အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုမွာရွိတဲံ႔ အမ်ားစု ကိန္းဂဏန္းမ်ားနဲံ ပတ္သက္ျ႔ပီး ရုိးရွင္းေသာ ေမးခြန္းမ်ား

numbers

(llmyanmar.org)

အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုရဲ႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူ မွဳအရ ၂၀၀၆ ခုနစ္
အလယ္အလတ္ အိမ္ေထာင္ စုတိုင္းဟာ
ဝင္ ေငြ ေဒၚလာ ၄၈၂၀၁ ရွိပါတယ္ အသက္ ၁၄ နဲံ ႔၁၄ အထက္ အလုပ္လုပ္ႀကတဲံ႔အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စု ရဲ ႔ အိမ္ေထာင္ စုတစ္စု ရဲ႔ ဝင္ ေငြဟာ
ေဒၚလာ ၃၆၀၃၆ ရွိပါတယ္
အလယ္အလတ္လူတန္းစားဆိုတာဘာလဲ?
အ လယ္အလတ လူ္တန္းစားဆိုတာ ဝင္ ေငြဟာ အဆင္းရဲဆံုးက ေန အခ်မ္းသာဆံုးသို ့ ျမင့္ တက္လာျပီး ဆင္းရဲသားမ်ားနဲ႔ အရမ္းခ်မ္းသာ ေသာလူတန္းစားမ်ားအႀကား ခြဲျခားထားတဲ႔ လူတန္းစားတစ္ခု ပါ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုရဲ႔ အိမ္ေထာင္ စုတိုင္းရဲ႔ တစ္ဝက္ဟာ ေဒၚလာ ၄၈၂၀၁ထက္
ပို မို ဝင္ ေငြ ရ ရွိနိင္ ပါတယ္
အိမ္ေထာင္ စုဝင္ တိုင္းရဲ႔ တစ္ဝက္ဟာ
ေဒၚလာ ၂၆၀၃၆ ထက္ပိုမိုျပဳလုပ္နိင္ ပါတယ္
ေကာင္းျပီ ၂၀၀၈ ခုနစ္ ေဖ ေဖာ္ဝါရီ
၂၈ ရက္ အဲဒီကိန္းဂဏန္းမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ျပီးနိင္ ငံတကာ ေငြ ေစ်းနွုန္းမ်ားနဲ႔ ပံုစံအ ေနအထားတစ္ခုသို ့ေျပာင္းကာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးႀကည့္ႀကပါစို ့
ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားရဲ႔ တစ္နစ္အတြက္
အစိတ္အပိုင္း ဖိလစ္ပိုင္ ေငြ ၁၀၅၄၀၀ ကို
ဖိလစ္ပိုင္ လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ဟာ ရွာနိင္ ပါသလား? ပစၥည္းမဲံ့လူတန္းစားရဲ႔တစ္နစ္အတြက္ အရင္းရွင္ အစိတ္အပိုင္းသို ့မဟုတ္
ဖိိလစ္ပိုင္ ေငြ ၁၀၅၄၀၀ ကို အ ေမရိကန္တစ္ေယာက္ဟာ ရ ရွိိ နိင္ ဖုိ့ အခြင့္ အလမ္းရွိပါသလား?
ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားရဲ႔ တစ္နစ္အတြက္အစိတ္အပိုင္း အိႏိၵယ ေငြ
၁၀၃၈၀၀၀ ကို အိႏိၵယလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ဟာ
ရွာနိင္ ပါသလား? ပစၥည္းမဲံ့လူတန္းစားရဲ႔တစ္နစ္ အတြက္
အရင္း ရွင္ အစိတ္အပိုင္း သို ့မဟုတ္
အိႏိၵယ ေငြ ၁၀၃၈၀၀၀ကို အ ေမရိကန္တစ္ေယာက္ဟာ ရ ရွိနိင္ ဖို ့အခြင့္္အလမ္းရွိပါသလား?
ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားရဲ႔ တစ္နစ္အတြက္အစိတ္အပိုင္း နီေပါ ေငြ
၁၆၉၀၀၀၀ကို နီေပါလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္
က ရွာနိင္ ပါသလား?
ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားရဲံ တစ္နစ္အတြက္ အရင္းရွင္ အစိတ္အပိုင္း သို ့မဟုတ္
နီေပါ ေငြ ၁၆၉၀၀၀၀ကို အ ေမရိကန္တစ္ေယာက္ဟာ ႐ ရွိနိင္ ဖို ့အခြင့္ အလင္း ရွိပါသလား?
ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားရဲ႔ တစ္နစ္အတြက္အစိတ္အပိုင္း မက္ဆီကို ေငြ ၂၇၈၀၀၀ ကို မက္ဆီကိုလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္က ရွာနိင္ ပါသလား?
ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားရဲ႔တစ္နစ္အတြက္ အရင္းရွင္ အစိတ္အပိုင္း သို ့မဟုတ္
မက္ဆီကို ေငြ၂၇၈၀၀၀ကို အ ေမရိကန္တစ္ေယာက္ ဟာ ရ ရွိနိင္ ဖို ့အခြင့္အလမ္း ရွိပါသလား?
ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားရဲ႔တစ္နစ္အတြက္ အစိတ္အပိုင္း ဆာရီလက္ခန္ ေငြ ၂၈၁၂၀၀၀ ကို ဆာရီလက္ခန္ လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ဟာ ရွာနိင္ ပါသလား?
ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားရ ဲ႔ တစ္နစ္အတြက္ အရင္းရွင္ အစိတ္အပိုင္း သို့မဟုတ္ ဆာရီလက္ခန္ ေငြ ၂၈၁၂၀၀၀ကို အ ေမရိကန္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ဟာ ရွာနိင္ ပါသလား?
ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားရဲ႔တစ္နစ္အတြက္အစိတ္အပိုင္း ပီရုးေငြ ၇၆၀၆၅ ကို ပီရုးလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ဟာ ရွာနိင္ ပါသလား?
ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစား ရဲ႔ တစ္နစ္အတြက္
အရင္း ရွင္ အစိတ္အပိုင္း သို့မဟုတ္
ပီရုးေငြ ၇၆၀၆၅ ကို အ ေမရိကန္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ဟာ ရွာနိင္ ပါသလား?
အ ေပၚက ေမးခြန္းမ်ားကို သင္ ဟာဟုတ္တယ္လို ့ ေျဖ ရင္ သင္ ဟာ အလြန္ကို ေဝခြဲရ ခက္ေနမွာပါ အိမ္ေထာင္ စုတိုင္းရဲ႔ ဝင္ ေငြဟာ အ ေမရ္ိကန္ ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀၀ ဖိလစ္ပိုင္ ေငြ ၄၀၄၉၀၀၀
အိႏိၵယ ေငြ ၃၉၈၅၀၀၀ နီေပါ ေငြ ၆၄၉၃၀၀၀ မက္ဆီကန္ ေငြ ၁၀၇၀၀၀၀
ဆာရီလက္ခန္ ေငြ ၁၀၈၀၀၀၀၀
ပီရုးေငြ ၂၉၂၀၀၀ ေတြဟာ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စု မွာ ရွိတဲ႔ ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ အားေတြလို ့သင္ ထင္ တယ္
အ ေပၚက ေမးခြန္းမ်ားကို သင္ ဟာ မဟုတ္ပါ လို ့ေျဖ ရင္ ေတာ့ သင္ ဟာ သိပံၸနည္းက်စြာဘဲ ေစာင္းတယ္ ဒါမွမဟုတ္ ျဖစ္နိင္ ပါတယ္ အဲဒီီရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ႔ အခ်က္အလက္ကို ႀကည့္ဖို ့ရန္ ခ်က္က်လက္က် လုပ္ကိုင္ နည္းသင့္ မွာ ရွိ ေနပါျပီအဲဒါ က ေတာ့ အ ေမရိကက္ ျပည္ေထာင္ စု မွာ ေတာ္လွန္ ေရးအတြက ္က်ယ္ေျပာ ေသာ လူမွု အ ေျခခံမ ရွိဘူးဆိုတာကို ပါ သင္ ဟာ အလင္းေရာင္ ကို ေဆာင္ က်ဥ္းေပးလာသူ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို ျပဳလုပ္ သင့္ပါတယ္
ဒီ ေမးခြန္းေတြကို ေျဖဖို ့ရန္ သင္ ဟာ စိတ္ ရွပ္ေထြးေနမယ္ဆို ရင္ ေတာင္ ဒီ အ ေျဖ ေတြဟာ ဟုတ္တယ္ဆို တာ သင္ သိသင့္ တယ္လို ့ထင္ ပါတယ္ ထို ့ေနာက္ သင့္ ကို္ယ္ သင္ သတိၲနည္းသူ ဒါမွမဟုတ္ ျခံစည္းရုိးခြထိုင္ တဲ႔သူဆိုတာကုိ ဆင္ ျခင္ သင့္ပါတယ္ သင့္ ကိုယ္သင္ မာ့ဆစ္ တစ္ ေယာက္ လို ့ မယူဆ သင့္ ပါဘူး ေတာ္လွန္ ေရး သိပံၸ အခ်က္ အလက္ ေတြဟာ အမွန္ကို ေျပာဖို ့ရန္ မ ေႀကာက္ ရြံ႔ပါဘူး
ဘယ္သူက က်ြန္ေတာ္ တို ့ရဲ႔ ရန္သူျဖစ္လဲ?
ဘယ္သူက က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ႔ မိတ္ေဆြျဖစ္လဲ?
ဒါဟာ ပထမဆံုး အ ေရးႀကီးတဲ႔ ေမးခြန္းတစ္ခုပါ ဒါေတြဟာ ေမာ္ အလုပ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခဲ႔တဲ႔ ပြင့္ လင္းတဲ႔ စကားလံုးေတြပါ တစ္ ကမာ႓လံုး အ ေနနဲ႔ ဘယ္သူက ရန္သူျဖစ္တယ္ မိတ္ ေဆြျဖစ္တယ္ဆိုတာကို မ ခြဲျခားနိင္ သူဟာ
သိပံၸၢနည္းက်တဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္မဟုတိပါဘူး
ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာ မရွိဘဲ ေတာ္လွန္ ေရးလုပ္ဖို့ဆို တာ ေရ ရွည္ မျဖစ္နိင္ ပါဘူး
ကမာ႓ႀကီးကိုလွုပ္ ရွားေစမယ့္ က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ႔ ေရြ႔လ်ားအားဟာ ဖိနိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွုေတြ ျပည့္ေနတဲ႔ ဓန ရွင္ ကမာ႓အ ေန နဲ႔ ရုန္းကန္ လွုပိ ရွားမွု ေတြနဲ႔ ျပည့္ေန တဲ႔ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားကမာ႓သို ့ျဖစ္ပါတယ္
အဲဒီ ေသခ်ာတဲ႔ အခ်က္ အလက္ကို မျမင္ နိင္ တဲ႔လူက ကြန္ ျမဴနစ္ မဟုတ္ပါဘူး

Leave a Reply