ယဥ္ေက်းမွုေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမမွ အခ်က္အလက္မ်ားကိုစတင္ ျခင္း

cultural-revolution-propaganda-for-children-study-hard-202x300

(llmyanmar.org)

ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဟာ က်ြန္ေတာ္တို့ရဲ႔ ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္ ျဖစ္ပါတယ္
အိုေဟာင္းေသာေမာ့ဆကိစ္တစ္ေယာက္ဟာ
ေတာ့ သင္ ဟာ အခြင့္အလမ္းအတိုင္းအတာတုိင္းကို မခ်ိဳးျဖတ္နိင္ ပါဘူး ဒါေပမယ့္တစ္ခုကိုေတာ့ခ်ိဳးဖ်က္ နိင္ တယ္လို ့ ေျပာ ေနပါတယ္
သင္ ဟာ နံရံတစ္ခုဆီသို ့တစ္ခုဒါမွမဟုတ္
ရာေပါင္းမ်ားစြာ ေသာ ခ်ိန္းႀကိဳးမ်ားကုိခ်ည္ ေနာင္ ထားမည္ဆိုလ်ွင္ အဲဒါဘက္္မွ မရွိပါဘူး
က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ အဲဒီခ်ည္ ေနာင္ မွုအားလံုးကိုခ်ိဳးဖ်က္ ရပါမယ္ ဖိနိပ္မွု ရဲ႔အဆံုးသတ္ လိင္ ပိုင္းဆိုင္ ရာခြဲျခားမွု မရွိ
ဆင္းရဲမြဲေတ မွဳ ရဲ႔အဆံုးသတ္ ခ်မ္းသာမွုမရွိ ဆင္းရဲမွုမရွိ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမွုမရွိ လိင္ ဖိနိပ္မွုမရွိငယ္ ရြယ္သူမ်ားအ ေပၚဖိနိပ္မွု မရွိ ဒီထက္ပိုျပီး မရွိနိင္ ေတာ့ပါဘူး ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒီဟာ အလံုးစံုလြတ္ေျမာက္ ေရးျဖစ္ပါတယ္
ဘယ္အရာတစ္ခုမွ တျခားအရာတစ္ခုထက္ ပိုမ္ုသာတယ္ဆိုတာမရွိပါဘူး မက္စ္လီနင္ သင္ ႀကားေပးခဲ႔သလို အစိုးရဟာရပ္တည္ခ်က္တစ္ခု အတြက္တျခားတစ္ခုကို ဖိနိပ္ဖို ့ရန္လက္နက္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဟာ အစိုးရတစ္ခု အတြက္ မလိုအပ္ပါဘူး ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဟာ မတူညီမ်ွမွု တစ္ခုပါ လူသားေတြရဲ႔လိုအပ္ခ်က္ ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲအဖြဲ႔အစညး္တစ္ခု ေလာဘႀကီးမွု မရွိ သီးျခားရပ္တည္ မွု မရွိ လူေတြဟာ သူတို့ကိုယ္သူတို ့ ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒလက္ ေအာက္ မွာသီးျခားေနလိ ု့ မရ ဘူးဆုိတာကုုိသိျမင္ လာမွာမႀကာေတာ့ပါဘူး
ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒဟာ စုစညး္မွုတစ္ခုပါ အမ်ားစု ေကာင္းစားျခင္း မ်ွေဝျခင္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ပိုင္ ဆိုင္ မွုဟာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒလက္ ေအာက္ မွာဖယ္ထုတ္ျခင္းခံရပါမယ္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဟာ ပရဟိတဝါဒတစ္ခုပါ လူေတြကိုကာကြယ္ ေစာင့္ ေရွာက္မယ္ဆို တဲ႔ လုူ့က်င့္ဝတ္ဟာ
လူသားေတြ ရဲ႔တံု့ျပန္ မွုကို အုပ္ခ်ဳပ္ မွာပါ
လူေတြဟာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒလက္ေအာက္ မွာ
တစ္ခုတညးျဖစ္လာမွာပါ ငါငါ ငါ့ထက္ မပိုပါဘူး
ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဟာ ထိန္းသိမ္းထားနိင္ တဲ႔ဝါဒတစ္ခု လူေတြဟာကမာ႓ႀကီးက်ြန္ေတာ္တုိ ့ရဲ႔အိ္မ္ ေတြက္ု ဖ်က္ဆီးပစ္ဖို ့မႀကာေတာ့ပါဘူး
က်ြန္ေတာ္တုိ ့ ဟာ ေနာက္ မ်ိဳးဆက္တစ္ခု အသစ္ အတြက္ တာ ဝန္သိစိတ္ ရွိ ရပါမယ္
ရန္မူလို ေသာ ဝိ ေရာဓိမ်ားဟာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒလက္ ေအာက္မွာ ဒီထက္ပိုျပီးမရွိနိင္ ေတာ့ပါဘူး ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဝါဒပါ
ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒလက္ ေအာက္မွာ ေတာ္လွန္ ေရးဟာ တစ္ဖက္သတ္ မရပ္မနားျဖစ္ေနပါတယ္
အားလံုးစံု ကြန္ျမဴနစ္ဝါ ဒ ဟာ ဘယ္ေသာအခါမွ မရွိခဲ႔ပါဘူး ေျမာက္မ်ားစြာေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြ ရွိေစကာမူ
ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ က႑မ်ားဟာကြန္ျမဴနစ္ဝါ ဒမွာ မွွ် ေဝခဲ႔ပါျပီ
မက္စ္ အီးဂဲလ္တုိ ့ ေခၚတဲ႔ တခ်ိဳ႔လူမွုအဖြဲ႔အစည္းေတြက္ု ေရွးဦးပန္းခ်ီဆရာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားလို ့ေခၚႀကပါတယ္
အဲဒီမွာခ်ိဳးဖ်က္မွု သံုးခု ရွ္ပါတယ္ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႔ အဓိက လွုိင္းသံုးလံုးက ေတာ့ လူသားဆန္မွုကို ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒဆီသ္ု ့
ထိုမွတဆင့္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒသို့ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ျပဳျပင္ ရပါမယ္ တစ္ခါတစ္ ရံ လူေတြဟာ ပဲရစ္အဖြဲ႔ကို ပထမလွုိင္းတစ္ခု အျဖစ္ ေရတြက္ႀကပါတယ္ ဒါေပမယ့္ အဲဒါ က ေတာ့တကယ္ေတာ့ ထိန္းသိ္မ္းလို ့မ ရခဲ႔ပါဘူး အဲဒါဟာ ျမိဳ႔တစ္ျမိဳက္ုဘဲဆူပူတက္ႀကြေစျပီး လ်င္ျမန္စြာ ရွံဳးနိမ့္္ေစခဲ႔ပါတယ္ ေနာက္ ထပ္ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႔ လွု္င္းတစ္လံုးက ေတာ့
၁၉၁၇ မွာစတင္ ခဲ႔တဲ႕ လီနင္ ဦးေဆာင္ တဲ႔ေဘာ္ရွီဗစ္ေတာ္လွန္ ေရးျဖစ္ပါတယ္ အဲဒီေတာ္လွန္ ေရးဟာ ျပင္ မရ ေသာ ေနာက္ျပန္လွည့္မွု ျဖစ္ခဲ႔ပါျပီ အရင္းရွင္ ဝါဒီဟာ
၁၉၅၀ ေက်ာ္ခုနစ္ ေတြမွာျပန္လည္ သို လေွာင္ ခဲ႔ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တုိ့ဟာ ဆိုဗီယက္ အ ေတြ႔အႀကံဳမွ သင္ ခန္းစာမ်ားစြာ ယူရပါမယ္ လီနင္ နဲ႔စတာလင္ တု့္ဆီမွ အ ေထြေထြ တယူမသန္ သမား အက်ပ္အတည္းနဲ႔ပတ္သက္ ေသာ အ ေပၚကို ထားထားပါတယ္ ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔တတိယလွုိင္းက ေတာ့ ဆိုရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ ေရးေတြျဖစ္ျပီး ဒုတိယကမာ႓စစ္ အျပီးမွာ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီ ေတြကို ဆန့္က်င္ျပီး ေတာ္လွန္မွု ရဲ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး တတိယလွုိင္းမွာ ပါဝင္ ခဲ႔ပါတယ္ အ ေကာင္းဆံုးနဲ႔ကို္ယ္စားျပဳမွဳ နဲ႔ အ ေရးႀကီးဆံုးက ေတာ့ ေမာ္ဦးေဆာင္ တဲ႔ တရုတိေတာ္လွန္ ေရးျဖစ္ပါတယ္ လူသားဆန္ မွု ရဲ႔ေလးပံုတစ္ပံုဟာ ပိုမို ေကာင္းမြန္တဲဲ ႔ အနာဂတ္ကုိ တည္ ေဆာက္ ဖို ့ရန္ မတ္တပ္ ရပ္ဖုိ ့ႀကိဳးစားခဲ႔ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တုိ ့ရဲ႔ လွုပ္ ရွားရုန္းကန္ မွု ေတြ ရဲ႔ အားလံုးဟာ ဆို ရွယ္လစ္ ဝါဒ ထိုမွတဆငိ့ ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒသို ့ခ်ီတက္ ရန္ ျဖစ္ပါတယ္ အ ေစာဆံုးျပန္လည္ ဆန္းသစ္မွု က ေတာ့
တရုတ္ေတာ္လွန္ ေရး အတြင္း မွာ ယဥ္ေက်းမွု ေတာ္လွန္ ေရးအခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္ ယဥ္ ေက်းမွု ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ ရက္စြဲနဲ႔ပတ္သက္ျပီး တခ်ိဳ႔ထင္ ျမင္ ကြဲလြဲခ်က္ ေတြ ရွ္ပါတယ္ ဒီေန ရာမွာ က်ြန္ေတာ္တုိ ့ရဲံရည္မွန္းခ်က္ အတြက္ က ေတာ့ က်ြန္ေတ္ာတို ့ဟာ ၁၉၆၆ တစ္ ဝိုက္ မွာ ယဥ္ေက်းမွု ေတာ္လွန္ ေရးကို စတင္ ကာ ၁၉၇၀ ေလာက္ မွာျပီးဆံုးသြားခဲ႔ပါတယ္ ၁၉၆၇ မွ ၁၉၇၀ ေလာက္မွာ ျပီးဆံုးသြားခဲ႔ပါတယ္ ယဥ္ ေက်းမွု ေတာ္လွန္ ေရးဟာ ေမာ့္စ္ဆက္ ထုတ္ ေဝျခင္းကို ေတာ္လွန္ေရးသိပံၸ ပညာျဖစ္တဲ႔ေသာ့တစ္ေခ်ာင္းျဖစ္ပါတယ္
လင္ ဘိုင္ အိုဟာ ယဥ္ေက်းမွု ေတာ္လွန္ ေရးဟာ ေမာ့္ရဲ႔ အ ေရးႀကီးဆံုး ထုတ္ ေဝျခင္း သီအို ရီ သို ့စတင္ ခဲ႔ပါတယ
ရဲေဘာ္ေမာ္စီတုန္းဟာ ခ်မ္းသာ ႀကြယ္ဝ ေစခဲ႔သာ သက္သက္ မဟုတ္ခဲ႔ပါဘူး
နိင္ ငံ ေရးအင္ အားရဲ႔ ေအာင္ ျမင္ ျခင္းရဲ ႔ ဧရိယာ ဟာ မက္စ္ဟာ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားျဖစ္ပါတယ္ ဖန္တီးထားတဲ ႔
ထုတ္လုပ္မွုကို အဲဒါရဲ႔ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွု အျဖစ္
ျ႔ပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္ သစ္လြင္ ေသာ သမိုင္းဝင္ ဆိုင္ ရာ ေန ရာတစ္ခုပါ အဲဒီက်ြန္ေတာ္တို့ ရဲ႔
အခ်ိန္ ရဲ႔ အ ေရးႀကီးဆံုးအပိုင္းျဖစ္တဲ႔
ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားရဲ႔ အာဏာရွင္ ရဲ႔ အခိုင္ အမာ အင္ အားကို အရင္းရွင္ ဝါဒိ႕ီကုုိ ျပန္လည္အသက္ သြင္းတဲ႔ အႏၲရာယ္ ေတြအားလံုးကုိ ဆန့္က်င္ ျပီး ရုနး္ကန္လွုပ္ ရွားမွုကို ကိုင္ တြယ္ ေသာအခါ အစြန္းအထင္း လုပ္ခဲ႔ျခင္းပါ
တခ်ိဳ့ အ ေရးႀကီးပစၥည္းမ်ားကို နားလည္ဖို့ ရန္ ဒီ အ ေထြ ေထြ အခ်ိန္ စာရင္းက ဒီမွာပါ
(၁) ယဥ္ေက်းမွု ေတာ္လွန္ ေရးအခ်ိ္န္ဟာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ သို့အစ အသစ္ဆန္းသစ္ျပဳျပင္ ျပီး ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒသို ့ ဦးတည္ေန တဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမွု တစ္ခုပါ ဒါဟာ အလံုးစံုလြတ္ ေျမာက္ ေရးပါ ေမာ့္ဆက ေတြဟာ က်ြန္ေတာ္တုိ ့ ဟာဆက္ ျပီး ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒအဖုိ ့ ေရွ႔ဆက္ခ်ီတက္မယ္ဆို ရင္ ေတာ္လွန္ ေရးဟာ
ခ်ိဳ႔ယြင္းသြားပါလိမ့္မယ္ ေမာ္ဟာ မ ေျပာခဲ႔ပါဘူး အဲဒီမွာ ေရကန္ ငယ္ ေလးေတြ ေလာက္ ဆိုးစရာ မရွိပါဘူး
ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒဟာ ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒ သို ့ခ်ီတက္ တဲ႔ အ ေရြ႔ အ ေျပာင္းတစ္ခုကို နားလည္ထားရပါတယ္ ေမာ့္ဆက္ ေတြဟာ
ေတာ္လွန္ ေရးကို ပစၥည္းမဲ႔ ေတြ ရဲ႔ အာဏာရွင္ အစိုးရ လက္ ထက္ မွာ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ျခင္းဟု ေခၚေဝၚခဲ႔ပါတယ္
(၂) ေမာ့္ဆက္ ေတြဟာ တန္ျပန္ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ ျပသာနာကို အစိုးရနဲပါတီအတြင္း အသစ္ ဓန ရွင္ လူတန္းစားရဲ႔ျမင့္ တက္ မွု ရဲ႔ ျပသာနာအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ခဲပါတယ္
အဲဒီအသစ္ တန္ျပန္ အစိတ္အပိုင္းဟာ စြမ္းအင္ ရဲ႔ ကိုယ္အဂါၤအစိတ္ အပိုင္း မ်ား
ႀကာမွာ ျမင့္ တက္လာပါတယ္ စြမ္းအင္ မွာ မည္မ်ွ မွု အထူးအခြင့္ အ ေရးမ်ား ခ်မ္းသာ ေသာ သႀကားျဖဴမွု အ ေပၚသက္ ေရာက္ မွုအ ေတြးအ ေခၚေတြဟာ ပ်ံ႔လြင္ လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္ အဖြဲ႔အစညး္ရဲ႔ ဗ်ဴရု္ကရက္ မ်ားႀကားမွာ လိုအပ္ခ်က္ဟာ သစ္လြင္ ေသာ
သက္ ေရာက္ မွုအပိုင္းျဖစ္ျပီး သူတိို ့ေတြ ပိုင္ တဲ႔ အတန္းအစားျဒပ္ထု ေတြ ရဲ႔ အတိိုးေတြကို ျပန္လည္ဆန္းသစ္ေစရန္ ရွာ ေဖြခဲ႔ပါတယ္ သူတို ့ေတြဟာတျဖည္းျဖည္းအဖြဲ႔အစည္းကုိ
သူတို့ိုကိုယ္တိုင္ ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ ျပည့္စံုစြာ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းႀကပါတယ္ သူတို ့ေတြဟာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ရဲ႔ ဦးေဆာင္ သူရဲ႔ သူတို့ပိုင္ တဲ႔ ဂဏန္းအစိတ္ အပိုင္းအစားကို ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ ေစရန္ ရွာ ေဖြခဲ႔ပါတယ္ ျပီးဆံုးတဲ႔ အပိုင္း အစားျဖစ္ပါတယ္ သူတို ့ေတြဟာ အရင္းရွင္ ဝါဒကို ျပန္လည္ အသက္ သြင္းရန္ တန္ျပန္ ေတာ္လွန္ ေရးကို ရွာ ေဖြႀကပါတယ္
(၃) ဓ နရွင္ လူတန္းစားရဲ႔ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျပဳျပင္ ထားတဲ ႔ လိုင္းတစ္ခုက ေတာ့ ထုတ္လုပ္မွုအားရဲံသီအိုရီျဖစ္ပါတယ္
အဲဒီလိုင္းဟာ အသစ္ ဓ နရွင္ လူတန္းစားရဲ ႔အခိုင္ အမာ အင္ အားရွိ ေစခဲ႔ျပီးေနရာကို ျပန္လည္ဆန္းသစ္ခဲ႔တဲ႔နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္
အဲဒီလိုင္းဟာ နည္းပညာရဲ႔ထုတ္လုပ္မွု အား
ေတာ္လွန္ ေရးအ ေတာအတြင္းမွာ အ ေလးထားပါတယ္ အဲဒီလိုင္း ဟာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကုိ ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ထားတဲံ နည္းပညာရဲ႔ ဖြံ႔ျဖိဳးမွုတစ္ခု အျဖစ္ အဓိက ျမင္ လာ ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါတယ္ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒဟာ အရင္း ရွင္ ဝါဒနဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒအႀကား အ ေရြ႔ အ ေျပာင္း
ေပါမ်ားျခင္းရဲ႔ အဖြဲ႔အစညး္တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ ျခင္းရဲ႔နည္းပညာ ဖန္တီးေန တဲ႔ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ ရုံမ်ွသာ ရွိပါတယ္ အဲဒီသိီအို ရီဟာ
စြမ္းအင္ ရဲ႔ ရုနး္ကန္လွုပ္ ရွားမွု အပိုင္းကို ေလ်ာ့ခ် ေပးပါတယ္ထုတ္လုပ္မွုအားရဲ႔သီအို ရီဟာ
ပထမကမာ႓က လူေတြနဲ႔ဆက္ စပ္ ေနပါတယ္ အဲဒါဟာဆ္ု ရွယ္လစ္ဝါဒအတြက္ မမွန္ကန္စြာ ဘားတစ္ခု ထားပါတယ္
အဲဒါဟာ ပထမကမာ႓ရဲ့ခ်မ္းသာႀကြယ္ ဝမွု
ဟာ တတိယကမာ႓ရဲ႔ ရုန္းကန္ လွုပ္ ရွားျခင္း ရဲ႔ရလဒ္တစ္ခု အျဖစ္ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းဖို ့ရန္ က်ဆံုးခဲ႔ပါတယ္ အဲဒီျပန္လည္ျပင္ ဆင္ ေရးသီအို ရီအစား ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒိေတြက အရင္းရွင္ ေတြ ရဲ႔ လူ ေနမွု အဆင့္ အတန္း ပထမကမာ႓နဲ႔အတူ ျပီးေျမာက္ ဖုိ ့ရန္ ျပဳလုပ္ လက္ခံပါတယ္ ဆို ရွယ္လစ္ဝါဒီေတြဟာ အဖြဲ့အစည္းကို ကယ္ဆယ္ဖို ့ရန္ က်ဆံုးသြားပါတယ္ ဘာ့ေႀကာင့္ လဲဆိုေတာ့ ဆို ရွယ္လစ္ ဝါဒီဟာ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီ
ရုနး္ကန္ လွုပိ ရွားမွု အ ေပၚ အ ေျခမတည္ခဲ႔ဘဲျပန္လည္ ျပင္ ဆင္ ေရးသမားေတြက ဆို ရွယ္လစ္ဝါ ဒကို အဲဒီကိုယ္တိုင္ အျပစ္ တင္ ခဲ႔ပါတယ္ ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ ေရးသမားေတြက ဆ္ို ရွယ္လစ္ ဝါဒကို အလုပ္မလုပ္ဘူး ျပီးေတာ့
ကြန္ျမဴနစ္ ဝါ ဒဟာ မျဖစ္နိင္ ပါဘူးလို ့
စ ေျပာပါတယ္ ျပန္လည္ ျပင္ ဆင္ ေရးသမားေတြဟာ ဆို ရွယ္လစ္ဝါဒကို အလုပ္မလုပ္ဘူး ျပီးေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဟာ မျဖစ္နိင္ ပါဘူးလို ့ေျပာပါတယ္ ျပန္လည္ ျပင္ ဆင္ ေရးသမားေတြဟာ အရင္းရွင္ ဝါဒိဟာ ိနည္းပညာ ကို ျပန္လည္ဆန္းသစ္ဖို ့နဲ႔
လူ ေနမွု အဆင့္ အတန္းကို ျမွင့္ တင္ ဖို ့
ပိုမို ေကာင္းမြန္တဲံ နည္းလမ္းလို ့ တင္ စားေခါၚ ေဝၚခဲ႔ႀကပါတယ္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးလာသူကြန္ ျမဴနစ္မ်ား ဟာ ျပန္လည္ ျပင္ ဆင္ ေရးသမားေတြကို လ်စ္လ်ဴရွဳ ရပါမယ္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ က်ြန္ေတာ္တုိ ့ရဲ႔ပန္းတိုင္ ကို ခ်မ္းသာတဲ႔ အရင္း ရွင္ နိင္ ငံေတြ ရဲ႔ထူးခ်ြန္မွုကို လိုက္ ဖက္ညီဖိို ့ရန္ မျဖစ္သင့္ပါဘူး ဒါေပမယ့္ ပိုမ္ု ေကာင္းမြန္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ထိန္းသိမ္းနိင္ တဲ႔ ဘဝရဲ႔နညး္လမ္းကို ျပဳလုပ္ဖုိ ့ရန္ ျဖစ္ျပီး အဲဒါဟာ မညီမွ်မွု နဲ႔ ရုနး္ကန္လွုပ္ ရွားမွုကို အ ေျခ မတည္ပါဘူး က်ြန္ေတာ္တို ့ဟာ အသစ္တစ္ခု လံုးအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုလို အပ္ပါတယ္
(၄) ျပန္လည္ ျပင္ ဆင္ ေရးသမားမ်ားကို ေမွာင္ ခို လုပ္ျခင္းဟာ အခ်ိန္ ရဲ႔ ေမာ့္ဆက္ ေတြက္ု လူေတြ ရဲ႔စြမ္းအင္ ကို အားေပးခဲ႔ပါတယ္
ေမာိ့ဆက္ ေတြဟာ ျဒပ္ထုေတြ ရဲ႔ဖန္တီးမွုကို ျမိဳ႔ႀကီးနဲ႔ နည္းပညာ ရဲ႔ ျပတ္လပ္မွု အတြက္ ျပင္ ဆင္ ဖို ့ရန္ ျဖစ္ပါတယ္ ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာ ဟာ သ့ူ့ ရဲ႔ ဦးေဆာင္ မွုနဲ႔ ျဒပ္ထုေတြဟာ အဲဒီ အတားအဆီီးေတြကို ပိုမိုဝင္ လာဖိုု ့ စနိင္ ပါတယ္ အဲဒါဟာ ေမာ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ ဆုိ ထားတဲ႔ နိင္ ငံေရးလိုင္းဟာ
တိက်ျပတ္သားတယ္လို ့ေျပာတဲ႔တံခါးျဖစ္ပါတယ္
လူထုရဲ႔စြမ္းအင္ မက မွန္ကန္ ေသာ ေခါင္းေဆာင္ မွု ေအာက္မွာ ေတာင္ ေတြကုိ ေတာင္ ေရြ႔နိင္ ပါတယ္ အဲဒါဟာ ျဒပ္ထု ေရြ႔ေျပာင္းနိင္ မွဳမ်ားနဲ႔ တိုက္ ပြဲစဥၤ္ကုိ သံုးျပီး
ျပသာနာေတြကို ေရွ႔တန္းက်က် အဖြဲ႔အစညး္ ေျဖ ရွင္းဖိို ့ရန္ ဆိုလို ပါတယ္ အဲဒါဟာ အပိုင္းလွုပ္ ရွားရပ္တည္မွုပါ
အဲဒါဟာ ဆ္ို ရွယ္လစ္ ေတြ႔ဆံုခန္းကို ဆ္ုလို ပါတယိ အဲဒါဟာ ျဒပ္ထုပ္ုိုင္းကိုဆ္ုလို ပါတယ္ အဲဒါဟာ ေအာက္ ေျခမွ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ မွု ထဲမွ အတြင္းကို စု ေပါင္းအားထုတ္မွုကို ဆိုလိုပါတယ္ အဲဒါဟာ ျဒပ္ထုဒီီမို က ေရစီ ရဲ႔ အမ်ိဳးအစား တစ္ခုပါ ယဥ္ေက်းမွု ေတာ္လွန္ ေရးဟာ တကယ့္ အစစ္အမွန္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ကို ေရာက္ ရွိ ေစဖို ့ရန္ ကြန္ျမဴနစ္ ဘဝသို ့ သူ့ကိုယ္သူျဖစ္လာဖို ့
လမ္းေပါ႕က္ ဟာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေသာ ျပည္သူေတြအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္
(၅) ေမာ့္ဆက္ေတြဟာ ေတာ္လွန္ ေရးဟာ ေျခရာ ေကာက္ နစ္ခု ေပၚမွ မီးရထားတစ္ခု အဲဒါဟာ အပိုင္းရဲ႔ လွုပ္ ရွားရုန္းကန္ မွု နင့္ ထုတ္လုပ္မွုအားရဲ႔ ဖြံ႔ျဖ္ဳးတိုးတက္မွုနည္းပညာကို
ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အပိုင္း ရုန္းကန္ လွုပ္ ရွားမွု ဟာထိုစည္းမ်ဥ္းက က်ပါတယ္
ေတာ္လွန္ ေရးဆ္ု ရွယ္ဆက္ သြယ္မွုမ်ား
စြမ္းအင္ ကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စညး္ျခင္း ဟာစည္းစနစ္က် ရပါမယ္ ေမာ္ဟာ အပိုင္းရုနး္ကန္လွုပ္ ရွားမွုက္ုိ ဘယ္ေတာ့မွ
မဝင္ ပါနဲ႔လို ့ ေျဖႀကားခဲ႔ပါတယ္ ေမာ့္ဆက္ ေတြဟာ ေက်ာင္းသားမ်ား သူပုန္အလုပ္သမားမ်ားနဲ႔ စစ္သားမ်ားေတာင္ အျမစ္တြယ္ ေန ေသာ အသစ္ဓန ရွင္ လူတန္းစားရဲ႔ စြမ္းအင္ ေတြ ရဲ႔ အဂါၤအစိတ္အပိုင္း ေတြထဲမွာ အာဏာကု္ ဆန့္က်င္ ျပီး အလို အ ေလ်ာက္ ျဖစ္တဲံ့ျဒပ္ထု ေရြ႔လ်ားလွုပ္ ရွားမွု ေတြ ျဖစ္ ေပၚေစနိင္ ပါတယ္ အဲဒါရဲ႔ အပိုင္းအႀကီးဟာ ေလဟာျပင္ ထဲကို ျဒပ္ထုမ်ားဝင္ ေရာက္ ေစဖို ့ ခြငိ့ ျပဳျပီး သူတို ႔ေတြ ရဲ႕ ပင္ မ ေတြဆၤီကို
ထုတ္ ဖော္ဖုိ ့ ရန္ ျဖစ္ပါတယ္ ျဒပ္ထုေတြဟာ စာစီစာကံုးမ်ားနဲ႔ ပို စတာမ်ား ကိုလမ္းမ်ားအလုပ္ ေန ရာမ်ား ေစ်းမ်ားအားလံုးလိုလိူမွာ ထုတ္ ေဝျဖန့္ခ်ိခဲ႔ပါတယ္ ေမာ့္စ္ေတြဟာ ဒီမို က ရစီျဒပိထုနဲ႔ ႀကီးမားေသာ ကြဲလြဲမွုလို ့ေခၚႀကပါတဟ္ ေမာ္က အဲဒါဟာ သက္ ေရာက္ မွုေတြကို ဆန့္က်င္ ျပီးသူပုန္ ထ ေစရန္ နိင္ ငံ ေရးေႀကြးေႀကာ္သံကုိ ျမွင့္တင္ ခဲ႔ပါတယ္ ေမာ္ က ျဒပ္ထုေတြ ေပၚကို ဌာနခ်ဳပိိကို အ ေျမွာက္ နဲပစ္တယ္လို ့ ေခၚ ေဝၚခဲ႔ပါတယ္
(၆) အဲဒိအပိုင္းလွုပ္ ရွားမွု ရဲ႔ အစိတ္အပိုင္း အ ေန နဲ႔ ၁၉၆၆ ေနာက္ မွ
၁၉၆၈ အထိ မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ပရမ္းပတာျဖစ္ျခင္းဟာ ျဖစ္ ေပၚ ေန ပါတယ္ သူတို ့ေတြဟာ စြမ္းအင္ နဲ႔ေအာက္ မွ အဖြဲ႔အစညး္ကို ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းဖို ့ရန္ ခ်ဲ႔ထြင္ ဖိို ့ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္ သူပုန္အလုပ္သမားမ်ား ေက်ာင္းသားမ်ား
ငယ္ ရြယ္သူမ်ားနဲ႔ စစ္သားေတြဟာ အ ေပၚကို ဆြဲ ေဆာငိ့ ဖို ့ရန္ ျဖစ္ပါတယ္ မိန္းက ေလးေတြဟာ က်န္ ေန တဲ႔ အမ်ိဳးခ်စ္ ေရးကို တုိက္ဖ်က္ဖုုိ ့ရန္ လုပ္ပိုင္ အခြင့္ အာဏာ
ေပးခဲ႔ပါတယ္ ငယ္ ရြယ္ သူေတြမွာ ပထမဆံုးအခ်ိန္ အတြက္ အခ်က္ အလက္ နိင္ ငံ ေရးစြမ္းအင္ ေတြ ရွိပါတယ္ ျဒပ္ထုေတြဟာ အစုိးရ ရဲံ အခ်က္ အလက္ အစိတ္အပိုင္းေတြကို ပ်ကိက်ပ်က္စီးဖို ့ရန္ နဲ႔ အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ တည္ ေဆာက္ ဖို့ိိ ့ရန္ ခြင့္ ျပဳခဲ႔ပါတယ္
လင္ ဘိုင္ အို ရဲ႔ျပည္သူ့လြတ္ ေျမာက္ ေရးတပ္ မ ေတာ္ဟာ ကာကြယ္တဲံပူေဖာင္းကုိျပဳလုပ္ခဲ႔ျပီး နဲံျပန္လည္ က်င္းပခဲ႔ျပီးအဲဒါဟာ ပရမ္းပတာမ်ားကို
သူ့ရဲ႔လမ္းေႀကာင္းမ်ားေျပးဖို ့အတြက္ ခြင့္ ျပဳခဲ႔ပါတယ္ စြမ္းအင္ နဲံအသစ္ ပိုင္းမ်ားဟာ ထြက္ ေပၚလာခဲ့ပါျပီ
(၇) ေမာ္ စီတုနး္ရဲ႔ အ ေတြးအ ေခၚနဲံ ေမာ္ဟာ
ေဝးကြာစြာနဲံ က်ယ္ျပန့္ ကာ အားေပးခဲ႔ပါတယ္ ေမာ့္ ရဲ႔စကား လံုးေတြနဲ႔ သီအိုရီေတြကို ျဒပ္ထုေတြက သူတို ့ေတြ ရဲ႔ပုန္ကန္ ထႀကြျပီး အသစ္ အ ရင္းရွင္ အပိုင္း ဗ်ဴရုိ ကရက္ ကို ဆန့္က်င္ ျခင္းမွာ အသံုးျပဳခဲ႔ပါတယ္ အခ်ိန္ တစ္ခု အတြက္ ယံုႀကည္မွုဟာ သီးျခားျပဳလုပ္ ခဲံျပီး အနီ ေရာင္ ကိုင္ ေဆာင္ ျပီး ဗ်ဴရု္ ကရက္ စည္းမ်ဥး္ ကို စိန္ ေခၚဖို ့ရန္မွာ စြမ္းအားရွိခဲ႔ပါတယ္ အဲဒီရုနး္ကန္ လွုပ္ ရွားမွုမ်ား ေမာ့္ ရဲ႔ကိုယ္ ေရးကိုယ္တာ အာဏာဟာ
ေမာ့္ ရဲ႔သိပံၸပညာနဲ႔ ေရာေထြးလာခဲ႔ပါတယ္ အဲဒီေရာ ေထြးမွုဟာ တရုတ္ျပည္မွာ မ ေရွာင္ တိမ္းနိင္ ေသာ အထူးသျဖင့္ ေပးထားတဲ ့ အ ေျခ အ ေနမ်ားျဖစ္လာခဲ႔ပါတယ္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒါဟာ ယံုႀကည္မွုနဲ႔ ခက္ခဲ ရွပ္ ေထြးေသာ သ ဘာဝကို နားလည္ခဲ႔ပါတယ
(၈) ေမာ့္ဆကိ ေတြဟ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ မွုန င့္အတူ တန္ျပန္ ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ ဆိုဗီယက္ အျမင္ နစ္ခုစလံုးကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲပါတယ္ ဆိုဗီယက္ အျပင္ က ႀကည့္ရွဳမွုနဲ႔ အမ်ားစုက အဲဒါရဲ႔ မူလသီးျခားေတာ္လွန္ ေရးထဲမွ စက္တစ္ခုျဖစ္ခဲံ့ပါတယ္ အခ်ိန္ ရဲ႔ ေတာ္လွန္ ေရးရာမ်ားဟာ စက္ ပစၥည္းကို ျဖတ္ျပီးႀကည့္ရွဳသံုးသပ္ခဲ႔ပါတယ္ အမ်ားအျပားဟာ ဆိုရွယ္လစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မုွကုိ
စက္ ရဲအမ်ိဳးအစားဖန္ တီးျခင္း အျဖစ္ ရွဳျမင္ ခဲ႔ျပီး အဲဒါဟာ ေပ်ာ္ရြွင္ မွုကု္ ဝန္ ေဆာင္ မွု ေပးခဲ႔ရပါတယ္ သူတို ့ေတြဟာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွု ျပည့္စံုတဲ ႔ အလယ္ဗဟို အစီအစဥ္ ရဲ႔ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုအျဖစ္ ရွဳျမင္ ခဲ႔ျပီး ခ်မ္းသာမွု ရဲ႔ ဖန္တီးမွုအျဖစ္ ပန္းတုိင္ ျဖစ္လာပါတယ္ အဲဒီအရာေတြဟာ အျပင္ အလုပ္လုပ္တဲ႔အခါ ေမးခြန္းေမးတဲံအစား
လုပ္ ေနတဲ႔ပံုစံျဖစ္ျပီး ျပသာနာကို ဖ်က္ဆီးသူမ်ားနဲ႔ သူလ်ိဳမ်ားရဲ႔တစ္ခု အျဖစ္
ျမင္ လာဖုိ ့ရန္ ဂရုျပဳခဲ႔ပါတယ္ တျခားစကားနဲ႔ေျပာ ရမည္ ဆို လ်ွင္ ျပသာနာေတြဟာ ေပၚလာတဲ႔အခါ သူတို့ေတြဟာစနစ္တစ္ခုကို ႀကည့္ဖို့ရန္ က် ဆံုးခဲ႔ပါတယ္ အဲဒီအစား သူတို ့ေတြဟာျပသာနာ သတိရွိေန တဲ႔ အဖ်က္သမားရဲ႔ ရလဒ္တစ္ခုျဖစ္တယ္လို ့ ေကာက္ခ်က္ ခ်ခဲ႔ပါတယ္
ထို့ေႀကာင့္ ေျဖရွင္းခ်က္ ဟာ ထိန္းသိမ္းႀကတ္မတ္ ေန တာထက္ ပို ေကာင္းမြန္ပါတယ္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ အဲ ဒီအျပစ္အနာအဆာ အျပင္ ႀကည့္ရွဳမွုကို စံျပရဲအျဖစ္ ကိုယိစားျပဳပါတယ္ ေမာ့္ဆက္ေတြဟု အဲဒီအျပင္ ႀက္ည့္ ရွဳမွုကုိ ျပိဳကြဲဖို ့ရန္ စတင္ ခဲ႔ပါတယ္ သူတို့ေတြဟာထို အျမင္ အားလံုးကို မခ်ိဳးဖ်က္ နိင္ ခဲ႔ပါဘူး သူတို့ေတြဟာ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒိ ေတြကို သူတို့ကိုယ္တိုင္ ျပသာနာေတြက္ု ဖန္တီးတယ္လို ့ျမင္ ေစရန္ စတင္ ခဲ႔ပါတယ္ဆ္ုရွယ္လစ္ဝါဒီေတြက္ု သူတုိ့ဘာသာ
အသစ္ ဓ နရွင္ လူတန္းစားကို ထုတ္လုပ္ ေစပါ္တယ္ ေမာ့္ဆကိ ေတြဟာ ျပသာနာကို
ဖြဲ႔စည္းတည္ ေဆာက္ ပံုအရ သိပံၸနည္းက်စြာ နားလည္ဖို ့ရန္ စတင္ ခဲ႔ပါတယ္
(၉) ေမာ့ဆက္ေတြဟာ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒအတြင္းမွာေတာ္လွန္ ေရးအတြက္ စစ္ပြဲရဲ႔ ဧရိယာ မ်ားအ ေထြ ေထြ အခ်က္ ၂ခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ႔ပါတယ္
အဲဒါဟာ က်န္ ေန တဲ႔ စြမ္းအင္ ခ်မ္းသာမွုနဲ ႔ အထူးအခြင့္ အ ေရးတို့ ရဲံ မည္မ်ွေတြကို ဆန့္က်င္ ဖို ့ရန္ လုပ္အားခစစ္ပြဲအတြက္ ကိန္းေသျဖစ္ဖို ့ရန္လုိ အပ္ပါတယ္ အဲဒီမညီမ်ွမွုေတြဟာ ဆက္လက္ျပီးမ ေလ်ာ့ခ် နိင္ လ်ွင္ သူတို့ေတြဟာ ႀကီးထြားလာျပီး တျဖည္းျဖည္းဓ နရွင္ လူတန္းစားဟာထြက္ ေပၚလာျပီး တန္ျပန္ ေတာ္လွန္ ေရးကို ျဖစ္ ေပၚေစနိင္ ပါတယ္ အဲဒီဟာလည္း ယဥ္ေက်းမွု စူပါဖြဲ႔စည္းမွု ေတြ ရဲ႔လုပ္အားခစစ္ပြဲကို ကိန္းေသျဖစ္ဖို ့ရန္လိုအပ္ ပါတယ္ ယဥ္ေက်းမွု သက္ ေရာက္မွုကို ျပန္လည္ထည့္သြင္းရပါမယ္ အဲဒီယဥ္ ေက်းမွုသက္ ေရာက္ မွုဟာ မဖယ္ထုတ္ နိင္ ခဲ႔ဘူးဆုုိ လ်ွင္ အဲဒါဟာ ပ်ံ႔နံ႔သြားမယ္
ေရာဂါ ကူးစက္ မယ္ ေတာ္လွန္ ေရးကို ေနာက္ျပန္ ဆုတ္ ေစပါမယ္ အဲဒါဟ အဖြဲ႔အစညး္ရဲ႔ ဦးေနာက္ စု ေပါင္းမွု ေပၚက
ကင္ ဆာတစ္ခုပါ ေတာ္လွန္ ေရးဟာ နယ္ပယ္ နစ္ခုမွာ ဆက္လက္ ဆင္ ႏြဲရပါမယ္
(၁၀) ယဥ္ ေက်းမွုဟာလူ့ အဖြဲ႔အစည္း ရဲ႔ အစီအစဥ္တစ္ခုပါ နစ္ေထာင္ေပါ္င္းမ်ားစ အတြြ႕က္ က်ြန္ေတာ္တု့္ထဲက တခ်ိဳ႔ဟာ တျခာဟာထက္ ပိုသာတယ္ဆိုတာကုိ သင္ ယူရပါမယ္ ခ်မ္းသာမွုဟာ ဆင္းရဲတာထက္ သာတယ္ ေယာက်ား္ ဟာ မိန္းမထက္ သာတယ္ အျဖဴဟာ အမည္းထက္သာတယ္ အို ေဟာငး္မွုဟာ အသစ္ထက္ သာတယ္
အဲဒါဟာ ညဥ့္ယံ အလြန္မွာ ေျပာင္းလဲဖုိ ့ရန္ ခက္ ခဲပါတယ္ လူတုိင္းဟာ နည္းလမ္းေဟာင္းမ်ားေႀကာင့္ စာရိတၲယ္ိုယြင္းပ်က္ စီးေန ပါျပီ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ သက္ ေရာက္ မွုယဥ္ေက်းမွုကို အာနိသင္ ပ်က္ ျပင္ ေစဖို့ ရွိပါတယ္ အဲဒါဟာ ျဖစ္နိင္ လာ ေသအခါ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ အ ေဟာင္းဟာ အသစ္ကို ကူညီရမယ္ ယဥ္ ေက်းမွု အ ေဟာင္းဟာ က်ြန္ေတာ္တို့ ရဲ႔ အသစ္ အဖြဲ႔အစည္းကူညီဖု္ ့ရန္ ျပဳလုပ္ ရပါ္မယ္
အပို အ ေန နဲ႔ က်ြန္ေတ္ာ္တို ့ဟာ သက္ ေရာက္ မွုနဲ႔ ယဥ္ ေက်းမွု အသစ္ကို ဖန္တီးရပါမယ္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားက
စီးပြားေရးရဲ႔ သတိထားသင့္ ေသာထိန္းခ်ဳပိမွုကုုိ ျပဳလုပ္ ရပါမယ္ ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားဟာ အဖြဲအစည္းရဲ႔ အစီအစဥ္ ရဲ႔ ထိိန္းခ်ဳပ္ မွုကုိ ျပဳလုပ္ ရပါမယ္ လူေတြက္ု ကူူညီဖုိ ့ရန္ အဲဒါဟာ ျပန္လည္ ေရးသားရမယ္ ေတာ္လွန္ ေရးေပၚမွ တစ္ ဖက္သတ္မရပ္မနား ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ
အဲဒီ အ ေလးထားမွုဟာ လူအဖြဲ႔အစည္ းအစီအစဥ္ ေျပာင္းလဲျခင္းအ ေပၚမွာ ျဖစ္ပါတယ္ အ ေျ ခ အ ေနရဲ႔ အဆံုးသတ္ ရဲ႔ အ ေျခ ခံမွာ မွီခိုပါတယ္
(၁၁)ပရဟိတဝါဒနဲ႔ ညီမ်ွေရးဝါဒဟာ ဒီ လုပ္ငန္းစဥ္ ရဲ႔ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ လာခဲ႔ပါတယ္
အသစ္္ လူေတြကို ကယ္တင္ မယ္ဆို တဲံ
ကြန္ ျမဴနစ္ အက်င့္ သိကၡာ ဟာ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ခဲ႔ပါတယ္ ရုပိဝတၳဳပစၥည္းဆြဲ ေဆာင္ မွုဟာ ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ႔ျပီး တစ္ ခါတစ္ ရံ အလံုးစံု ဖ်က္သိမ္းရပါမယ္ စိတ္ဓာတ္ ဆြဲေဆာင္ မွုဟာ အားေပးခံ ရပါတယ္ တိုက္ခိုက္ပါ ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ ေရးသမားေတြကို ပစ္ပယ္ ပါဆိုတဲ႔ နိင္ ငံ ေရးေႀကြးေႀကာ္သံဟာ ျမင့္ တက္ လာပါတယ ဘဝဟာ ကြန္ျ္မဴနစ္ စနစ္ ေအာကသို ့ တျဖည္းျဖည္း နီးကပ္ လာတာနဲံအမ်ွ သီးျခားေနထိုင္ ျခင္းနဲ႔ပိုမို ေဝးကြာလာပါတယ ဘဝဟာ ဒီမို ကရက္တစ္ ဖက္ ရွင္ ထဲမွာ စုစည္းသို ေလွာင္ ထားပါတယ ရာထုူးအဆင့္ အတန္းနဲ႔
အခြင့္ထူးခံ ေတြ ရဲ႔ ပံုရိပ္ဟာ ဖ်က္သိမ္းခဲ႔ပါျပီ
ဥပမာ အ ေန နဲ႔ရာထူးအဆင့္ အတန္းရဲံ ႔ ပံုရိပ္ ဟာ လင္္ ဘိုင္ အို ရဲ႔ျပည္သူ့လြတ္ ေျမာက္ ေရးတပ္မ ေတာ္ ေႀကာင့္ ဖယ္ထုတ္ခံခဲ႔ရပါတယ္ ေမာ့္ဆကိ ေတြဟာ ညီမ်ွတဲ႔လူ့အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ဖို့ ႀကိဳးစားရမွာပါ
(၁၂) အဖြဲ႔အစည္းရဲ႔အားလံုးဟာ ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာကို ေလ့လာဖိို့ နဲ႔ ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ဖို ့အတြက္ ေက်ာင္းတစ္ခု ရဲ႔
အ ေတြးတစ္ခု ျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္ အဲဒါဟာ လက္ ေတြ႔ႀကီးစဥ္ငယ္လိုက္ အျမင္ မပါရွိဘဲ လူေတြကိ သူတို့ကုိယ္တိုင္ တစ္စံုတစ္ခုကို
လုပ္နိင္ စြမ္းဖို ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ ပါတယ္ အဖြဲ႔အစည္းအား ေကာင္းမြန္ ေသာ
လက္ေတြ့ခန္းျဖစ္လာခဲ႔ပါတယ္ ေမာ့္ဆက္ ေတြဟာ စိတ္ပိုင္းနဲ႔႔ လက္ထိုးလက္ ေတြ႔ႀကား
ျမိဳ႕နဲ႔ ေက်းလက္ေတာ ရြာ အႀကားသီအိုရီ နဲ႔လက္ ေတြ႔ႀကားနဲ႔တျခား ေျပာင္းေရြ႔နိင္ တဲ႔ အပိုင္းအျခားေတြက္ု ေအာင္ ျမင္ ေစဖု့ိ ရန္ ႀကိဳးစားခဲ႔ပါတယ္ အဲဒါဟာ စြမါးအင္ ရဲ႔ ေနရာယူမွု ေတြျဖစ္ျပီးစက္ ရုံႀကမ္းျပင္ နဲ႔
လယ္ကြင္းထဲမွ အခ်ိန္ ေတြက္ု ပ်ံ႔နံ႔ေစဖို ့ရန္ လိုအပ္ ခဲ႔ပါတယ္ သူတို့ေတြဟာ လြတလပ္ တဲံ႔ ေထာက္ ပံ႔မွုနဲ႔ လူသံုးကုန္ စီးပြားေရးျဖင့္ လက္ ေတြ့လုပ္ ငနး္ပင္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္ သူတို့ေတြဟာ သူလိုအပ္ ခဲ႔ အရာ ေတြ နဲ႔ ဆက္ စပ္ျပီး ေနထိုင္ မွု စည္းကမ္းကို ျပဳလုပ္ဖို ့ရန္ ရွာေဖြခဲ႔ပါတယ္
(၁၃) ယဥ္ ေက်းမွု ေတာ္လွန္ ေရး အ ေတြ႔အႀကံဳဟာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ ရာ သ ဘာဝရဲ႔
တို ေတာင္းတဲ႔ဝင္ လာမွုကို ထင္ ရွားေစခဲ႔ျပီး
ေရွ႔ဖ်ားတပ္ ရဲ႔ တရားဝင္ ပါတီအျဖစ္ ပါရွိပါတယ္ ပါတီ အစား သူ့ဘာသာသူ စာရိတၲ ပ်က္ ျပားေစနိင္ ပါတယ္ ေတာ္လွန္ ေရးရဲ ေရွ႔ဖ်ားက ေတာ့ တရားဝင္ ပါတီမွ တျခားဖြဲ႔စည္းပံုနင့္ တျခား အရာေတြဆီသို ့ ေျပာင္း ေရြ႔နိင္ ပါတယ္ တရားဝင္ ပါတီမွ ေသ ခ်ာတဲ႔ျဒပ္ုု အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ အခ်ိန္ တစ္ခု အတြက္ ျပည္သူ့လြတ္ ေျမာက္ ေရးတပိမ ေတာ္ ရဲ႔အစိတ္အပုိင္း ေတြပါလ်ွင္ ေရြ႔လ်ားနိ္္င္ ခဲ႔ပါတယ္ အျခားစကားနဲံေျပာ ရမည္ဆို လ်ွင္ တရားဝင္ ပါတီနဲ႔ ေရွ႔ဖ်ားတပ္ အႀကားမွာကြာျခားခ်က္ တစ္ခု ရွိပါတယ္ ေရွ႔ဖ်ားတပ္ စစ္မွန္ ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီဟာ တရားဝင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသို ့အျမဲတမ္းကူညီခဲ႔ပါတယ္ ထို့ ေႀကာင့္ ေမာ့္
ဆက္ ေတြဟာ ပိုမို ေသူ ေတာ္လွန္ ေရး
ဦးေဆာင္ မွုနဲ႔ အ ေတြးအ ေခၚကိုမိတ္ဆက္ ေပးဖုိ ့ရန္ စတင္ ခဲ႔ပါတယ္အဲဒီအ ေတြးအ ေခၚယူဆခ်က္ဟာဆိုဗီယက္ ေတြဆီမွ အ ေမြဆက္ ခံတဲဟာ နဲ႔ ကြာျခားပါတယ္
အဲဒီအခ်က္ အလက္ ေတြဟာ ျပည့္စံုေစ့စပ္ တာမဟုတ္ပါဘူး ဒါေတြဟာ တခ်ိဳ႔ အ ေျခခံ ေတြသာျဖစ္ပါတယ္ ကြန္ျမဴနစ္ ရဲေဘာ္တုိင္းဟာ အဲဒီအမွတ္ ေတြနဲ႔သူတုိ့ကိုယ္တိုင္ မိသားစုပံုစံက် ေအာင္ လုပ္သင့္ပါတယ္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ြန္ေတာ္တုို့ ေတြဟာ အတိတ္က္ု ျပန္လည္ ဖြင့္ ျပရုံမ်ွသာ မဟုတိပါဘူး က်ြန္ ေတာ္တုိ ့ေတြဟာ သိပံၸပညာရွင္ ျဖစ္လာပါမယ္ အတိတ္ ရဲ႔သင္ ခန္းစာေတြၤကို သင္ ယူဖို ့ရန္လို အပ္ပါတယ္
ေမာ့္ဆက္ ေတာ္လွန္ ေရးဟာ ႀကီးက်ယ္ခဲ႔ပါတယ္ အဲဒါဟာ ကမာ႓ႀကီးကုိ ပ်ံ႔နံေစပါတယ
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီလိွုငိး္ဟာ အဲဒါမျပီးဆံုးခင္ က တစ္ခု ပါ အတိတ္က ပမာဏ ျဖစ္ပါတယ္
အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူရဲ႔ ခ်ိဳးဖ်က္ မွုကို ျပဳလုပ္ ရမယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ အဲဒါမတိုင္ ခင္ က အခ်ိန္ိကို ေက်ာ္လြန္ကာ သြားရမယ္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးလာသူေတာ္လွန္ ေရးဟာ
အဲဒါမ လာ ခင္ က ထက္ မ်ားစြာ ကြာျခားပါလိမ့္မယ္ အနာဂတ္ဟာ ေတာက္ ပ ေနပါျပီ အ နာဂတ္ဟာ က်ြန္ေတာ္တို ့အတြက္ ပါ *-*

Leave a Reply