နိင္ ငံံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန့ ၂၀၁၅

(llmyanmar.org) မိန္းမ ေတြဟာ က်ြန္ေတာ္တို့ ရဲ႔ အ ေကာင္းဆံုးေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ျပီး က်ြန္ေတာ္တုိ့ ရဲ႔ အသန္မာဆံုးလက္နက္ေတြျဖစ္ပါတယ္ မ်ားျပားလွေသာမိန္းမ ေတြကဲံသို့ ဒီေခတ္ႀကီးမွာ အဆိုးရြားဆံုးကို ရင္ ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႔ထားတဲဲ႔ သန္မာထက္ျမက္တဲ႔မိန္းမ ေတြ သူတို့ေတြဟာ အဆိုးရြားဆံုးအစုတ္ျပတ္ဆံုး မတရားျပဳက်င့္ ျခင္းကိုခံ ရျပီးသူတို့ေတြကိုတိုက္ခိုက္ ေနတဲံ႔အရာ ေတံြကုိဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းကဲ႔သို့ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္္ ေနပါတယ္ သူတို့ေတြကုိ သိမ္းပိုက္မစိုးမိုးနိင္ တဲ႔ သန္မာ ေသာ စြမ္းအားတစ္ခု သူတို့မွာ ရွိပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တုိ့ ရဲံစြမ္းအင္ အဆင့္ အတန္းေတြမွာ မိန္းမ ေတြမပါဝင္ ဘဲတိုက္ခိုက္ ရျခင္းဟာ က်ြန္ေတာ္တုိ့ ရဲေက်ာဘက္မွာလက္တစ္ဖက္ခ်ည္ ေနာင္ ခံရျပီးတိုက္ခိုက္ ေနျခင္းနဲ႔တူပါတယ ္အဲဒါဟာ က်ြန္ေတာ္တို့ရဲ႔ တျခားဟာ ေတြမွာ ရွိတဲ႔ …

More

စိတ္ သ ေဘာထားႀကီးျခင္းဟာ အနိင္ ယူမွုမ်ားနဲံႏွစ္တစ္နစ္ ျဖစ္ ေအာင္ ျပဳ လုပိပါလိမ့္မယ္

အခုဟာနစ္သစ္ပါ က်ြန္ေတာ္တုိ့မွာ ႀကီးမားတဲံ႔ အရမ္းႀကီးမားတဲ႔အစီအစဥ္ ေတြ ရွိပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ လွုပ္ ရွားရုန္းကန္ ေနပါတယ္ အရာအားလံုးဟာ ေနရာမွာ ရွိျပီးက်ြန္ေတာ္တို့ဟာ အလုပ္မွာအရည္အ ေသြးဆိုင္ ရာခုန္မ်ား ျဖစ္ ေအာင္ ျပဳလုပ္မွာပါ ဘာပဲျဖစ္ ျဖစ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာသင့္ ရဲ႔ အကူအညီကိုလိုအပ္ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ ေမးျမန္းျခင္းကို မုန္းတယ္ ေတာင္းပန္ ရျခင္းကို မုန္းတယ္္ ဒါေပမယ့္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာသင့္ ရဲ႔ကူညီမွုကုိလိုအပ္တယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေရွ႔ပိုင္းစစ္မ်က္နာျပင္ ကို ဆန္းသစ္တီထြင္ ေနပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲအရွိန္ ခြန္အားကုိ တိုးျမွင့္ ဖို ့ရန္ျပဳလုပ္ ေနပါတယ္ အဲဒီလို ျပဳလုပ္ဖ္ို ့ရန္ သူတို့ေတြ ရဲ႔ ေထာက္ပံ႔မွုကုိ ျပဳလုပ္ဖို ့ရန္ …

More

ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဆိုတာဘာလဲ

(llmyanmar.org) ကြန္ျမဴနစ္ စနစ္ဆိုတာဘာလဲ အ ေျခခံက် ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ဆို ရွယ္လစ္စနစ္ဆိုတာဘာလဲ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ဆို တာဘာလဲ ?တခါ တစ္ ေလ တစ္ ေယာက္ မွ အ ေျခ ခံက်က် မသိဘူးဆိုတာကုိ က်ြန္ေတာ္တို ့ဟာ ေမ့ ေနတတ္ပါတယ္ ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ ေရးသမားမ်ားဟာ ရြ႔ံေပ ေနတဲ႔ ေရ မ်ားသာ ရွိပါတယ္ ရြ႔ံမ ေပ မညစ္စုတ္ ေအာင္ ဒါကို ျပဳလုပ္ ရမယ္ ပထမဆံုးထုတ္ေဝျခင္းဟာ ထင္ ရွားျပတ္သားေသာ အႀကံဉာဏ္ကိုလြဲေခ်ာ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ သို ့ျဖစိေစကာမူ ဖက္ဆစိမ်ားရဲ႔ ဆူညံစြာေခြးလို ေဟာင္ ျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္ အိုဘားမားဟာ ဆုိ ရွယ္လစ္လည္းမဟုတ္ ကြန္ျမဴနစ္လည္းမဟုတ္ပါဘူး ဥ …

More

ဒီဟာ ဟာ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥး္ေပးလာေသာကြန္ျမဴနစ္ဝါဒရဲ႔

(llmyanmar.org) ဒီဟာ ဟာ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥး္ေပးလာေသာကြန္ျမဴနစ္ဝါဒရဲ႔ က်ြန္ေတာ္တို့ေျပာေနတဲ႔ အမွန္တရားသ ေဘာတရား ကိုနားမလည္ ေသးတဲ႔လူေတြကို မိတ္ဆက္ ေပးတဲ႔ စု ေဆာင္းမွု ေလးတစ္ခုပါ က်ြန္ေတာ္တို့ေတြဟာ အျမဲတမ္းနိမ့္ခ်စြာနဲံ့ခင္ မင္ ရင္းနီးစြာနဲံ ဘ္ယ္ေတာ့မွစိတ္ႀကီးမဝင္ ဘဲ ေဖာ္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္ သူတို့ေတြကိုသူတို့ကိုယ္ပုိင္ ေနရာေတြအျဖစ္ ဝင္ ခြင့္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္ အဲဒီလူေတြမွာလူေတြကို ဝန္ ေဆာင္ မွုေပးတဲ႔ ဓ ေလ့ေတြရွည္လ်ားစြာရွိပါတယ္ ဒါေပမယ့္အက်ပ္အတည္းနဲံပတ္သက္တဲ႔ခင္ မင္ ရင္းနီးမွုကိုေတာ့ ထားရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္ စစ္မွန္ေသာသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ဟာ ရိုးသားေသာသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္ ပညာေရးနဲ႔အခ်ိန္ေတြကိုယူမယ္ ခင္ မင္ ရင္းနီးဆက္ဆံမွုနဲံ ႔ယံုႀကည္မွုကိုတည္ ေဆာက္မယ့္ က်ြန္ေတာ္တို ့ဟာအဲဒီကဲ႔သို့ပ်ိဳးေစ့မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေနပါတယ္ (၁)က်ြန္ေတာ္တို့အနိင္ လိုခ်င္ လ်ွင္ က်ြန္ေတာ္တို ့ဟာနည္းလမ္းေတြက္ိုေတြးဖို ့ရနိလိုအပ္ပါတယ္ ကမာ႓ႀကီးရဲံ …

More