ေနမင္းႀကီီးဆီမွအရိပ္မ်ားရ့ဲ အျပင္ သို

AL03
(llmyanmar.org)

ေနမင္းႀကီီးဆီမွအရိပ္မ်ားရ့ဲ အျပင္ သို
့
အလင္းေရာင္ ေဆာင္  က်ဥ္းေပးသအရာ ရွိ နဲံ အင္ တာဗ်ဴးတစ္ခု

(၁)ေမးခြန္းတစ္ခ်ိဳ႔ကို ေျဖႀကားဖို့ သ ေဘာတူတဲ႔အတြက္ ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္
က်ြန္ေတာ္တို့ဟာသင့္ ရဲ႔အလုပ္ ေတြကို အသိအမွတ္ျပဳခ်ီးက်ဴးပါတယ္
က်ြန္ေတာ္တို့ဟာအလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူအားလံုးကုိိအသိအမွတ္ျပဳပါတယ္  အလင္းေရာင္
ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူ ကြန္ျမဴနစ္ မ်ားအဖြဲ႕အစည္းမွာစစ္မွန္ ေသာ
ကမာ႓မွ ေတာ္လွန္ ေရးကုိျပဳလုပ္ဖို့ရန္ အသစ္သစ္ေသာအႀကံဉာဏ္မ်ားကိုယူေဆာင္ လာသကဲ႔သို ့
တစ္ခုတည္းေသာအဖြဲဲ့အစည္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္ သင္ နဲ့ေနာက္ဆံုးေတြ႔ဆံုရတာ
အရမ္းကိုစိတ္ လွုပ္ ရွားမ္ိပါတယ္ သင့္ မွာနာမည္ေတြအမ်ားႀကီး ရွိတယ္ဆိုတာ
က်ြန္ေတာ္သိပါတယ္ ဒါေပမယ့္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ သင့္ကို Praire Fire "
လို့ဘဲသိပါတယ္ အခုျပသာနာကို က်ြန္ေတာ္တို့ကို သင္ ျမင္ တဲ႔အတိုင္းျပည့္စံုစြာ
ဒီကမာ႓ႀကီးဟာ ဘာေတြနဲ႔မွားေနလဲဆိုတာ ေျပာျပ ေပးပါ
က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ ႀကီးမားေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ အ ေျခ အ ေန ႀကီးမားေသာ လူမဆန္မွု
ႀကီးမားေသာေဝဒနာခံစားရမွု မ်ားႀကီးမားေသာ
ႀကင္ နာခဲ႔မွု ေတြနဲ႔ ကမာ႓ႀကီးမွာေန ေနႀကပါတယ္ အႀကမ္းဖက္မွု ရဲ႔အတိုင္းအတာဟာ လူသားဆန္
မွုကို ဆန့္က်င့္ ေနျပီးကမာ႓ႀကီးဟာ ဦးစားေပးျခင္းကို မခံစားရ ေတာ့ဘဲ တစ္ကမာ႓လံု း
ဆိုင္ ရာနယ္ခ်ဲ႔ အင္ ပါယာဆန့္က်င္ မွု ပထမကမာ႓ဟာ က်ြန္ေတာ္တုိ ့ရဲ႔ အနာဂတ္ နဲံ
က်န္ကမာ႓ႀကီးရဲ႔အနာဂတ္ကုိ ပါခိုးယူေနပါတယ္
ကမာ႓ႀကီးရဲ႔တစ္ ဝက္ဟာ ေန့စဥ္ ၃ ေဒၚလာ
ထက္ ေလ်ာ့နည္းတဲ႔ ဝင္ ေငြနဲ႔ ရွင္ သန္ ရပ္တည္ ေသဆံုးေန ရပါတယ္ သန္း၈၀၀ဟာ လံုလံုေလာက္
ေလာက္ ေရကို မ ရ ရွိႀကပါဘူး သန္းေပါင္းရာခ်ီေသာ လူေတြအတြက္လံုေလာက္ ေသာ ေန့ကို
ရယူျခင္းဟာ ဘဝနဲ႔ ေသဆံုးမွု ျဖစ္ျပီးေန့စဥ္ လွုုပ္ ရွားရုန္းကန္ မွဳနဲ႔ ရွင္ သန္ ေန
ရပါတယ္ နစ္တိုင္း သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာအသက္ ေတြဟာ
ဆင္းရဲမြဲေတမွု ဖြဲ႔စည္းမွုအရ က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္မွု ျပတ္လပ္မွု
အစားအစာျပတ္လတ္မွု ေရလံုေလာက္မွု မရွိမွု
အဆိပ္သင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ တို့ေႀကာင့္တိုေတာင္းစြာ ရွင္ သန္ ေနထိုင္ ရပါတယ္ စစ္ပြဲေတြနဲံ ႔
လုပ္ႀကံေခ်ာင္းေျမာင္းသတ္ခံ ရျခင္းတိုက္ခိုက္ မွု ဗံုးႀကဲျခင္းမ်ား အ ေသခံတိုက္ခိုက္
မွုမ်ားျဖစ္ပါတယ္ေဝဒနာကို
ခံစားရျခင္းနဲ႔ ႀကင္ နာကင္းမဲ႔မွုတို့ဟာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ရဲံ့လူေတြ
ဟာဖ်က္ဆီးခံခဲ႔ ရပါတယ္က်ြန္ေတာ္တို့အားလံုးရဲ႔ ဒီေန့ကမာ႓ႀကီးဟာလည္းဖ်က္ ဆီးခဲ႕ ပါတယ္
က်ြန္ေတာ္တို့ အ ေရးမယူလ်ွင္ ဒီမွာထြက္ခြာဖို့ရန္ ဘာမွေတာင္ က်န္
ရွိေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူးက်ြန္ေတာ္တုိ့က ေလးေတြအတြက္ အနာဂတ္ မရွိန္ိင္ ေတာ့ပါဘူး
က်ြန္ေတာ္တို့ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ ရမယ္ က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ့ က ေလးေတြအတြက္
ဒီထက္ပိုျပီးအခြင့္ အ ေရးရွ္သင့္ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့မွာ ဒီထက္ပိုျပီးအခြင့္ အ
ေရးရွိသင့္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ က်ြန္ေတာ္တုိ့ဟာမ်က္ျမင္
ေဒၚသနဲ႔မတုိက္ခိုက္သင့္ပါဘူးက်ြန္ေတာ္တို့ဟာအနိင္ တကယ္လိုခ်င္ လ်ွင္ နိင္ ပြဲလိုခ်င္
လ်ွင္ က်ြန္ေတာ္တုိ့ဟာေတာ္လွန္ ေရးကို
ဒီထက္ပိုျပီးလိုအပ္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္စိတ္ဝင္ စားစရာတစ္ခု ရွိပါတယ္
က်ြန္ေတာ္တို့ဟာအလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူအမွန္ တရားေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာကို ကိုးကြယ္
ရမယ္သီအိုရီ ေတြ မရွိတဲ႔လက္ ေတြ႔က်မွုဟာမ်က္စိကန္းတာပါ
အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာေရွ႔သို့သြားဖို ့ရန္တစ္ခုတညး္ေသာနည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္
(၂) အဲဒါေတြအားလံုးဟာဘယ္ေလာက္ ေတာင္ ေႀကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းလည္းဆိုတာကို စဥ္းစားဖို့ရန္
ခက္ခဲဲပါတယ္ အဲဒါဟာက်ြန္ေတာ့္ကို ဝမ္းနည္းမ်က္ ရည္က် စပါတယ္ အဲဒီေတာ့
အသံတစ္ခ်ိဳ႔ဟာအမွန္က္ို ေျပာ ေနႀကျပီ အဲဒါဟာအရမ္းဆိုးသြမ္းပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့မ ေနခ်င္
ပါဘူးက်ြန္ေတာ္တို့ဟာ ေကာင္းမြန္တဲ႔ ဘဝတစ္ခုမွာဘဲေနခ်င္ ပါတယ္
က်ြန္ေတာ္တို့ရဲ႔ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္ က ဘာပါလဲ? သင္ ဟာဘယ္လိုကမာ႓မ်ိဳးကုိလိုခ်င္ ပါသလဲ?
ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ ေနာက္ဆံုးလိုင္းေတြဟာ ရွံဳးနိမ့္ခဲ႔႔ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ
အတိတ္ကိုျပန္လည္သြားဖို့ရန္ မလိုအပ္ ပါ
က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ အတိတ္က က်ိဳးပဲ႔သြားေသာအပိုင္းအစ မ်ားနဲံ႔
ခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ ေရွ႔ကိုမ ေရာက္နိင္ ပါဘူး က်ြန္ေတာ္တုိ့ဟာ
အတိတ္ကိုုနားလည္ထားရမယ္အတိတ္ကို သင္ ခန္းစာယူရမယ္ ဒါေပမယ့္က်ြန္ေတာ္တုိ့ဟာအတိတ္ကို
ေက်ာ္လြန္ျပီးသြားဖို့လိုတဲ႔ ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ ေနာက္ထပ္ လွုိင္းလံုးတစ္္လံုးဟာ ရဲ ရင့္
စြာ
ေႀကာက္လန္႔စြာ တိုက္ထုတ္ျပီးတရားေသဝါဒကို
ပံုသြင္းျပီး အ ေကာင္းမြန္ဆံုးဆန္းစစ္ထားတဲံ ေတာ္လွန္ ေရးရဲ သိပံၸပညာကု္ိဆႏၵ ရွိျပီး
အားအင္ ေတြအျပည့္နဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္ဗဟိုအလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဟာ အ
ေကာင္းဆံုးျဖစ္လာပါတယ္အဲဒါဟာ က်ြန္ေတာ္တုိ့ဟာ က်ြန္ေတာ္တုိ့ကုုိအက်ဥ္းသားလို လြွမ္းမိုး
ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားတဲ႔ လူေတြြနဲ့အတူ အခြင့္ အ ေရးကိုခ်ိဳးဖ်က္ ရပါမယ္ က်ြန္ေတာ္တု့ိဟာ 
တစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ အခ်က္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ အ ေရွ႔အခြင့္ အ ေရးေတြနဲ႔ ခုန္
ေပါက္သြားျပီးလ်ွင္ က်ြန္ေတာ္တို့ရဲ႔မာန္မာနကို
သံႀက္ဳးျဖင့္ ခ်ည္ထားခဲ႔ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ အဲဒီအတန္းအစားရဲ႔ အထူးအခြင့္ အ
ေရးေတြက္ုိ ခ်ိဳးဖ်က္ ရမွာျဖစ္ ျပီးလူမ်ိဳးခြဲျခားေရးဝါဒီ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ ဝါဒီ လိင္
ခြဲျခားေသာဝါဒီ မ်ားကို တျခားလူေတြ ရဲ႔ အထူးအခြင့္ အ ေရးေတြက္ုိ ခ်ိဳးဖ်က္ပါတယ္
လူတိုင္းမလြတ္လပ္ ေသးလ်ွင္ ဘယ္သူမွမလြတ္လပ္နိင္ ပါဘူးက်ြန္ေတာ္တို ့ရဲံ စစ္ပြဲဟာ
အဲဒီလမ္းေပၚမွာတည္ ရွိပါတယ္ အ ေဟာင္းစြမ္းအင္ ျဖစ္ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ ကမာ႓ေပၚမွာ
နယ္ခ်ဲ႔ပံုရိပ္ ေတြကို ျပင္းထန္စြာ စစ္ ေႀကာ္ျငာကာ အလံုးစံုစစ္ပြဲကို ဆင္ႏြဲမွာပါ 
က်ြန္ေတာ္တို့ဟာဘာမွ မ ေလ်ာ့တဲံ ဆင္းရဲမွု မရွိတဲံကမာ႓ ေဝဒနာ ခံစားရျခင္းမ ရွိသူ
အႀကင္ နာကင္းမဲ႔မွု မရွိျခင္း စစ္ပြဲမရွိျခင္း
ဆာ ေလာင္ မွုမရွိျခင္းမ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ ဝါဒီမ ရွိ ဘဲ အဓမၼျပဳက်င္ ့မွု
မရွိတဲ႔အရာေတြနဲံ ႔
ကမာ႓ႀကီးကိုလိုအပ္ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ ညီမ်ွျခင္းရဲ႔ဆႏၵ ျငိမ္းခ်မ္းတဲံ့ကမာ႓
တရားမ်ွတမွု ရဲ႔ ကမာ႓
ေပ်ာ္ ရြွင္ မွုေတြနဲံ့ကမာ႓ကိုလိုအပ္ ေနျပီးလူေတြက္ုကယ္တင္ ရပါမယ္က်ြန္ေတာ္တို
့ရဲ႔လြတ္လပ္မွုကိုျဖန့္က်က္ျပီး က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ
ေကာင္းမြန္တဲ႔အ ေစခံမ်ားျဖစ္နိင္ ပါတယ္
က်ြန္ေတာ္တို့ရဲ႔ ဗဟုသုတ ကိုလံုျခံဳစြာကမာ႓ႀကီးကိုျဖန့္က်က္ နိင္ လ်ွင္ က်ြန္ေတာ္တို
့ရဲံက ေလးငယ္ ေတြဟာ
ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ ေတြ ရွိပါတယ္ ကမာ႓ႀကီးဟာ ျပန္လည္ပြင့္ ဖူးလာမွာျဖစ္ပါတယ္ 
လူသားဆန္ မွုအားလံုးရဲ႔ ျဖန့္္က်က္ မွု
ဌာနခ်ဳပ္ကိုအစု အ ေဝးစု ေပါင္းျခင္းဟာ
အ ေထြေထြ ေတြ႔ ရွိခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္
က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ အဆံုးအထိျပန္လည္ေအာင္ နိင္ မွုကိုအားလံုးရဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္ အတြက္
အ ေကာင္းဆံုးပံုစံက္ုိ ေတာ္လွန္ ေရးသ္ပံၸပညာကို ျဖန့္က်က္ နိင္ ပါတယ္
လူ့အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ရဲ႔ အစားထိုးမွုအရ 
အဲဒါဟာလူသားမ်ိဳးႏြယ္အတြက္ အဆ္ိုးရြားဆံုးျဖစ္ပါတယ္ စာနာစိတ္ကင္းေသာ
မ်ားမ်ားထုတ္မ်ားမ်ားသံုးဝါဒ တယုတသ မရွိေသာ ေလာဘ အႀကင္ နာကင္းမဲ႔ ေသာျဖန့္က်က္
မုွလူ့အဖြဲအစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာနိင္ လ်ွင္ အဲဒါဟာလူသားဆန္ မွုအတြက္ အ ေကာင္းဆံုးျဖစ္ျပီး
သူရဲေကာင္းဝါဒီ အားေပးမွုသတိၲ ရွိမွု
မ်ွေဝမွု ဂရုစိုက္မွု ဖန္တီးမွုတို့မွာလည္းအ ေကာင္းဆံုးျဖစ္ ေနပါတယ္
လူ့အဖြဲံအစည္းတစ္ခုလံုးကုုိျဖန့္က်က္ျခင္းဟာလုပ္သားရဲ႔ အ ေကာင္းဆံုး လယ္သမား
တည္ ေဆာက္သူ တိုက္ခိုက္သူ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ သူ
သိပံၸပညာရွင္ ကဗ်ာဆရာမ်ား အနုပညာ ရွင္ မ်ားနဲ႔ ဂီတပညာရွင္ အ ေတြးအ ေခၚပညာရွင္ တို့ကို
အားေပးပါတယ္ အဲဒါဟာက်ြန္ေတာ္တို ့ရဲအနာဂတ္ပါ က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲံကမာ႓ ကံႀကမၼာ
အလင္းေရာင္ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒရဲ႔ အားလံုးစုေပါင္းစြမ္းအင္ ျဖစ္ပါတယ္ 
(၃) အဲဒီဟာျပဳလုပ္ဖို ့ရန္ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္လူေတြအမ်ားႀကီးဟာ
အဲဒီေန ရာမွာ အမွားတစ္ခု ရွိတယ္ဆ္ုိတာကုိ
သိပါတယ္ ဒါေပမယ့္သူတို့ေတြဟာ ဘယ္လို ေျပာင္းလဲလို ့ရတယ္ဆိုတာမသိပါဘူး ဒီတိုက္ခိုက္
မွုမွာ က်ြန္ေတာ္တို့ ရဲ႔အနားဘက္မွာဘယ္သူ ရွိပါသလဲ? က်ြန္ေတာ္တို့ ေတြရဲ႔
အားေတြဟာဘယ္လိုေန ရာက ေန ရလာနိင္ သလဲ?ဘယ္သူက ေတာ္လွန္ ေရးကု္ိျပဳလုပ္ နိင္ ပါသလဲ? 
တခ်ိဳ႔ေတြက က်ြန္ေတာတို့ကိုဆန့္က်င္ နိင္ တယ္ မွန္တယ္မလား?
ဘယ္သူကက်ြန္ေတာ္တုုိ့ ရန္သူလဲ ဘယ္သူက က်ြန္ေတာ္တိို့ ရဲ႔မိတ္္ ေဆြ ေတြလဲ ေကာင္းမြြန္တဲ႔
ေတာ္လွန္ ေရးကိုျပဳလုပ္ခဲ႔တဲံ
ေမာ္စီတုနး္ဟာကမာ႓့လူဦးေရ ရဲ႔ေလးပံုတစ္ ပံု ရွိတဲ႔ တရုတ္ျပည္မွာ လူေတြကိုလြတ္ေျမာက္
ေစခဲ႕ပါတယ္ ေကာင္းမြန္ တဲ႔ ေတာ္လွန္ ေရးကိုဦးေဆာင္ ခဲ႔ပါတယ္ အဲဒါဟာ ေတာ္လွန္ ေရးရဲဲ ႔
ပထမဆံုးေမးခြန္းေခၚဆို ရပါတယ္ ကံဆိုးစြာဘဲ ေမာ့္ ရဲေတာ္လွန္ ေရးကဲ႔သို့ သူနဲ႔မတိုင္
ခငိက ေဘာ္ရွီဗစ္ ေတာ္လွန္ ေရးဟာ က်ရွံဳးခဲ႔ ပါတယ္ ဒါပေမယ့္အဲဒီမွာ ဒီလို အ
ေတြ႔အႀကံဳေတြကို ေအာင္ ျမင္ ဖို ့သင္ ယူဖို ့ရန္ မ်ားစြာ ရွီပါတယ္ အဲဒါ့ေႀကာင့္ တရုတ္
နဲ႔ ရုရွားဟာအရင္းေတြ အခု ျဖစ္ ေနပါျပီ ေမာ့္ ရဲ႔ ေမးခြန္းကို ျပန္ ေမးရ ပါမယ္
က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ ေတာ္လွန္ ေရးကို အမွန္တကယ္ျပဳလုပ္ခ်င္ လ်ွင္  က်ြန္ေတာ္တို့ေတြဟာ မူလအ
ေျခ အ ေန
ကိုထိန္းသိမ္းထားတဲ႔စနစ္ ရဲ႔ စိတ္ဝင္ စားမွုကိုနားလည္ထားရပါမယ္ က်ြန္ေတာ္တို ့ေတြဟာ
လူမွုအဖြဲ႔အစည္းေတြ မည္သည့္အတန္းအစား မည္သည့္အုပ္စု နဲံမဆို ခ်ိန္ ညွိနိင္ ရပါမယ္ ပါဝင္
ရမယ္ အဲဒီစနစ္ ကို ဆန့္က်င္ ဖို့ရန္ အသံုးဝင္ ေစတာကိုသိထားရင္း အခု ေခတ္နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒီ
ေတြနဲ႔ ပထမကမာ႓စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ ေနပါျပီ
က်ြန္ေတာ္တိိ့ုဟာ က်ြန္ေတာ္တို့ပိုင္ တဲ႔လူမွုအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ဒါမွမဟုတ္ က်ြန္ေတာ္တုိ
့ရဲ႔တစ္ဖြဲ႔တည္းဒါမွမဟုတ္ အိမ္နီးနားခ်င္းသာမက တစ္ကမာ႓လံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ စီမံခ်က္ ကို
အားေပးဖို ့ရန္ ျပဳလုပ္ ရပါမယ္ အဲဒီအပိုင္းေတြက္ုလည္ဖို ့ရန္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ
တစ္ခုခုကိုနားလည္ထားရမယ္
ပတ္ဝန္းက်င္ ေတြကိုနားလည္ ဖို့ရန္ က်ြန္ေတာ္တုိ့ဟာတစ္ကမာ႓လံုးရံဲ႔နားလည္ထားတဲ႔
အဲဒါဟာအခုလက္ ရွိ အမွန္ပါ 
၁၉ ရာစုမွာကယ္ ရီမက္စ္ဟာသူ့ ေဘးနားက ကမာ႓ႀကီးကို ႀကည့္ ရွဳေလ့လာခဲ႔ျပီးဥ
ေရာပလူ့အဖြဲံအစည္းဟာ အသစ္ ဒိုင္ နမိုက္ နယ္ေျမထဲသို့ဆြဲသြင္းျခင္း ခံ ေန ရပါတယ္
သိပံၸပညာနဲ႔နည္းပညာဆိုင္ ရာေတာ္လွန္ ေရးဟာခုခံ ရင္းက်ဆံုးစြာဘဝကို ေျပာင္းလဲေပးခဲ႕
ရပါတယ္ လယ္သမားေတြဟာသူတို့ေတြ ရဲ႔ေျမ မွ ေမာင္းထုတ္ ခံခဲံ ရပါတယ္ အဲဒီထုတ္လုပ္ မွု ရဲ႔
စပါးစက္ ရုံအလုပ္ ရုံစနစ္ဟာ ေမြးဖြားခဲ႔ပါတယ္ သီးျခားဝါဒီျဖစ္ခဲပါတယ္
မက္စ္ဟာ လူ့မွုအဖြဲအစည္းမွာဝင္ ရု္ိးစြန္း
ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ ပ်က္ ေနတာကိုျမင္ ခဲ့ပါတယ္ တစ္ဖက္ဟာ အရင္း ရွင္ ဝါဒီေတြျဖစ္
ခဲ႔ျပီးအဲဒီလူေတြဟာထုတ္လုပ္ မွု ရဲ့လိူအပ္ခ်က္ ေတြ ခ်မ္းသာႀကြယ္ဝမွုေတြကို ပိုင္ ဆိုင္
ျပီးစက္ ရုံအလုပ္ ရုံ ပိုင္ ရွင္ ေတြဟာအ ေဟာင္းဖက္ဒရယ္ အထက္တန္းစားမင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္
ေတြမွာအစားထိိုးေန ပါတယ္အသက္ ဆက္ ရွင္ ေသာအတန္းအစားဟာအ ေဟာင္းတစ္ခုကို ေန ရာမူေနပါတယ္
တျခားတစ္ပါးေသာဆံုးရွံဳးဖို ့ရန္ ဘာမွ မရွိ ေတာ့ဘဲ သူတို ့ေတြ ရဲ႔ အထုူးအခြင့္ အ
ေရးေတြသာ ရွိပါေတာ့တယ္ သူဟာ ေတာ္လွန္ ေရးအတန္းအစားကိုပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားလိူ့ ေခၚပါတယ္
အခု ခေတ္ ေန့ ေတြမွာပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားေတာ္လွန္ ေရးအတန္းအစားဟာသီးျခားအလုပ္သမားမ်ားနဲ႔
ျပဳလုပ္ျပီးဘာမွမပိုင္ ဆိုင္ ႀကကာ လူေတြဟာသူတိူ့ပိုင္ တဲ႔ ေျမမွ ေမာင္းထုတ္
ခံရျပီးသူတို့ ေျမ ေတြဟာသူတို့ နိင္ တဲ႔ အရာေတြက္ုိ ေမာင္းခ်ဖို ့ရန္
အလုပ္သမားအျဖစ္အသြင္ ေျပာင္းလဲေစခဲ႔ပါတယ္လူမွုအဖြဲ႔့အစည္းအားလံုးဟာေျပာင္းလဲခဲ႔ပါျပီ
အရင္း ရွင္ ဝါဒီဟာကပ္ဆ္ုက္ ေသာ ကာလျဖစ္ျပီးတည္ျငိမ္ျခင္းျဖစ္ေနပါတယ္ အ
ေဟာင္းမ်ိဳးရုိးစုဖြဲ႔စည္းပံု မိသားစု နဲ႔
ယဥ္ ေက်းမွုဆိုင္ ရာတည္ျငိမ္ျခင္းတကၠသိုလ္ ေတြက္ုိ ေအာက္ကို ခ်ိဳးဖ်က္ ေနပါတယ္ အ
ေဟာင္းေက်းလက္ ေဒသ အ ေျခခံ လူမွုအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ဒီေန့ တိုင္း ရင္းသားေတြဟာ ေသအံ့ဆဲဆဲျဖစ္
ေနပါတယ္ အခု ေခတ္မွာအမ်ိဳးသားေရးစိတ္ ဓာတ္ မရွိေသာ ယဥ္ ေက်းမွုဟာျမင့္ တက္လာေနပါတယ္ 
မက္္စ္ဟာ အဲဒီအရင္း ရွင္ နဲ႔အလုပ္သမားမ်ားအႀကားဆန့္က်င္ လွုပိ ရွားမွုဟာ စစ္မွန္
ေသာေတာ္လွန္ ေရးကိုဦးေဆာင္ နိင္ ႀကျပီး ကြန္ျမဴနစ္လုူထု နဲ႔တန္းတူရည္တူ ရ ရွိ
ေရးဝါဒက္ုလိုလားသူ
သိပံၸဖြဲ႔စည္းပံုအ ေျခခံမ်ားအရ လူ့အဖြဲ႔အစညး္ရဲ႕ အ ေျခခံျပန္လည္ဖြဲစည္းမွုျဖစ္ ပါတယ္
မက္စ္ဟာကမာ႓ႀကီးကိုျပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၁ ရာစုကတည္းကထိုသို့ျမင္ ခဲံ့ပါတယ္
က်ြန္ေတာ္တို့ကမာ႓ႀကီးဟာ အခု ေန့မွာမ်ားစြာ ကြဲျပားသြားပါျပီ အဲဒါဟာ ဥ ေရာပတိုက္
အားလံုးမဟုတ္ေပမယ့္ အားလံုးဟာ ဥ ေရာပသားမ်ားျဖစ္ပါတယ္
အခ်က္အလက္မ်ားအ ရ ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ျပီးခဲ႔တဲ႔ ရာစုတစ္ခုက အရာဟာက်ြန္ေတာ္တုိ့ေတာ္လွန္
ေရးဟာအားအနည္းဆံုးစနစ္ ရဲ အသစ္ စြမ္းအင္ မ်ားျဖစ္ ေပၚလာပါျပီး ကမာ႓့စီးပြားေရးစြမး္အင္
ရဲံ အစြန္အဖ်ားမွ ျဖစ္လာတယ္ဆိုတာကုိသင္ ေပးခဲ႔ပါတယ္
လီနင့္ ေဟာကိန္းက ေတာ့အဲဒီကမာ႓့ေတာ္လွန္ ေရးမုန္တိုင္းအလ
္ဗဟို က ေတာ့အ ေရွ႔ဘက္ဆီသို ့ဦးတည္ ေနခဲ႔တယ္လို့ အတိတ္မွာ ေဖာ္ျပခဲ႔ပါတယ္ ေမာ္ဟာ အ
ေရွ႔ေလ နဲ႔ အ ေနာက္ နိင္ ငံေတြြဆီသို ့အနံ႔အျပားဝင္ ေရာက္ လာတယ္လို ့ေျပာႀကားခဲ႔ပါတယ္
အခု ေခတ္မွာေတာ့ ကမာ႓ႀကီးရဲ႔ စီးပြားေရးတစ္ခုလံုးဟာ ရုိးရွင္းစြာထင္ ထင္
ရွားရွားသီးျခားရပ္တည္ ေန ေသာ အရာျဖစ္ပါတယ္ ရန္သူနဲ့မိတ္ ေဆြဆိုတာကိုနားလည္ထားျခင္းဟာ
ေမာ့္ ရဲံပထမဆံုးေတြနဲ႔ အစိတ္အပိုင္းခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမွုအရ
အဲဒါဟာကမာ႓ႀကီးတစ္ခုမွန္ကန္စြာျဖစ္တည္တယ္ဆိုတာကို လိုအပ္ပါတယ္
အဲဒါဟာပထမကမာ႓သားမ်ားမဟုတ္ တဲံ ႔
ေတာ္လွန္ ေရးရန္သူေတြျဖစ္ကာအမ်ားစုဟာလည္းပထမကမာ႓မွပင္ ျဖစ္တယ္ပထမကမာ႓ကမူလလူေတြဟာ 
သူတို ့ေတြရဲ႔အထူးအခြင့္ အ ေရးကိုဆံုးရွံဳးဖို ့ရန္ ပိုမိုေဝးကြာစြာ ရွိေနပါမယ္
သူတ္ု့ေတြဟာခ်မ္းသာတယ္ အိ္မ္ ေတြ ကားေတြလ်ွပ္စစ္မီးေတြ လံု့ျခံဳေရးေတြ အားလပ္ခ်ိန္
ေတြနဲ႔အခြင့္ အ ေရးမ်ားစြာ ရွိပါတယ္ သူတို့ေတြဟာျမိဳ႔ျပျဖစ္ဖို ့ရန္ အခြင့္
အလမ္းရွိပါတယ္သူတ္ု့ေတြဟာလူခ်မ္းသာမွုပ္ဝင္ ဖြဲံစည္းထားေသာ အစိတိအပိုင္းမ်ာ းက်န္ ရွိပါ
ေသးတယ္ တကၠသိုလ္မ်ားလည္း ရွိပါတယ္ ပထမကမာ႓ကလူေတြဟာ
ေတာ္လွန္ ေရးကိုမႀကိဳဆိုပါဘူး
ပထမကမာ႓ကလူေတြဟာ ေတာ္လွန္ ေရးကိုျပဳလုပ္ဖို ့ရန္ အရမ္းကိုေဝးကြာျပီး
သက္ေတာင့္ သက္သာ ရွိပါတယ္ ေတာ္လွန္ ေရးဟာ သင့္ ရဲ႔ပိုင္ ဆိုင္ မွုေတြကိုစြန့္စားျပီး
တျခားနည္းလမ္းလိူ့ အဓိပၸာယ္ ရပါတယ္
ေတာ္လွန္ ေရးဟာေသဆံုးျခင္းမိသားစု
ရဲ႔ဆံုးရွံဳးျခင္း နဲံ က ေလးေတြရဲ႔ ေသဆံုးျခင္းကိုဆိုလိုပါတယ္ ပထမကမာ႓ကအလုပ္သမားမ်ားပင္
ပါဝင္ ျပီး
သူတို ့ေတြရဲ့အထူးးအခြင့္္ အ ေရးေတြထက္ ဆံုးရွံုးဖို ့ရန္ ေႀကာက္ ရြံ႔ပါတယ္
ခ်မ္းသာတဲ႔နိင္ ငံေတြမွာ အဆင္း ရဲဆံုးလူေတြေတာင္ ေတာ္လွန္ ေရးကိုမျပဳလုပ္ပါဘူး
ဘာ့ေႀကာင့္လဲဆ္ု ေတာ့က သူတို့ေတြက လြန္စြာေသးနုပ္ျပီး
ကိန္းဂဏန္းအရ လြန္စြာေသးငယ္ပါတယ္္
ျပီးေတာ့အဲဒီမွာလံုေလာက္ တဲ ႔ အထူးအခြင့္ အ ေရးေတြနဲံ ႔အတန္းအစားအဆင့္ ျမွင့္ တင္
မွုျဖစ္ျပီးအဲဒါဟာသူတို့အတြက္ ေတာ္လွန္ ေရးဟာအသစ္လြင္ ဆံုးနည္းလမ္လို့
မခံစားရပါဘူးသူတို့ေတြဟာလိုအပ္ တဲံအစိတ္အပိုင္းေတြရဲ႔အတန္းအစားဘယ္ေတာ့မွမျဖစ္ ေပၚနိင္
ပါဘူး ေတြးေတာျခင္း ရဲ႔ေတာ္လွန္ ေရးနည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္ ပထမကမာ႓ကလူေတြ ဘာေတြဘဲေျပာ ေျပာ
ဘာေတြဘဲလုပ္လုပ္ အဲဒါဟာ ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ အ ေျခ ခံမဟုတ္ပါဘူးသူတို့ေတြဘယ္ေလာက္
ဘဲႀကိဳးစားႀကိဳးစားေတာ္လွန္ ေရးမျပဳလုပ္နိင္ ပါဘူးအဲဒါဟာ ေခါင္းမာတဲ႔အခ်က္ အလက္
ေတြျဖစ္ပါတယ္
တတိယကမာ႓မွခ်မ္းသာတဲံလူေတြဟာပထမကမာ႓ရဲ႔လူေတြနဲ႔ပူးေပါင္းျပီးအင္ ပါယာ ရဲ႔
အစိတ္အပိုင္းေတြျဖစ္ပါတယ္
သူတို့ ေတြမွာ စနစ္ ရဲ႔ ရင္းနီးျမွဳပ္ နံမွု ေတြပါဝင္ ပါတယ္ သူတို့ေတြဟာ
ပထမကမာ႓ရဲ႔အစိတ္အပိုင္းေတြျဖစ္ျပီး ဌာန ေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္ သူတို့ေတြဟာ
သူတို့နယ္ ေျမ ေတြက္ု ေနာက္ ကြယ္မွာခိုးယူေနပါတယ္ သူတု့ိေတြဟာတတိယကမာ႓ရဲံ ခ်မ္းသာမွု
နဲံ အရင္းအျမစ္ ေတြက္ု ပထမကမာ႓အတြက္ခိုးယူေနပါတယ္
သူတို့ေတြဟာလည္းက်ြန္ေတာ္တ္ုိ့ ရဲ႔ ရန္သူ ေတြျဖစ္ပါတယ
ဒါ့ျပင္ ဘယ္သူကက်ြန္ေတာ္တိို ့ရဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြလဲ ဘယ္သူကအခု ေခတ္မွာ တကယ္စစ္မွန္
တဲ့ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားေတြလဲ? ေမာ္က ေျပာခဲ႔တယ္ လူေတြက္ုကူညီပါ ဒါေပမယ့္ဘယ္သူက
ကြ်န္ေတာ္တို ့လူေတြလဲ ေမာ္ဟာ အရင္းရွင္ ဝါဒီေတြဟာ
ႀကီးမားပိုႀကီးမားတဲ႔ အရာေတြက္ုိအမ်ားစုအတြက္ ဖန္တီးခဲ႔ပါတယ္ လူေတြဟာ အဲဒါေတြက္ုိ
ေတာ္လွန္ ေရးေတာက္ ေလ်ွာက္ သူတို့ေတြရဲ႔အထူးအခြင့္ အ ေရးေတြကိုမပယ္ဖ်က္ နိင္ လ်ွင္
အဲဒါဟာနည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ က်န္ ရွိ ေနအံုးမွာျဖစ္ပါတယ္ ေတာ္လွန္ ေရးဟာ
ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ မရွိသူတို့အတြက္ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ႔စစ္မွန္
ေသာသူငယ္ခ်င္းေတြဟာ အမ်ားစုျဖစ္ျပီး မူလ အရင္ အလုပ္လုပ္ ေန တဲ႔လယ္ယာစိုက္ ပ်ိဳးေန
တဲံ့အိမ္ ေျခမဲ႔ေတြနဲံ႔
ေသးငယ္ ေသာပိုင္ ရွင္ မ်ားဆင္းရဲတဲ႔လူေတြျဖစ္ တဲံ တတိယကမာ႓ကလူေတြျဖစ္ပါတယ္
အဲဒီမွာသူတို့ေတြကိုဖိနိပ္မွုစြန့္ပစ္ ခံ ရတဲ႔ လူေတြ ရွိပါတယ္ အဲဒါေတြဟာ ေဝဒနာ ခံစားေန
ရတဲ႔ျဒပ္ထု ေတြျဖစိျပီး ဆံုးရွံဳးဖို ့ရန္ ဘာမွ်မရွိ ပါဘူး သူတို့ေတြရဲ႔ အထူးအခြင့္ အ
ေရးေတြ ရွိပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို ံရဲ႔ကမာ႓ဟာပစၥည္းမဲကမာ႓ျဖစ္ျပီး
တတိယကမာ႓ ရဲ႔ အ ေပါင္းအပါမ်ားျဖစ္ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ႔လူေတြဟာ
အဲဒီစနစ္တစ္ခုလံုးကိုလွည္းက်င္းလိူက္ျပီး
အစက ေနျပန္စ လာနိင္ မွာပါ အခု ေန့ ေတြမွာ အဲဒါဟာ က်ြန္ေတာ္တုိ့ကမာ႓ ထဲမွာ အ ေျခခံ ဝိ
ေရာဓိေတြျဖစ္ပါတယ္
ကမာ႓ႀကီးခ်မ္းသာႀကြယ္ ဝမွုဟာ ကမာ႓့ဆင္း ရဲမွုုုကိုနိပ္စက္ ေနျပီး ဓန ရွင္
လူတန္းစားဟာပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားကို နိပ္စက္ ေနပါတယ္ ပထမကမာ႓ဟာ တတိယကမာ႓ကိုနိပ္စက္
ေနပါတယ္
အဲဒါဟာ က်ြန္ေတာ္တို့ေတြဟာ တကယ္ ေအာင္ ျမင္ ဖို့ရန္နားလည္ထားရမယ္
(၄)ေျပာင္းလဲမွုအတြက္ႀက္ဳးစားထားတာက စိတ္ခံစားမွုအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုျဖစ္ေစနိင္ ပါတယ္
အဲဒါ့ေႀကာင့္ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ားစုဟာ 
စနစ္တစ္ခုခုနဲံ့စတင္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မွာ 
တစ္ ေယာက္နဲ႔တစ္ ေယာက္သစၥာေဖာက္ျခင္းနဲ႔ဘဲအဆံုးသတ္သြားပါတယ သူတို့ေတြဟာ အ
ေျပာင္းအလဲအတြက္တိုက္ခိုက္ ရမယ္လို့ အျမဲတမ္းေျပာႀကပါတယ္ ဒါေပမယ့္တကယ့္လက္ ေတြ႔က ေတာ့
တျဖည္းျဖည္းနဲ႔လက္ ေလ်ွာ့သြားႀကတာဘဲျဖစ္ပါတယ္ သင္ က စစ္လို့ ေျပာခဲ႔တယ္ ဒါဆို သင္
ဟာအႀကမ္းဖက္ မွုနဲ့စစ ပြဲ ေတြအ ေပၚဘယ္လို ခံစားရလဲ 
  ရုရွားနိင္ ငံက စစ္ဘက္ဆိုင္ ရာ ေတြးေခၚသူ
ကာစ္ဗြန္ ဗ ေလာက္ကတ္စ္ဟာ စစ္ဆိုတာ နိင္ ငံ ေရးရဲ႔တျခားနည္းလမ္းေတြျဖစ္ပါတယ လို့
ေျပာခဲ႔ပါတယ္္ က်ြန္ေတာ္တုိ့လြတ္ ေျမာက္ ေအာင္ ႀကိဳးစားေနတာဟာ ဆင္း
ရဲတဲံ့လူနဲ႔ခ်မ္းသာတဲ႔လူေတြ အလြွာနစ္ခုအႀကား မွာႀကိဳးစားေနတာျဖစ္ပါတယ္
ဆင္းရဲတဲ႔လူေတြနဲ႔ နိင္ ငံေရး ဟာခ်မ္းသာတဲံလူေတြရဲ႔နိင္ ငံေရးလံုးဝဆန့္က်င္
ဘက္ျဖစ္ပါတယ္
ဆငိးရဲတဲ႔လူေတြရဲ႔အက်ိဳးစီးပြားေရးဟာခ်မ္းသာတဲ႔လူေတြနဲ႔လံုးဝဆန့္က်င္ ဘက္ပါဘဲ
အဲဒါ့ေႀကာင့္ သူတို့နဲံက်ြန္ေတာ္တို့ႀကားမွာ ေရ ရွည္ အမွန္တကယ္ လက္တြဲဖုိ့ဆိုတာ 
အဆင္ မ ေျပနိင္ ပါဘူး က်ြန္ေတာ္တို့ကိုဆိုးရြားတဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္မွုစနစ္ ကို သူတုိ့ေတြဆက္လက္
လုပ္ ေဆာင္ ဖုိ့ရန
ခြင့္ မျပဳနိင္ ပါဘူး္ က်ြန္ေတာ္တုိ့က ဆင္းရဲမွု အႀကမ္းဖက္ဝါဒ မ်ိဳးျပဳတ္တိုက္ခိုက္ မွု
ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးမွု သန့္ ရွင္းေသာပတ္ဝန္းက်င္ ကိုဖ်က္ဆီးမွု အက်င့္ပ်က္ ျခစားမွု
စတဲ႔ေစာ္ကားမွုေတြက္ို ဆက္လက္သည္းမခံနိင္ ေတာ့ပါဘူးသူတို့ကလည္းက်ြန္ေတာ္တို ့စြမ္းရည္
ရွိလာမွာကိုလက္ခံမွာမဟုတ္ပါဘူး
သူတို့ဟာ သူတိ့ု ရဲ႔အာဏာနဲံစြမ္းအင္ ကို ကာကြယ္ဖို ့ရန္ ဘယ္ေတာ့မွလက္
ေလ်ီာ့မွာမဟုတ္ပါဘူးဆင္းရဲသူနံဲခ်မ္းသာတဲံ့သူႀကားက ေရွာင္  လြွဲလို့မရတဲ႔ အရာဟာအရင္း
ရွင စနစ္ျဖစ္ပါတယ္္
ဒါေပမယ့္လည္းမတူညီတာတစ္ခု ေတာ့ရွိပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တုိ့ဟာစစ္ကိုအဆံုးသတ္ဖိုစစ္ျပဳရတာလို့
ေျပာတဲ ေမာ္စီတုန္းရဲစကားကို အျပည့္အ ဝ သ ေဘာတူပါတယ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ မတရားမွုကို
ရပ္တန့္ဖို့ ဆန့္က်င္ ဖို့ရန္ စစ္ျပဳ ရမွာျဖစ္ပါတယ္ လူတိုင္းကိုအက်ိဳးစီးပြား
လံုျခံဳမွု ေပ်ာ္ ရြွင္ မွုတို့ကို ေပးနိင္ ဖို့ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာစစ္တိုက္ ရမွာပါဘဲ
က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ႔မိခင္ အိမ္ျဖစ္တဲံ႔ကမာ႓ေျမကို ကယ္တင္ ဖို့အတြက္ တိုက္ခိုက္ ႀကရမယ
က်ြန္ေတာ္တို့အနာဂတိက်ြန္ေတာ္တို့ က ေလးေတြအတြက္ သူတို့အနာဂတိအတြက္ တိုက္ခိုက္ ႀကရမယ္
ရန္သူအတြက္သူတို့ ေတြ ရဲ႔အရုးအျပဳအမူ ေတြအတြက္တိုက ခိုက္ ႀကရမယ္ သူတို့ေတြဟာ အက်င့္
ပ်က္မွု ျခစားမွု ရက္စက္ မွု မတရားမွု အဓမၼမွု ေတြအတြက္ တိုက္ခိုက္ ႀကပါတယ္
က်ြန္ေတာ္တုိ့က ကမာ႓ႀကီးနဲ႔လူသားေတြအတြက္ တိုက္ခိုက္ ႀကတယ္ သူတို့ကသူတို့အတြက္
တိုက္ခိုက္ ႀကတယ္ 
စစ္ ေရးအရလက္နက္ နဲံ႔တိုက္ခိုက္မွုဟာ က်ြန္ေတာ္တို့ ရဲ႔တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းလားလို္
စဥ္းစားရင္ မဟုတ္ပါဘူး က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲံေျပာင္းလဲမွုဟာတစ္ကမာ႓လံုးက လူေတြနဲ႔
ဆိုင္ တဲ႔စစ္ ရဲစစ္ဖက္ဆိုင္ ရာ ရွဳေထာင္ ့ကိုဘဲ
အာရုံစိုက္မယ္ဆုိ ရင္ တကယ့္အမွားႀကီးဘဲ 
အဲဒီအမွားဟာ ေမာ္စီတုနး္ဟာ ျပီးခဲ႔တဲ့နစ္ ေတြမွာ စစ္ပြဲအတြင္းေထာက္ ျပခဲ႔တဲ႔အရာပါ
အဲဒီအမွားဟာတစ္ခါတစ္ ရံစြမ္းအားနဲ႔ပတ္သက္တယ္ က်ြန္ေတာ္တုိ ့ရဲ႔ႀကိဳးစားရုန္းကန္မွုဟာ
ရွပ္ ေထြးတယ အလင္းေရာင္ ေရွ႔ေဆာင္ လမ္းျပ ကြန္ျမဴနစ္အဖြဲ႔အစည္းဟာႀသဇာအာဏာရွိျပီး
အ႔ံႀသစရာ ေကာင္းလွတဲ႔မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္ပါတယ္ ေရွ႔ေဆာင္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္
က်ဥ္းေပးသူကြြန္ျမဴနစ္အဖြဲ့အစည္းဟာ 
အမွန္တကယ္ေတာ့ ဓားနဲဒိုင္ ျဖစ္ပါတယ္
အဲဒါအျပင္ သူတို့ကိုလြွမ္းမ္ုးဖို့စိတ္ နဲ ခႏၶာကိုယ္လည္းျဖစ္ပါတယ္ တကယ္ ေအာင္ နိင္
ျခင္းအတြက္တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေႀကာင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္ လီနင္ ေျပာသကဲ့သို့ ႀသဇာအာဏာမရွိ ရင
အားလံုးဟာအျမင္ မွားတစ္ခုပါ္ 
(၅) သင္ ဟာကမာ႓ေျမ ႀကီးက္ုိေျပာခဲ႔တယ္ 
ုအတိတ္က ေျပာင္းလဲမွုေတြက ကမာ႓ေျမႀကီးရဲ႔ သ ဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကို
ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္မဆက္ ဆံခဲ႔ပါဘူး
အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူကြန္ျမဴနစ အဖြဲံ႔အစည္းက ေတာ့ မတူညီတဲ႔အသစ္ အဆန္းတစ္ခုပါ
က်ြန္ေတာ္တို့အိမ္ျဖစ္တဲံ႔ကမာ႓ေျမႀကီးက
ေလာင္ က်ြမ္းပ်က္စီးေနပါတယ ကမာ႓ ေျမ ရဲ႔ အဆုတိလို ့ ေျပာလို ့ရတဲံ႔ သစ္ ေတာမ်ားဟာ
ပ်ကိစီးျပဳန္းတီးေနပါတယ္
အဲဒီ ေန ရာေတြဟာ အက်ည္းတန ေသာ
က ႏာၲရမ်ားျဖစ္လာခဲ႔ပါတယ္္ သမုဒၶရာထဲက အက်ိဳးမရွိေသာ သတၲဝါေတြဟာအစားအစာအတြက္တစ္ဦးနဲတစ္
ဦးမွီခို စားေသာက္ ေန ရတံ႔ံံအဆင့္ ဆင့္ မွ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ကိုပါျခိမ္းေျခာက္ ေနပါတယ္
အဆိပ္ အ ေတာက္ ေတြပါဝင္ တဲ႔ပလတ္စတစ္ ေတြပါတဲတိုက္ႀကီးတစ္တိုက္ ေလာက္
အရြယ္အစားရွိတဲ႔ကန္ႀကီးတစ္ခုဟာ ပစိဖိတ္သမုဒၶရာ မွာ တည္ ရွိျပီးအဲဒါဟာ တိရစာၦန္
ေတြန့ဲအပင္ ေတြကိုဖ်က္ဆီးေနပါတယ္ ကမာ႓ႀကီးပူ ေႏြးလာမွုဟာ မိုးေခါင္ ျခင္းငတ္မြတ္
ေခ့ါင္းပါးျခင္း သ ဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ေတြကိုျဖစ္ေစျပီးကမာ႓တစ္ ဝန္းလံုးအပူခ်ိန္တိုးေစပါတယ္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိင္ ငံဆိုရင္ တစ္နိင္ ငံလံုးဖ်က္ဆီးခံရဖို့ ျခိမ္းေျခာက္ေနတယ္
ဘဂၤလားေဒ့ရွိ နိင္ ငံသာ ျမင့္ တက္ ေနတံဲ႔ ေရ ေတြအလြွမ္းမိုးခံရမယ္ဆို ရင္ ဒုကၡသည္
ေတြရဲ႔အခက္ အခဲ ေသ ေႀကပ်က္စီးမွု လူထုက်န္းမာေရးအတြက္ မ်ားစြာကုန္က်နိင္
ပါတယ္စရိတ္စကမ်ားစြာကုန္က်နိင္ တယ္
အပ်က္ အစီးေတြကိုစဥ္းစားႀကည့္ပါ က်ြန္းစု ေတြအားလံုးဟာမႀကာခင္ ေပ်ာက္ ကြယ္သြားနိင္
ပါတယ္လူအမ်ားစုက အ ေျခ အ ေန ဘယ္ေလာက္ဆိုးလဲဆိုတာနားမလည္ႀကပါဘူး
သူတို့ကသိပံၸနည္းက်ျဖစ္တဲ႔ ေယဘုယ်အခ်က္ကို လက္ မခံႀကဘူး
ဒါမွမဟုတ္သူတို့ကိုအက်ိဳးသကိ ေရာက္လမွုသိပ္ မ ရွိတဲ႔ အ ေႀကာင္းအရာတစ္ခုကို ေထာက္
ခံမဲေပးဖို ့ေတာင္းဆိုေန တာလားဒါမွမဟုတိသူတို့ ေတြ ရဲ႔ ေန့ စဥ္္ ဘဝကိုႀကည့္ျပီးသူတို
့ေတြရဲ႔အျပဳအမူတြက သူတို့အနာဂတ္ မ်ိဳးဆကိ က ေလးေတြအ ေပၚ အက်ိဳးသက္ ေရာက္ မွုကို မႀကည့္
ေတာ့တာလား လူအမ်ားစုဟာ က်ြန္ေတာ္တို့အားလံုးမ်ိဳးတံုးေပ်ာက္ကြယ္ သြားမယ့္ အ ေျခ အ ေနမွာ
ရွိ ေနတယ္ဆိုတာနားမလည္ ႀကပါဘူး
ဒိုင္ နို ေဆာေတြမ်ိဳးတံုးေပ်ာက္ ကြယ္ခဲံ့သလို တိရစာၦန္ နဲ႔အပင္ ေတြလည္း
မ်ိဳးတံုးေပ်ာက္ ကြယ္သြားႀကပါတယ္လူသားေတြဟာအခုခ်ိန္ မွာသတိမထား အာရုံမစိုက္ ႀကဘူးဆို
ရင္
ဘယ္သူအတြက္မွအနာဂတ္ဆိုတာ ရွိမွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး ပထမကမာ႓ႀ႕ကီးအသံုးျပဳိနိင္ တာထက္ပို တဲ႔
ကမာ႓ႀကီးဖ်က္ဆီးမွုေတြျဖစ္ပါတယအရင္း ရွင္ စနစ္ဟာ ျဖဳန္းတီးမွုတစ္ခုသာျဖစ္ပါတယအရင္း
ရွင္ စနစ္ဟာ သံယဇာတ ေတြကို အလြန္ အက်ြံသံုးပစ္ တဲဲ မ ေကာင္းဆိုးဝါးတစ္ ေကာင္
ျဖစ္ပါတယ္အရင္းရွင္ စနစ္ဟာ ရုပ္ဝတၳဳမွလက္ ရွိကမာ႓ကိုအဆံုးမရွိ သံုးစြဲပစ္ ရုံသာမက အလွအပ
ေတြလည္းပ်က္စီးျပီးေအာက္တန္းက် ေသာလုပ္ ရပ္ ေတြနဲ႔အစားထိုးပစ္ ပါတယ္ အရင္းရွင္ စနစ္ဟာ
လူသားေတြရဲ႔လိုအပ္ ခ်က္ မွ စြမ္းေဆာင္ မွုဆီသို ့ယုတိၱမရွိပါဘူးသူတို့ေတြက ကမာ႓ေျမ
အတြကလည္းအက်ိဳးအျမတ္မဟုတ္
လူေတြအတြက္လည္းအက်ိဳးအျမတ္မျဖစ္ထြန္းဘဲလုပ္ ေဆာင္ ေနႀကပါတယ္ အရင္း ရွင္ စနစ္ဟာ
အနာဂတ္အတြက္ ေရာ အနာဂတ္ ရဲ႔မ်ိဳးဆက္ အတြက္ ေရာက္ုပါ ဂရုမစိုက္ ႀကပါတယ္တတိယကမာ႓ႀကီးအ စာ
ေရစာျပတ္လပ္မွ ပထမကမာ႓ႀကီးႀကီးထြားနိင္ မယ္လူသားမ်ိဳးႏြယ္ေတြဟာ ဓားသြားေတြ
ေပၚမွာလမ္းေလ်ာက္ ေန တာနဲ႔တူပါတယ္႔အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူကြန္ျမဴနစ္
အဖြဲ႔အစညး္ဟာတစ္ ေယာက္ နဲံ့တစ္ေယာက္ ကူညီကာမ်ွ ေဝအနစ္ နာခံႀကပါတယဂုဏၤက်က္ သ ေရ ရွိ ရွိ
ေနျပီးအမွန္ တရားကို ရွာ ေဖြျပီ
ကာကြယ္ျပီးေနထိုင္ ဖုိ ့ေျပာပါတယ ေရွ႔ေဆာင္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာတိုးတက္
မွုနဲံသလဘာဝဆီသို ့ ေရ ရွည္ဟန္ခ်က္ ညီညီထိနးသိမ္းကာ က်ြန္ေ္တာ္တို့ဟာ
အရာအားလံုးကိုထိန္းသိမ္းေပးပါတယ္ ကမာ႓ေျမႀကီးေပၚကသစ္ ေတာေတြ ေကာင္း က္င ေတြ
သတၲဝါေတြအားလံုးကို ေစာင့္ ေရွာက္ ေပးမွာျဖစပါတယ္္
(၆) သင္ ဟာသိပံၸပညာ ရဲ အ ေရးပါ မွုကို ေျပာခဲ့တယ္ ခု ေခတ္မွာသိပံၸပညာကိုတိုက္ခိုက္မွု
ေတြအမ်ားႀကီး ရွိေနတယ္ဘာသာေရးနဲ႔့
ပတ္သက္တဲ႔ အ ေႀကာင္းအရာ ဘယ္ကိုလဲ
သင္ ဟာဘာသာေရးကိုဆန့္ က်င္ လား?
ဘာသာ ေရးဟာလူမွူအဖြဲ႔အစည္းရဲ႔ အခန္းက႑ာမ်ားစြာ ပတ္သက္ ေနတယ္
ဘာသာေရးဟာေတာ္လွန္ ေရးသမားေတြရဲ႔တိုက္ခိုက္ မွုေႀကာင့္
ေျပာေနတဲ႔နည္းလမ္းရဲအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျ
ျဖစ္ပါတယ္ ရက္စက္မွု ေပါင္းမ်ားစြာဟာ
ဥစၥာဓနႀကြယ္ဝျပီးႀသဇာအာဏာရွိေသာအခြ င့္အ ေရးကိုျဖစ္ေပၚေစပါတယ္က်ြန္ေတာ္တို့ဟာဟီးလ္ ရဲ႔
အ ေတြးအ ေခၚအခြင့္ အ ေရးမွေဝဖန္ခ်က္စာတမ္းဆီသ္ို ့ထုတ္ ေဝမွုမွမက္ ရံ႔ဲ႔
ေက်ာ္ႀကားေသာစကားလံုးကိုလည္းမွတ္မိပါတယ္အဲဒါဟာ ဘာလဲဆို ေသာ ဘာသာ ေရးဟာဖိနိပ္ခံ ရသူ
ေတြဆင္းရဲသူေတြရဲ႔ ပူ ေဆြးေသာက မွုအခ်က္ အ့ျခာျဖစ္ျပီးလူမဆန္တဲ႔ အ ေျခ အ ေန ေတြရဲ႔ အဓိက
အခ်က္အခ်ာလည္းျဖစ္ပါတယ္အဲဒါ့အျပင္ လူေတြရဲ႔အိပ္ ေဆးလည္းျဖစ္ပါတယ္
ရုးေႀကာင္ ေႀကာင္ န္ိင္ မွုေတြဟာဖိနိပ္ခ့ရသူေတြေႀကာင့္ ဘာသာေရးအျဖစ္
ေျပာင္းလဲသြားခဲ႔ပါတယ္သူတ္ု့ိ ေတြဟာစိတ္သက္ သာ ရာရဖုိ့ နံဲ႔ထြက္ ေပါက္တစ္ခုအတြက္ ဘာသာ
ေရးကိုေျပာင္းလဲလိုက္တယ္ဒီကမာ႓ႀကီးဟာဆိုးရြားမွုေတြျဖစ္ ေပၚလာကတည္းကလူသားေတြဟာ
ေႀကာက္လန့္ေနႀကပါတယ္အရင္း ရွင္ ေတြကို ျခိမ္းေျခာက္ ခြငိ့ ေပးလိုက္ ကတည္းကျပစ္မွု ကံကို
ယံုႀကည္ျခင္းတို့က္ိုပါလံုးဝ ေမ်ွာ္လင့္ လာႀကပါတယ ေကာင္းရာေတြက္ုလုပ္လ်ွင္ ေကာင္းကင္
ဘံုမွ ေက်နပ္ဝမ္းေျမာက္ကာ္
ဆိုးသြမ္းရမ္းကားတဲ႔လူေတြဟာ ငရဲမွာနာက်င္ ခံစားျခင္းကို ရင္ ဆိုင္ ရလိ္မ့္မယ္လို
ယံုႀကည္ႀကပါတယ္ အဲဒါ့ေႀကာင့္ ေကာင္းကင္ ဘံုမွာရက္စက္ မွုေတြ မရွိတဲ႔အဆိပိ ျပင္းမွုတစ္ခု
ရွိပါတယအမွန္ တရားဆ္ုတာ ကိုင္ တြယ္ ရတာခက္ ခဲပါတယ္ အဲဒါ့ေႀကာင့္ လူေတြဟာအဆ္ိုး အ
ေကာင္းနဲံသံသရာဘဝမွာဘဲ စိတ္ခံစားမွုသက္ သာရာမွုတို့က္ု ရွာေဖြႀကတယ ဒ႑ာရီပံုျပင္
တစ္ပုဒ္ျဖစ္ ေနတဲံ ယဥ္ ေက်းမွုနဲ႔လူမွုအဖြဲ႔့အစညး္ ရဲ႔အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ
က်ြန္ေတာ္တုိ့ဟာနယ္ခ်ဲ႔ေတြ မႀကာခဏလူ ေသဆံုးေနတဲ႔ ယဥ္ ေက်းမွုနဲရုိးရာ အ
ေပၚႀကမ္းတမ္းစြာမဆက္ ခံခ်င္ ပါဘူးဘုရားသခင္ နဲ႔သက္ဆိုင္ တဲ႔မိသားစု
ရဲ႔လ်ွိဳ႔ဝွက္ခ်က္ကလူ့ဘဝနဲ႔ဆိုင္ တဲံမိသားစုျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုမက္စ္က ေက်ာ္ႀကားစြာ
ေရးသားခဲ႔ပါတယ္တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆို လ်ွင္ က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ့ ဘာသာေရးဆိုင္
ရာနားလည္မွုျဖစ္တဲံ ဘုရားသခင္ ဟာစိတ္ပိုင္းဆိုင္ ရာနဲ ့ယဥ္ ေက်းမွုပိုင္းဆိုင္
ရာကိုးကြယ္မွုျဖစ္ပါတယ္
ဝမ္းသာျခင္းနဲ႔အဆိပ္ျပင္းတဲ႔အစိတ္အပိုင္းရွိ ေနတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာေန့စဥ္ႀကံဳေတြ႔
ေနႀကအခက္ အခဲေတြက္ုခန့္ မွန္းႀကတယဘုရားသခင္ ဟာသူ့ ရဲ႔က ေလးေတြလူသားမ်ိဴးႏြယ္ေတြ
သူ့ရဲ႔ဖန္တီးမွုေတြအတြက္ ဖခင္ ပါက်ြန္ေတာ္တို့ဟာ အဲဒီအ ေႀကာင္းအတြက္ ခန့္မွန္းျပီးေနာက္
က်ြန္ေတာ္တုိ ့ေတြရဲ့ဖန္တီးမွုအရဘ က်ြန္ေတာ္တုိ ့ဘဝကို စတင္ ဖို့ စီစဥ္
ႀကရတာပါဘဒါေပမယ့္ က်ြန္ေတာ္တုိ့ကိုယ္တိုင္ အဲဒီခန့္မွန္းမွုကိုသတိမျပဳမိႀကပါဘူး 
ဘာသာ ေရးဟာ က်ြန္ေတာ္တို့ကိုယ္တိုင္ ထက္ ပုိမ္ိုတန္ဖိုးထားရမယ္အရာ ဓ ေလ့ထံုးစံနဲဆိုင္
တဲ႔ဘဝတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္တစ္နည္းေျပာ ရ ရင္ ဘာသာေရးဟာယံုႀကည္ခ်က္
ေတြက္ုစုစည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္ဒေါေပမယ့္
ေမာရစ္ စ ေတာ္လီ ေျပာခဲ့သလိုပါဘဲ လူေတြဟာလူမွုဆက္ ဆံေရးသတၲဝါျဖစ္တဲံ့အတြက္
ေႀကာင့္ထံုးတမ္းစဥ္လာေတြေႀကာင့္ အဲဒီယံုႀကည္မွုေတြဟာကမာ႓့အနံ႔အျပားမွာ
သမ္ိုင္းမွာ အ ေရးပါတဲ႔အရာျဖစ္လာခဲ႔ပါတယ
အဆံုးစြန္ ေျပာ ရမယ္ဆို ရင္ ဘာသာေရးဟာ မွားယြင္းေနမယ္ဆို ရင္ ေတာင္ ဘာသာ ေရးနဲ႔စိတ္
ဓာတ္တကႀကြ ေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ ဖိို့္ ကမာ႓ႀကီးကိုဘာသာ ေရးနဲ့ပတ္သက္ျပီး
အက္ိုးအကားေတြနဲ႔ဆကိလက္ ရွင္းျပ နိင္ ဖိိ့ု သိပံၸပညာနဲ႔ယွဥ္လာခဲပါတယ္ က်ြန္ေတာ့္ ရည္
ရြယ္ခ်က္ဟာ ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာကတစ္ဆင့္လူသားေတြနဲ႔ ကမာ႓ႀကီးကိုလြတ္ ေျမာက္ ေအာင္
တိုက္ဖို ့အတြက္ ဘာ သာ ေရးဟာတစ္ပုိင္းသက္ သက္ ပါဝင္ ပါတယ္ေခါင္းေဆာင္ မွုအဆင့္
အတန္းမွာဆ္ု ရင္ ေတာ္လွန္ မွုဟာအဆင္ ျမင့္ ဆံုးသိပံၸပညာနဲ႔အတူ
ူစနစ္ တက်စီစဥ္ ရ ေသာ အလင္းေရာင္ ေရွ႔ေဆာင္ ကြန္ျမဴနစ္အဖြဲ႔အစညး္အ ေန နဲ႔ က်ြန္ေတာ္တို
့ရည္ ရြယ္ခ်က္ဟာ လူ့အဖြဲံ႔အစည္းကိုသူတို့ဘာသာ ဦးေဆာင္ နိင္ ျပီးသူတို့
ရဲ႔ကမာ႓ကိုနားလည္ျပီး
ေျပာင္းလဲဖုိ သူတို့ကိုလိုအပ္ တဲ႔အရာေတြကို ေပးအပ္ဖ္ုိ ့ျဖစ္ပါတယ္
ဆိုလိုတာကလူေတြရဲ႔စိတ္ဓာတ္ ေရးရာက္ု ျမွင့္ တင္ ေပးျပီးတိုးတက္ ေအာင္ လုပ္ေပးဖို ့
ပညာေပးဖို အလင္းေရာင္ ေရွ႔ေဆာင္ ရဲ႔ေခါင္းေဆာင္ မွုအပ္ုင္းမွာ လူေတြ ေန ရာရဖုိ
အျမဲတမး္ႀကိ္ဳးစားေန ရတယ္လို့ ေျပာတာဘဲျဖစ္ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ အလင္းေရာင္ ေဆာင္
က်ဥ္းေပးသူက္ု ေျပာင္းလဲဖုိ့ဆို ရင္ လူ့အဖြဲအစည္း ဟာ ဘာနဲ႔တူမလဲ ေတာ္လွန္ ေရးဆိုင္
ရာအဖြဲအစည္း ဟာ ဘာသာေရးနဲ႔ဆိုင္ မွာမဟုတ္ပါဘူး ဒါေပမယ့္သူတို့ဟာတစ္ဦးတစ္ ေယာက့္
တိုက္ ရုိ္က္မထိခိုက္ ေသး၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာယံုႀကည္မွုေတြက္ုသည္းခံ ရလိမ့္ပါမယ ေတာ္လွန္
ေရးသ္ပံၸပညာဆိုင္ ရာ ေခါင္းေဆာင္ မွုနဲ႔ဘာသာ ေရးအႀကားဝိ ေရာဓိကုိ အတိုက္အခိုက္လို ့သ
ေဘာမထားသင့္ ပါဘူး ဘာသာ ေရးကိုင္း ရွဳိင္းတဲ႔သူေတြက္ုေတာ္လွန္ ေရးရဲ့မိတ္ ေဆြ
ေတြအျဖစ္ဆက္ ဆံသင္ ့ပါတယ
သည္းခံမွုနဲ႔ သိမ္ ေမြ႔တဲံပညာေရးဟာ ယ ေန့ ေခတ္ ရဲ အမိန့္ျဖစ္သင့္ တယ္သူတို့ကိုယ္တိုင္
ဘုရားသခင္ ကိုေဖာ္ျပ ေန တာထက္ လူေတြက္ုိဖိနိပ္ဖုိ ့ဘုရားသခင္ ကိုအသံုးခ် ေန
တဲ႔လူေတြကိုေဖာ္ထုတ္နိင္ ဖို့ က အ ေရးႀကီးပါတယ္ ဒါေပမယ့္အခ်ိဳ႔ ေသာ သာဓက ေတြက
ေတာ့ရွိပါတယ္
အဲဒါဘာလဲဆို ေတာ့ ေတာ္လွန္ ေရးသမားေတြ အရင္း ရွင္ စနစ္ ေ့ျမ ရွင္ စနစ္ ဘာသာ ေရးအယူဝါဒ
ရွိတဲ႔ဖက္ဆစ္စနစ
ရဲ႔ျခိမ္းေျခာက္ မွုေတြဟာ္က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ သူတို့နဲ႔သူတို ရဲ႔ ဖက္ဆစ္ဝါဒ
ယံုႀကည္မွုေတြက္ု အင္ အားသံုးျပီးဟန့္တားတဲ႔ ေန ရာမွာ အ ေရးပါတယ္လူေတြက္ု ဖိနိပ္
ျပီးေခါင္းပုံျဖတ္ နဲံ အစၥလာမ္ ခရစ္ယာန္ ဗုဒၶဘာသာ စတဲံ့ဘာသာ ေတြဟာ အ
ေကာင္းဆံုးအရာေတြက္ု အလြဲသံုးစားလုပ္ တဲ့လူေတြကိ ရန္သူလို့ ျမင္ ရမယ လူေတြ ရဲ႔ဘာသာ
ေရးနဲ႔ဆိုင္ တဲ႔လူေတြကို ေတာ့ မိတ္ ေဆြလို့ ျမင္ ရပါမယ္ လက္ကမ္းလည္းႀကိဳဆိုပါတယ္
လူေတြနဲ႔ဘာသာ ေရးဆိုင္ ရာရန္သူေတြကုိ ေတာ့ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ လက္ ေျမွာက္ျပလိုက္
ရမွာျဖစ္ပါတယ္ မ်ဥ္းေကြးအခုကို ေလ့လာတဲ႔ ေန ရာ လူတိုင္းဟာ တူညီတ႔ဲ ေန
ရာမွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ က်ြန္ေတာ္တုိ့ အားလံုးသိ ရမယ္ လူေတြမွာမတူညီတဲ႔ အ ေတြ႔အႀကံဳ ေတြ
ရွိတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ အျမဲတမ္းနိမ္႔ခ်ျပၤီးေနရမယ္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း
ရွိတဲံလမ္းေႀကာင္းကိုဘဲအသံုးျပဳ ရမယ္
အရိပ္ အ ေယာင္ နဲ့အတု အ ေယာင္ ကကမာ႓့အျမင္ ဟာ ေတာ္လွန္ ေရး
က အခ်ိ္န္ ေတာ့ အ ေတာ္ႀကာပါလိမ့္မယ
အဲဒါဟာ ရွည္လ်ားတဲ႔ႀကိဳးစားရုန္းကန္မွုပါ္္
ျပီးေတာ့ က်ြန္ေတာ္တုိ ့ရဲရွည္လ်ားတဲ႔ခ်ီတက္ မွု ရဲ႔အစိတ္အပိုငး္လည္းျဖစ္ပါတယ္
(၇)သင့္ ရဲ႔စကားက အရမ္းအ ေရးႀကီးပါတယ္ အနာဂတ္ဟာညီမ်ွျခင္းထဲမွာ
အမွန္တကယ္ခ်ိတ္ဆက္ထားပါတယ္
အဲဒါဟာေႀကာက္လန့္ေအာင္ လုပ္ေနတယ္
က်ံြြန္ေတာ္တို့ကိုယ္တိုင္ ရွာ ေဖြေတြ႔ ရွိတဲံ႔
ေန ရာမွာေတာ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ ဓာတ္ေတြျဖစ္ပါတယ္ အဲဒီမွာစစ္မွန္ တဲံေခါင္းေဆာင္
မွုရွိတယ္ဆိုတာကို သိ ရွိဖို ့ရန္ စိတ္ေတြကို ျမွင့္ တင္ ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ အနာဂတ္အတြက္ဆင္
ႏြဲဖုိ့ ရန္ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ ရွိပါတယ္
ေတာိလွန္ ေရးဟာအ ေကာင္းျမင္ ျခငး္ျဖစ္ပါတယ္ ႀကီးမားတဲံံလွုိင္းလံုးႀကီးဟာ
ကပ္ဆိုက္ ေသာကလ တစ္ဖန္တစ္ဖန္ အျပီးမွာလာ ေနပါျပီ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ႔ အ ေျခ အ ေန
စစ္ပြဲမ်ားကုိအဆံုးသတ္ ေစျခင္းစီးပြားေရးဆိုင္ ရာရုတ္တရက္ျဖစ္ပြားတဲ႔ ကပ္ ေဘးလူေတြဟာ
ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ေနာက္ဆံုးလွုိင္း မရွံဳးနိမ့္ခင္ ကတည္းက အိပ္ ေပ်ာ္ ေနတာႀကာပါျပီလူေတြ
မ်က္စိဖြင့္ ဖို့ ရန္ မ်က္လံုးတစ္လံုးရွိပါတယ္ အဲဒါဟာ တစ္ခ်ိန္ထက္ ပိုျပီးလွုပ္
ရွားဖို့ရန္ သူတို့ေတြဟာ စတင္ ေနပါျပီ က်ြန္ေတာ္တ္ု့ိက
ေတာ့အဲဒီမ်က္လံုးမ်ားနဲ႔သိပံၸပညာကို ဖြံ႔ျဖိဳးေစျပီး ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မ်ား အျမင္
မ်ားစစ္မွန္ ေသာ ေရြးခ်ယ္မွု နဲ႔ အဲဒါဟာျပီးခဲ႔တဲ႔ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ျဖစ္
ရပ္ေပၚကိုမူတည္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ဒီေန့ ေတြမွာ အဆင့္ ျမင့္ ဆံုးျပန္လည္ ဆန္းသစ္ထားတဲံ
သိပံၸပညာကို
ေပါငး္စပ္ ရပါမယ္ အရာအားလံုးျပည့္စံုစြာ နဲ႔
အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥး္ေပးသုူကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဟာ ေတာက္ ပလာပါတယိ က်ြန္ေတာ္တို့ ေတြဟာဆင္း
ရဲတဲ႔လူေတြက္ုိ ဦးေဆာင္ ဖို့ရန္စြန့္လြွတ္စြန့္စားတဲံ႔အလုပ္သမားမ်ား
အိမ္ ေျခမဲ့မ်ားအခုကမာ႓ရဲ့အဆ္ုးရြားဆံုုးကိ ခံစားေန ရတဲံ႔ လူေတြကို ဦးေဆာင္ ရမယ္
သူတို့ေတြပါ က်ြန္ေတာ္တို ့ေတြပါ က်ြန္ေတာ္တို့ ေတြဟာ သူတို့ပါေဝဒနာခံစားရျခင္းကို စု
ေပါင္းျခင္း
ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ ေပါင္းစည္းျခင္း ကံတရားကို မ်ွေဝခံစားျခင္းဟာ အလင္းေရာင္ ေဆာင္
က်ဥ္းေပးသူ ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒပါ
အဲဒီစြမ္းအင္ ေတြနဲ႔ က်ြန္ေတာ္တုိ့တုိက္ခိုက္ ရမယ္ စိတ္မာနႀကီးဖို ့ရန္ က်ြန္ေတာ္တို
့ေတြဟာ အဲဒါေတြအားလံုးရဲ႔ သင္ အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳျပီးသင့္ ရဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာ အားလံုးဟာ
က်ြန္ေတာ္တို့ ရဲ႔ မုန္တိုင္းႀကီးေႀကာင့္ အ ေဝးကိုလွည္းက်င္း ခံခဲ႔ ရပါျပီ
အဲဒီေကာင္းမြန္ေသာ စာသားဟာကမာ႓ႀကီးကုိ ျပန္လည္ ေမြးဖြားခဲ႔ ပါျပီ
အဲဒါေတြထဲမွာႀကီးမားေသာ အလားအလာ ရွိျပီး
သူဟာ အဲဒီစနစ္ ရဲ႔အစစ္အမွန္ကို ျမင္ ခဲ့ျပီး
အဲဒါကိုုမ်က္လံုးထဲမွာႀကည္ခဲ႔ျပီး အဲဒီ အဆိုးရြားဆံုးကိုႀကံ့ႀကံ႔ခံခဲ႔ျပီးအသက္ ရွင္
က်န္ ရစ္ခဲံ႔ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာအသက္ ွရွင္ က်န္ ရစ္ ခဲ႔ပါျပီ က်ြန္ေတာ္တို့ကို မသတ္
နိင္ ခဲ့ဘူးက်ြန္ေတာ္တို့ကုိပိုမို ႀက့ံခိုင္ ေစခဲ႔ပါတယ္ လူေတြဆီမွာစြမ္းအင္ တစ္ခု
ရွိလ်ွင္ ဘယ္ ေတာ့မွ သင္ နားလည္မွာမဟုတ္ပါဘူး
ဒါေပမယ့္သိလာဖို ့ရန္ ရွိပါတယ္က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ သင္ ့ကို ကတိ ေပးပါမယ္
က်ြန္ေတာ္တို့ဟာသင့္ကို အဲဒီ ေန ရာကို ဆက္ယူသြားပါမယ္ တစ္နည္း
မဟုတ္တစ္နည္းနဲ႔ပါ သင္ ဟာလူတစ္ ေယာက္
စိတ္တစ္မ်ိဳးနဲ႕ ရင္ ဆုိင္ ရမွာျဖစ္ျပၤီး အဲဒါမတိုင္ ခင္ က သင္ တစ္ခါမွျမင္
ဖူးမွာမဟုတ္ပါဘူး
အ ေကာင္းဆံုးျပန္လည္ျပင္ ဆင္ ထားတဲံ႔ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာနဲ႔တိုက္ ပြဲဝင္ ျခင္း
စြမ္းအင္ အျပည့္ ရွိျပီး အလင္းေရာင္ ေဆာငိ က်ဥ္းေပးသူ ကြန္ျမဴနစ္ ဝါ ဒ
က်ြန္ေတာ္တိို့ဟာ က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ႔မိတိ ေဆြေတြကို ထိန္းေက်ာင္းေပးေနျပီး
က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ႔လူေတြကိုမနက္ဖန္ ဆီသို့ ပို့ ေဆာင္ ေပးေန ပါျပီ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ
ျပည္သုူ့စစ္ ကို အ ေဟာင္းစြမ္းအင္ မွာ တရားဝင္ ေႀကာ္ျငာျပီးဆင္းရဲမြဲ ေတမွုအားလံုး
ေဝဒနာခံစားရျခင္း နဲံ နာက်င္ မွုတို့ျဖစ္ပါတယ္
အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူ ရဲ့အသစ္ စြမ္းအင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႔ ေမ်ွာ္လင့္
ျခင္းေပ်ာ္ရြင္ မွု တရားမ်ွတမွု 
သူ ရဲေကာင္းဝါဒီ ဖန္တီးနိင္ မွု မ်ွေဝျခင္းဟာ
ညဘက္ ရဲ႔ အာရုဏ္ဦးကဲဲသို့ စြန့္စားကာျမင့္တက္လာပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ
က်ြန္ေတာ္တိိ့ု့ရဲ႔လက္ ေခ်ာင္းထိပ္ ေလးေတြ ေပၚမွာအနာဂတ္ကိုလုပ္ ေဆာင္ နိင္ ပါတယ္ 
က်ြန္ေတာ္တုိ့အနာဂတ္ဟာ က်ြန္ေတာ္တို့ကိုယ္ပိုင္ ပါ က်ြန္ေတာ္တို့ေတြဟာ နိင္ ပြဲမ
ရမခ်င္း
ဆကိလက္ တိုက္ခိုက္ ေနမွာပါတိုက္ခိုက္ ျခင္းတိုက္တိုက္ အားလံုးေအာင္ ျမင္ မွုမရမခ်င္း
အားလံူးလြတ္ ေျမာက္မွု အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူကြန္ျမဴနစ္ဝါဒသ္ုို့ မ ေရာက္
ရွိမခ်င္းက်ြန္ေတာ္တို ့ေတြနဲ႔ က်ြန္ေတာ္တို ့ က ေလးေတြ မွာအနာဂတ္ ရွ္တယ္လို့
မသ္ိမခ်င္း အဲလိုနဲ႔ကမာ႓ႀကီးဟာျပန္လည္ဖြံ႔ျဖိဳးလာပါတယ္ အဲဒါဟာ က်ြန္ေတာ္တု ိ့
ရဲ႔ကံႀကမၼာျဖစ္ျပီး
က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ အဲဒီလမ္းေႀကာင္းအတိုင္းေလ်ွာက္လွမ္းလာပါတယ္ ဗီယက္နမ္ ေတာ္လွန္
ေရးေခါင္းေဆာင္ ကဗ်ာဆရာဟိုခ်ီမင္းေရးခဲ႔တဲံ႔

အရာအားလံုးေျပာင္းလဲပါျပီ ဥပ ေဒရဲ႔ဘီးဟာ
ရပ္တန့္ျခင္းမရွိဘဲေျပာင္းလဲသြားပါျပီ
မိုးရာသီျပီးတဲ႔အခါ ရာသီဥတု က သာယာလာပါတယ္ 
အဲဒီ ပိုမိုေကာင္းမြန္ စြာ ရ ရွိျခင္းမတိုင္ ခင မုန္တုိင္းဟ အဆိုးရြာဆံုး ရ ရွိမွာပါ
ဒါေပမယ့္ အဲဒါဟာ တစ္သက္လံုးမႀကာပါဘူး
အဲဒါဟာပိုမို ေကာင္းမြန္စြာ ရ ရွိန္ိင္ ပါတယ္
ဒါဟာ သူရဲေကာင္းမ်ားရဲ႔အခ်ိန္ ပါ က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ႔ ေန ဟာ ေတာက္ပ ေနပါျပီ 
က်ြန္ေတာ္တို့ ေန့ ေတြဟာလာ ေနပါျပီ

ငွက္ က ေလးေတြတစ္ႀကိမ္တစ္ခါသီခ်င္းဆို ပါတယ လူေတြနဲ႔ တိရစာၧန္ ေတြဟာ
ျပန္လည္ ေမြးဖြားလာပါတယ္
ဘယ္ အရာကပိုမို သ ဘာဝက်နိင္ သလဲ?
ဝမ္းနည္းစရာေတြဟာ ေပ်ာ္ ရြင္ မွုေတြျဖစ္လာခဲ႔ျပီးေနာက္ ေပါ*-*့

Leave a Reply