ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဆိုတာဘာလဲ

(llmyanmar.org) ကြန္ျမဴနစ္ စနစ္ဆိုတာဘာလဲ အ ေျခခံက် ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ဆို ရွယ္လစ္စနစ္ဆိုတာဘာလဲ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ဆို တာဘာလဲ ?တခါ တစ္ ေလ တစ္ ေယာက္ မွ အ ေျခ ခံက်က် မသိဘူးဆိုတာကုိ က်ြန္ေတာ္တို ့ဟာ ေမ့ ေနတတ္ပါတယ္ ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ ေရးသမားမ်ားဟာ ရြ႔ံေပ ေနတဲ႔ ေရ မ်ားသာ ရွိပါတယ္ ရြ႔ံမ ေပ မညစ္စုတ္ ေအာင္ ဒါကို ျပဳလုပ္ ရမယ္ ပထမဆံုးထုတ္ေဝျခင္းဟာ ထင္ ရွားျပတ္သားေသာ အႀကံဉာဏ္ကိုလြဲေခ်ာ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ သို ့ျဖစိေစကာမူ ဖက္ဆစိမ်ားရဲ႔ ဆူညံစြာေခြးလို ေဟာင္ ျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္ အိုဘားမားဟာ ဆုိ ရွယ္လစ္လည္းမဟုတ္ ကြန္ျမဴနစ္လည္းမဟုတ္ပါဘူး ဥ …

More

ဒီဟာ ဟာ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥး္ေပးလာေသာကြန္ျမဴနစ္ဝါဒရဲ႔

(llmyanmar.org) ဒီဟာ ဟာ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥး္ေပးလာေသာကြန္ျမဴနစ္ဝါဒရဲ႔ က်ြန္ေတာ္တို့ေျပာေနတဲ႔ အမွန္တရားသ ေဘာတရား ကိုနားမလည္ ေသးတဲ႔လူေတြကို မိတ္ဆက္ ေပးတဲ႔ စု ေဆာင္းမွု ေလးတစ္ခုပါ က်ြန္ေတာ္တို့ေတြဟာ အျမဲတမ္းနိမ့္ခ်စြာနဲံ့ခင္ မင္ ရင္းနီးစြာနဲံ ဘ္ယ္ေတာ့မွစိတ္ႀကီးမဝင္ ဘဲ ေဖာ္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္ သူတို့ေတြကိုသူတို့ကိုယ္ပုိင္ ေနရာေတြအျဖစ္ ဝင္ ခြင့္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္ အဲဒီလူေတြမွာလူေတြကို ဝန္ ေဆာင္ မွုေပးတဲ႔ ဓ ေလ့ေတြရွည္လ်ားစြာရွိပါတယ္ ဒါေပမယ့္အက်ပ္အတည္းနဲံပတ္သက္တဲ႔ခင္ မင္ ရင္းနီးမွုကိုေတာ့ ထားရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္ စစ္မွန္ေသာသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ဟာ ရိုးသားေသာသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္ ပညာေရးနဲ႔အခ်ိန္ေတြကိုယူမယ္ ခင္ မင္ ရင္းနီးဆက္ဆံမွုနဲံ ႔ယံုႀကည္မွုကိုတည္ ေဆာက္မယ့္ က်ြန္ေတာ္တို ့ဟာအဲဒီကဲ႔သို့ပ်ိဳးေစ့မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေနပါတယ္ (၁)က်ြန္ေတာ္တို့အနိင္ လိုခ်င္ လ်ွင္ က်ြန္ေတာ္တို ့ဟာနည္းလမ္းေတြက္ိုေတြးဖို ့ရနိလိုအပ္ပါတယ္ ကမာ႓ႀကီးရဲံ …

More