နိင္ ငံံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန့ ၂၀၁၅

2llcoportugues-251x300

(llmyanmar.org)

မိန္းမ ေတြဟာ က်ြန္ေတာ္တို့ ရဲ႔ အ ေကာင္းဆံုးေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ျပီး က်ြန္ေတာ္တုိ့ ရဲ႔ အသန္မာဆံုးလက္နက္ေတြျဖစ္ပါတယ္
မ်ားျပားလွေသာမိန္းမ ေတြကဲံသို့ ဒီေခတ္ႀကီးမွာ အဆိုးရြားဆံုးကို ရင္ ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႔ထားတဲဲ႔ သန္မာထက္ျမက္တဲ႔မိန္းမ ေတြ သူတို့ေတြဟာ အဆိုးရြားဆံုးအစုတ္ျပတ္ဆံုး မတရားျပဳက်င့္ ျခင္းကိုခံ ရျပီးသူတို့ေတြကိုတိုက္ခိုက္ ေနတဲံ႔အရာ ေတံြကုိဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းကဲ႔သို့ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္္ ေနပါတယ္ သူတို့ေတြကုိ သိမ္းပိုက္မစိုးမိုးနိင္ တဲ႔ သန္မာ ေသာ စြမ္းအားတစ္ခု သူတို့မွာ ရွိပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တုိ့ ရဲံစြမ္းအင္ အဆင့္ အတန္းေတြမွာ မိန္းမ ေတြမပါဝင္ ဘဲတိုက္ခိုက္ ရျခင္းဟာ က်ြန္ေတာ္တုိ့ ရဲေက်ာဘက္မွာလက္တစ္ဖက္ခ်ည္ ေနာင္ ခံရျပီးတိုက္ခိုက္ ေနျခင္းနဲ႔တူပါတယ ္အဲဒါဟာ က်ြန္ေတာ္တို့ရဲ႔ တျခားဟာ ေတြမွာ ရွိတဲ႔ အ ေကာင္းဆံုးအက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ပါတယ္္
တုုိးတက္မွုကိုမလုိလားေသာသူမ်ား ဘာသာ ေရးအစြန္းေရာက္ မွုမ်ား ေရွးရုိးစြဲဝါဒီမ်ား သူတို့အားလံုးဟာ မိန္းမ ေတြအ ေပၚမွာ နိမ့္ခ် ေခ်ာင္ ထိုးထားျပီး အဆင့္အတန္းေလ်ာ့ခ် ပါတယ္ လိင္ ပိုင္းဆိုင္ ရာခြဲျခားျခင္းကုိ က်ြန္ေတာ္တို့
ေတြဆန့္က်င္ ရပါမယ္ ဘာ့ေႀကာင့္လဲဆိုေတာ့ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ
အားလံုးစြမ္းအင္ ထက္ျမက္တဲ႔အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ရဲ႔ဦးေဆာင္ မွုေအာက္ မွာ တည္ ရွိေနလို့ပါ က်ြန္ေတာ္တို့မွာ လိင္ ခြဲျခားမွုမရွိပါဘူး အမုန္းတရားေတြ မရွိပါဘူးက်ြန္ေတာ္တို့မွာ
အခ်စ္ေမတၲာဘဲ ရွိပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ တရုတ္ ေတာ္လွန္ေရး ဟာ
မိန္းမ ေတြနဲ႔ တစ္ဝက္သာသာ ပါဝင္ ခဲ႔ျပီးမိန္းမ
ေတြဟာ ေယာက်ာ္းေတြနဲ႔တန္းတူ ပါဝင္ တိုက္ခိုက္ခဲ႔ပါတယ္ မိန္းမ ေတြဟာ ေယာက်ာ္းေတြကိုဦးေဆာင္ န္ိင္ တယ္
မိန္းမ ေတြဟာ ေယာက်ာ္္းေတြလိုသန္မာတယ္ တစ္ခ်ိဳ႔ဆုိပို ၍ ေတာင္ သန္မာႀကပါတယ္ အဲဒါဟာလည္းအနာဂတ္ ရွိပါတယ္ သူတို့ေတြမွာလည္းတိုက္ခုိက္ မွူေတြမွာ ပါဝင္ နိင္ ဖို့ အခြင့္ အ ေရးရွိပါတယ္
က်ြန္ေတာ္တုိ့အားလံုး ဟာ က ေလးေတြအတြက္ က်ြန္ေတာ္တုိ့မ်ွေဝထားတဲံ႔ကံႀကမၼာအတြက္
က်ြန္ေတာ္တုိ့ အနာဂတ္အတြက္ျဖစ္ပါတယ္
အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ
ျပည္သူ့စစ္ေတာ္လွန္ ေရးအတြက္ျဖစ္ပါတယ္
သူတို့ေတြဟာ က်ြန္ေတာ္တို့ေတြပါ က်ြန္ေတာ္တုိ့ေတြဟာသူတို့ေတြပါ
(အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥး္ေပးသူ အရာ ရွိ Prairie Fire)
မိန္းမ ေတြဟာ အရင္း ရွင္ စနစ္နဲ႔ သူတိို့ေတြ ရဲ႔ အစြန္းေရာက္ လူေတြတစ္ ခ်ိဳ႔ ေႀကာင့္ကမာ႓တစ္ဝန္းမွာ နိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္းက္ိုခံ ရပါတယ္ မိန္းက ေလးမ်ားအ ေပၚရုိင္းစိုင္းစြာ တိုက္ခိုက္ မွုမ်ားဟာ ကမာ႓တစ္ဝန္းမွာပိုမိုပိုမ္ုိမ်ားျပားလာပါတယ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲံ႔ တျခားမြတဆလင္ အဖြဲဲအစည္းေတြမွာ နယ္ခ်ဲ႔ အရင္း ရွင္ မ်ားနဲံ သူတုိ့ရဲ႔ စု ေပါင္းအင္ အားေတြဟာ
အ ေျခ အ ေနတိုးတက္ လာမွုကိုေနာက္ျပန္ ဆုတ္ဖုိ့ ႀကိဳးစားပါတယ္ သူတို့ေတြဟာအ ေျခ အ ေနပရမ္းပတာျဖစ္မွုေတြကိုဖန္တီးဖို့ ရန္ ဖန္တီးျပီးအဖြဲ႔အစည္းကိုအားအင္ ခ်ိဳ့တဲံ ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါတယ္ မိန္းမ ေတြဟာစက္ မွုလုပ္ငန္းမ်ားမွာ က်ြန္ျပဳျခင္းကိုခံ ေနႀက ရပါတယ္ အစၥလာမ္မစ္ အစြန္းေရာက္ စစ္ ေသြးႀကြမ်ားေႀကာင့္ ေယာက်ား္လူဦးေရအားလံုးဟာ အစုလိုက္ အျပဳံလိုက္သုတ္သင္ ျခင္းကိုခံခဲ႔ ရပါတယ္
မိန္းက ေလးေတြအားလံုးရံဲ လူဦးေရအားလံုးဟာ
အစြန္းေရာက္ အဖြဲံအစည္းမ်ားနင့္ နယ္ခ်ဲံ႔ဝါဒီတုု့ိ ေႀကာင့္ လိင္ က်ြန္ျပဳျခင္းကိုခံ ခဲ႔ ရပါတယ္ အလုပ္မရွိ ပညာေရးမရွိ အႀကမ္းဖက္ျခင္းသာလ်ွင္ ရွိပါတယ္ သူ့က်ြန္ခိုင္းဖက္ဘဝသာ အဆင့္ ရွိပါတယ္
လက္ တင္ အ ေမရိက အ ေရွ႔ဥေရာပ အာရွ နိင္ ငံေတြမွာ နယ္ခ့်ဲဝါဒီေတြရဲ႔လိင္ တိုးရစ္မ်ားေႀကာင့္ မိန္းမမ်ားဟာ လိင္ က်ြန္အျဖစ္ ဆက္ဆံျခင္းကိုခံခဲံ႔ရပါတယ္
တတိယကမာ႓တစ္ဝွမ္းလံုးမွာ မိန္းမလူဦးေရအားလံုးနီးပါးဟာ ဆိုးရြားေသ အ ေျခ အ ေန ေတြမွာ ပင္ ပန္းဆင္းရဲစြာအလုပ္လုပ္ကိုင္ ႀကရပါတယ္
မိန္းမလူဦးေရအားလံုးနီးပါးဟာ ဒုကၡသည္ခိုလုံွသူေတြအျဖစ္ အဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးဆံုး ဘဝ လက္ ေအာက္ခံဘဝအျဖစ္
ေျပာင္းလဲခဲ႕ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တုိ့ေတြဟာ ဒိထက္ပိုျပီးနိင္ ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးေတြေန့ကို ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ က်င္းပသင့္ ပါတယ္ ဒီေန့ဟာ က်ြန္ေတာ္တုိ့ဟာ ပစၥည္းမဲံ႔ လူတန္းစားမိန္းမသားေတြက္ို အ ေလးျပဳပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တုိ့ဟာအလုပ္လုပ္ ေနတဲ႔မိန္းမ ေတြက္္ု အ ေလးျပဳပါတယ္ လယ္သမားေတြက္ုိိ အ ေလးျပဳပါတယ္
က်ြန္ေတာ္တု့္ိေတြဟာ ေသးငယ္တဲံ့လုပ္ငန္းပိုင္ ရွင္ ေတြက္ုိ အ ေလးျပဳပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ေတြဟာ အ ေမ ေတြအစ္မ ေတြသမီးေတြက္ုိ အ ေလးျပဳပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တုိ့ေတြအားလံုးဟာတစ္ခုတည္းပါ
အနာဂတ္တစ္ခုကိစၥတစ္ခုပါ
နယ္ခ်ဲ့ဝါဒီေတြဟာ က်ြန္ေတာ္တ္ု့ိဆီမွ အရာအားလံုးခိုးယူေနျပီး ကြ်န္ေတာ္တို့ရဲ႔ အနာဂတ္ပင္ လ်ွင္ ခိုးယူေနပါတယ္
နယ္ခ်ဲဝါဒီဟာ မ ေကာင္းဆ္ု္ိးဝါးပါ လြတ္လပ္ မွုမရွိ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မရွိ အခြင့္ အ ေရးမရွိ
ဂုဏ္သိကၡာမရွိ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မွုမရွိ
ကြြ်န္ေတာ္တု္ိ့ေတြရဲ႔ဘဝအားလံုးဟာအလုပ္အားလံုးျဖစ္ပါတယ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တု္ိဆီမွ နစ္ ေတြယူ ေဆာင္ ျပီး က်ြန္ေတာ္တို့ဘဝဟာ ျဖတ္ေတာက္ခံေန ရပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တု့ိေတြရဲ႔က ေလးေတြရဲ႔ဘဝဟာခိုးယူခံေန ရပါတယ္
က်ြန္ေတာ္တုိ့ဟာအိမ္က္ုိတည္ ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္
အဖြဲ႔အစည္းကိုတည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္
အခုခ်ိန္ထိ ဘာမွမရ ေသးပါဘူး အဲ ဒီအတြက္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ဆိုတဲံ့ေျဖ ရွင္းခ်က္တစ္ခုသာ ရွိပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့မ်က္လံုးေတြမတိိုင္ ခင္ အဲဒါဟာလာေနပါျပီ သူတို့ေတြမွာႀကည္ ရွုနိင္ တဲံ့မ်က္လံုးေတြရွိတယ္ သူတို့ေတြမွာနားေထာင္ နိင္ တဲံ့နားေတြရွိတယ္ အသံုးျပဳမယ့္ဦးေနာက္ ရွိပါတယ္ ကမာ႓အ ေဟာင္းဟာ ေႀကြမြပ်က္စီးေနပါျပီ ကပ္ဆိုက္ ေသာကာလ အျပီးမွာ အရာအားလံုးဟာပ်က္စီးျခင္းကုိဦးတည္ေနပါတယ္ စနစ္ဟာ အက္ကြဲေႀကာင္းေတြနဲံျပည့္နက္ ေနပါတယ္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူရဲ႔ ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာစစ္ပြဲနင့္ အတူ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာနယ္ခ်ဲံဝါဒကုိတိုက္ခိုက္ မွာျဖစ္ျပီးတစ္စစီ အစိတ္အပိိုင္းးေတြျဖစ္ ေအာင္ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္ အပ်က္အစီးမရွိဘဲ ဘယ္အရာမွ မဖန္တီးနိင္ ပါဘူး အဲဒါဟာအလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူရဲံစည္းမ်ဥး္းပါ ကမာ႓ေဟာင္းမ
အရာ အားလံုးမွာ ေနမင္းဟာျမင့္ တက္လာျပီး ကမာ႓ႀကီးဟာျပန္လည္ ေမြးဖြားလာပါတယ္
ျငိမ္းခ်မ္းေရး တရားမ်ွတမွ ေပ်ာ္ရြွင္ မွု
ဂုုဏ္က်က္ သ ေရ လြတ္လပ္မွု ပါရမီဟာျပန္လည္ ေမြးဖြားလာပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တုိ့ဟာ ကမာ႓ႀကီးကို အ ေကာင္းဆံုးအလွဆင္ နိင္ မွာပါ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ အနာဂတ္အတြက္ က်ြန္ေတာ္တို့တုိက္ခိုက္ ရပါမယ္ အဲဒါဟာ မိန္းမ ေတြရဲ႔အနာဂတ္ က ေလးေတြရဲ႔အနာဂတ္ ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားေတြရဲ႔အနာဂတ္ ပါ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ ကို္ယ္တိုင္ ကတိေပးပါတယ္
သစၥာ ရွိမွုနင့္ အတူ ကံႀကမၼာအနာဂတ္
ေတြဟာက်ြန္ေတာ္တု္ိ့ရဲ႔က ေလးငယ္ေတြ က်ြန္ေတာ္တ္ု့ကိုယ္တိိုင္ ျဖစ္ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာစစ္သားေတြပါ က်ြြန္ေတာ္တို့နိင္ လိမ့္မယ္ ပစၥည္းမဲံလူတန္းစားေတြရဲ႔အမ်ိဳးသမီးေတြ အသက္ ရွည္တည့္တံ့ပါ ေစ တတိယကမာ႓အသက္ ရွည္တည္တံ႔ပါေစ
အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ အသက္ ရွည္တည္တံ႔ပါေစ !

Leave a Reply