မာ္႔ ရဲ႔ ခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္ မ်ားမွ တခ်ိဳ႔ကို အလ်င္ အျမန္ ေလ့လာျခင္း

mao-nixon

(llmyanmar.org)

ေမာ္စီတုန္းကျပီးခဲ႔တဲ႔ ရာစုက ႀကီးမားေသာ ေတာ္လွန္ ေရးသမားျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္ ေမာ္စီတုန္းကကမာ႓့ရဲ႔ ေလးပံုတစ္ပံုကိို နယ္ခ်ဲ႔ ဝါဒ အ ေႀကြးခ် ဝါဒီမ်ား နဲံ အရင္း ရွင္ ဝါဒီမ်ားရဲ ့လက္ ေအာကိ မွ ရုန္းထြက္ ဖိို ့ဦးေဆာင္ ခဲ႔ပါတယ္ တရုတ္ျပည္ဟာ
မတ္တပိ ရပ္ထိုင္ ခဲ႔ျပီး ကမာ႓့လူဦးေရ ရဲ႔
ေလးပံုတစ္ပံုဟာ ေမာ့္ရဲ႔ ေတာ္လွန္ ေရးေႀကာင့္
ဖိနိပ္မွဳ မရွိဘဲ ကမာ႓ႀကီးတစ္ခုကို တည္ ေဆာက္ဖို ့ျဖစ္လာခဲ႔ပါတယ္ အဲဒီ အ ေတြ႔အႀကံဳအျပီးမွာ မက္စ္ဝါဒီဟာ နိုးထလာခဲ႔ပါတယ္ မက္စ္ဝါဒီဟာ က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ႔ ေတာ္လွနိ ေရး ဘယ္လို လုပ္မလဲဆိုတာကို
ခံုတစ္ခံုျဖစ္ပါတယ္ မက္စ္ဝါဒဟာ ေမာ္တစ္ေယာက္တည္း လည္းသူ ့ရဲ႔လက္ ေရးလက္ ရာ ေတြ ဟာ ကိုးကားျခငး္ရဲ႔
အဓိကက်တဲံ ႔ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္
ေမာ့္ ရဲ ႔အႀကီးမားဆံုး လူ သားပီသမွုကို
ေပးတဲံ ႔ လက္ ေဆာင္ က ေတာ့ သူ့ရဲ႔မက္စ္ဝါဒကို ထုတ္ ေဝခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါတယ္
ေမာ့္ဝါဒဟာ အလင္း ေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးလာသူ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ကို ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ဖို ့ရန္ အ ေျခ ခံက်တဲ႔ ေသာ့တစ္ေခ်ာင္းျဖစ္သလို ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာကို အထြတ္အထိပ္ ေရာက္ ေစပါတယ္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးလာသူ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ဟာ တစ္ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာ ေတာ္လွန္ ေရးကို
ယ ေန့ ေခတ္ မွာ ဦးေဆာင္ မွု ေပးပါတယ္
က်ြန္ေတာ္တို ့ဟာ ေမာ့္ဆီသို ့ႀကီးမားေသာ အ ေႀကြးတစ္ခု က်န္ ရွိ ေနပါတယ္ အဲဒါဟာ ေမာ္ နဲ႔ ေမာ့္ဝါဒ ေမာ္နဲ႔ အလင္း ေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးလာသူ ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒကို ခြဲျခားဖို ့ရန္ အ ေရးႀကီးပါတယ္ ေမာ္ ဟာ ဘယ္ အရာမွ မျပည့္စံုဘူူးလို ့ေဖာ္ျပခဲ႔ပါတယ္
သို ့ျဖစ္ ေစ ကာမူ သူ ရဲ႔ထူးခ်ြန္ ေအာင္ ျမင္ မွု ရဲ႔ အားလံုးဟာျဖစ္ မ ေန ေပမယ့္
သူဟာ ခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္ ေတြက္္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါေသးတယ္ အခ်က္အလက္ အ ေန နဲ႔ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးလာသူ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဟာ အဲဒီခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္ ေတြကို တာဝန္ယူပါတယ္

ပထမကမာ႓လူမ်ား

တတိယကမာ႓သားမ်ားရဲ႔ အျမင္ မ်ားကို
ပထမကမာ႓သားမ်ားရဲ႔ အျမင္ မ်ားက
ပထမကမာ႓မွလူမ်ားဟာ ႀသဇာႀကီးမားဖို ့အျမင္ ကို သမိုင္း သ ေဘာအရ ျဖစ္တည္လာပါတယ္ ေမာ္ ဟာကံဆိုးစြာဘဲ ပထမကမာ႓မွ တရားေသ လကိခံ ဝါဒကို
ဆိုးေမြ ေကာင္းေမြ ဆကိ ခံလိုက္ ရပါတယ္ ေမာ္ဟာပထမကမာ႓ရဲ႔ စြန့္လြွတ္ စြန့္စားသူမ်ားနဲ႔ ဖိနိပ္ ခံရသူမ်ားကို
အခါျဖစ္တဲံ႔ အနည္းစု ရဲ႔ လကိ ေရြးစင္ အ ေတြးအ ေခၚကို ဘယ္ေတာ့မွ မခ်ိဳးဖ်က္ခဲ႔ပါဘူး သူဟာပထမကမာ႓ရဲ႔
အဓိကလူမ်ားပါဝင္ တဲ႔ ပထမကမာ႓ရဲ႔
အလုပ္လုပ္ ေနတဲံအပိုင္းကုို ကမာ႓ရဲ႔
ေတာိလွန္ ေရးအင္ အားစုကို ေခၚျပီး
အဲဒီအ ေတြးအ ေခၚကိုဘယ္ေတာ့မွ မခ်ိဳးဖ်က္ေစခ်င္ ပါဘူး ေမာ္ဟာ အ ေမရိကန္ျပည္ ေထာင္ စု ရဲ႔ အျမင္ အ ေပၚ
အဲဒီ ခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္ ေတြက္ို တံု့ျပန္ပါတယ္
ဥပမာ တရုတ္လူမ်ိဳးေတြက အ ေမရိကန္ ေတြ ရဲ႔ ေတာ္လွန္ ေရး ကို မ်ားစြာ ေထာက္ ပံ႔ေပးေနပါတယ္ က်ြန္ေတာ္ဟာ အ ေမရိကန္ ေတြရဲ႔ အနိင္ ရမွုကို ေနာက္ဆံုးတြင္ စြမ္းစြမ္းတမံ တိုက္ခိုက္ ႀက မယ္ လို ့အခိုင္ အမာ ေျပာဆိုပါတယ္္
အ ေမရိကန္ျပည္ ေထာင္ စုမွာ အျဖဴမ်ားႀကားမွာ နီဂရုိးလူမ်ိဳးေတြဟာ ဖိနပ္ ခံ ေန ရပါတယ္ တန္ျပန္သက္ ေရာက္ မွု
ျဖစ္မယ့္ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္ သူတို့ေတြဟာ
အလုပ္သမားေတြလယ္သမားေတြ ကုိလံုးဝဘဲ
ကိုယ္စားျပဳမယ့္ ေနာက္ ေတာ္လွန္ ေရးအသိပညာ ေတြနဲ႔ အျခား လူ့အခြင့္ အ ေရး မ ရ ရွိတဲ႔လူအမ်ားဟာ လူျဖဴအမ်ားစုကို လြွမ္းမိုးဖို ့ ဖြဲ႔စည္းပါဝင္ ပါတယ ္ အပို အ ေန နဲ႔ အဲဒီနယ္ခ်ဲ႔ ဝါဒီ ေတြ ရဲ႔ လက္ခုပ္ထဲက ေရျဖစ္ျပီး အ ေမရိကန္ နဲ႔သူတို ့ေတြကို ေထာက္ ခံသူ ေတြဟာ မတူတဲ႔ နိင္ ငံ ေတြနဲ႔ တန္ျပန္ မွု ေတြ ဖိနိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ မွု ေတြ လက္ မွ ရုန္းထြက္ ဖို ့ ႀကိဳးစားေန တဲ႔သူ ေတြ
က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ ျခိမ္းေျခာက္ ျခိမ္းေျခာက္ မွု ေတြဟာ ကမာ႓ကို လြွမ္းမို းထားတဲ႔ နိင္ ငံ ေတြနဲ႔ ကမာ႓ႀကီးရဲ႔ လူသားေတြက္ို ဆန့္က်င္ ဖုိ ့ရန္ ဦးေဆာင္ ခဲ႔ပါတယ္ သူတို ့ေတြဟာ အနည္းစု ျဖစ္ျပီး
သူတို ့ေတြဟာ ကမာ႓့လူဦးေရ ရဲ႔ သန္း
၃၀၀၀ ရဲ့ ၁၀% ကို ေလ်ာ့နည္းေစဖို ့ျပဳလုပ္ ပါတယ္
္အပို အ ေနနဲ႔ ေမာ္ဟာ မည္းေမွာင္ ေသာ
အမ်ိဳးသားနိင္ ငံေရးအတြက္ အျဖဴ ေရာင္ သိမ္းပိုက္ မွဳကို နစ္နာေစဖို ့ရန္ အဲဒီအမွားကို က်ဆံုးေစခဲ႔ပါတယ္
အဲဒီအစား ေမာ္ဟာ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုမွာ ရွိတဲ႔ ရုန္းကန္ လွုပ္ ရွားမွု ဟာ အျဖဴေရာင္ တစ္ခုလံုး အ ေနနဲံ ပါဝင္ တယ္ဆိုတာကို ခိုင္ မာ ေျပာဆိုခဲ႔ပါတယ္
အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စု မွာလူမည္းမ်ားရဲ႔ ရုန္းကန္ လွုပ္ ရွားမွဳ ဟာ
အ ေမရိကန္တ္ို ့ရဲ လွုပ္ ရွားမွုနဲ႔အတူ ေပါင္းစည္းျပီး ညွိ နွုိင္းသြားခဲ႔ပါတယ္
ျပီးေတာ့ အဲဒါဟာ ေနာက္ဆံုးေတာ့
အ ေမ ရိကန္ မိုနိုပိုလီ အရင္း ရွင္ အပိုင္းတို ့ရဲ႔ မ်ဥ္းကြက္ ျပီးဆံုးခဲ႔ပါတယ္
ေမာ့္ ရဲ႔ ပထမကမာ႓အျမင္ ဟာ အ ေျခ အ ျမစ္ မရွိတဲ႔ လူ့ဘဝတစ္ ေလ်ွာက္လံုး
ျဖစ္ ေပၚသြားခဲ႔ ရပါတယ္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဟာ ေမာ့္ရဲ႔ ပထမကမာ႓ လူေတြက္ိုအမ်ားစု ရဲ့တည္ ရွိ မွုအတြက္ ပဲ့တင္ ထပ္ခဲ႔ပါတယ္
ဘာပဲျဖစ္ ျဖစ္ လင္ ဘိုင္ အို အခ်ိ္န္ ၁၉၆၅ -၁၉၇၁ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ရဲ႔ ပထမကမာ႓အာစ လ်ွာစဟာ ေပ်ာက္ ကြယ္လု နီးပါးျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လင္ ဘိုင္ အို အခ်ိန္ ၁၉၆၅ – ၁၉၇၁ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ရဲ႔ ပထမကမာ႓ တလြွားဟာ
ေပ်ာက္ ကြယ သြားလုနီးနီး အဲဒီအခ်ိန္ ျဖစ္ ေပၚခဲ႔ပါတယ္ အဲဒါ အ ေပၚ အထူးသျဖင့္ ၁၉၆၅ ခုနစ္ မွ ၁၉၆၉ ခုနစ္ အတြင္း ကိစၥ ေတြ ျဖစ္ ေပၚခဲ႔ပါတယ္ အဲဒီနစ္ ေတြမွာတျခားနည္းတစ္ခု ဟာ တရုတ္လူမ်ိဳးေတြ ရဲ႔ ပထမကမာ႓မွ ရွည္လ်ားစြာ တည္ ေဆာက္ ထားတဲ႔အဲဒီလိုင္းက လ်စ္လ်ဴရွ ဒါမွမဟုတ္
ေရးထားတဲ႔ ပထမကမာ႓ ရဲ႔ ရုန္းကန္ လွုပ္ ရွား မွုကို ထြက္ေပၚလာ ခဲ႔တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္
အဲဒီလိုင္းက လင္ ဘိုင္ အို ရဲ႔ ၁၉၆၅ ပစၥည္း ျပည္သူ့လြတ္ေျမာက္ ေရးစစ္ပြဲ
ရွည္ႀကာ စြာဘံဲ ရွင္ သန္ ေနပါတယ္ လင္ ဘိုင္ အို ဟာ ကမာ႓့ေက်းလက္ ေဒသ ရဲ႔ ဝိ ေရာဓိကို ျပန္လည္သ ရုပ္ ေဖာ္ခဲ႔ပါတယ္
ယဥ္ ေက်းမွုေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔အထြတ္အထိပ္ ၁၉၆၇ ခုနစ္ မွာ ေဘဂ်င္က ထုတ္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္
ဥပမာ အ ေနနဲ႔ Robert F William
ရဲ႔ပစၥည္းတစ္ခုကို ထုတ္ ေဖာ္ျပသခဲ႔ပါတယ္
ဝီလီယံဟာ လင္ ဘိုင္ အို ရဲ႔နည္းကို တျခားနည္းနဲ႔ ဘာသာျပန္ ခဲ႔ပါတယ္
ျပည္သူ့စစ္ ရဲ႔စည္းမ်ဥ္းေတြကို ေဖာ္ျပ တဲ႔ ေန ရာမွာ စြန့္လြွတ္ စြန့္စား ရတဲ႔ ကမာ႓ရဲ႔ ျပင္ ပ ပစၥည္းမ်ားကို ကာရံထားတဲ႔ ေက်းလက္ ရြာမ်ားဟာ စက္ မွု ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ ေသာ နိင္ ငံမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္ အ ေမရိကန္
မ်ားရဲ႔ ေတာ္လွန္ ေရးဟာ ျမိဳ႔တြင္းထဲမွာ
ေျမ ေအာက္ ေတာ္လွန္ ေရးျဖစ္ေန ပါတယ္
က်ြန္ေတာ္တို ့ဟာတ ရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကမာ႓့လူဦးေရ ကုိ ဘယ္လို တန္ ဖိုးျဖတ္တယ္ ဆိုတာကို ရုန္းကန္ လွုပိ ရွားမွုကို က်ြန္ေတာ္တုိ ့ဆင္ ျခင္ သံုးသပ္ ေျပာဆိုရပါမယ္ Robert F ရဲ႔ ထုတ္ ေဝမွု
ဟာ ပါတီရဲ႔ စည္းကမ္းဥ ပ ေဒ ေအာက္ မွာ
ဘယ္သူမွ မရွိပါဘူး အနည္းစု လိုင္းဟာ
နည္းလမ္းကို မီဒီယာ မ်ားသို ့ အ ေႀကာင္းရင္းျဖစ္ပါတယ္ ကံဆိုးစြာဘဲ
လင္ ဘိုင္ အို လိုင္းဟာ ေနာက္ ေႀကာခိုင္းခဲ႔တဲ႔ ပထမကမာ႓ ရဲ႔ တရားေသ ဝါဒကို အနိင္ မယူနိင္ ပါဘူး

ယဥ္ေက်းမွု ေတာ္လွန္ ေရးတစ္ ေလ်ွာက္ လိုက္နာဖို ့ရန္ က်ဆံုးျခင္း ျပည္တြင္းသံုးေတာ္လွန္ ေရး အရင္းရွင္ ဝါဒီမ်ားသို ့တြားသြားသြားျခင္း

ေမာ့္ ရဲ႔ အ ေျပာင္းအလဲကို ဝန္းရံ ေန တဲ႔ တစ္ခ်ိဳ႔ေသာ အားနညး္ခ်က္ဟာ
၁၉၆၉ ခုနစ္ ကိုးႀကိမ္ ေျမာက္ ညီလာခံမွာ
ဟာ ေဖာ္ညြွန္းထားတဲ႔ လက္ယာဘက္ သို ့ ေရာက္ ရွိသြားခဲ႔ပါတယ္ ၁၉၇၀ အတြင္းေတြမွာ ေမာ္ ဟာ ျပည္တြင္း နိင္ ငံ ျခားေရး ေရာ ျပည္ပ နိင္ ငံျခားေရ း ေရာ
ညာဘက္ သို ့ေရြ႔သြားခဲ႔ပါတယ ေမာ္ဟာ ညာဘက္ သို ့ေျပာင္းလဲသြားေသာအခါ
သူဟာတျခားေသာ ေမာ့စ္ဆက္မ်ားနဲ႔ သ ေဘာထားကြဲလြဲလာခဲ႔ပါတယ္ အလို အ ေလ်ာက္ ေတာက္ ေလာင္ ျခင္းျဒပ္ ဝတၳဳမ်ားဟာ ျပီးဆံုးသြားေသာ အခါ ယဥ္ေက်းမွဳေတာ္လွန္ ေရး ဟာ ဘယ္ဘက္သို ့ တစ္ပတ္လည္သြားေသာအခါ ၁၉၆၈ ကိို ေက်ာ္ျပီး ၁၉၆၇ နစ္ ေတြမွာျဖစ္ပြားခဲ႔ပါတယ္ ဝူဟန္ ရဲ႔ သူရဲေကာင္း ဝမ္လီ ဟာ အ ေတြးအ ေခၚဟာ
ေတာ္လွန္ ေရးကို ေရွ႔ဆက္ သြားျပီးဆင္း ရဲသားေတြ ရဲ႔ အာဏာရွင္ အစိုးရကို ဆက္ လကိ ေတာ္လွန္ သြားခဲ႔ပါတယ္ ဂန္ ဖန္ နဲ႔
ဂ်ီ ဖန္ တုိ ့ဟာ ေတာ္လွန္ခဲ႔ပါတယ္ အဲဒါ ေတြဟာ အလို အ ေလ်ာက္ သ ဘာဝသက္ ဝင္ ျခင္း ျဒပ္ထု ေတြရဲ႔ ေရြ႔လ်ားမွဳနဲ႔ စြမ္းအင္ ဟာ အနိမ့္ပိုင္းမွ ျမင့္ တက္ လာပါတယ္ ၁၉၇၀ ခုနစ္မွာ ခ်င္ ဘိုဒါ ဟာ စြမ္းအင္ ေတြက္ု ဆံုးရွံဳးခဲ႔ပါတယ္ ၁၉၇၁ ခုနစ္ မွာလင္ ဘိုင္ အို ဟာစြမ္းအားေတြဆံုးရွံဳၚျပီး ေသဆံုးသြားခဲ႔ပါတယ္ လင္ ဘုိင္ အိုဟာ အာဏာသိမ္းပြဲတစ္ခု နဲ႔ပတ္သက္ျပီး စြပ္စြဲခံခဲ႔ရပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ဖန္ တီးထားေသာ သကိ ေသခံ မ်ားနဲ႔ အခိုင္ အမာဆို မွုကို ေထာက္ ခံ ေပးပါတယ္
လင္ ဘိုင္ အို ရဲ႔ သက္ ေသ ခံပါဝင္ မွဳဟာ
အမွုစစ္ ေဆးျခင္ းရဲ႔ အမွတ္တမဲံ ဂရုမစိုက္
ပါ ဝင္ ျပီး ေမ့ပစ္လို က္ပါတယ လင္ ဘုင္ အို ရဲ႔ အာဏာသိမ္းမွဳဟာ ကိူးရုိးကားယားနိင္ တဲ႔
ရဲမွတ္တမ္းဇာတ္လမ္းပံုျပင္ တစ္ခုပါ
စိတ္ ဝင္ စားစြာဘဲ ေလးေယာက္ ရဲ႔ ၁၉၇၆ မွာ လူဆိုးဂိုဏ္းဟာ ထိပ္ဆံံုးေမာ့္ဆက္ ရဲံ႔
အႀကြင္းအက်န္ ေလးေတြဟာ ထပိ ေျပာ
အမွားမ်ားေျပာ ျခင္းဟာ လင္ ဘိုင္ အို ရဲ႔
ပတ္လည္ ဝန္းရံျခင္းကို လ်ိွဳ႔ဝွက္ ေသာ အာဏာ သိမ္းမွု နဲ႔ တရားစြဲပါတယ္
ယဥ္ ေက်းမွုေတာ္လွန ေရးရဲ႔ နိင္ ပြဲအျပီးမွာ
(၁၉၆၆-၆၉) နဲ႕ တတိယအႀကိမါ ကြန္ ဂရက္ ၁၉၆၉ .ေမာ့ဆက္ ဆု ဟာ ႀကီးမားေသာ ခံုနစ ေတြအတြင္း လီ ေရွာက္ခ်ီနဲ႔ ဒန ဇီ ဖင္ တို့ရဲ႔ ေမာ့ဆက္ တာအျပန္ စီးပြားေရးလမ္းစဥ ကို ရွံဳးနိ္္မ့္ ေစခဲ႔တဲ႔ လူ ေတြအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္
ယဥ္ ေက်းမွု ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ အမွတ က ေတာ့ ေကာင္းမြန္ ေသာ ခံုနစ္ အတြင္း ေမာ့ိဆက္ ပံုစံဟာ စိတ္ လြတ္လက္လြတ္ ္
လ်ွိဳဝွကိ စြာ ဘဲ အရင္း ရွင္ စနစ္ကို ေျပာင္းျပန္ ျပန္လည္ ပါတယ္ဆု ကိုလက္ ခံရယူမယ့္အစား ေမာ္ဟာ အ ေျခ အ ေန တစ္ခုနဲ႔ပံုစံခ်င္း ဆင္ တဲံ႔ျပန္ လည္ ျပင္ ဆင္ ေရးသမားမ်ားနဲ႔ အ ေပးအယူ ျပဳလုပ္ခ႔ဲပါတယ္ျပန္လည္ ျပင္ ဆင္ ေရးသမားေတြဟာ ခံုနစ္ ရဲ႔ အဆံုးသတ္မွာ ေမာ့္္ဆက ေတြကို ဖိအားေပးခဲ႔ပါတယ္တျခားစကားနဲ ေျပာမယ္ဆို ရင္ ေတာ့ ေမာ့္ဆက္ ဝါဒီမ်ားနဲ႔ ေဝးနိင္ ဖုိ ၁၉၇၀ နစ္ လြန္ ေတြမွာ ျပန္ လွည့္ ခဲ႔ပါတယ္ အထူးသျဖင့္ လင္ ဘိုင္ အို ရဲ႔ ထုတ္ ပယ္မွု ေနာ က္ ကို ေနာက္လိုက္ ျခင္းျဖစ္ပါတယ့္
အဲဒီအခ်ိန္ ေတြမွာ ေမာ္ဟာ ညာဘက္သ္ု ့ေျပာင္းလွည့္ခဲ႔ပါတယ္
၁၉၇၀ နစ္ ေက်ာ္ ေတြမွာ လွည့္ေျပာင္း မွဳ ရဲ႔ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေနးေကြးစြာ လွည့္ေျပာင္းလာပါတယ
ယဥ္ ေက်းမွု ေတာ္လွန္ ေရးဟာ နဂိုအတိုငးျပန္္ စလာ တဲ႔အခ်ိန္ အတြင္း
ဥပမာ အ ေန နဲ႔ ၁၉၇၂ ခုနစ္မွာ ခ်မ္းရီ ရဲ႔ အသုဘကုိ ေမာ္ဟာတက္ လွမ္းခဲ႔ပါတယ္
ျပီးေတာ့ ေသြးေသာက္ ရဲေဘာ္ တစ္ ေယာ္ အျဖစ္ ေခၚဆုိ သံုးနွန္းခဲ႔ပါတယ္ ထို ့ေႀကာင့္ ေမာ္ ဟာ ယဥ္ ေက်းမွဳေတာ္ လွန္ ေရးရဲ႔ ေခတ္ စားေန တဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ကို
အခ်က ေပးခဲ့ပါတယ္ ရီဂ်ီအင္း ဟာ
လူဆိုးဂိုဏ္းေလးဂိုဏ္းကို ဖမ္းဆီးဖို ့
တီးလံုးတီးကြြက္စပ္ပါတယ္ တခ်ိဳ႔ ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ ေရးသမားမ်ားနဲ ညာဘက္ယိမ္းမ်ားဟာ
ျဖစ္ပါတယိ

က်ြနိေတာ္တုိ ့ရဲ႔ နိငိ ငံမွာ လူေတြဟာ က်ြန္ေတာ္တို ့ကုိ ဆဲေရးတိုင္းထြာတဲ႔
ငါတို ့ေတြဟာ လက္ ဝဲဝါဒီအစစ္ေတြလို ့
ေျပာ ေန တဲ႔ ဘယ္လို လူေတြဟာ လက္ ဝဲဝါဒီ အစစ္ ေတြလဲ သူတို့ေတြဟာ အဲ ဒီလူ ေတြ ေျမာက္ မ်ားလွစြာေသာ နစ္ ေတြအတြက္ ပရမ္းပတာျဖစ္ျခင္း ဟာ ေကာင္းကင္ ေအာက္ မွာ ရွိ ေနပါတယ္
ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ ေန ရာ ေတြမွာတိုက္ ခိုက္ ရမယ္ ျပည္တြင္းစစ္ကို က်ယ္ျပန့္ေစရမယ္ ေဘးနစ္ဘက္က ေသနတိေတြကို ပစ္ ေနျပီး ၁ သနး္ေလာက္္ရွိတဲ႔ ေသ နတ္ ေတြနဲ့အတူ ရွိပါတယ္ စစ္တပ္ ဂိုဏ္းကြဲဟာ အဲဒီ ဂိုဏ္းကြဲကို ေထာက္ ပံ႔ရမယ္ စစ္ တပ္ အပိုင္းဟာ လည္း အဲဒီဂုိဏ္းကြဲကို ျပန္ ေထာက္ ပံ႔ရမယ္ စြမ္းအင္ ဟာ
ဘယ္ ဘက ဂိုဏၤ္းခြဲ ေႀကာင့္ ျမင့္ တက္လာပါတယ္
က်န္ တဲ႔ တစ္ျခမ္းက ေတာ့က်ြန္ေတာ္တို ့နဲ႔ ႀကာ ရွည္စြာ မရွိပါဘူး

သူဟာ လင္ ဘိုင္ အို ပါ

Leave a Reply