ေရလြွမ္းမိုးျခင္းနင့္ ေျမျပိဳျခင္းတို ့ေႀကာင့္

44941091_nfloodsafp226.jpg

(llmyanmar.org)

နီီေပါမွာလူအမ်ားအျပားေသတဲံ႔ သ ဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ဟာ သ ဘာဝမက်ပါဘူး

ေရလြွမ္းမိုးျခင္းနင့္ ေျမျပိဳျခင္းတို ့ေႀကာင့္
နီေပါနိိင္ ငံနင့္ ေျမာက္ အိႏိၵယတို ့မွာ
လူ၂၀၀နီးပါးေသဆံုးခဲ႔ျပီးေျမာက္မ်ားစြာေပ်ာကိဆံုးေနပါတယ္ လို့ အာဏာပိုင္ ေတြက
တနၤလာ ေန့ကဆိုခဲ႔ပါတယ္ တစ္ဟုန္ထိုး
မိုးရြာသြန္းမွဳ နဲ႔ ေျမျပိဳမွုတို့ ေႀကာင့္ နီေပါနိင္ ငံဟာ လူ၁၀၅ ေယာက္ ေသဆံုး
သြားျပီလို့အတည္ျပဳလိုက္ ပါတယ္
ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ ရြာမ်ားကိုဖ်က္ဆီးခဲ႔တဲံအတြက္ နီေပါဝန္ႀကီးဟာ အမ်ိဳးသားေရးကံဆိုးမိုးေမွာင္ က်မွုဟူ၍ သမုတ္ေျပာဆိုခဲ႔ပါတယ္
အျခားလူ ၁၃၆ေယာက္ ဟာေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲပါ
တခ်ိုဳ့ ေသာ အႏၱရာယ္ မွ လြတ္ေျမာက္သူေတြဟာ ျဖစ္နိင္ ေခ်ရွိတဲ႔
ေရာဂါလကၡဏာ ေတြကို ျပသခဲ႔ျပီးေသာအခါ
အာဏာပိုင္ ေတြဟာ ကာလဝမ္းေရာဂါရဲ႔ ျဖစ္ပြားျခင္းကို ကာကြယ္ဖို ့ရန္ ႀကိဳးစားပါတယ္

ျပီးေတာ့ဆယ္ခရုိင္ အတြင္းမွာ ေရထဲမွာနစ္ျမဳပ္ေသဆံုးခဲံ့တဲ႔ အ ေလာင္း
၅၄ ေယာက္ ကိုထပ္မံ ေတြ႔ရွိခဲ႔ပါတယ္
ရဲအရာရွိ ကတ္စစ္ဗဟာဒူရွီဟိက ေသဆံုးမွုဟာ
ဒီထက္ ပိုျပီး ျမင့္တက္နိင္ တယ္လို ့ထပ္ေလာင္းေျပာႀကားခဲ႔ပါတယ္
ႀကာသပ ေတးေန့ ကတည္းက ကီလိုမီတာ
၄၀၀ မိုင္ ၂၅၀ ျမိဳ႔ေတာ္ ရဲ႔ အ ေနာက္ ဘက္ အထိ ကတ္မန္ဒူ ေဒသ မွာမိုးရြာေန ခဲ႔ပါတယ္
ဟိုင္းေဝးလမ္းမ်ားဟာ ေျမျပိဳမွုမ်ားေႀကာင့္
ေရလြွမ္းမိုးခံရ ဒါမွမဟုတ္ ေျမျပိဳျခင္းတို့ကုိ ခံရထားပါတယ္
ေဝးလံေသာ ရြာမ်ားမွ ကယ္ဆယ္ ေရးမ်ားကို ရပ္တ့ံထားပါတယ္ လ်ွပ္စစ္မီးမ်ားဟာျပတ္ေတာက္သြားခဲ႔ပါတယ္
ဆက္သြယ္ေရးတာဝါမ်ားဟာ ေရလြွမ္းမိုးမွုေႀကာင့္ ျပိဳလဲသြားပါတယ္
ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ လူမ်ားဟာ အဲဒီဧရိယာအတြင္းမွာ ပိတ္မိေနပါတယ္
ေမးခြန္းက ေတာ့ ေမးရ ေတာ့မယ္ အဲလို သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ ေတြက တတိယကမာ႓ကိုဘဲအျမဲတိုက္ခိုက္ ေန ရတာလဲ ပထမကမာ႓က ႀက ေတာ့ဘာလို့ မတိုက္ခတ္တာလဲ လက္တင္ အ ေမရိက ရဲ႔ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူေတြဟာသ ဘာဝေဘးအႏၱရာယ္္ေတြမွာ ဘာလို့ ေသဆံုးေနႀကရတာလဲ ေျမာက္ အ ေမရိကမွာက်ေတာ့ ဘာလို ့အလိုအျဖစ္ဆိုးေတြမျဖစ္ ရတာလဲ အ ေရွ႔အလယ္ပိုင္းက ငလ်င္ ေတြဟာလူ ရာေပါင္းမ်ားစြာကို ဘာလို့ေသ ေစခဲ႔တာလဲ
ေနာက္ ဥ ေရာပမွာက် ေတာ့ဘာလို့မျဖစ္တာလဲ
မိုးေခါင္ ျခင္းနဲ႔ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးမွုေတြဘာလို့ အာဖရိကမွာျဖစ္ ရတာလဲ အာရွမွာအဲဒါေတြျဖစ္ျပီး အ ေမရိကန္မွာဘာလို ့အဲလိုေတြမျဖစ္ ရ တာလဲ ဘာလို့ နီ ေပါမွာ အဲလိုအျဖစ္ဆိုးေတြ ျဖစ္ ရ တာလဲ
အဲဒါေတြရဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာတရားခံက ေတာ့ နာမည္မ်ားစြာျဖစ္တဲံ ႔ အရင္းရွင္ ဝါဒ
တစိကမာ႓လံုးအင္ ပါယာ ပထမကမာ႓
ဓနရွင္ လူတန္းစားကမာ႓ျဖစ္တဲံ႔ သူတို့ေတြရဲ႔
အ ေပါင္းအပါ ေတြေႀကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္ အရင္း ရွင္ ဝါဒရဲ ႔ ရာစုေပါင္းမ်ားစြာဟာ
ဆင္းရဲသားပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားေတြရဲ႔ ကမာ႓ကို မဖြ႔ံျဖိဳးမွဳကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ႔ပါတယ္ တတိယကမာ႓ရဲ႔
စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ဟာ အဲဒီက လူေတြအတြက္ ဖြဲ႔စည္းခံရတာ မဟုတ္ပါဘူး
တတိယကမာ႓ရဲ႔ စီးပြားေရး နိင္ ငံေရး
ယဥ္ေက်းမွုတကၠသိုလ္ေတြဟာ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီ ေတြနဲ႔ သူ့ရဲ႔ အ ေပါင္းအပါ ေတြေႀကာင့္
အသာ ေပးျခင္းကို ခံခဲ႔ရပါတယ္
တတိယကမာ႓မွာ ရွိတဲ ပါဝင္ ဖြဲ႔စည္းထားတဲံအစိတ္ အပုိင္းမ်ားဟာ
ပထမကမာ႓က တန္ဖိုးေတြ ခ်မ္းသာမွု႕ကို
အရင္းအျမစ္ေတြကို အက်ိဳးအျမတ္ ေတြအျဖစ္ ျပဳလုပ္ ေပးေနရပါတယ္
အဲဒါေတြဟာ တတိယကမာ႓မွာ ေနထိုင္
တဲ႔ ပင္ ရင္းလူေတြဟာ တိုးတက္ေသာ
ဘဝမ်ားျဖစ္ ေအာင္ မျပဳလုပ္ ေပးနိင္ ဘူး
အရင္း ရွင္ ဝါဒီေတြဟာ ဆင္းရဲတဲ႔နိင္ ငံ ေတြရဲ႔ လံုျခံဳမွဳကို ဘယ္ေတာ့မွ ဂရုမစိုက္ ပါဘူး
အရင္း ရွင္ ဝါ ဒီေတြဟာဆင္းရဲတဲ႔လူေတြရဲံ က်န္းမာေရးကုိ ဂရုမစိုက္ ပါဘူး အရင္း ရွင္ ဝါဒိေတြ ဟာ ဆင္း ရဲသားေတြ ရဲ႔ ဆင္းရဲမွု အဆင့္ အတန္းကို ဂရုမစိုက္ ပါဘူး အရင္း ရွင္ ဝါဒီ ေတြဟာ ဆင္းရဲမွုကို အဆံုးသတ္ တစ္ ခု အ ေနနဲ႔ ႀကည့္ပါတယ္ သူတိို ့ေတြကသူ့ကို ဒီထက္ပိုျပီး ခ်မ္းသာဖို ့နဲ႔ အင္ အားႀကီးမားဖို့ုုကိုဘဲ ဂရုစိုက္ ပါတယ္
ထပ္တူညီစြာဘဲ အရင္း ရွင္ ေတြရဲ႔ အသံုးဝင္ မွုနဲ႔ အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္မွုတို့ ေႀကာင္ ့သ ဘာဝႀကီးက သူ့ဘာသာသူ ျမင္ ခဲ႔ပါတယ္
ဆင္းရဲတဲ႔လူေတြဟာသ ဘာဝတရားႀကီးရဲ႔
ဒုကၡသည္ေတြ ျဖစ္လာတဲ႕ အ ေႀကာင္းျပခ်က္ က ေတာ့ ရာစုေပါင္းမ်ားစြာ လ်စ္လ်ဴရွဳ မွုနဲ႔
အလြဲသံုးစားျပဳမွဳတိို့ ေႀကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္
အရင္း ရွင္ ေတြဟာ သူတို့ေတြရဲ႔ အသက္ကဲ႔သို ့ဆင္းရဲတဲံ႔လူေတြရဲ႔ ရွင္ သန္ ေရး ေနထိုင္ ေရး စဥ္းစားေတြးေခၚ ခြင့္ ခံစားခ်က္တို့ကို တန္ဖိုးမထားပါဘူး
သ ဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားဟာ သ ဘာဝမ်ွရုံမဟုတ္ဘူး သူတို့ေတြဟာ တားဆီးဖို့လြယ္ ပါတယ္ သ ဘာဝမ်ွရုံ ကဲ့သို့
သ ဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ ကိုစဥ္းစားဖို ့ရန္
အဲဒါဟာ မ ေတာ္တဆပံုစံတစိမ်ိဳးဟာ တံဳ႔ျပန္ မွဳ သ ေဘာတရားရဲ႔ ကမာ႓ႀကီးကို
ျဖတ္ျပီးႀကည့္ ဖို့ ျဖစ္ပါတယ္ အဲဒီပိုင္းက တာဝန္ ရွိသူေတြဟာ ျငင္းပယ္ပါတယ္
အဲ ဒီပ်က္ကြက္ မွုေတြအတြက္အျပစ္ ေပးဖု့ိ
ေနရာက ေတာ့ အရင္းရွင္ ဝါဒီေတြကမာ႓့နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီ ေတြ ပထမကမာ႓ေတြဓနရွင္ ကမာ႓နဲ႔
အ ေပါင္းအပါေတြျဖစ္ပါတယ တံု့ျပန္ မွု ေတြဟာ လူသားေတြကို ေဝဒနာခံစားရ မမ်ွတ ေသာ လူ့အဖြဲ႔အစည္းစသည္တို ့ဟာ ဧကန္ျဖစ္ပါတယ္ သူတို့ေတြဟာ သ ဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ေတြကို သင္ ႀကားေပးတယ္ဆု္တာ မလြဲဧကန္ ျဖစ္ပါတယ္
အဲဒါေတြရဲ႔ စြမ္းအင္ ေတြဟာ ဆင္းရဲတဲ႔လူေတြက္ို ထပ္ျပီးသူတို့ေတြဟာ
လူ့အဖြဲ႔အစည္းနဲံ ကမာ႓ႀကီးကို မ ေျပာင္းလဲနိင္ ဘူးဆိုတာကို ဆက္ျပီးယံုႀကည္ဖို ့ရန္ အလို ရွိပါတယ္တကယ့္အမွန္တကယ္ က ေတာ့
တစ္ကမာ႓လံုးနယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီ ေတြဟာျပသာနာျဖစ္ပါတယ္ အရင္းရွင္ ဝါဒီေတြတည္ ရွိ ေနသ ေရြ႔ လူေတြဟာဆက္ျပီးေဝဒနာကို ခံစားရပါမယ္
အရင္းရွင္ ဝါဒီရွည္ႀကာေနသ ေရြ႔လူေတြဟာစစ္ပြဲအႏၱရာယ္ေတြႀကားထဲမွာ
ေရာဂါမ်ားဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ႔ အ ေျခ အ ေန
သ ဘာဝ အတိုင္းမဟုတ္တဲ႔အ ေျခ အ ေန ေတြမွာဆက္လက္ ေနထိုင္ သြားရပါမယ္
ယွဥ္ႀကည့္မွု အရ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးလာသူကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒဟာ အ ေႀကာင္းျပခ်က္မလိုဘဲတန္ဖိုးရွိတဲ႔ ရပ္တည္မွုနဲ႔
လူတိုင္းဟာ ေနထိုင္ ရပါမယ္သိပံၸနဲ႔နည္းပညာဟာ အ ေျခ အ ေနတစ္ခုသို့ ေရာက္ ရွ္ိလာပါတယ္အဲဒါက ေတာ့လူတိုင္း ကမာ႓ႀကီးနဲ႔လူေတြကို ကူညီဖုိ့ ရန္ လူတိုင္းက ေပ်ာ္ရြွင္ လံုျခံဳ ျခင္း လူမွုအဖြဲ႔အစည္းမွာေနထိုင္ ဖို့ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ပါတယ္ လူတိုင္းဟာ ေပ်ာ္ရြွင္ ေသာ လံုျခံဳေသာစိတ္လွုပ္ ရွားေစေသာ
ရဲစြမ္းသတၱိ ရွိ ေသာ ဂုဏ္က်က္ သ ေရရွိေသာ ေနထိုင္ မွု ေတြရပါမယ္
ျပသာနာက ပို ပိုျပီးဆုိးလာပါတယ္ အရင္းရွင္ ဝါဒီေတြရဲ႔ ထုတ္လုပ္ ေရးဟ ေသခ်ာ ေအာင္ မ ေစာင့္ ႀကညိ့ အထိန္းအကြပ္ ေအာက္ က ေန လြတ္ ေနပါတယ္ တစ္ကမာ႓လံုးရဲ႔စီးပြားေရးဟာ အရင္းရွင္ ဝါ ဒီတုိ့ ရဲ႔ မ်ားမ်ားသံုးဝါဒ ျခိမ္းေျခာက္ မွု ေအာက္ကို ေရာက္ ေနပါတယ္ သ ဘာဝဟာ
သံ ေျခခ်င္းခတ္ထားတဲံ ႔ သတၱဝါႀကီးလို တြန္းပို့ ျခင္းကို ခံ ေန ရပါတယ္ အ ေျဖ အ ေနနဲ႔ ရာသီဥတုဟာ ပိုပိုျပီးျပင္းထန္လာပါတယ္ ရာသီဥတု အဆင့္ ေတြဟာျမင့္ တက္လာတယ္ နိင္ငံတုိင္းကို
ျခိမ္းေျခာက္ ခံ ေန ရပါတယ္ အပင္ မ်ားနဲ႔
တိရစာၧန္မ်ားရဲ႔ မ်ိဳးတံုးေပ်ာက္ ကြယ္ မွဳဟာ
ျဖစ္ပြားေနပါတယ္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ
အရငိး ရွင္ ဝါဒီေတြဟ လ်စ္လ်ွဴရဳွ မွု အ ေနနဲ ႔ဆင္း ရဲသားေတြရဲ႔ ဘဝကို ဖ်က္ဆီးေနပါတယ ္ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးမွုဟာ နိင္ ငံတိိုင္းမွာ ျခိမ္းေျခာက္ ေနပါတယ္
ေရကဲ႔သို ့ေသာ အ ေျခ ခံ လိုအပ္ခ်ကိ မ်ားဟာတခ်ိဳ႔ ေန ရာ ေဒသ ေတြမွာ ေပ်ာက္ ကြယ္ သြားပါျပီ လူမ်ိဳးစု မ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္ မွုေတြဟာ ျဖစ္ပြားေနပါတယ္ ဆင္းရဲ မြဲ ေတ မွု က ေန မလြတ္ ေျမာက္ နိင္ ေသးပါဘူး
လူသားဆနိ မွုဟာ သင္ တုန္းဓားရဲ႔
အစြန္အဖ်ားမွာ လမ္းေလ်ွာက္ ေနပါတယ္ လူသားဆန္ မွု မွာ ေရြးခ်ယ္ ခြင့္တစ္ ခု ရွိပါတယ္ တံခါးဟာ ပြင့္ သြားပါျပီ အဲဒီအတိုင္း ေလ်ွာက္လွမ္းပါ
အလင္းေရာင္ ကို ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာကမာ႓ႀကီးကုိကယ္တင္ ပါလိမ့္မယ္

 

Leave a Reply