နိင္ ငံံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန့ ၂၀၁၅

(llmyanmar.org) မိန္းမ ေတြဟာ က်ြန္ေတာ္တို့ ရဲ႔ အ ေကာင္းဆံုးေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ျပီး က်ြန္ေတာ္တုိ့ ရဲ႔ အသန္မာဆံုးလက္နက္ေတြျဖစ္ပါတယ္ မ်ားျပားလွေသာမိန္းမ ေတြကဲံသို့ ဒီေခတ္ႀကီးမွာ အဆိုးရြားဆံုးကို ရင္ ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႔ထားတဲဲ႔ သန္မာထက္ျမက္တဲ႔မိန္းမ ေတြ သူတို့ေတြဟာ အဆိုးရြားဆံုးအစုတ္ျပတ္ဆံုး မတရားျပဳက်င့္ ျခင္းကိုခံ ရျပီးသူတို့ေတြကိုတိုက္ခိုက္ ေနတဲံ႔အရာ ေတံြကုိဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းကဲ႔သို့ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္္ ေနပါတယ္ သူတို့ေတြကုိ သိမ္းပိုက္မစိုးမိုးနိင္ တဲ႔ သန္မာ ေသာ စြမ္းအားတစ္ခု သူတို့မွာ ရွိပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တုိ့ ရဲံစြမ္းအင္ အဆင့္ အတန္းေတြမွာ မိန္းမ ေတြမပါဝင္ ဘဲတိုက္ခိုက္ ရျခင္းဟာ က်ြန္ေတာ္တုိ့ ရဲေက်ာဘက္မွာလက္တစ္ဖက္ခ်ည္ ေနာင္ ခံရျပီးတိုက္ခိုက္ ေနျခင္းနဲ႔တူပါတယ ္အဲဒါဟာ က်ြန္ေတာ္တို့ရဲ႔ တျခားဟာ ေတြမွာ ရွိတဲ႔ …

More

တစ္ကမာ႓လံုးဆုိင္ ရာ ဒုကၡသည္ပမာဏာဟာ ႀကီးထြားလာတယ္

(llmyanmar.org) တစ္ ကမာ႓လံုးဆုိင္ ရာဒုကၡသည္အ ေရအတြက္ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့နစ္ ၃၀ အတြငိးမွာ ၅၁သန္းတိုးပြားလာခဲ႕တယ္လို့ သိပ္မႀကာခင္ ကကုလသမဂၢအစီရင္ ခံစာတစ္ ေစာင္ အရသိရပါတယ္ တစ္ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာဒုကၡသည္အျဖစ္ေနထိုင္ သူေတြ ရဲ႔ အ ေရအတြက္ဟာ ၂၀၁၀ခုနစ္မွာ ၈၂၈ သန္းေလာက္ တိုးပြားလာခဲ႔တယ္ တျခားခန့္မွန္းခ်က္ ေတြအရဆိုလ်ွင္ အဲဒါေတြထက္ ပင္ မ်ားနိင္ ပါတယ္ အဲဒီဒုကၡသည္ေနထိုင္ သူေတြဟာ တတိယကမာ႓ကိုမ်ားစြာလြွမ္းမိုးလာခဲံ့ပါတယ္ တစ္ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာဒုကၡသည္ေတြရဲ႔ ႀကၤီးထြားမွုဟာ ပထမကမာ႓နဲံတတိယကမာ႓ကိုခြဲျခားေန တ့ ႀကီးမားတဲ႔ ပိုင္းျခားမွုႀကီးရဲ႔တျခားနိမိတ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ အဲဒါဟာ တစ္ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာျမိဳ႔ႀကိီးေတြနဲံ ့ကမာ႓့ေက်းလက္ ေဒသ ေတြႀကား ဝိ ေရာဓိနားလည္မွုရဲ႔ အ ေရးႀကီးဆံုူး အရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္ တတိယကမာ႓ဟာပထမကမာ႓ရဲံ မွီခိုရာျဖစ္ျပီး စြန့္စားသူေတြဟာ စြန့္စားသူေတြ …

More

စာအုပ္ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္းကို ဆန့္က်င္ ဖို့ ရန္ အ ေရးႀကီးေန ဆဲဘဲ ျဖစ္ပါတယ္

(llmyanmar.org) ေမာ္ဟာတယူသန္ စာအုပ္ ေတြ နဲံတစ္ဖက္သတ္စာအုပ္ ေတြ ကဲ႔သို့စာအုပ္မ်ိဳးမ်ားနဲ႔ အသိပညာမ်ားကို ျပက္ ရယ္ျပဳခဲ႕ျပီးအျပစ္ ရွာခဲ႕ပါတယ္ စာအုပ္ ထဲဲတြင္ ေရးသားထားေသာ အ ေႀကာင္းအရာသည္ ဘယ္လိုဘဲျဖစ္ျဖစ္ မွန္ ကန္ ေနပါ ေစ တရုတ္လယ္သမားမ်ားရဲ႔ ယဥ္ ေက်းမွုေနာက္ျပန္ဆုတ္ျခင္းကဲ႔သို့ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ ရာျပသာနာမ်ားရွိပါတယ္ ထူးဆန္းစြာ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီအတြင္းတြင္ အဲဒါ ေရးထားတဲံ႔ စာအုပ္ကို က်ြန္ေတာ့္ကို ျပ ပါ ဆိုကာ အျမဲတမ္းေဆြးေႏြးေန ရပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တု့္ိ့ ေတြရဲ႔အရာေတြဟာ ခ်မ္းသာႀကြယ္ ဝ ေသာ ယဥ္ေက်းမွုမ်ားျဖစ္ပါတယ္ အ ေရးႀကီးဆံုးေတာ္လွန္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ မက္္စ္ ရဲ႔ အရာမ်ား အီးဂဲလိ ရဲ႔ အရာမ်ား လီနင္ ေမာ္စီတုန္း …

More

က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ ေနာက္တစ္ေန့အတြက္တိုက္ခိုက္ဖို့ ရန္ ရွင္ သန္ ရမယ္

(llburmese.org) ျပီးခဲံ့တဲံ႔သတင္းပတ္က ျမန္မာျပည္ ရဲ႔ လွုပ္ ရွားမွုေတြဟာ ျမန္မာျပည္ ရဲ့စစ္အစိုးရရဲံ႔ အႀကမ္းဖက္ဖ်က္ဆီးျခင္းကိုလုပ္ခဲ႕ပါတယ္ ဒီအပတ္ အ ေစာပိုင္းေလာက္ မွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြဟာ ရန္ကုန္ဆီသို ့လက္ ပံတန္းမွ ပညာေရးနဲ႔လူ့အခြင့္ အ ေရးရဲံ ခ်ိဳးေဖာက္ မွုေတြအ ေပၚကန့္ ကြက္ခ်က္ တိုက္ပြဲဝင္ ခဲ႕ပါတယ္ ရဲမ်ားနဲ႔ စစ္တပ္မ်ားဟာ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႔ရန္ကုန္ အ ေပၚခ်ီတက္ မွုကုိ ပိတ္ဆို့ထားခဲ႔ပါတယ္ ရဲေတြဟာ ခ်ီတက္သပိတ္ ေမွာက္သူေတြကိ မ်ိဳးစံု ဖိအားေပးတိုက္ခို္က္ခဲ႔ပါတယ္ သူတို့ေတြဟာ ေရ အ ေျမွာက္ေတြကိုအသံုးျပဳဖို့ စီစဥ္ထားခဲ႔ပါတယ္ ရနိကုန္ ျမိဳ႔မွာက်ာင္းသားသပိတ္ အ ေ႔ပၚေထာက္ ခံသူေတြကို အႀကမ္းဖက္ျဖိဳခြဲခဲ႔ ပါတယ္ မိန္းမမ်ားကိုပင္ ရက္စက္ယုတ္မာစြာ ရဲဝန္ထမ္းမဟုတ္ ေသာ ေႀကးစားလူမိုက္မ်ားကိုအသံုးျပဳကာ …

More

ပထမကမာ႓ဟာ ေသမင္းတမာန္ ႀကယ္တစ္ ပြင့္ ပါ

(llmyanmar.org) အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ ဖိနိပ္ခံရတဲံ့လူေတြရဲ႔အခြငိ့ အ ေရးကို ကာကြယ္ျပီးဖိနိပ္သူေတြကိုျပန္လည္တိုက္ ထုတ္မွာပါ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုဟာ ကမာ႓့အင္ ပါယာႀကီးရဲ႔ႀကီးမားေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပါ ပထမကမာ႓ပါ ပထမကမာ႓တစ္ခုလံုးဟာ လူသားဆန္ မွုဆီသို့ ေနာင့္ ယွက္ေနပါတယ္ ဒါေပမယ့္ အခုအတြက္ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုမွာ ႀကည့္ႀကည့္ပါ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုဟာ မ်ိဳးနြယ္တစ္ခုကုိ အစုလို္က္ အပံုလိုက္ သတ္ျဖတ္ျခင္း ေျမခိုးမွု ငတ္မြတ္ေစျခင္းတို့ကို ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိခဲဲ့ပါတယ္ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စု ရဲံ႔အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္းဟာ တိုင္းရင္းသားေတြ အ ေပၚ လူသားေတြရံဲ႔တိုက္ ႀကီးတစ္တိုက္ အသားလြတ္ သတ္ျဖတ္ခဲ႔ပါတယ္ အဲဒါဟာ သမိုင္းမွာ အႀကီးမားဆံုးအစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မွုနဲံ႔ ေျမခိုးမွုျဖစ္ပါတယ ္အပို …

More

အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒ ေခါင္းေဆာငိ မွုု ရဲ႔ အ ေျခခံသ ေဘာတရား၁၂ ခ်က္

(llmyanmar.org) အရင္း ရွင္ ဝါဒနယ္ခ်ဲ႔ဝါဒဟာ လူသားဆန္ ေသာစိတ္ကို  ရုိက္ခ်ိဳးထားခဲ႔ပါတယ္ အဲဒါဟာသူေတာ္ေကာင္းတရားမရွိတဲ႔လူ့အဖြဲ႔အစည္းသာမညအဆငိ့ သာ ရွိေသာလူ့အဖြဲ႔အစည္းေလာဘႀကီးရက္ စက္ ႀကမ္းႀကဳတ္ျပီးသူ ရဲေဘာနည္းျခင္းစသည့္ လူ့အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုဖန္တီးေပးပါတယ္ အလင္းေရာငိ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ လူသာမန္ မွအျပင္ ဘက္သုိ့အ ေမွာင္ ဆံုးေန ရာမွ ဦးေဆာင္ လမ္းျပ ေနပါတယ္က်ြန္ေတာ္တုိ့ဟာ ေဝဒနာအားလံုးခံစားေန ရျခင္းရက္စက္ႀကင္ နာကင္းမဲံ့မွု အားလံုးစြန့္လြွတ္စြန့္စားမွုအားလံုးနာက်င္ မွုအားလံုး ကိုဆန့္က်င္ ကာအလံုးစံုစစ္ပြဲကို ဆင္ ႏြဲမွာျဖစ္ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ေတြဟာ မနက္ ဖန္အတြက္ အနာဂတ္အတြက္က်ြန္ေတာ္တို့က ေလးေတြအတံြက္ သူ့ရဲ႔က ေလးေတြအတြက္ နယ္ေျမအတြက္ ပင္ လယ္နဲ႔ ေကာင္းကင္ ျပာႀကီးအတြက္တိုက္ခိုက္ မွာျဖစ္ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ေတြဟာျငိမ္းခ်မ္းျခင္းနဲံ႔ေမ်ွာ္လင့္ ျခင္းေတြ ရွိတဲ႔ ေနရာမွာ ေနထိုင္ မယ့္မနက္ဖန္ က်ြန္ေတာ္တိိ့ုေတြနဲံ႔ …

More

ဌာနခ်ဳပ္မွ ေတာ္လွန္ေရးသိပံၸစြမ္းရည္ဟာ စိတ္တူသ ေဘာတူျဖစ္တဲံ့နိင္ ငံ ေရး သ ေဘာတရားမဟုတ္ပါဘူး

(llmyanmar.org) စစ္မွန္ေသာကြန္ျမဴနစ္လွဳပ္ ရွားမွုေအာက္မွာ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူရဲ႔ ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာ ဟာ ထိန္းေက်ာင္းေပးျခင္းကိုခံရပါတယ္ မက္စ္ဝါဒီဟာပထမဆံုးေပါင္းစည္းမွုျဖစ္ျပီး အဲဒါဟာအလံုးစံု ေတာ္လွန္ ေရးရဲံ ဆန္းစစ္မွုကို သိပံၸပညာကိုအားျဖည့္ေပးျပီး ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒကို ေရာက္ ရွိေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္ မက္စ္ လီနင္ ဝါဒီဟာ ေနာက္ထပ္ခ်ိဳးဖ်က္မွုတစ္ခုပါ မက္စ္ဝါဒီ လီနင္ ဝါဒီ ဟာ ထိန္းသိမ္းထားတဲံ့ပစၥည္းမဲ႔ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ အစလွုိင္းလံုးရဲ႔ ယူနီဗာဆယ္သင္ ခန္းစာမ်ားကုိ ေပါင္းစည္းထားခဲ႔ပါတယ္ အထူးသျဖင့္ လီနင္ ဦးေဆာင္ ခဲ႔တဲ႔ ေဗာ္ရွီဗစ္ေတာ္လွန္ ေရးျဖစ္ပါတယ္ ေမာ့္ရဲ႔ထုတ္ ေဝမွုသို့မဟုတ္ မက္စ္ဝါဒီလီနင္ ဝါဒီ ေမာ့္ဆက္ ဝါဒီဟာ ေနာက္ထပ္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ အဲဒါဟာ အ ေကာင္းမြန္ဆံုး ေတာ္လွန္ ေရးသမိုင္းရဲ႔ေတာ္လွန္ ေရးေပါင္းစည္းမွဳကို …

More

နယ္ခ်ဲ႔နိင္ ငံမ်ားမွ ပထမကမာ႓သားမ်ားဟာ ဆိုရွယ္ဖက္ဆစ္ ဝါဒီမ်ားျဖစ္ႀကပါတယ္

(llmyanmar.org) တတိယကမာ႓သားမ်ားဟာ နယ္ခ်ဲ႔နိင္ ငံမ်ားမွ ပထမကမာ႓သားမ်ားကုိ ဆို ရွယ္ဖက္ဆစ္ ဝါဒီမ်ားလို ့ေခၚ ရျခင္း အ ေႀကာင္းျပခ်က္ ရွိပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တုို့ဟာ နယ္ခ်ဲ႔ ဝါဒိႏိုငိ ငံ ေတြမွာတစ္ကမာ႓လံုးအဆင့္ ေပၚမွာ ခ်မ္းသာႀကြယ္ဝမွဳ ရဲ႔အလယ္ဗဟိုျဖစ္ျပီး အရင္း ရွင္ ဝါဒီမ်ားရဲ႔ ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ တဲံ ေခတ္မွာ ေနထိုင္ ေနပါတယ္ ခ်မ္းသာတဲံနိင္ ငံမ်ားဟာ ဆငိးရဲတဲ႔နိင္ ငံ မ်ားကုိ အနိုင္ က်င့္ တယ္ အဓမၼလုယူတယ္ ေဆးစြဲ ေစတယ္ ဆင္းရဲ မြဲ ေတ ေစတယ္ က်ြန္ျပဳပါတယ္ အတင္းအဓမၼခိုင္းေစျခင္း ဗံုးႀကဲျခင္းတို့ျဖင့္ တင္ သြင္းျခင္း ျပဳလုပ္ ေနပါတယ္ တတိယကမာ႓မွ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားဟာ …

More

တတိယကမာ႓မွေတာ္လွန္ ေရး ပထမကမာ႓မွခုခံျခင္း (llmyanmar.org) ပထမကမာ႓ဟာ အခုအခ်ိန္ မွာ ေတာ့ ေတာ္လွန္ ေရးအတြက္ အခ်က္အလက္ဆိုင္ ရာ လူမွုအဖြဲ႔အစည္းဘာဆို ဘာမွ မရွိပါဘူး အဲဒါဟာ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စု မွာ သတိ ရွိစြာ အဲဒီအစိတ္အပိုင္းေတြကို ေရြ႔ေျပာင္းခံ ရတဲ႔ လိင္ ဒါမွမဟုတိ ေယဘုယ် အားျဖင့္ တတိယကမာ႓မွပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားကို ကူညီေထာက္ ပ႔ံရန္ အမ်ိုဳးသားအာရုံစိုက္မွုမ်ား ပင္ ေျပာ ေန တဲ႔ လူမွုအဖြဲ႔အစည္းဘာဆို ဘာမွမ ရွိပါဘူး ပထမကမာ႓အတြင္းမွာ သ ေဘာထားကြဲလြဲမွုမ်ားစြာပင္ ရွိေန ေသာ္လည္း အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုအတြင္းမွာ သ ေဘာထား ကြဲလြဲမွုမ်ားစြာ ပင္ ရွိ ေန ေသာ္လည္းအ …

More

အားေဟာင္းအားသစ္ ေတာ္လွန္ ေရးကိုအားသစ္သြင္းပါတယ္

(llmyanmar.org) က်ြန္ေတာ္တိို့ရဲ႔ ေရြ႔လ်ားလွုပ္ ရွားမွဳ ရဲ႔ သမိုင္းထဲက စစ္ပြဲအခ်က္အခ်ာက် ေသာ တစ္ခုျဖစ္တဲ ႔ စစ္ပြဲတစ္ပြဲ ရဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးကို ပံုသစ္သြင္းတဲ႔ စစ္ပြဲထက္ သာလြန္တ႔ဲအရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို ့ဟာ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲမွု အတြက္အလုပ္ လုပ္ ရမယ္ ဥ ပ ေဒဆိုင္ ရာ နည္းလမ္းမ်ားဒါမွမဟုတ္ ဒီထက္ပုိေလးနက္ဖို့အတြက္ တိုက္ခိုက္ ရမယ္ ေတာ္လွနိ ေရးအ ေျပာင္းအလဲအဲဒီကြဲလြဲမွုဟာ အစိုးရ ရဲ႔ သ ဘာဝ အ ေပၚယွဥ္ျပ္ဳင္ မွုကို ပါဝင္ ပါတယ္ အဲဒီကြဲလြဲမွုဟာ ပထမကမာ႓စစ္နစ္ေတြကို ဦးေဆာင္ မွုဟာ ျမင့္ တက္လာပါတယ္ အလ်င္ ျမန္ ဘဲ ေဘာ္ရွီဗစ္ ေတာ္လွန္ …

More