ပထမကမာ႓က အ ေမရိကန္အလုပ္သမားမ်ားဟာ အစားအစာမ်ားကို

supermarket-aisle

(llburmese.wordpress.com)
ျဖဳန္းတီး ေနတယ္ တတိယကမာ႓
က ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေန ပါတယ္

ကယ္ ရီမက္စ္္ ဟာ လယ္ေျမသိမ္းခံ ရသူမ်ား တစ္ ေန့လုပ္ မွတစ္ေန့စား အတိုင္းအတာဘဲ ရွိတဲ ႔လူမ်ားကို
ပစၥည္းမဲ႔ လူတန္းစားလို့ ေဖာ္ျပခဲ႔ပါတယ္
ိုဘာပဲျဖစ္ျဖစ္အဲဒါဟာ အ ေမရိကန္နဲ႔ ပထမကမာ႓က အလုပ္လုပ္ေနတဲ႔ အပိုင္း
ကို ေတာ့ ေဖာ္ျပျခင္းလံုးဝမဟုတ္ပါဘူး
ပထမကမာ႓ရဲ႔ အလုပ္သမားမ်ားဟာ
ဆံုးရွံဳးဖို ့ရန္ အတိုင္းအတာ မရွိပါဘူး
သူတို့ ေတြရဲံ အက်င္ ့စာရိတၱယိုယြင္းပ်က္စီးေနတဲ႔ ဘဝ ေတြဟာ
ဆုိ ရွယ္လစ္ စနစ္ ေအာက္မွာ ရွိေန မွဘဲ
ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးဖို ့ရန္ ရွိပါ တယ ္အခု က ေတာ့ အ ေမရိကန္ နဲ႔ ပထမကမာ႓ရဲ႔ ယိုယြင္းပ်က္စီးေန မွုကို ေဖာ္ျပတဲ႔
အစားအ ေသာက္ေတြကို နစ္စဥ္ ျဖဳန္းတီးဖ်က္ဆီး မွုက ပိုမို ေပၚလြင္ ေစပါတယ္
အ ေမရိကန္ ဟာတစ္နစ္ကို ေဒၚလာ
အနည္းဆံုး 75 ဘီလီယမ တန္တဲ႔ အစားအစာကို ေတြကို လြွင့္ ပစ္စြန့္ ပစ္ေနပါတယ္ တျခားစကားနဲ႔ ေျပာမယ္ဆို ရင္
အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုဟာ အယ္ေဘးနီးယား နီေပါ က ေမာ႓ဒီးယား
အာဖဂန္နစၥတန္ နီကာဂူဇီ လာအို နီေဂါ နိင္ ငံေတြ ရဲ႔စုစု ေပါင္းစားေသာက္ မွုထက္
ပိုမိုတဲ႔ အစားအေသာက္ေတြကုိ နစ္စဥ္ ျဖဳန္းတီးပစ္ေနပါတယ စားသံုးရန္ သင့္ ေသာ
၁၄ % ၁၅% အစားအစာ ေတြဟာ မထိ မဖြင့္ ဘဲ လြွင့္ ပစ္ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံရပါတယ္ အ ေမရိကန္ တစ္ကို္ယ္ ေရတစ္ကို္ယ္ရ သမားေတြဟာ ေဒၚလာ ၄၃ ဘီလီယမ္ တန္ အစား အ ေသာက္ေတြကို လြွင့္ ပစ္ဖ်က္ဆီးေနတယ ဆိုးရြားတာက ေတာ့
အ ေမ ရိကန္ မွာ ေကာက္ ရိတ္ သိမ္းပြဲအတြက္ အသင့္ ျဖစ္ ေန တဲ႔
40% 50% အစား အစာေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ စားသံုးျခင္းကို မရ ရွိခဲ႔ပါဘူး
အပို အ ေနနဲံ အ ေမရိကန္ ျပည္ေထာင္ စုဟာ အစား အ ေသာက္ ျဖဳန္းတီးမွုကို ေန ရာခ်စိီထားသလို လုပ္ ရင္း ျဖတ္သန္းလာခဲ႔ပါတယ္
အ ေမရိကန္ ျပည္ေထာင္ စုသာလ်ွင္ အစားအ ေသာက္ ျဖဳန္းတီးတဲ႔ လူမွုအဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္ပါဘူး တျခားပထမကမာ႓ တုိုင္းျပည္ ေတြဟာလည္း အဲလို မ်ိဳးတူတဲ႔ အျပဳအမူေတြ ရွိပါတယ ျဗိတိန္ မွ လူအားလံုးဟာ ဝယ္ယူစားသံုးတဲ႔အစားအ ေသာက္ အားလံုးရဲ႔ သံုးပံု တစ္ပံုကို လြွင့္ ပစ္ေနပါတယ္ ဆြီဒင္ မွာဆိုလည္းမိသားစုေတြ ရဲ႔ က ေလးငယ္မ်ားဟာ အစားအစာ ရဲ ့ငါးပံုတစ္ပံုကို
လြွင့္ ပစ္ ျဖဳန္းတီးေနပါတယ္
ကမာ႓့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းႀကီးရဲံ အဆို အရ ငတ္မတ္ေခါင္းပါးျခင္းဟာ ျပည္သူေတြရဲ႔ က်န္းမာေရးကို အႀကီးမားဆံုးျခိမ္းေျခာက္ ျခင္းပါ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္း ဟာ က ေလးေတြ ရဲ႔ ေသဆံုးျခင္းကို အကူအညီေပးေန ပါတယ္ အဲဒီအျဖစ္အပ်က္အားလံုးရဲ႔ တစ္ဝက္ခန့္ဟာ
အဲဒီအ ေႀကာင္းအရာေႀကာင့္ ပါ
ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးျခင္းဟာ ကမာ႓့လူဦးေရ သန္း၁၀၀၀ ခန့္ကိုယခု သက္ ေရာက္ မွဳရွိ ေနပါတယ္ တစ္ကမာ႓လံုးအ ေနနဲ႔ လူ၆ ေယာက္ မွာတစ္ ေယာက္ ဟာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမွဳကို ရင္ ဆိုင္ ေနရပါတယ္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမွုက္ို ရင္ ဆ္ိုင္ ေန ရသူမ်ားဟာ သီးသန္ျ့ဖစ္စြာဘဲ
တတိယကမာ႓မွာဘဲတည္ ရွိေနပါတယ္
ကမာ႓ႀကီးရဲ႔ အစားအ ေသာက္ထုတ္ကုန္ ထုတ္လုပ္ ေရးဟာ လူ သန္းေပါင္း၆၀၀၀ အတြက္ လံုေလာက္ မွဳ ရွိပါတယ အခ်က္ အလက္မ်ားအရ ထုတ္လုပ္တဲ႔ အစားအစာမ်ားဟာ လူေတြကိုနစ္ခါျပန္စားလို့ ရ ေအာင္္ ပင္
လံုေလာက္ မွဳရွိပါတယ္
ထုတ္လုပ္ျခင္းနဲ ့အစားအ ေသာက္ျဖဳန္းတီးမွုဟာ တစ္ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာ
အဆင့္ အတန္းအတန္းခြဲျခင္း ထက္ ပို ေသာ နိမိတ္မ်ားျဖစ္ပါတယ ခ်မ္းသာတဲ့ပထမကမာ႓္က လူမ်ားဟာ
သူတို့ ဝယ္ယူထုတ္လုပ္ထားတဲ ့အစားအ စာမ်ားရဲ႔
တစ္ ဝက္ကို အ ေဝးကိုထုတ္လြွတ္ပစ္ေနတဲ႔အခ်ိန္ မွာ ဆင္းရဲတဲ႔ နိင္ င မ်ားတတိယကမာ႓မွာ
လူေတြဟာငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္းကုိ ရင္ ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႔ ေန ရပါတယ္ အဲဒါဟာ အခု လက္ ရွိပထမကမာ႓နဲ႔ တတိယကမာ႓ႀကား အထင္ ရွားဆံုးဝိ ေရာဓိ အခ်က္ အလက္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ
ပထမ ကမာ႓ ကအလုပ္သမားမ်ားဟာ
မက္စ္ ဝါဒက သတ္မွတ္ထားသလို ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားမ်ားမဟုတ္ႀကပါဘူး
တတိယကမာ႓က သာ အစစ္ အမွန္
ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားမ်ားနဲ႔ အ ေပါင္းအပါမ်ားဟာ ေဘးအႏၱရာယ္လြတ္ ေျမာက္ ျခင္း ရဲ႔ အစြန္အဖ်ားမွာ ရွိေနပါတယ္

Leave a Reply