အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒ ေခါင္းေဆာငိ မွုု ရဲ႔ အ ေျခခံသ ေဘာတရား၁၂ ခ်က္

leadership_ burmese(llmyanmar.org)

အရင္း ရွင္ ဝါဒနယ္ခ်ဲ႔ဝါဒဟာ လူသားဆန္ ေသာစိတ္ကို  ရုိက္ခ်ိဳးထားခဲ႔ပါတယ္ အဲဒါဟာသူေတာ္ေကာင္းတရားမရွိတဲ႔လူ့အဖြဲ႔အစည္းသာမညအဆငိ့ သာ ရွိေသာလူ့အဖြဲ႔အစည္းေလာဘႀကီးရက္ စက္ ႀကမ္းႀကဳတ္ျပီးသူ ရဲေဘာနည္းျခင္းစသည့္ လူ့အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုဖန္တီးေပးပါတယ္
အလင္းေရာငိ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ လူသာမန္ မွအျပင္ ဘက္သုိ့အ ေမွာင္ ဆံုးေန ရာမွ ဦးေဆာင္ လမ္းျပ ေနပါတယ္က်ြန္ေတာ္တုိ့ဟာ ေဝဒနာအားလံုးခံစားေန ရျခင္းရက္စက္ႀကင္ နာကင္းမဲံ့မွု အားလံုးစြန့္လြွတ္စြန့္စားမွုအားလံုးနာက်င္ မွုအားလံုး
ကိုဆန့္က်င္ ကာအလံုးစံုစစ္ပြဲကို ဆင္ ႏြဲမွာျဖစ္ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ေတြဟာ မနက္ ဖန္အတြက္ အနာဂတ္အတြက္က်ြန္ေတာ္တို့က ေလးေတြအတံြက္ သူ့ရဲ႔က ေလးေတြအတြက္ နယ္ေျမအတြက္ ပင္ လယ္နဲ႔ ေကာင္းကင္ ျပာႀကီးအတြက္တိုက္ခိုက္ မွာျဖစ္ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ေတြဟာျငိမ္းခ်မ္းျခင္းနဲံ႔ေမ်ွာ္လင့္ ျခင္းေတြ ရွိတဲ႔ ေနရာမွာ ေနထိုင္ မယ့္မနက္ဖန္ က်ြန္ေတာ္တိိ့ုေတြနဲံ႔ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ ေတြအားလံုးျဖစ္ ေပၚလာနိင္ တဲ႔မနက္ဖန္ နဲံက်ြန္ေတာ္တို့ေတြအတြက္ ေအာင္ ျမင္ နိင္ မယ့္မနက္ဖန္အတြက္တိုက္ခိုက္ မွာျဖစ္ပါတယ္
က်ြန္ေတာ္တု္ိ့ေတြဟာ သီးျခားနဲံတျခားလူေတြျဖစ္ လာမယ့္ အရာအတြက္ တိုက္ခိုက္ ရမယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ေတြဟာသူေတာ္ ေကာင္းတရားရဲ့ကမာ႓နစ္ျခိဳက္မွု ဖန္တီးနိင္ မွု စြမ္းရည္ ေဖာ္ျပမွု ေပ်ာ္ရြွင္ မွု ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ အရည္အခ်င္းနဲံ ပါရမီအတြက္ တိုက္ခိုက္ ရပါမယ္ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာန္ိင္ မယ့္အရာ
စစ္မွန္ေသာအလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူအျဖစ္ ျမင့္ တက္လာမယ့္ကမာ႓တစ္ခုအတြက္တိုက္ခိုက္ မွာပါ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ႔ကမာ႓ဟာ အခုခ်ိန္ထိ မျဖစ္ ေသးပါဘူးက်ြန္ေတာ္တို့ေတြဟာ အရင္းရွင္ အာဏာ ရွင္ ရံဲ႔လက္ ေဆာင္ မွာဘဲ ရွိေသးလို့ပါ က်ြန္ေတာ္တို့ ရဲံေအာင္ ျမင္ မွု ေတြ မျပည္႔စံုေသးခင္ တခ်ိဳ႔လူေတြကတျခားလူေတြထက္ပိုမို ဆန္းသစ္ ျပဳျပင္ ထားပါတယ္ တခ်ိဳ႔လူေတြဟာ တျခားလူေတြမတိုင္ ခင္ နိုးထလာတယ္ တခ်ဳ႔ိလူေတြဟာ သူမ်ားေတြထက္ အလင္းေရာင္ ကုိ အရင္ ျမင္ လာတယ္ အဲဒါဟာ ေခါင္းေဆာင္ ပါ အနာဂတိ ရဲ႔ဥိီးေဆာင္ သူေတြပါဒါဟာ အလင္းေရာင္ ေဆာငိ က်ဥ္းေပးသူအားလံုးရဲ႔လူသားဆန္ မွုကို ေထာကိ ခံမယ့္တာဝန္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ အဲဒါဟာ က်ြန္ေတာ္တုိ့ ရဲ႔ေတာ္လွန္ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ရံ႔ဲ ျမင့္ မားေသာ အဆင့္ မ်ားကိုျပန္လည္ ဆန္းသစ္ျပဳျပင္ ထားပါတယ္ အဲဒါဟာခက္ခဲတဲ႔အလုပ္ ပါ ျပီးေျမာက္ ေအာင္ လုပ္ ရပါမယ္က်ြန္ေတာ္တိိ့ု ေတြရဲ႔အလံုးစံု အနိင္ ယူဖို့မတိုင္ ခင္ ေခါင္းေဆာင္ မွုနဲံ႔ဦးေဆာင္ လမ္းျပမွုအႀကားမွာဝိ ေရာဓိတစ္ခု ရွိပါတယ္ အဲဒါဟာအလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူရဲ႔ စစ္မွန္ေသာေခါင္းေဆာင္ မွုဟာ
အရင္း ရွင္ ေခါင္းေဆာင္ မွုထက္အ ေျခခံအားျဖင့္ ကြာျခားပါတယ္ ဒါဟာ အလင္းေရာငိ ေဆာငိ က်ဥ္းေပးသူ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားရံ႔ဲ ႔တခ်ိဳ႔ အရည္ အခ်င္းေတြျဖစ္ပါတယ္
(၁)အလင္းေရာင္ ေဆာငိ က်ဥ္းေပးသူမွာ
သစၥာရွိပါတယ္အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူူဟာက်ြန္ေတာ္တို့ရဲ႔က်မ္းက်ိန္ခ်က္ လူထု ေခါငိးေဆာင္ မွု ကမာ႓ႀကီးအဖံဲြဲ႔အစည္းကို ဘယ္ေတာ့မွ သစၥာ မ ေဖာက္ပါဘူးဘယ္ေတာ့မွ မရွိမျဖစ္ နိင္ တဲံ႔အရာတစ္ခုက လက္နက္ပါ စည္းလံုးမွုအားႀက့ံခိုင္ ျခင္းပါ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာအနာဂတ္အတြက္ လူေတြအတြက္ ကမာ႓ႀကီးအတြက္ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္လက္နက္ အားလံုးျဖစ္ပါတယ္ ေခါင္းေဆာင္ မွု အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူအားလံူး ရဲ႔အင္ အားေတြပါ
(၂)အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ ဥပမာနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ပါတယ္အလင္းေရာင္ ေဆာငိ က်ဥ္းေပးသူဟာလုပ္ ေဆာင္ မွုအားလံုးကိုလူထုကို ျပသမွာပါ အ ေတာက္ ပဆံုးအလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာလူေတြအတြက္ ကမာ႓ႀကီးအတြက္ ႀကီးမားေသာ အ ေႀကာက္ တရားအတြက္ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ မွုအတြက္ အမွန္ တရားအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ အရာျဖစ္ပါတယ္လုပ္ငန္းတာဝန္ ျပီးဆံုးသူဟာ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းသူဟာ လွဴဖို့ရန္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္
(၃)အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာအမ်ားဆံုးစြန့္စားပါတယ္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ ေကာင္းမြန္ေသာ ေတာ္လွန္ ေရးအတြက္ အရာအားလံုးကို ေပးနိင္ တဲ႔ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္
အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာလိုင္းေပၚကိုက်ြန္ေတာ္ံ့ရဲ႔႔
ဘဝ ေတြကို ေနရာမွန္ခ် ေပးမယ့္တစ္ခု တည္းေသာအရာပါ က်ြန္ေတာ္တိုဟာ က်ြန္ေတာ္တုိ့ ရဲံ ခႏၶာကိုယ္ကုိ အားလံုးအတြက္ ေပးလွဴထားပါတယ္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးထားသူဟာအ ေႀကာင္းအရာ အ ေပၚ
အလံုးစံု စြန့္လြွတ္ စြန့္စားသူပါ လစဥ္တုိင္း အလွဴျပဳလုပ္ ေနသူပါ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ အခ်ိန္ နဲံ စြမ္းအင္ ေတြကို အလွဴအတန္းျပဳလုပ္ ေနတဲ့တစ္ခုတည္းေသာအရာလည္းျဖစ္ပါတယိ
(၄)အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူရဲ႔ ရင္ ဘတ္ဟာ စစ္မွန္ေသာ သူရဲေကာင္းမ်ားရဲ႔ နလံုးသားေတြနဲဲ႔တည္ ရွိ ေနပါတယ္ အားအင္ ေတြနဲ႔လည္းျပည့္နက္ ေနပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ က်ြန္ေတာ္တို့ရဲ႔ အတၱဂုဏ္မာနကို ေဘးမွာခ်ထားပါတယ္
အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥိးေပးသူရဲ႔ ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာစစ္ပြဲဟာ က်ြန္ေတာ္တို့ရဲ႔ ေနာက္ဘက္ မွာ ရွိတဲ႔ အရာအားလံုးကို ဆန့္က်င္ တဲ႔စစ္ပံြဲတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္
အ ေႀကာက္တရားကို အနိင္ ယူျပီးမွန္ကန္စြာ ရပ္တည္ ေနပါတယ္ ဂုဏ္မာနကို ေဘးဘက္ မွာထားျပီး
မွန္ကန္ စြာ ေနထိုင္ ေနပါတယ္ ေတာ္လွန္ ေရးဟာ ညစာစားပြဲမဟုတ္ဘူူးဆိုတာကုိ က်ြန္ေတာ္တို့ နားလည္ထားပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ မည္သည့္ေနရာမည့္သည္အခ်ိန္ မဆိုတိုက္ခိုက္ ရမယ္ ေအာင္ ျမင္ ဖို့အတြက္ ဘာမဆိုလုပ္ ရမယ္ က်ြန္ေတာ္တို့့ရဲံ အ ေႀကာက္ဆံုးအ ေႀကာက္တရားနဲံ ႔ရင္ ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႔ေနလ်ွႈင္ က်ြန္ေတာ္တို့ရဲ႔ဘဝ ေတြရဲံ ႔ ဆံုးရွံဳးမွုကို ရင္ ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႔ ေန ရလ်ွင္ က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲံ ခ်စ္ ရတဲံလူေတြ ရဲ႔ ဘဝ ေတြ ဆံုးရွံဳးေန ရလ်ွင္ ပင္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ တာဝန္ကိို ဆက္လုပ္ ရမယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ အ ေဖ ေတြ အ ေမ ေတြ အကို ေတြအစ္မ ေတြ သမီးေတြ သားေတြျဖစ္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ က်ြန္ေတာ္တု့ိ ရဲ႔ႀကီးမားေသာ အ ေႀကာင္းအရာ နဲံ ႔ အထင္ ရွားဆံုးျဖစ္ ရပ္မွာလည္း သူရဲေကာင္းေတြပါ
(၅)အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ က်ြြန္ေတာ္တုိ့ရဲံ ဂုဏ္မာနေတြကို ေဘးဘက္ မွာထားပါတယ္ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ က်ြန္ေတာ္တုိ့ ရဲ႔အျမင္ အ ေတြးေတြက္ု ေဖာ္ျပျပီး သာမန္ channel ေတြကိုျဖတ္ျပီးျဖစ္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ အနိင္ ရဖို့ ေသာ့ခ်က္က စည္းလံုးျခင္းနဲ႔ စည္းကမ္းလို့ နားလည္ထားပါတယ္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ အမိန့္ ေတြကိုလိုက္ နာရမယ္ က်ြန္ေတာ္ိတို့ဟာ ဌာနခ်ဳပ္ ရဲ႔ အရာရာကို လိုက္နာ ရမယ္ က်ြန္ေတာ္တုု့ိ့ဟာ က်ရာတာဝန္ မွာ ေက်ပြန္ စြာ ထမ္းေဆာင္ ျပီး အ ေႀကာင္းျပခ်က္ ေပးစရာမလိုဘဲ နာခံရပါမယ္
(၆)အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ
တယုတသ ညံ႔ဖ်င္းတဲ ႔ ဂုဏ္ႀကီးမာနႀကီးတာကုိ မ ရ ရွိပါဘူူး က်ြန္ေတာ္တုိ့ဟာ ေျမႀကီးေပၚမွာ ရပ္တည္ ေနတယိ ဒါေပမယ့္ စစ္ပြဲ ေတြဟာ အ ေရးႀကီးပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ အခ်ိန္ ေတြကို အရုးေတြနဲံ မကုန္ ဆံုးပါဘူူး ေခြးမ်ားေဟာင္ ႀကပါ ေစ က်ြန္ေတာ္တို့မွာ ေအာင္ ျမင္ ဖို့ ရန္ ကမာ႓တစ္ခု ရွိပါတယ္
(၇)အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ
ဇာတ္ပ်ိဳးေနပါတယ္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ ဌာနခ်ဳပ္ ရဲ႔ အမိန့္ကို နာခံဖုိ့ ရန္ အ ေရးႀကီးပါတယ္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ ရဲရင့္ ဖို့ရန္ ဖန္တီးနိင္ ဖို့ အ ေရးႀကီးပါတယ္ အ ေတာ္ဆံုးသူရဲေကာင္းေတြဟာ ေတြးေခၚ နိင္ စြမ္းရွိပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ေတြဟာ ရဲစြမ္းသတိၲ ရွိတဲံ ႔ လူေတြလိုအပ္ ပါတယ္
(၈)အလင္းေရာငိ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ
သူတို့ေတြရဲ႔အခ်ိန္ ပိုေတြက္ုိ အ ေႀကာင္းအရာကို ေထာက္ ပံ႔ကူညီျခင္းအားျဖင့္ ျဖတ္သန္းပါတယ္
တျခားရဲေဘာ္ ေတြြနဲ႔အတူျဖတ္သန္းျပီး လူေတြက္ို ကူညီျခင္းျဖစ္ပါတယ္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူမွာ အခ်ိန္ ပို ရွိလ်ွငိ က်ြန္ေတာ္တို့ေတြမွာ
အဖံဲြဲ႔အစည္းအတြက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ တဲ႔ အ ေျခခံ အရင္းအျမစ္ ေတြကို အလုပ္ ေပးဖို့ ရန္အခ်ိန္ ကိုသံုးျပီး သင္ တန္းေပးျခင္းနဲ့ ပညာသင္ ယူျခင္းကုိ မိမိကုိယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ဖုိ ရန္ အခ်ိန္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယိ အလင္းေရာင္ ေဆာငိ က်ဥ္းေပးသူဟာ အခ်ိန္ကုိ မျဖဳန္းတီးပါဘူး
(၉) အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ လူေတြ ကမာ႓ေျမႀကီး နဲံအခ်င္းခ်င္းေလးစားပါတယ္ က်ြြန္ေတာ္တို့ဟာ လူေတြရဲ႔ ေသာက ကို နားေထာင္ ပါတယ္ လူေတြႀကားထဲမွာ က်ြန္ေတာ္တုိ့ဟာ သည္းခံ မွု နဲ႔ရပ္တည္မွာပါ
စည္းရုံးမွုဟာ အားအင္ ေပးဖို့ရန္ အျမဲတမ္းဆိုတာ ကုိ သတိရပါတယ္ က်ြြန္ေတာ္တို့ဟာ ေျမႀကီးေတြ ေကာင္းကင္ ေတြ ပင္ လယ္ေတြကုိ ေလးစားပါတယ္
က်ြန္ေတာ္တုိ့ ရဲ့အိမ္ကို ေလးစားပါတယ္
က်ြန္ေတာ္တို့ ကို ေဝဖန္သူေတြရဲစကားကုိ အျမဲနားေထာင္ ျပီးက်ြန္ေတာ္တိို့မွာ ခ်ိဳ့ယြင္းခ်က္ ရွိလာေသာအခါ က်ြြန္ေတာ္တို့ကုိ တစ္ဖက္သတ ေဝဖန္ သူျဖစ္ ေအာင္ ပထမဆံုးျပဳလုပ္သူျဖစ္ပါတယ္
(၁၀) အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူမွာ ကူညီ ေနတဲံ ့လက္ တစ္စံု ရွိပါတယ္ လူေတြကိုအျမဲကူညီတယ္ ကမာ႓ႀကီးနဲံကြ်န္ေတာ္တို့မိသားစုဝင္ အခ်င္းခ်င္းက်ြန္ေတာ္တုိ႔တတ္ နိင္ လာရင္ အဖြဲအစည္းအခ်င္းခ်င္းကူညီပါတယ္
က်ြန္ေတာ္တိ့ုဟာ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းပါ
က်ြြန္ေတာ္တို့ဟာ စစ္မွန္ ေသာမိတ္ ေဆြ အ ေဖ ေကာင္း အ ေမ ေကာင္းသားေကာင္းသမီးေကာင္း မိတ္ ေဆြေကာင္းျဖစ္ပါတယ္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ အဖြဲံအစည္း
မိသားစု ဝင္ မ်ား အလုပ္ လုပ္ ရုံမ်ား မွာ ေတာက္ ပ ေနတဲ႔ ႀကယ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္
(၁၁) အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာရွင္ ေတြျဖစ္ပါတယ္
အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ ဘယ္ေတာ့မွ သင္ ႀကားမွုကို မရပ္တန့္ပါဘူး
က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ အျမဲတမ္းတစ္ခုခုကုိ ဖတ္ ေနတဲံံ႔ႀကားမွာ ရွိပါတယ္ အျမဲတမ္း က်ြန္ေတာ္တို့နားလည္ထားတဲံ ႔ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာ ကို ဆန္းသစ္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ ေနပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာအဆန္းသစ္ဆံုးသိပံၸပညာ ေနာက္ကို လိုက္ခဲံျပီးအဲဒါဟာ အလင္းလက္ဆံုးအမွန္ တရားအလင္းေရာင္ ေဆာငိ က်ဥ္းေပးသူ ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒပါ
အသိဉ႓ဏ္ဟာ စြမ္းအင္ ပါ
(၁၂)အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မ ရွံဳးနိမ့္ပါဘူူး နစ္မ်ားစြာကထဲက ေတာ္လွန္ ေရးလွုပ္ ရွားမွု အ ေပၚအတု အ ေယာင္ မ်ားဟာ ဝင္ ေရာက္ဖို့ ရန္ ႀကိဳးစားခဲဲပါတယ္ တစ္ခ်ိဳ့ဟာ ထိုးေဖာက္ ဝင္ ေရာက္ ျခင္းကိုအခ်ိန္တစ္ခုအတြက္ ေအာင္ ျမင္ ျပီးျဖစ္ပါတယ္ တျဖည္းျဖည္းနဲံသူတို့ေတြဟာ တျခားပံုစံတစ္ခုအျဖစ္ ေပၚထြက္လာပါတယိ
သူတို့ေတြရံဲစစ္မွန္ ေသာ အ ေရာင္ ေတြဟာ ေတာက္ ပ ေနပါတယ္ ေတာ္လွန္ ေရးမွာ ဆန့္က်င္ သမားမ်ား အသက္ ေမြးဝမ္းေႀကာင္းသမားမ်ား သူရဲေဘာေႀကာင္ သူမ်ားအတြက္ ေနရာမ ရွိပါဘူူူး အလငိးေရာင္ ေဆာငိ က်ဥ္းေပးသူဟာ အဆံုးထိ တိုက္ခိုက္ မွာပါ ဒါဟာ က်ြန္ေတာ္တို့ ဘဝပါ
က်ြန္ေတာ္တိိ့ု မုန္တိုင္းဟာ လာ ေနပါျပီ
က်ြန္ေတာ္တုိ့ခ်ီတက္ ေနပါတယ္ ေရွ႔သို့အျမဲ ေရွ႔သို့ျဖစ္ေနပါတယ ေကာင္းမြန္ ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ မွုနဲံ ေကာင္းမြန္ ေသာ အဖြဲ႔အစည္းပါ က်ြန္ေတာ္တို့ နိင္ လိမ့္မယ္

Leave a Reply