အားေဟာင္းအားသစ္ ေတာ္လွန္ ေရးကိုအားသစ္သြင္းပါတယ္

attack

(llmyanmar.org)

က်ြန္ေတာ္တိို့ရဲ႔ ေရြ႔လ်ားလွုပ္ ရွားမွဳ ရဲ႔ သမိုင္းထဲက စစ္ပြဲအခ်က္အခ်ာက် ေသာ
တစ္ခုျဖစ္တဲ ႔ စစ္ပြဲတစ္ပြဲ ရဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးကို
ပံုသစ္သြင္းတဲ႔ စစ္ပြဲထက္ သာလြန္တ႔ဲအရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို ့ဟာ တျဖည္းျဖည္း
ေျပာင္းလဲမွု အတြက္အလုပ္ လုပ္ ရမယ္
ဥ ပ ေဒဆိုင္ ရာ နည္းလမ္းမ်ားဒါမွမဟုတ္
ဒီထက္ပုိေလးနက္ဖို့အတြက္ တိုက္ခိုက္ ရမယ္
ေတာ္လွနိ ေရးအ ေျပာင္းအလဲအဲဒီကြဲလြဲမွုဟာ အစိုးရ ရဲ႔ သ ဘာဝ အ ေပၚယွဥ္ျပ္ဳင္ မွုကို ပါဝင္ ပါတယ္
အဲဒီကြဲလြဲမွုဟာ ပထမကမာ႓စစ္နစ္ေတြကို ဦးေဆာင္ မွုဟာ ျမင့္ တက္လာပါတယ္
အလ်င္ ျမန္ ဘဲ ေဘာ္ရွီဗစ္ ေတာ္လွန္ ေရးဟာ ၁၉၁၇ ခုနစ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ႔ပါတယ္
အဲဒီကြဲလြဲမွဳ ရဲ႔ တျခားတစ္ဖက္ မွာ ေတာ့
ဒုတိယနိင္ ငံတကာ ဟာဆို ရွယ္ဒီမို ကရက္တစ္ မ်ားအ ေန နဲ႔ ရပ္တည္ခဲ႔ပါတယ္
လီနင္ ဦးေဆာင္ တဲ႔ ေဘာ္ရွီဗစ္ ေတာ္လွန္ ေရးဟာ တျခားတစ္ဖက္မွာ ဦးေဆာင္ ခဲ႔ပါတယ္
အဲဒီအခ်ိန္ေတြမွာ လီိနင္ ဟာ အလယ္အလတ္မ်ဥ္းေႀကာင္းကို စိတ္ ေရာက္ သြားဟန္ တူပါတယ္ ႀကီးမားေသာ
ေတာ္လွန္ ေရးအသစ္ဟာ သြတ္သြင္းတီထြင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲသူဟာ ပထမဦးပ္ိုင္း မွာ ေပၚ ေပါက္ခဲ႔ပါတယ္ အဲဒါႀကီးမားက်ယ္ျမန့္တဲ႔ ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာ ရဲ႔ သ ဘာဝျဖစ္ပါတယ္
မက္စ္ လီနင္ ေမာ့္စ္ နဲ႔အလင္ းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးလာသူ တို ့ျဖစ္ပါတယ္
သူတို ့ေတြဟာ တျခားလူေတြ ျမင္ နိင္ တာထက္ ေက်ာ္ျပီး ျမင္ ႀကပါတယ္ သူတို့ ေတြ ဟာ သူတို ့ေတြရဲ႔အဆံုးသတ္ကို လက္မ ခံႀကပါဘူး သူမ်ားေတြထက္လည္း အ ေျမာ္ အျမင္ ရွိပါတယ္ သူတို ့ေတြဟာ ေတာင္ ထိပ္ ေပၚကို တက္သြားျပီးလူေတြဆီက္ို ျပန္လာခဲ႔ပါတယ္ သူတို ့ေတြမွာ ကမာ႓ရဲ႔ ျမင့္ မားလာတဲ ့သိပံၸပညာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး
ေျခ တစ္ ေခ်ာင္းဘဲ ရွိျပီး တျခားလူေတြ ရဲ႔ကမာ႓ေတြထဲမွာလည္း ရွိပါတယ္ သူတို ့ေတြဟာ ကမာ႓ႀကီးရဲ႔သိပံၸပညာ နဲံ႔
လူေတြ ဆီသို ့ဆက္သြယ္ ေပးထားေသာ
ေရသြယ္ ေျမာင္းႀကီးျဖစ္ပါတယ္ ေရသြယ္ ေျမာင္း တစ္ခု အ ေန နဲ႔ သမာသမတ္က် ေသာ ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၹနည္းပညာဆ္ိိုင္ ရာ တာဝန္သိတတ္ျခင္းဟာ အစစ္အမွန္ ပါ အဲဒါဟာ အစိတ္အပိုင္းဦးစီးဦးေဆာင္ ကို ေထာက္ ပို ့ရန္ ျဖစ္ပါတယ္ အလင္း ေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးလာ သူအဖြဲႊအစညး္ကုိလည္းကိုယ္စားျပဳပါတယ္
အဲဒါဟာျပီးခဲ႔တဲ႔ ပံုသြင္းမွုက္ို ထင္ ေယာင္ ထင္ မွားမွုမ်ားက တံု့ျပန္ ေသာ စစ္မွန္ ေသာ အစိုး ရကို နားလည္ ဖု္ ့ရန္ ျဖစ္ပါတယ္
စစ္မွနိ ေသူ သဘာဝ ဟာ ေတာ္လွန္ ေရးကို ျပဳလုပ္ ဖို ့ရန္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ျပီး အလင္း ေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးလာ ေသာ ကြန္ ျမဴနစ္ ဝါဒကို ဖိနိပ္ ဖို ့အတြက္ ေအာက္ က ေန အဆံုးသတ္ဖို ့ရန္ ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္
လီနင္ ဟာ ေဘာ္ရွီဗစ္ ေတာ္လွန္ ေရးကို ဦးေဆာင္ ခဲ႔ပါတယ္ ျပီးေတာ့ အဲဒီေတာ္ လွနိ ေရးဟာ စစ္မွန္ ေသာ ဆိုရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ ေရးကို ထိန္းသိမ္းဖ္ို ့ရန္အတြက္ ပဲ႔တင္ ထပ္လာခဲ႔ပါတယ္ အဲဒီဖိနိပ္မွု ရဲ႔အဆံုးသတ္မွုမွာ
ဆိုရွယ္လစ္ ဝါဒနဲ႔ ကြန္ ျမဴနစ္ ဝါဒကို ပထမဆံုး စစ္မွွန္ ေသာ ႀကိဳးပမ္းမွုတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္ အစိုးရနဲ႔ မက္စ္ သီအို ရီမ်ားဟာ
အဲဒီေတာ္လွန္ ေရးကို လက္ ခံခဲ႔ပါတယ္
သူတုိ ့ေတြဟာ ေတာ္လွန္ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္
မွာလည္း နားလည္ မွုကို လက္ ကိုင္ ထားပါတယ္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီသင္ ခန္းစာေတြက္ို နားလည္ ဖို ့ရန္ ျပန့္ ေန ေသာ လီနင္ ရဲ႔ ဒီေန့ ျပန္လည္ ျပင္ ဆင္ ေရးသမားေတြကို ႀကည့္ ဖို ့ရန္လို အပ္ ပါတယ္ ဒီေန့ ေခတ္ လူအမ်ား ဆို ရွယ္ဒီမို ကရက္ တစ မ်ားနဲ႔ လြတ္ ေျမာက္ ေရးအင္ အားစုမ်ားဟာ လီနင္ အျမင္ ကို လ်စ္လ်ဴရွဳထားခဲ႔ပါတယ္ သူတို ့ေတြဟာ အစိုးရ ရဲ႔ ေတာ္လွန္ေသာ အျမင္ ကို မ်ွ ေဝခဲ႔ႀကပါတယ္ လူမွဳ အ ေျပာင္းအလဲ ရဲ႔လုပ္ ငန္းစဥ္ကို လည္းမ်ွ ေဝႀကပါတယ္ ျပန္လည္ ျပင္ ဆင္ ေရးသမားေတြဟာ အစိုးရဟာႀကားေနသူ ဒါမွမဟုတ္ အလယ္အလတ္ ရ ရွိေသာ အားမ်ားေသာ အျမင္ ကို ခ်ျပခဲ႔ပါတယ္ တျခားစကားနဲံ ေျပာ ရမယ္ ဆို ရင္ တခ်ိဳ႔ဟာ ျပန္လည္ ျပင္ ဆငိ ေရးသမားေတြဟာ အစိုးရကို အလယ္အလတ္ႀကားေန အ ေျခ အ ေနတစ္ခု အျဖစ္ အပိုင္းအစိတ္ ရုန္းကန္ လွုပိ ရွားမွုအျဖစ္ မတ္တပ္ ရပ္တည္ နိင္ ဖုိ ့ျမင္ ခဲ႔ပါတယ္ အဲဒါဟာ ႀကားေန အ ေျခ အ ေနတစ္ခုကို အာဏာ ေအာက္ မွလူတိုင္းကို အက်ိဳးအျမတ္ ရ ရွိေစ ဖို ့ရန္ ျဖစ္ပါတယ္
ျပန္လည္ ျပင္ ဆင္ ေရးသမားေတြဟာ အစိုးရဟာ တခ်ိဳ႔ေသာ ေလးစားမွု ေတြနဲံ႕
အစိုး ရ ေဟာင္း ဟာ ႀကားေန ကတည္းက
အဲဒါဟာ နိင္ နိင္ တယ္လို ့ယံုႀကည္ ေန ႀကပါတယ္
ျပန္လည္ ျပင္ ဆင္ ေရးသမားေတြဟာ
ဆို ရွယ္လူမွု အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစညး္မွုကို
နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီ လူဦးေရအႀကားမွာျပဳလုပ္ပါတယ္
အဲဒါဟာ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီ အလုပ္သမားမ်ားနဲ႔
နယ္ခ်ဲ ့ဝါဒီ သူ ေဌးမ်ားအႀကား ျပန္လည္ သင္ါ ျမတ္ ေစပါတယ္ ျပီးေတာ့ အစ္ိုးရအမ်ားႀကီး
ဒါမွမဟုတ္ အစိုးရအကူအညီနဲ႔ ျပန္လည္သင္ ့ျမတ္ေ စပါတယ္ ဘာပဲျဖစ္ ျဖစ္ အဲဒါဟာျဖစ္နိင္ ပါတယ္ ဘာလို ့လဲဆို ေတာ့
နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီအလုပ္သမားမ်ားနဲ႔နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီ သူ ေဌးမ်ားဟာ ရန္လို ေန ေသာလူတန္းစားမ်ားမျဖစ္ႀကပါဘူး ဆ္ို ရွယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ရန္လို တဲ႔အစိတ္ အပိုင္းကို ဘယ္ေတာ့မွ မဝယ္ယူနိင္ ပါဘူး
အဲဒါဟာ ကမာ႓့ဆင္း ရဲသားလူတန္းစားမ်ားနဲ႔
ကမာ႓့ဓန ရွင္ လူတန္းစားေတြဟာ အစိုးရသို ့ မဟုတ္ အစ္ိုးရအကူအညီမလိုဘဲ မဝယ္ယူနိင္ ပါဘူး
ျပန္လည္ ျပင္ ဆင္ ေရးသမားေတြ ရဲ႔ ထင္ ျမင္ ခ်က္ဟာ သူတို ့နိင္ ငံ ေတြ ရဲံ ႔ လုပ္သားေတြကို တစ္ကမာ႓လံုးဆင္း ရဲ သားလူတန္းစားေတြ ရဲ႔ အထက္ မွာ အခု ေခတ္ ပထမကမာ႓က လူေတြကို ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ႀကပါတယ္ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒရဲ႔ သူတို ့ေတြရဲ႔ အျမင္ ေတြဟာ ဖိနိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွု ေတြအျပီးမွာ ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒကို ေရာက္ ရွိေစဖို ့ရန္ မ ခ်ည္ ေနာင္ ထားပါဘူး သူတုိ ့ေတြ ရဲ႔ အျမင္ ေတြဟာ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ မွုရဲ႔ ပံုရိပ္တစ္ခု အျဖစ္ သူတုိ ့ေတြ ရဲ႔ တိုင္းျပည္ အလုပ္သမားေတြအတြက္ ပစၥည္းပိုင္းဆိုင္ ရာ ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ပါတယ္ အဲဒီခြဲျခားျခင္းဟာ
က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒကို ခ်ိတ္ဆက္ ထားျပီး ဆို ရွယ္လစ္ ဝါဒဟာ ပစၥည္းရဲ႔ အဆင့္ အတန္းကို တ္ုးတက္ ေစဖို ့ရန္
မူလအ ရင္း အျမစ္ မဟုတ္ ေသာအသစ္တစ္ခုကို ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒသို ့ေရာက္ ရွိဖို ့ရန္ ဖိနိပိခ်ဳပ္ခ်ယ္မွု အားလံုးကို တစ္ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာ လြတ္ ေျမာက္ဖို ့ရန္ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္
အဲဒီျပန္လည္ ျပင္ ဆင္ ေရးသမားေတြဟာ သူတို ့ေတြရဲ႔ ကို္ယ္ပိုင္ နိင္ ငံရဲ႔ အလုပ္သမားေတြက္ို သူတို ့ေတြရ႔ဲ ပရိသတ္ အျဖစ္ ထားျပီး တစ္ကမာ႓လံုးရဲ႔ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားအျဖစ္ မ ျမင္ ပါဘူး
သူ တို ့ေတြဟာတစ္ ကမာ႓လံုး ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားရဲ႔ စရိတ္ဟာ သူတို ့ေတြ ရဲ႔ ပိုင္ ဆိုင္ ေသာ တိုင္းျပည္ ရဲ႔အလုပ္သမားေတြကို ေသြးထ္ိုးလွဳ႔ံေဆာ္ ခဲ႔ပါတယ္ အဲဒီဦးေဆာင္ မွုဟာ ဆို ရွယ္လစ္နယ္ခ်ဲ႔ဝါ ဒနဲ႔ ဖက္ဆစ္
္နယ္ခ်ဲ႔ ဝါဒ တို ့က္ု ဆ္ု ရွယ္လစ္ ဝါဒီ ေတြ အျဖစ္ ဟန္ ေဆာင္ ထားတဲ႔သူေတြက္ို
တိုက္ခိုက္ ဖို ့ရန္ ျဖစ္ပါတယ္ ျပန္လည္ ျပင္ဆငိ ေရးသမားေတြဟာ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီ နိင္ ငံ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီ နိင္ ငံ ေတြနဲ႔
ဓ န ရွင္ လူတန္းစားကို အစ္ိုးရ နဲ႔အကူအညီနဲ႔ ပူးေပါင္းမွုကို ျပဳလုပ္ဖုိ ့ရန္
လို လို လားလားရွိပါတယ္ အဲဒီအစ္ိုး ရ ရဲ႔တစ္ဖက္သတ္ အျမင္ ဟာ မွန္ကန္တရားမ်ွတမွု
အ ေႀကာင္းျပမွုကို ဆင္း ရဲတဲ႔နိင္ ငံမ်ား န႔ဲ
တျခားနယ္ခ်ဲ႔ ဝါဒ နိင ငံ ေတြက္ို ဆန့္က်င္ တဲ႔ စစ္ပြဲမ်ား ျပသ ခဲ႔ပါတယ္
ဒုတိယနိင္ ငံတကာျပန္လည္ ျပင္ ဆင္ ေရးသမားေတြဟာ ပထမကမာ႓မွာ ျပင္ သစ္နယ္ခ်ဲ႔ ဝါဒိ ေတြရဲ႔ အနိင္ ရ မွုကို အ ေႀကာင္းျပ ခ်က္ ေပးျပီး အဲဒါဟာ ျပင္ သစ္နယ္ခ်ဲ႔ ဝါဒီေတြကို လည္းအက်ိဳးမ ေပးပါဘူး ျပင္ သစ္အလုပ္သမားမ်ားကိုလည္း
အက်ိဳးမျပဳ ခဲ႔ပါဘူးဆို တာကို မဲ ေပးျပီးကူညီခဲ႔ပါတယ္ ယ ေန့ ေတြမွာ
ပထမကမာ႓ဟာ ဆ္ု ရွယ္နယ္ခ်ဲ႔့ဝါဒီ ေတြနဲ႔
ဆို ရွယ္ ဖက္ဆစ္ ေတြ ရဲ႔ အဓိက ပံုစံျဖစ္ပါတယ္
ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ေရးသမားေတြဟာ ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ ျခင္းကို ႀကိဳးတြဲခ်ည္ထားပါတယ္ ျပန္လည္ ျပင္ ဆင္ ေရးသမားမ်ားဟာ အစိုးရဟာ ႀကားေန ဒါမွမဟုတ္ တစ္ဖက္သတ္ျဖစ္ ေန ကတည္းက အဲဒါဟာ ဥ ပ ေဒဆိုင္ ရာနဲ႔ပါလီမန္မ်ား ကို ျဖတ္ျပီး တျဖည္းျဖည္းနဲ႔သိမ္းပိုက္ျခင္းကို ခံရ ေတာ့မယ္လို ့ျငင္းခံုႀကပါတယ္ တျခားစကားနဲ႔ဆို တစ္ခုတည္းအစိုးရဟာ
ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအရ ဖိနိပ္ျခင္း ရဲ႔ ကိရိယာကုိိလုပ္ဖို ့ရန္ မ ရွိပါဘူး သူတို့ေတြဟာအစိုးရ ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႔
မဲဆႏၶာရွင္ ဧည့္သည္မ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုျခင္းကို
ယံုႀကည္ႀကပါတယ္ အဲဒီအျမင္ အ ရဆို ရွယ္လစ္ ဝါ ဒဟာ အစိုးရ ရဲ႔ တျဖည္းျဖည္းျပဳလုပ္ျခင္းကို စြမ္းေဆာင္ နိင္ ခဲ႔ပါတယ္ လီနင္ ေထာက္ ျပခဲ႔သလို
ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ေရးသမားေတြဟာ ဆ္ိုရွယ္လစ္ ဝါဒရဲ႔ အ ေတြးအျမင္ သစ္ဟာ
ဆို ရွယ္လစ္ ဝါဒ အစစ္အမွန္ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို ေထာက္ ျပခဲ႔ပါတယ္
ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးသမားေတြဟာ အနီေရာင္ အလံကို အျခားဆန့္က်င့္ ေသာ အနီ ေရာင္ အလံကို တစ္ ေလ်ွာက္ျဖတ္သြားပါတယ္
ဆို ရွယ္လစ္ ဝါဒရဲ႔ သူတုုိ့ရဲ့ အ ေတြးအျမငိ ေတြဟာ ဆင္းရဲသားေတြရဲ႔ ကရုဏာအားလံုးကို
နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီမ်ားရဲ႔ ေထာက္ ခံမွုမ်ားနဲ႔အတူ စြန့္ပစ္လိုက္ ရပါတယ္ အဲဒါဟာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ရဲ႔အယူအဆကိုလည္း စြန့္ပစ္ခဲ႔ပါတယ္
ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ေရးသမားေတြဟာ ကမာ႓လံုးပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားေတြကို
စည္းမ်ဥး္ေတြ လို အပ္တယ္ဆို တာကို မယံုႀကည္ပါဘူး သူတို ့ေတြဟာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ဥ္းကို လို အပ္ခ်က္ လို ့မျမင္ ပါဘူး ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာ အတြက္ အဲဒီအဖြဲ့အစည္းနဲံ ႀသ ဇာအာဏာ ေတြအတြက္ ျဖစ္တယ္
တခ်ိဳ့ေသာ ျပန္လည္ ျပင္ ဆင္ ေရးသမားေတြေႀ႕ကာင့္ အဲဒီအခ်က္ အလက္ ေတြဟာ ေဖာ္ျပခံခဲ႔ရျပီး အဲဒီလူေတြဟာ ဆို ရွယ္ဒီမို ကရက္တစ္နဲ႔လြတ္ေျမာက္ ေရးသမားမ်ားျဖစ္ႀကပါတယ္ လီနင္ မွာ အလြန္ ထူးျခားတဲ႔အျမင္ တစ္ခု ရွိပါတယ္
လီနင္ ဟာ မက္စ္ ရဲ႔ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားရဲ႔ အာဏာရ အစိုးရ ရဲ႔ စိတ္ကူးစိတ္ထားကို အျပစ္ မ ရွိဘူးလို ့ထင္ ခဲ႔ပါတယ္ တစ္ခါတုန္က မက္စ္ဟာ
ေက်ာ္ႀကားစြာ အစ္ိုးရက္ို လူရဲ႔ လက္နက္ အသံုးျပဴေသာ ခႏၶာကိုယ္မ်ားလို ့ ေဖာ္ညြွန္းဆို ခဲ႔ပါတယ္ အမွန္ပါဘဲ အစိုးရဟာ အဲဒါထက္ ပိုပါတယ္ ဒါ ေပမယ့္ မက္စ္ ရဲ႔ အမွတ္ဟာ အႀကမ္းဖက္မွုကို တစ္ဦးတည္းခ်ဳပ္ကိုင္ မွု
ဖိနိပ္မွု အပိုင္းေတြ ရဲ႔ ရွဳေထာင့္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ အဲ ဒါဟာ ဒီထဲမွ ခြဲမထြက္ နိင္ ပါဘူး လီနင္ ဟာ နားလည္ခဲ႔ပါတယ္
သူဟာ အစုိးရကို တစ္စံုတစ္ခုအပိုင္းက
တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ဖိနိိပ္ဖို ့အတြက္လက္နက္တစ္ခုဟု ရွဳျမင္ ခဲ႔ပါတယ္
အစိုိးရ ေဟာင္းဟာ တန္ျပန္ သက္ ေရာက္မွုမ်ားကို ျဖန့္ႀကက္ ျခင္းျဖင့္ လက္နက္တစ္ခုျဖစ္နိင္ ပါတယ္ အ ေျခ အ ေနဟာ ရန္လို ေသာ အပိုင္းမ်ားအတြက္သူတို့ေတြရဲ႔ ကြာျခားခ်က္ ေတြ အလုပ္လုပ္ ေတြ့ဆံုဖို့ရန္ ႀကားေန ရာမဟုတ္ ေတာ့ပါဘူး အစိုးရ ေဟာင္းဟာ
အ ေျခ ခံက် ေသာနည္းျဖင့္ ဆို ရွယ္လစ္ဝါဒကို ေရာက္ ရွိဖို ့ရန္ ျပန္၍ပံုမသြင္းနိင္ ေတာ့ပါဘူး လီနင္ ဟာပစၥည္းမံ႔လူတန္းစားဒါမွမဟုတ္ တန္ျပန္ သက္ ေရာက္ မွုမ်ားဟာ အစိုးရ ရဲ႔ က်ိန္စာတစ္ခု ျဖစ္နိင္ ပါတယ္ဒါ ေပမယ့္ နစ္ခုစလံုးမဟုတ္ႀကပါဘူးလို ့အျပစ္ မတင္ ခဲ႔ပါဘူး အ ေျခ အ ေနဟာ စည္းမ်ဥ္းက်စြာ သူငယ္ခ်င္း ရဲ႔ ကိရိယာ ဒါမွမဟုတ္ ရန္သူ ရဲ႔ ကိရိယာ အျမဲျဖစ္ ေနပါတယ္
လီနင္ ရဲ႔ အ ေတြးအျမင္ ဟာ အ ေရးႀကီးတဲံ ႔ ဂယက္ ရုိက္ စက္မွုမ်ားျဖစ္ျပီး
ေတာ္လွန္ ေရးလက္ေတြ့တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္
ဒီမွာလူတစ္ေယာက္ ရဲ႔ ဇာတ္လမ္းပံုျပင္ ရွိျပီး
အဲဒီလူဟာ သူ့ရဲ႔ ေရြွေတြကို သ ေဘာၤ ေအာက္ သိ ု့ လြွတ္ခ်လိုက္ပါတယ္ သူဟာ သူ့ ေရြွေတြ ျမဳပ္သြားလည္း ျမဳပ္သြားေရာ ေရထဲသုိ့ ဒိုင္ ဗင္ ထိုးလိုက္ပါတယ္ သူျပဳတ္က်သြားခဲ႔ပါတယ္ သူဟာအဲဒီ ေရြွေတြကို ပိုင္ ဆိုင္ ခဲ႔သလား ဒါမွမဟုတ္
ေရြွေတြက သူ့က္ု ပိုင္ ဆိုင္ ခဲ႔တာလား အဲလို ကဲ့သို ့ အ ေျခ အ ေနမ်ိဳးဟာ တန္ျပန္ သက္ ေရာက္ မွု ေတြရဲ႔ သ ဘာဝအ ေျခ အ ေနတစ္ခုပါ အဲဒါန႔ဲမတူတ႔ ဲ တိုးတက္ တဲ႔ အ ေျခ အ ေန ေဟာင္းမွ စြမ္းအင္ ေတြက္ုိ ရ ရွိျပီး အ ေျခ အ ေနဟာ အစိုးရကို ပိုင္ ဆိုင္ ဖို ့ အဆံံုးသတ္ေစပါတယ္ သူတို့ေတြဟာ အ ေျခ အ ေနကို မသိမ္းပိုက္ နိင္ ဘူးထင္ ရင္ အ ေျခ အ ေန ကသူတို့ကို သိမ္းပိုက္ သြားပါလိမ့္မယ္ အဲဒါရဲ႔ အခ်ိန္ ကာလမွာအ ေျခ အ ေန ေကာင္းကို သိမ္းပိုက္ ဖိို ့လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ေလ်ွာက္
တိုးတက္ လာ ေသာ အားေတြဟာ သူတို့ ေတြရဲ႔ ဆန့္က်င္ ဘက္ သို ့ေျပာင္းလဲ သြားခံ႔ပါတယ္ သူတို့ဟ မကူညီနိင္ ပါဘူးဒါ ေပမယ့္ စနစ္တစ္ခုရဲ႔ အစိတ္အပိုင္း
ျဖစ္လာပါတယ္ အ ေျခ အ ေန ေဟာင္းက ရုိးရွင္းစြာ မသိမ္းပိုက္ နိင္ ပါဘူး အဲဒါဟာ ျပိဳလဲပ်က္စီးသြားရပါမယ္ အ ေဟာင္းစြမး္အင္ ဟာ အ ေဝးသို ့လွည့္က်င္း ခံ ရျပီး အဲဒီ ေန ရာမွာ အသစ္ စြမ္းအင္ ကုိ တည္ ေဆာက္ ရပါမယ္
မက္စ္ဟာ အ ေဟာင္းလူ့အဖြဲ့အစည္းက အသစ္နဲ့အတူ မ်ားလာတယါလို ့ ေရးသားခဲ႔ပါတယ္ အသစ္ စြမ္းအင္ အစိတ္ အပိုင္း အ ေန နဲ႔ လူ့ပံုပန္းခ်ီကား အ ေသးစား ထဲမွအသစ္ အ ေျခ အ ေန က အ ေဟာင္း အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ ျမင့္ တက္လာပါတယ္ တစ္ခန အတြက္ အ ေဟာင္းစြမ္း အင္ ေရာ အသစ္ စြမ္းအင္ ေရာ
တစ္ ေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္ မွာ ရွိပါတယ္
အဲဒါဟာလီနင္ ေခၚတ႔ဲ သ ဘာဝျဖစ္စဥ္ နစ္မ်ိဳးနစ္သြယ္ စြမ္းအား္ ျဖစ္ပါတယ ္
အသစ္ စြမ္းအင္ ဟာ ဖိနိပ္မွဳ ရဲ႔ လြတ္လပိ ေရးအနစ္သာ ရ နဲ႔ ေပါင္းစပ္ထားပါတယ္
အသစ္ စြမ္းအင္ မွာ လူ ေတြရဲ႔ အ ေျခ အ ေန နဲ႔ဆက္သြယ္မွုဟာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒီ ရဲ႔ အ ေဟာင္းလူ့အဖြဲ႔႔အစည္းမွ အ ေဟာင္းစြမ္းအားကဲ႔သ္ု့ စိန္ ေခၚလိုက္တဲ႔
ျမင့္ တက္မွုကို ဦးေဆာင္ ပါတယ္ အဲဒီ အ ေျခ အ ေနအားလံုးဟာ ကြန္ျမဴနစ္ ဦးစီးဦးေဆာင္ မွုနဲ႔ စစ္ပြဲဝင္ ဖုိ ့ ဗိုလ္က်စိုးမိုးဖို ့
အတြက္ တျဖည္းျဖည္း အ ေဟာင္းစြမ္းအင္ ကို လွည္းထုတ္ လိုက္ျပီး
အစားထိုးဖို ့ရန္ ဦးေဆာင္ လမ္းျပျခင္းကို
ခံရပါတယ္ လီနင္ ရဲ႔ ေခတ္ ေတြမွာ အသစ္ စြမ္းအင္ ရဲ႔ အဓိက က် ေသာအခ်က္ အလက္ မ်ားဟာ ဆိုဗီယက္မ်ားဒါမွမဟုတ္ အလုပ္သမားေကာင္စီ မ်ား ျဖစ္ႀကပါတယ္ လီနင္ ဦးေဆာင္ တဲ႔
ေဘာ္ရွီဗစ္မ်ားဟာ အ ေဟာင္း အ ေျခ အ ေန အတြင္းယာယီ ညြွန့္ ေပါင္း အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္း ပါ ဝင္ ဖိို့ ကမ္းလွမ္းမွုကို ပယ္ခ် ခဲ့ပါတယ အဲဒီအစား ဆိုဗီယက္
တ္ုိ ့သာစြမ္းအားအကုန္လံုး ရ ေစ ရမယ္လို ့ ေတာင္းဆို ခဲ႔ပါတယ္
အသစ္ စြမ္းအင္ ရဲ႔ ကြင္းဆက္ဟာ ဆိုဗီယက္အ ေတြ႔အႀကံဳမွာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာပါတယ္ ဒါ ေပမယ့္ ေနာက္ ထပ္ႀကီးမားေကာင္းမြန္ ေသာ ေတာ္လွန္ ေရးအတြင္းလိုက္ ဖက္ ေအာင္ ျပင္ ဆင္ ျပီး ျပန္လည္သစ္လြင္ ေကာင္းမြန္ ေစပါတယ္
တရုတ္ေတာ္လွန္ ေရးက္ို ဦးေဆာင္ ခဲ႔တဲ႔ေမာ္စီတုန္းဟာ အ ေကာင္းဆံုးကိုယ္စားျပဳခဲ႔ပါတယ္ ေမာ့္ရဲ႔လမ္းစဥ္ဟာ လီနင့္ ထက္ နဲနဲပိုကြာျခားပါတယ္ မက္စ္ေန့ေတြမတိုင္ ခင္ က ကမာ႓့ေတာ္လွန္ ေရးဟာ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီနိင္ ငံ ေတြမွာ ကိုလုိနီနိင္ ငံ ေတြကို ဦးတည္ ေရြ႔လ်ားေန ပါတယ္
ေဘာ္ရွီဗစ္ ေတာ္လွန္ ေရးဟာ အင္ အားေတာင့္ တင္းျပီး နယ္ခ်ဲ႔နိင္ ငံ ေတြမွာ ျဖစ္ပြားတာမဟုတ္ပါဘူး ဒါေပမယ့္နယ္ခ်ဲ႔စနစ္မွာ
အားနည္းတဲ႔အခ်က္တစ္ခုထဲက ရုရွားျပည္ ရဲ႔ ဇာဘု ရင္ ျဖစပါတယ္ လီနင္ ရဲ႔ေခတ္ကတည္းက ကမာ႓့ေတာ္လွန္ ေရးဟာ
က္ိုလိုနီ ကမာ႓ဆီသို ့ဦးတည္ ေနပါတယ္
တရုတ္ျပည္ဟာ ေနာက္ထပ္ျပိဳပ်က္ စရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ တရုတ္ျပည္ ရဲ႔ အ ေျခ အ ေနဟာ ကြာျခားခဲ႔ပါတယ္ ေမာ္ဟာ အသစ္ စြမ္းအင္ အ ေတြးအ ေခၚကိ
အဲလို အ ေျခ အ ေနမ်ိဳးေတြန႔ဲ႔ ရင္ ဆို္ င္ ဖို ့ရန္ ျပန္လည္ ျပင္ ဆင္ ခဲ႔ပါတယ္ု တရုတ္ျပည္မွာ စြမ္းအင္ အသစ္လမ္းဟာ ေက်းလက္ ေတာရြာမွ ျပန္လည္ ဆန္္းသစ္ထားတဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႔စစ္ပြဲ တန္ျပန္ သက္ ေရာက္ မွု အ ေျခ အ ေနမွာ ျမိဳ႔ႀကီးမ်ားသိိ ု့ အားအနည္းဆ့ုးံံျဖစ္ပါတယ္
နစ္မ်ိဳးနစ္သြယ္ စြမ္းအင္ အရ အ ေဟာင္းစြမ္းအင္ မွာ ရွိတဲ႔ အနီ ေရာင္ အားမ်ားဟာ အားအနည္းဆ့ံုးနဲ႔အားသစ္ စြမ္းအင္ ကို တည္ ေထာင္ ပါတယ္ အဲဒီ ေန ရာေတြမွာသူတို ့ေတြဟာ တျဖည္းျဖည္း
အသစ္ စြမ္းအင္ ဟာက်န္ ရွိ ေန တံဲျပင္းထန္ တဲ႔ ျမိဳံမ်ားကို ျဖတ္ ေတာက္ မ ရွံဳးနိမ့္ ေစဘဲ ပထဝီဝင္ ဆိုင္ ရာမ်ားဟာ
က်ယ္ျပန္ ့လာပါတယ္ အဲဒီ ပထဝီ နည္းဆိုင္ ရာ အသစ္ စြမ္းအင္ အ ေတြးအျမင္ ဟာ ေမာ့ဆက္ စ္ ေတြ ေခၚခဲ႔တဲ႔ အ ေျခ ခံ ေဒသမ်ားဒါမွမဟုတ္
အနီ ေရာင္ ဇုန္မ်ားျဖစ္ပါတယ္
အဲဒီ အနီ ေရာင္ ဇုန္ ေတြမွာ အသစ္စြမ္းအင္ ကိုဖန္တီီးရမယ္ လြတ္လပ္ ေရးအခ်ဳပ္အျခာကို ဖန္တီးရမယ္ လူပံုအ ေသးစား ပန္းခ်ီ ကားေလးအသစ္ အ ေျခ အ ေနဟာ ဖန္တီးရပါမယ္ အဲဒါဟာျပည္သူ့တပ္ မ ေတာ္ က ကာကြယ္ပါလိမ့္မယ္ လူေတြရဲ႔ ေက်ာင္းေတြ စာတတ္ျခင္း အသစ္ ေတာ္ လွန္ ေရးယဥ္ ေက်းမွု အနုပ ညာ အသစ္
သီခ်င္းအသစ္ အက အသစ္ တိုင္းျပည္ကို အသက္ သြင္းပါမယ္ မိန္းမမ်ားနဲ႔ က ေလးငယ္မ်ားရဲ႔ လြတ္ ေျမာက္ ေရး လူေတြရဲ႔ တရားရုံးမ်ား လူေတြရဲ႔ ေကာ္မတီမ်ား
အသစ္ စု ေပါင္းတည္ ေထာင္ ထားတဲ႔စီးပြားေရးလုပ္ ငန္း လူမွုအဖြဲ႔အစညး္နဲ႔ သ ဘာဝႀကား မျပိဳမကြဲတဲ႔ အသစ္ ဆက္ ဆံ ေရး လူ ေတြကိုကယ္တင္ မယ
လူေတြရဲ႔ျပသာနာကို ေျဖ ရွင္းမယ္ ေတာ္လွန္ ေရးမွာ ရွင္ သန္ ရမယ္
အသစ္ သ ဘာဝ ျဖစ္ ရမယ္
လင္ ဘိုင္ အိုဟာ ေမာ့္ရဲ႔ အ ေတြးကိုပင္ ထက္က်ယ္ျပန့္ေစခဲ႔ပါတယ လင္ ဘိုင္ အိုဟာ ႀကီးမားေသာကမာ႓့စစ္ ဟာ သီးျခားျပည္သူေတြ ရဲ႔ စစ္ ရဲ႔တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းကို
စတင္ ခဲ႔ပါတယ္ ေမာ့္ရဲ႔ ျပည္ တြင္းစစ္ကဲ့သုိ ့ ေက်းလက္ ေတာရြာမွ ျမိဳ႔သို ကမာ႓ျပည္သူေတြ ရဲ႔စစ္ပြဲ ဟာ ကမာ႓လ့ံုးေက်းလက္ ေဒသမွ ကမာ႓့ျမိဳ႔ႀကီးမ်ားသို ့သိိမ္းပိုက္မယ္ဆို ေသာ
ျပန္လည္ အသစ္ျပင္ ဆင္ ခဲ႔ပါတယ္
ျပီးေတာ့ ကမာ႓့အဆင့္ အရ ဆို ရွယ္လစ္ နိင္ ငံ ေတြဟာ သူတို့ဘာသာသူတို ့
အနီ ေရာင္ ေဒသ ေတြလို ျမင္ ခဲ႔ျပီး အဲဒီနိင္ ငံ ေတြထဲက လြတ္ ေျမာက္နယ္ ေျမ ေတြလိုနည္းလမ္းအတိိုင္း ျဖစ္ပါတယ္ လင္ ဘိုင္ အိုဟာ ေတာ္လွန္ ေရးလုပိ ငန္းစဥ္ကို ပထဝီ ေရးရာ အရ က်ယ္ျပန္လာျပီး
ပိုပိုျပီး အနီ ေရာင္ ေဒသမ်ားကဲသုိ့ဆို ရွယ္လစ္ နိင္ ငံမ်ားကို တည္ ေထာင္ ပါတယ္
တျဖည္းျဖည္းနဲ ့ ပထမကမာ႓ဟာ တစ္ကမာ႓လံုးအနီ ေရာင္ ဇုန္မ်ားရဲ႔ ဝန္းရံမွုကို ခံရလာပါလိမ့္မယ္ ပထမကမာ႓ဟာ ျဖတ္ေတာက္ ခံရျပီး ေနာက္ဆံုး ကမာ႓့ျပည္သူ့စစ္ ရဲ႔ အနိင္ ယူမွုကို ခံရပါမယ္
လာမယ့္နစ္ေတြမွာ က်ြြန္ေတာ္တို ေတြဟာ
ဒီထက္ ပို ေကာင္းတဲ႔ ေတာ္လွန္ ေရး
ကို စတင္ ပါမယ္ အဲဒိအ ေတြးအျမင္ ေတြဟာ လက္ ခံဲျပီးျဖစ္ျပီး အသစ္ ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ထားပါတယ္ ကမာ႓လံုးႀကီးထြားမွုနဲ႔အတူ ကမာ႓ေက်းးလက္ ေဒသ ေတြထဲမွာ အဲဒါဟာ အသစ္ စြမ္းအင္ ဟာ အသစ္ပံုစံမ်ားကို လုပ္ ေဆာင္ သလို ပါဘဲ
အနာဂတ္ ရဲ႔ အနီ ေရာင္ ေဒသမ်ားဟာ အတိတ္ ရဲ႔ အနီ ေရာင္ ေဒသမ်ားထက္ ကြာျခားျပီးၤးု ႀကည့္ရွဳ နိင္ ပါတယ့္
အပို အ ေန နဲ႔ အသစ္ စြမ္းအင္ ရဲ႔ အ ေတြးအျမင္ ေတြဟာ ေတာ္လွန္ ေရးမ်ားအရ ္ သတင္းနဲနည္းပညာ တိုးတက္မွု သံုးစြဲမွုအတြက္ ယူဆထားရပါမယ
အနာဂတ္ ရဲ႔ အသစ္ စြမး္အင္ ဟာ ေျမႀကီးေပၚမွာ တင္ မတည္ ရွိ ေတာ့ဘဲ
အာကာသမွာပါတည္ ရွိ ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္
အဲဒိ အ ေရးႀကီးတဲ႔ သင္ ခန္းစာမ်ားဟာ က်ြန္ေတာ္ တို ့ရဲ႔သမို္င္းမွာ ထပ္ထပ္ျပီးလက္ ခံရမွာပါ က်ြန္ေတာ္တုိ့ဟာ အတိတ္ကိုနားလည္ထားျပီး အနာဂတ္ကို တီထြင္ ဆန္းသစ္ ရပါမယ္ ေဒသအားလံုးမွာ အလင္း ေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးလာသူ ဟာ
ရဲ႔သိပံၸပညာဟာဌာနခ်ဳပ္မွာသာတည္ ရွိပါတယ္
တယ္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးလာသူသာလ်ွႈင္ အ ေျခ အ ေနတစ္ခုလံုူးကုိ ေတာ္လွန္ ေရးအျဖစ္ ထိန္းခ်ဳပ္ နိင္ မွာျဖစ္ပါတယ္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးလာသူ ဟာ ယ ေန့ကို ျဖတ္ျပီး ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔အထြတ္အထိပ္ ျဖစ္ပါတယ္ အဲဒါဟာအသစ္ခ်ိဳးေဖာက္ ျခင္းပါ
က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကုိ အထြတ္အထိပ္ ေရာက္ ဖုိ ့အလင္းေရာင္ ေနာက္ ကိုလိုက္ ရမယ္ က်ြြန္ေတာ္တုိ့ဟာတကယ္ဘဲ နိင္ ခ်င္ တယ္ဆို ရင္ က်ြြန္ေတာ္တို ့ရဲ႔ ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာကိို ဌာနခ်ဳပ္မွာသာထားသင့္ ပါတယ္

Leave a Reply