ဒီဟာ ဟာ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥး္ေပးလာေသာကြန္ျမဴနစ္ဝါဒရဲ႔

sunshine-500536_600x400

(llburmese.wordpress.com)

ဒီဟာ ဟာ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥး္ေပးလာေသာကြန္ျမဴနစ္ဝါဒရဲ႔ က်ြန္ေတာ္တို့ေျပာေနတဲ႔ အမွန္တရားသ ေဘာတရား ကိုနားမလည္ ေသးတဲ႔လူေတြကို
မိတ္ဆက္ ေပးတဲ႔ စု ေဆာင္းမွု ေလးတစ္ခုပါ
က်ြန္ေတာ္တို့ေတြဟာ အျမဲတမ္းနိမ့္ခ်စြာနဲံ့ခင္ မင္ ရင္းနီးစြာနဲံ ဘ္ယ္ေတာ့မွစိတ္ႀကီးမဝင္ ဘဲ ေဖာ္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္ သူတို့ေတြကိုသူတို့ကိုယ္ပုိင္ ေနရာေတြအျဖစ္ ဝင္ ခြင့္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္
အဲဒီလူေတြမွာလူေတြကို ဝန္ ေဆာင္ မွုေပးတဲ႔ ဓ ေလ့ေတြရွည္လ်ားစြာရွိပါတယ္
ဒါေပမယ့္အက်ပ္အတည္းနဲံပတ္သက္တဲ႔ခင္ မင္ ရင္းနီးမွုကိုေတာ့ ထားရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္ စစ္မွန္ေသာသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ဟာ ရိုးသားေသာသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္ ပညာေရးနဲ႔အခ်ိန္ေတြကိုယူမယ္ ခင္ မင္ ရင္းနီးဆက္ဆံမွုနဲံ ႔ယံုႀကည္မွုကိုတည္ ေဆာက္မယ့္ က်ြန္ေတာ္တို ့ဟာအဲဒီကဲ႔သို့ပ်ိဳးေစ့မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေနပါတယ္
(၁)က်ြန္ေတာ္တို့အနိင္ လိုခ်င္ လ်ွင္ က်ြန္ေတာ္တို ့ဟာနည္းလမ္းေတြက္ိုေတြးဖို ့ရနိလိုအပ္ပါတယ္ ကမာ႓ႀကီးရဲံ ေတာ္လွန္ေရးဟာ နိမ့္က်တဲ႔အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ ေနာက္ဆံုးႀကီးမားတဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးလွုိင္းပိုးႀကီးလည္းျဖစ္ပါတယ္
ေမာ့္ဆကိေတာ္လွန္ေရးဟာ တရုတ္ျပည္မွာဘ
၁၉၆၉ ခုနစ္ေလာကိမွာ ထိပ္ဆံုးသို့ ေရာက္ခဲ႔ပါတယ္ အခုလက္ ရွိ ထြက္ေပါက္ မရွိေလ်ာ့နည္းေန ေသာ အ ေျခအ ေနက ေန ေဖာက္ထြက္ဖို့နည္းလမ္းက ေတာ့
သိပံၸေတာ္လွန္ေရး ကို ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ဖို ့ရန္
သစ္လြန္ ေသာ ဆန္းသစ္ေသာ ေလ့က်င့္
မွုမ်ားကိုျပဳလုပ္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္ အဲဒါဟာ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးလာသူတို ့ရဲ႔ျပီးခဲ႔တဲံ ႔ ဝါဒျဖန့္ ခ်ိ ေရးလည္းျဖစ္တဲ႔
မက္စ္လီနင္ ေမာ္စီတုန္းးတို့ကို သိရွိနားလည္ဖို ့လိုအပ္ပါတယ္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီအတိတ္က္ို အတိတ္မွာဘဲထားခဲ႔မယ္ဆုိ ရင္ရ ရွံဳးနိမ့္ခဲ႔ျပီး
သားဆံုးရွံဳးမွုေတြကိုဘဲ ရွိေန မွာျဖစ္ပါတယ္
အရင္း ရွင္ ေတြဟာ အျမဲတမ္းဘဲ သူတို ့ေတြရဲ႔ ဖိနပ္မွုနည္းပညာကို အျမဲတမ္းဆန္းသစ္ေနပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့လည္းအဲလို လုပ္ ရမယ္
အဲဒါဟာ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူ
ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ ရဲံ့ အ ေႀကာင္းျဖစ္ပါတယ္
(၂) ကမာ႓ႀကီးဟာေျပာင္းလဲသြားခဲ႔ပါျပီ ပထမကမာ႓တစ္ခုလံုးဓနရွင္ လူေတြက ရန္သူေတြျဖစ္ပါတယ္ ပထမကမာ႓နဲ႔ အဲဒီအပိုင္းေတြအားလံုးဟာ ဓနရွင္ လူတန္းစားကမာ႓ျဖစ္ပါတယ္ ဓနရွင္ လူတန္းစားေတြရဲ႔ အားလံုးလိုလိုဟာ ရန္သူမ်ားျဖစ္ႀကပါတယ္ ဓနရွင္ လူတန္းစား
ကမာ႓တစ္ခုလဲုးကို ဆန့္က်င့္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တုိ ့ဟာ ဓနရွင္ လူတန္းစားရဲ႔ မည္သည့္အပိုင္းကိုမွ က်ြန္ေတာ္တို့မွာစည္းလံုးညီညြတ္ မွဳရွိမယ္ဆုိ ရင္ လိမ္လည္ဖို့ ေတြးေနဖို့ မလိုပါဘူး အခ်ိဳ့ထံုးတနး္လမ္းစဥ္ မက်တဲံ သူငယ္ခ်င္းေတြျဖစ္နိင္ မယ့္လူေတြ ပထမကမာ႓မွာရွိခ်င္ ရွိနိင္ ပါတယ္ ဒါေပမယ့္သူတိိ့ုေတြဟာလက္ခ်ိဳးေရတြက္နိင္ ေအာင္ နည္းပါးလြန္းပါတယ္ အဲဒါဟာဓန ရွင္ လူတန္းစား ရဲ႔အမ်ားစုဟာ ရုိးရွင္းစြာဘဲ
ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားလကၡဏာ မရွိပါဘူး
ဓနရွင္ လူတန္းစားကမာ႓ကုိ ပယ္ဖ်က္ ရပါမယ္
(၃) တတိယကမာ႓က ပစၥညိးမဲ႔လူတန္းစားတ္ို့ ကမာ႓ဟာ တစ္ကမာ႓လံုးေတာ္ လွန္ေရးရဲ႔မုန္တိုင္းဗဟို ျဖစ္ပါတယ္
စြန့္လြွတ္စြန့္စားမွုေတြ နဲ႔ဖိနိပ္မွုေတြျပည့္ေနတဲ႔ တတိယကမာ႓ဟာ က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ႔မိတ္ေဆြျဖစ္ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ႔အခ်က္ အခ်ာလည္းျဖစ္ပါတယ္ တတိယကမာ႓ရဲ႔ ဖိနိပ္ခံရတဲ႔ လယ္သမားေျမယာရွိလူမ်ားဖိနိပ္ မွုက ေနလြတ္ေျမာက္လိုသူမ်ား ဆင္းရဲခ်ိဳ႔တဲ႔ေသာ ေနအိမ္နဲ႔အလုပ္သမားမ်ား နဲ႔သူတို့ ရဲ႔စုေပါင္း
အင္ အားဟာ က်ြန္ေတာ္တို့ ကူးခတ္ ရမယ့္ပင္ လယ္ျဖစ္ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာဆင္းရဲႀကတယ္ စြန့္လြွတ္စြန့္စားခ်င္ တယ္ ဖိနိပ္ခံရတယ္ အဲ ီအသံေတြဟာတိတ္ဆိတ္ ေနခဲ႔တာႀကာပါျပီ
အဲဒီလူေတြက က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ႔ ညီမမ်ားညီအကုိမ်ား က်ြန္ေတာ္တိို့ လူမ်ားျဖစ္ပါတယ္ ပစၥည္းမဲ႔လူေတြရဲ႔ ကမာ႓ကဓန ရွင္ ကမာ႓နဲ႔ အ ေပါင္းအပါေတြကို မုန္တိုင္းတစ္ခုလိုျမင့္တက္လာျပီး
ဆန့္က်င္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္ သက္ေရာက္မွုအားလံုးဖိိနိိပ္ မွုအားလံုး စြန့္စားလိုမွုအားလံုးဟာနယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီေတြ အရင္းရွင္ ေတြ တို့့ဟာ လွည္ထုတ္ခ်င္းခံရ
ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္ ဓနရွင္ လူတန္းစားကမာ႓ဟာ ျပည္သူ့စစ္ ရဲ႔ စစ္ပြဲမွာ
တစ္စစ္ီ ဖ်က္သိမ္းခံရ ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္
(၄)တတိယကမာ႓ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားကမာ႓ ဟာေျပာင္းလဲခဲ႔ျပီးပါျပီ က်ြန္ေတာ္တို့လိုက္ဖက္ညီေအာင္ ျပင္ ဆင္ ညွိနွုိ္င္းမွာပါ
က်ြနိေတာ္တုိ ့ဟာ တတိယကမာ႓ ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားကမာ႓နဲ႔ ေျပာင္းလဲမွုကိုနားလည္ ထားရမယ္
ကမာ႓ႀကီးဟာေမာ့္ရဲ႔ ေန့ရက္ေတြနဲ႔မတူပါဘူး က်ြန္ေတာ္တုိ့က အတိတ္က အရာမ်ားကို မွီခိုအားထားလို ့မရ ေတာ့ပါဘူး သမိုင္းမွာပထမဆံုးတစ္ခု ျမိဳ႔ေတြမွာ ေနတဲ႔ လူဦးေရဟာ ေက်းလက္
မွာေနတဲ႔ လူဦးေရ ထက္မ်ားေနပါျပီ အဆင္းရဲဆံုးလူသားေတြဆီမွ အသစ္
ပစၥည္းဘံု လူတန္းစားတစ္ ရပ္ ဟာ တတိယကမာ႓မွ ေပၚထြက္လာပါတယ္
တစ္ကမာ႓လံုး ရဲ႔ စစ္ပြဲဟာ အဲဒီလူေတြ
အတြက္ကိုပါ ထည့္တြက္ ထားဖို့ရန္ ညွိနွိုင္းျပင္
ဆင္ ထား ရပါမယ္ ျပည္သူ့စစ္ပြဲဟာ
အစဥ္အတိုင္းလုပ္နည္းအရ ေက်းရြာေတာလက္မွ ျမိဳ႔ႀကီးမ်ားဆီသိုိ့
သိမ္းပိုက္ခ်ီတက္မယ့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို
မလုပ္ေဆာင္ သင့္ပါဘူး အဲဒီအစား
က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ အခု ေခတ္စီးပြားေရးနဲ႔လိုက္
ဖက္တဲ႔ ေခတ္မီဆန္းျပားေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို
ျပင္ ဆင္ ထားဖို့လိုပါတယ္ အသစ္ဒီမို က ေရစီနဲ႔ဆုိ ရွယ္လစ္ စနစ္ကဲံ့သို လိုက္ဖက္ျပင္ ဆင္ ထားေသာ အကူးအ ေျပာင္းဆိုင္ ရာ
မ်ားကို ျမိဳတြင္းစကားစပ္မ်ားပါဝင္ ပါတယ္
အဲဒါဟာ လိုက္ဖက္ျပင္ ဆင္ ထားေသာ
စြမ္းအားအသစ္နဲ႔ အနီေရာင္ ဇုန္မ်ားကို
အဲဒီစကားစပ္္အသစ္မ်ားလို ့အဓိပၸာယ္ ရပါတယ္ အဲဒါဟာ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားရဲ႔ အဆင့္ ကိုေလ်ာ့ ခ်လိုက္တာ မဟုတ္ပါဘူး
အဲဒီေက်းလက္ ေတာရြာ ေတြဟာ အ ေရးႀကီးတဲ႔ ေနရာအျဖစ္ ရပ္တည္ေနပါေသးတယ္ မဟာဗ်ဴဟာ ရဲ
ေသာ့ခ်က္ အျဖစ္အျဖစ္ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေသာ့ခ်က္ ဟာ ေထာက္ပို့ ေဆာင္ ေရး
ရဲ႔ အ ေရးႀကီးမူထက္ ပိုျပီး အ ေရးႀကီးပါတယ္
(၅) က်ြန္ေတာ္တို့ ဟာ အိုေဟာင္းမွုနဲ အသစ္နညး္လမ္းအရ ဓနရွင္ လူတန္းစားကမာ႓ကိုဆန့္က်င္ တဲ႔
ကမာ႓ေတြကုိ ေထာက္ခံပါတယ္
ျပည္သူ့စစ္ဟာ အားလံုးရဲ႔စစ္ပြဲပါ အဲဒီဟာနယ္နိမိတ္ မရွိတဲ႔ အားလံုးရဲ႔ စစ္ပြဲတစ္ခုပါ ဘာသာစကားမ်ားစြာ ေျပာဆိုေပမယ့္
အလံက ေတာ့တစ္ခုထဲပါ က်ြန္ေတာ္တုိ့ ဟာ
အ ေျခ အ ေနဆိုင္ ရာ အယူအဆ ေတြရဲ႔ စစ္ပြဲကို မသတ္မွတ္ထားပါဘူး မည့္သည့္
အ ေတြးအျမင္ ကိုမွ စားပြဲေပၚမွမဖယ္ထုတ္နိင္ ပါဘူး က်ြန္ေတာ္တိို့ ဟာ ကိရိယာေသတၲာေတြထဲက ကိရိယာတိုင္းကို ရန္သူကုိတိုက္ခိုက္ဖို့ အသံုးျပဳရပါမယ္ အရွည္ ေကာက္ အ ေနနဲ႔ ေထာင့္တိုင္းစက္ဝိုင္းျခမ္းအားေတြနဲ႔
ဓန ရွင္ လူတန္းစား ေထာက္ ပံ႔ပို့ေဆာင္ ေရး
ကို အားနည္းေအာင္ က်ြန္ေတာ္တို့ ရဲ႔
အားအင္ ေတြကိိုတိုးတက္ ေအာင္ လုပ္ဖိို့ကလည္း အထူးသျဖင့္ အ ေရးႀကီးပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို ့ဟာ အလယ္တန္းအရွည္တန္း နိင္ ငံတကာ
နည္းဗ်ဴဟာေတြနဲ႔ အရင္းရွင္ ဓနရွင္ ကမာ႓နဲ႔ သူတို့ ေတြရဲ႔ ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာ
နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒကို ဖ်က္ဆီးေတာ္လွနိပစ္ ရပါမယ္
က်ြန္ေတာ္တို့ ရဲ႔ သိပံၸပညာနဲ႔
သိပံၸနည္းပညာကိုလည္းအဆင့္ ျမင့္ ရမယ္
(၆) က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ အသစ္အျပည္္ျပည္ဆုိင္ ရာပူးေပါင္းေရးဝါဒကိုလက္ခံက်င့္ သံုးရမယ္
က်ြန္ေတာ္တို ့ ရန္သူေတြရဲံ ႔ ကူညီမွုကို
လက္မခံနိင္ ပါဘူး
က်ြန္ေတာ္တုိ့ဟာ အျပင္ က နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီရဲ႔
သ ေဘာထားကြဲလြဲ မွုကို သ ေဘာမထားဘဲ
ဒါမွမဟုတ္ မမွီခို သင့္ဘူး သူတို့ေတြ
အားလံုးဟာ တစ္ကမာ႓လံုး နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီ အဖြဲ႔အစည္းဟာ ေရွ႔သို ့ ေရာက္ေန ခဲ႔ျပီးျဖစ္တယ္ ဓနရွင္ လူတန္းစား ကမာ႓ရဲ႔
လွဴတန္းမွုအားလံုး ကို ကိုယ္စားျပဳ ပါတယ္
အဲဒီ အ ေျခ အ ေနဟာ လင္ ဘိုင္ အိုေျပာတဲ႔ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒါနဲ႔ ဆို ရွယ္နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီ
ေတြမွာ ဝိ ေရာဓိေတြ ရွိေနတုန္း ဘဲဆုိတာကို ေျပာခဲ႔တာနဲ႔ ပိုခ်င္းတူပါတယ္
ဒါေပမယ့္ သူတို့ ဟာ ကမာ႓့ေက်းလက္ ေဒသရဲံ ႔သူတို့ ေတြရဲ႔ စြန့္စားမွု အားလံုးရဲ႔
သင့္ ျမတ္ျခင္းကို ေရာက္ ရွိခဲ႔ျပီးျဖစ္ပါတယ္
ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာ အရင္း ရွင္ ဝါဒီ ရဲ႔
တစ္ကမာ႓လံုး ေရာက္ ရွိျပီး သူတို့က္ို ခုခံျခင္း
ျပဳကို ျပဳရမယ္
(၇) တုိက္ခိုက္ ေရးသမားေတြ ေနရာတိုင္းက
ျမင့္ တက္ လာတယ္ တစ္ကမာ႓လံုးဆုိင္ ရာ
ေတြ႔းပါ တစ္ ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာ ေဆာင္ ရြက္ ပါ
လူမ်ိဳးစုအားလံုးတိုင္းရင္းသားလူသားေတြရဲ႔
တိုက္ခိုက္ ေရးသမားေတြ အ ေရာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳး ကို က်ြန္ေတာ္တို ့လူေတြက ႀကိဳဆိုပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ တိုက္ခိုက္ ေရးသမား
ေတြကို လက္ခံမယ္သူ့ကို တိုက္ခိုက္ နိင္ တဲ႔
အစြမ္းေတြ ရွိသမ်ွ မွန္သမ်ွ ကို အားေပးမယ္
က်ြန္ေတာိတို့ ဟာ ေျမာက္ မ်ားလွစြာေသာ
အားေတြရဲ႔ စြမ္းအားေတြကို ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာနယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီရဲ႔အားနည္းခ်က္ ကို ရွာေဖြကာ
ဓနရွင္ ကမာ႓ရဲ႔ ဆန့္က်င့္ ဖို႔ ရန္ မွာ
တန္ဖိုးထားအာရုံစိုက္ ရပါတယ္ အနိင္ မ ေသခ်ာဘဲမင္းရဲ႔ ဘီးကုိ မလွည့္ပါနဲံ ႔ စြမ္းအင္ ေတြက္ို တိုက္ ရုိက္ လို အပ္တဲ႔ ေန ရာကို ပို့လိုက္ပါ
(၈) စကားလံုးေတြကို ပ်ံ႔နံ႔လိုက္ပါ
က်ြန္ေတာ္တို ့ဟာ စစ္ဘက္ဆိုင္ ရာလက္ေတြ့ဆိုင္ ရာေတြ မွာ ျပန္လည္
အသင့္ ျပင္ ျပီးရဲဝင့္ ေနရပါတယ္ ကမာ႓ႀကီးရဲ႔ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ ရွံဳးနိမ့္မွဳ ကိုခ်ိဳးဖ်က္ ဖို့ရန္ က်ြန္ေတာ္တို ့ဟာ အ ေတြးအ ေခၚဆိုင္ ရာ လက္ေတြ႔ ေရးရွဳေထာင့္ ေတြမွာ တန္ဖိုးထားရမယ္
က်ြနိေတာ္တို ့ဟာျပန္လည္ျပင္ ဆင္ ရမယ္ ဒါမွမဟုတ္ ေသရမယ္ ဒါဟာသိပံၸနည္းပညာဆိုင္ ရာ သစ္လြင္ ေသာေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ သ ဘာဝ ေတြပါ
က်ြန္ေတာ္တို့ ဟာ အတိတ္ကာလ မက္စ္လီနင္
ေမာ္တို ့ရဲ႔ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးလာတဲ႔ အနစ္သာရရဲ႔ သစ္ လြင္ ေသာ
ေတာ္လွန္ ေရးကို ျပဳလုပ္ ရမယ္ က်ြန္ေ္တာ္တို့ကမာ႓ရဲ႔ လူတိုင္းအားလံုးအားေတြ
အဲဒီလူေတြရဲ႔မိတိ ေဆြ ေတြ သိပံၸပညာ
တို့ကုိ တိုးျမွင့္ ေပးဖို့လို အပ္တယ္
(၉) က်ြန္ေတာ္တို့ ဟာ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥိးေပးလာတဲ႔ ကြန္ ျမဴနစ္ဝါဒအတြက္ တိုက္ ခိုက္ ရမယ္
က်ြန္ေတာ္တို ့ဟာ ဖိနိပိ မွုအားလံုး ရဲ႔စုဖြဲ႔ မွုအားလံုးျပီးဆံုးဖို ့ ရန္ တိုက္ခိုက္ ရမယ္
က်ြန္ေတာ္တိိ့ု ဟာျပီးခဲ႔တဲ႔ အတိတ္က ဆို ရွယ္လစ္ ဝါဒကျ္ပန္လည္ ျပဳလုပ္ဖို ့ါ ရန္
မရည္ ရြယိပါဘူး က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ ရမယ္ ေတာ္လွန္ ေရးကို ျပဳလုပ္ ရမယ္ ဆို ရွယ္လစ္ဝါ ဒကို အနစ္သာရတစ္ခု အျဖစ္တည္ ေထာင္ ရမယ္
အသစ္နည္းပညာေတြပါဝင္ တယ္ ဟနိ့တားနိငိ မွုက အဓိက ေသာ့ခ်က္ တစ္ခုပါ အသစ္ဆန္းစစ္ထားတဲံ ့ေတာ္လွန္ ေရး
သိပံၸပညာမ်ားစြာပါဝင္ ပါတယ္ အလင္းေရာင္ ကို ေဆာင္ က်ဥး္ေပးသူကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဟာ ျဖစ္နိင္ ေခ်ရွိေသာ တကယ္ျဖစ္ ေသာ ပန္းတိုင္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ ေဘာ္ရွီဗစ္ကို ေက်ာ္လြန္ ၍
ေတာ္လွန္ ေရးဟာ ဆန္းသစ္ခဲ႔ျပီး က်ြန္ေတာ္တိို ့ဟာျပန္လည္ ဆန္းသစ္ ရပါမယ္
(၁၀) က်ြန္ေတာ္တုိ့ ရဲံေနမင္းႀကီးက ေတာက္ ပ ေနပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ ရဲ႔ ေန့ ေတြက ေရာက္ ရွိလို့ လာပါေတာ့မယ္
အဲဒါဟာ ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားေတြရဲ႔ အစလွုိင္းတစ္ခု ျဖစ္တဲ ႔ ကြန္ ျမဴနစ္ေတာ္လွန္ ေရးပါ က်ြန္ေတာ္တိို့ ဟာ တြန့္ဆုတ္ မ ေန ရပါဘူး က်ြန္ေတာ္တို့ ေတြ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးလာသူ ကြန္ ျမဴနစ္ဝါဒအတြက္ ေသရမယ္ တိုက္ခိုက္ ရမယ္ ေဖာ္ ေဆာင္ ရမယ္ ရွင္ သန္ ရမယ့္ အင္ အားေတြ ရွိိုကို ရွိရပါမယ္ ရွံဳးနိမ့္ျခင္းဆုို တာဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ ေစ ရဘူး ရဲဝင့္ ေန ရမယ္ သစၥာ ရွိ ရမယ္
အားမာန္ ရွိ ရမယ္ စည္းကမ္းဥ ပ ေဒ ရွိ ရမယ္ စြန့္လြွတ္ ျခင္းေတြ ရွိ ရပါမယ္ က်ြန္ေတာ္တို ့ဟာ က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ႔ လက္ ဖ်ားေတြမွာ ဘ ဝ ေတြ အသက္ ေတြကို သယ္ေဆာင္ ထားပါတယ္
အရာရာေပးဆပိ ဖို့ရန္ လိုလိုလားလားရွိ ေန ရမယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ ဟာ ရဲ ေဘာ္ ရဲဘက္
ဝင္ ေတြ အျဖစ္ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ ေယာက္
ေမာင္ နမ ေတြလို ရပိတည္ ရမယ္ ကူညီရမယ္ လဲက်တဲ႔အခါ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ျပန္ထ ရမယ္ ဘယ္ေတာ့မွ သစၥာေဖာက္ အရွံဳးမ ေပးဘူး က်ြန္ေတာ္တို့ရဲ႔ နံလံုးသားဟာ နီရဲ ေန ရမယ္
က်ြန္ေတာိတို့ ဟာသမိုင္းရဲ႔ လက္ နက္ေတြ ျဖစ္ ရမယ္ ျပည္သူ ေတြကုို အလုပ္ အ ေက်ြးျပဳရမယ အဲဒါဟာ အရမ္းကို မြန္ ျမတ္ပါတယ္
အလင္းေရာင္ ကို ေဆာင္ က်ဥ္းေပးတဲ့ေနာက္ကိုလိုက္ပါ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူအျဖစ္ ခံယူပါ
ႀကာရွည္စြာလက္တြဲထားပါ ေန မင္းႀကီးက ေတာက္ ပ ေနပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ရဲ႔
ေန့ ေတြ ေရာက္ လာေနပါျပီ

Leave a Reply