္ ျခင္းနဲ႔ ေရ လြွမ္းမိုးျခင္းေတြဟာ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမုွမွ ဝင္ ေရာက္ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံခဲ႔ ရပါတယ္ ဖန္လံုအိမ္အာနိသင္ ရဲ႔သံုးပံုတစ္ပံုအတြက္ သာလ်ွင္ တတိယကမာ႓က အ ေကာင့္ ေတြအတြက္
ျဖစ္ ေပမယ့္ေသာ္လည္း ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းမွ ေသဆံုးမွု ရဲ႔ ၈၀% ကို
ရင္ ဆိုင္ ခံစားေနရပါတယ္ တရားဝင္ အာဖရိက ယူနီယံတစ္ခု ရဲ႔အဆ္ို အရ
တကၠဆက္ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းသာ
သန္း၃၀ေသာ ေနထိုင္ ရန္ မသင့္ ေလ်ာ္ေသာ အရာမ်ားကိုဖန္တီးေပးျပီး
အဲဒါဟာဖန္လံုအိမ္ ဓာတ္ ေငြ့မ်ားအျဖစ္
အာဖရိကန္လူမ်ိဳးသန္းေထာင္ ခ်ီဟာ ရင္ ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႔ဒုကၡက် ေရာက္ ေနပါတယ္
အာဖရိကန္ ေတြဟာ ပထမကမာ႓နိင္ ငံေတြဟာသူတို့ေတြ ရဲ႔ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ ဆိုဒ္ထုတ္လြွင့္ မွုကို ၂၀၂၀ ခုနစ္မွာ အနည္းဆံုး၄၀% ေလ်ာ့ခ်သင့္ တယ္ဆိုတာကို ေထာက္ ခံႀကပါတယ္
အာဖရိကလူမ်ိဳးေတြရဲ႔ေတာင္းဆိုခ်က္ စည္းမ်ဥ္းဟာ သိပံၸပညာရွင္ မ်ားရဲ႔သတ္မွတ္ခ်က္ အ ေပၚမွာ ေထာက္ ခံ
မွုကိုရခဲ႕ႀကပါတယ္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ပစ္မွတ္ေတြဟာ ေဝးကြာေနမယ္ဆ္ု ရင္ ေတာင္ ေႀကာ္ျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ႔ျပီး
ပထမကမာ႓နိင္ ငံမ်ားေႀကာင့္ သူတ္ု့ေတြဟာ ညွာတာမွုကို ရခဲ႔ျပီး တ္ို ေတာင္းစြာက်ဆံုးခဲ႔ပါတယ္
အဲဒီကန့္ကြက္ မွုေတြဟာ စတိတ္စင္ တစ္ခုလုိ ျဖစ္ခဲ႔ျပိီး ေနာက္ဆံုးကြန္ဗင္ ဟယ္ဂင္ ကြန့္ဖ ရင့္မွာ ေဆြးေႏြးပြဲသက္ သက္ပါ
ကုလသမဂၢအဖြ႔ဲဝင္ ႀကီးမ်ားဟာ ေနာက္ဆံုးေဆာင္ ရြက္ခ်က္ အ ေနနဲ႔တစ္ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္
ေလ်ာ့ခ်နိင္ ဖို့ ေရြးခ်ယ္ဖို့ရန္ ေမ်ွာ္လင့္ ႀကပါတယ္ ကြန္ဗင္ ဟယ္ဂရင္ အ ေပးအယူဟာ ၁၉၉၇ က်ိဳတို သံတမန္ခင္းက်င့္ ဝတ္ကို ေအာင္ ျမင္ ခဲ႔ျပီးအဲဒါဟာ စက္မွုနိင္ ငံမ်ားဆီမွ ၅%
ကာဗြန္ ေလ်ာ့ခ်ဖို့ ရန္ ရွာေဖြခဲ႔ပါတယ
အဲဒီအဓိက ဖန္လံုအိမ ဓာတ္ ေငြ့ထုတ္လုပ္သူေတြထဲမွ အ ေမရိကန္တစ္ခုတည္းသာ အဲဒီက်ိဳတုိ သံတမန္ခင္းက်င့္ ဝတ္ကုိ လ်စ္လ်ဴရွဳခဲ႔ပါတယ္
ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ ရာ အ ေႀကာင္းအရာမ်ားအထူးသျဖင့္ ကမာ႓ႀကီးပူေႏြးလာျခင္းဟာ ပထမကမာ႓ေရာတတိယကမာ႓ေရာကိုပါ အက်ိဳးသက္ ေရာက္ မွုရွိပါတယ္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ပထမကမာ႓လူေတြဟာ အဲဒီဖန္လံုအိမ္စီးပြားေရးမွ အက်ိဳးအျမတ္အျဖစ္ထြန္းဆံုးလူေတြပါ
ဖန္လံုအိမ္စီးပြားေရး နယ္ခ်ံဲ အရင္းရွင္ စီးပြားေရးဟာ ပထမကမာ႓ကလူေတြကို တတိယကမာ႓က ထုတ္လုပ္သူေတြရဲ႔ကုန္က်စရိတ္ ေတြနဲံ အက်ိဳးအျမတ္ ရ ရွိ ေအာင္ လုပ္ ေပးေနတဲံ့စီးပြားေရးတစ္ခု အျဖစ္နည္းလမ္းက်က်ျဖစ္ေနပါတယ္ အဲဒီအရာေတြ ရဲ႔ဆိုးက်ိဳးအက်ိဳးဆက္ ကိုအမ်ားဆံုးခံစားေန ရတာက ေတာ့တတိယကမာ႓မွလူေတြသာျဖစ္ပါတယ္ ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္အလြန္ အက်ြ႔ထုတ္လုပ္မွုကို ေလ်ာ့ဖို့ရန္ မည္သည့္တရားမ်ွတ ေသာလုပ္ ေဆာင္ ခ်က္ ဟာ သူတို့ေတြရဲ ႔မဆံုးနိင္ ေသာ ထုတ္လုပ္မွု ကမာ႓့စနစ္ေႀကာင့္ ရ ရွိလာတဲံပထမကမာ႓ရဲ အညစ္ အ ေႀကးေတြက္ိုဖယ္ ရွားဖို ့ရန္ အဲဒီနိင္ ငံေတြ ရဲ႔တာဝန္ ေပၚမွာ ျပင္းထန္ တဲ႔ျပစ္ဒဏ္ခ်မွုကို ခ်မွတ္သင္ ပါတယ္
အပို အ ေနနဲ႔မည္သည့္တရားမ်ွတ ေသာ
ေဆာင္ ရြက္ခ်က္ဟာ ေလးစားမွု ရွိသင္ ့ျပီး
တတိယကမာ႓ရဲ႔ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွုကို႔ မႀကန့္ႀကာသင္ ့ပါဘူး

Leave a Reply