တစ္ကမာ႓လံုးဆုိင္ ရာ ဒုကၡသည္ပမာဏာဟာ ႀကီးထြားလာတယ္

(llmyanmar.org) တစ္ ကမာ႓လံုးဆုိင္ ရာဒုကၡသည္အ ေရအတြက္ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့နစ္ ၃၀ အတြငိးမွာ ၅၁သန္းတိုးပြားလာခဲ႕တယ္လို့ သိပ္မႀကာခင္ ကကုလသမဂၢအစီရင္ ခံစာတစ္ ေစာင္ အရသိရပါတယ္ တစ္ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာဒုကၡသည္အျဖစ္ေနထိုင္ သူေတြ ရဲ႔ အ ေရအတြက္ဟာ ၂၀၁၀ခုနစ္မွာ ၈၂၈ သန္းေလာက္ တိုးပြားလာခဲ႔တယ္ တျခားခန့္မွန္းခ်က္ ေတြအရဆိုလ်ွင္ အဲဒါေတြထက္ ပင္ မ်ားနိင္ ပါတယ္ အဲဒီဒုကၡသည္ေနထိုင္ သူေတြဟာ တတိယကမာ႓ကိုမ်ားစြာလြွမ္းမိုးလာခဲံ့ပါတယ္ တစ္ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာဒုကၡသည္ေတြရဲ႔ ႀကၤီးထြားမွုဟာ ပထမကမာ႓နဲံတတိယကမာ႓ကိုခြဲျခားေန တ့ ႀကီးမားတဲ႔ ပိုင္းျခားမွုႀကီးရဲ႔တျခားနိမိတ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ အဲဒါဟာ တစ္ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာျမိဳ႔ႀကိီးေတြနဲံ ့ကမာ႓့ေက်းလက္ ေဒသ ေတြႀကား ဝိ ေရာဓိနားလည္မွုရဲ႔ အ ေရးႀကီးဆံုူး အရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္ တတိယကမာ႓ဟာပထမကမာ႓ရဲံ မွီခိုရာျဖစ္ျပီး စြန့္စားသူေတြဟာ စြန့္စားသူေတြ …

More

စာအုပ္ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္းကို ဆန့္က်င္ ဖို့ ရန္ အ ေရးႀကီးေန ဆဲဘဲ ျဖစ္ပါတယ္

(llmyanmar.org) ေမာ္ဟာတယူသန္ စာအုပ္ ေတြ နဲံတစ္ဖက္သတ္စာအုပ္ ေတြ ကဲ႔သို့စာအုပ္မ်ိဳးမ်ားနဲ႔ အသိပညာမ်ားကို ျပက္ ရယ္ျပဳခဲ႕ျပီးအျပစ္ ရွာခဲ႕ပါတယ္ စာအုပ္ ထဲဲတြင္ ေရးသားထားေသာ အ ေႀကာင္းအရာသည္ ဘယ္လိုဘဲျဖစ္ျဖစ္ မွန္ ကန္ ေနပါ ေစ တရုတ္လယ္သမားမ်ားရဲ႔ ယဥ္ ေက်းမွုေနာက္ျပန္ဆုတ္ျခင္းကဲ႔သို့ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ ရာျပသာနာမ်ားရွိပါတယ္ ထူးဆန္းစြာ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီအတြင္းတြင္ အဲဒါ ေရးထားတဲံ႔ စာအုပ္ကို က်ြန္ေတာ့္ကို ျပ ပါ ဆိုကာ အျမဲတမ္းေဆြးေႏြးေန ရပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တု့္ိ့ ေတြရဲ႔အရာေတြဟာ ခ်မ္းသာႀကြယ္ ဝ ေသာ ယဥ္ေက်းမွုမ်ားျဖစ္ပါတယ္ အ ေရးႀကီးဆံုးေတာ္လွန္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ မက္္စ္ ရဲ႔ အရာမ်ား အီးဂဲလိ ရဲ႔ အရာမ်ား လီနင္ ေမာ္စီတုန္း …

More

ပထမကမာ႓ဟာ ေသမင္းတမာန္ ႀကယ္တစ္ ပြင့္ ပါ

(llmyanmar.org) အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ ဖိနိပ္ခံရတဲံ့လူေတြရဲ႔အခြငိ့ အ ေရးကို ကာကြယ္ျပီးဖိနိပ္သူေတြကိုျပန္လည္တိုက္ ထုတ္မွာပါ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုဟာ ကမာ႓့အင္ ပါယာႀကီးရဲ႔ႀကီးမားေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပါ ပထမကမာ႓ပါ ပထမကမာ႓တစ္ခုလံုးဟာ လူသားဆန္ မွုဆီသို့ ေနာင့္ ယွက္ေနပါတယ္ ဒါေပမယ့္ အခုအတြက္ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုမွာ ႀကည့္ႀကည့္ပါ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုဟာ မ်ိဳးနြယ္တစ္ခုကုိ အစုလို္က္ အပံုလိုက္ သတ္ျဖတ္ျခင္း ေျမခိုးမွု ငတ္မြတ္ေစျခင္းတို့ကို ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိခဲဲ့ပါတယ္ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စု ရဲံ႔အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္းဟာ တိုင္းရင္းသားေတြ အ ေပၚ လူသားေတြရံဲ႔တိုက္ ႀကီးတစ္တိုက္ အသားလြတ္ သတ္ျဖတ္ခဲ႔ပါတယ္ အဲဒါဟာ သမိုင္းမွာ အႀကီးမားဆံုးအစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မွုနဲံ႔ ေျမခိုးမွုျဖစ္ပါတယ ္အပို …

More

အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒ ေခါင္းေဆာငိ မွုု ရဲ႔ အ ေျခခံသ ေဘာတရား၁၂ ခ်က္

(llmyanmar.org) အရင္း ရွင္ ဝါဒနယ္ခ်ဲ႔ဝါဒဟာ လူသားဆန္ ေသာစိတ္ကို  ရုိက္ခ်ိဳးထားခဲ႔ပါတယ္ အဲဒါဟာသူေတာ္ေကာင္းတရားမရွိတဲ႔လူ့အဖြဲ႔အစည္းသာမညအဆငိ့ သာ ရွိေသာလူ့အဖြဲ႔အစည္းေလာဘႀကီးရက္ စက္ ႀကမ္းႀကဳတ္ျပီးသူ ရဲေဘာနည္းျခင္းစသည့္ လူ့အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုဖန္တီးေပးပါတယ္ အလင္းေရာငိ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ လူသာမန္ မွအျပင္ ဘက္သုိ့အ ေမွာင္ ဆံုးေန ရာမွ ဦးေဆာင္ လမ္းျပ ေနပါတယ္က်ြန္ေတာ္တုိ့ဟာ ေဝဒနာအားလံုးခံစားေန ရျခင္းရက္စက္ႀကင္ နာကင္းမဲံ့မွု အားလံုးစြန့္လြွတ္စြန့္စားမွုအားလံုးနာက်င္ မွုအားလံုး ကိုဆန့္က်င္ ကာအလံုးစံုစစ္ပြဲကို ဆင္ ႏြဲမွာျဖစ္ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ေတြဟာ မနက္ ဖန္အတြက္ အနာဂတ္အတြက္က်ြန္ေတာ္တို့က ေလးေတြအတံြက္ သူ့ရဲ႔က ေလးေတြအတြက္ နယ္ေျမအတြက္ ပင္ လယ္နဲ႔ ေကာင္းကင္ ျပာႀကီးအတြက္တိုက္ခိုက္ မွာျဖစ္ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ေတြဟာျငိမ္းခ်မ္းျခင္းနဲံ႔ေမ်ွာ္လင့္ ျခင္းေတြ ရွိတဲ႔ ေနရာမွာ ေနထိုင္ မယ့္မနက္ဖန္ က်ြန္ေတာ္တိိ့ုေတြနဲံ႔ …

More

ေနမင္းႀကီီးဆီမွအရိပ္မ်ားရ့ဲ အျပင္ သို

(llmyanmar.org) ေနမင္းႀကီီးဆီမွအရိပ္မ်ားရ့ဲ အျပင္ သို ့ အလင္းေရာင္ ေဆာင္  က်ဥ္းေပးသအရာ ရွိ နဲံ အင္ တာဗ်ဴးတစ္ခု (၁)ေမးခြန္းတစ္ခ်ိဳ႔ကို ေျဖႀကားဖို့ သ ေဘာတူတဲ႔အတြက္ ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာသင့္ ရဲ႔အလုပ္ ေတြကို အသိအမွတ္ျပဳခ်ီးက်ဴးပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာအလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူအားလံုးကုိိအသိအမွတ္ျပဳပါတယ္  အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူ ကြန္ျမဴနစ္ မ်ားအဖြဲ႕အစည္းမွာစစ္မွန္ ေသာ ကမာ႓မွ ေတာ္လွန္ ေရးကုိျပဳလုပ္ဖို့ရန္ အသစ္သစ္ေသာအႀကံဉာဏ္မ်ားကိုယူေဆာင္ လာသကဲ႔သို ့ တစ္ခုတည္းေသာအဖြဲဲ့အစည္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္ သင္ နဲ့ေနာက္ဆံုးေတြ႔ဆံုရတာ အရမ္းကိုစိတ္ လွုပ္ ရွားမ္ိပါတယ္ သင့္ မွာနာမည္ေတြအမ်ားႀကီး ရွိတယ္ဆိုတာ က်ြန္ေတာ္သိပါတယ္ ဒါေပမယ့္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ သင့္ကို Praire Fire ” လို့ဘဲသိပါတယ္ အခုျပသာနာကို …

More

ဌာနခ်ဳပ္မွ ေတာ္လွန္ေရးသိပံၸစြမ္းရည္ဟာ စိတ္တူသ ေဘာတူျဖစ္တဲံ့နိင္ ငံ ေရး သ ေဘာတရားမဟုတ္ပါဘူး

(llmyanmar.org) စစ္မွန္ေသာကြန္ျမဴနစ္လွဳပ္ ရွားမွုေအာက္မွာ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူရဲ႔ ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာ ဟာ ထိန္းေက်ာင္းေပးျခင္းကိုခံရပါတယ္ မက္စ္ဝါဒီဟာပထမဆံုးေပါင္းစည္းမွုျဖစ္ျပီး အဲဒါဟာအလံုးစံု ေတာ္လွန္ ေရးရဲံ ဆန္းစစ္မွုကို သိပံၸပညာကိုအားျဖည့္ေပးျပီး ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒကို ေရာက္ ရွိေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္ မက္စ္ လီနင္ ဝါဒီဟာ ေနာက္ထပ္ခ်ိဳးဖ်က္မွုတစ္ခုပါ မက္စ္ဝါဒီ လီနင္ ဝါဒီ ဟာ ထိန္းသိမ္းထားတဲံ့ပစၥည္းမဲ႔ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ အစလွုိင္းလံုးရဲ႔ ယူနီဗာဆယ္သင္ ခန္းစာမ်ားကုိ ေပါင္းစည္းထားခဲ႔ပါတယ္ အထူးသျဖင့္ လီနင္ ဦးေဆာင္ ခဲ႔တဲ႔ ေဗာ္ရွီဗစ္ေတာ္လွန္ ေရးျဖစ္ပါတယ္ ေမာ့္ရဲ႔ထုတ္ ေဝမွုသို့မဟုတ္ မက္စ္ဝါဒီလီနင္ ဝါဒီ ေမာ့္ဆက္ ဝါဒီဟာ ေနာက္ထပ္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ အဲဒါဟာ အ ေကာင္းမြန္ဆံုး ေတာ္လွန္ ေရးသမိုင္းရဲ႔ေတာ္လွန္ ေရးေပါင္းစည္းမွဳကို …

More

နယ္ခ်ဲ႔နိင္ ငံမ်ားမွ ပထမကမာ႓သားမ်ားဟာ ဆိုရွယ္ဖက္ဆစ္ ဝါဒီမ်ားျဖစ္ႀကပါတယ္

(llmyanmar.org) တတိယကမာ႓သားမ်ားဟာ နယ္ခ်ဲ႔နိင္ ငံမ်ားမွ ပထမကမာ႓သားမ်ားကုိ ဆို ရွယ္ဖက္ဆစ္ ဝါဒီမ်ားလို ့ေခၚ ရျခင္း အ ေႀကာင္းျပခ်က္ ရွိပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တုို့ဟာ နယ္ခ်ဲ႔ ဝါဒိႏိုငိ ငံ ေတြမွာတစ္ကမာ႓လံုးအဆင့္ ေပၚမွာ ခ်မ္းသာႀကြယ္ဝမွဳ ရဲ႔အလယ္ဗဟိုျဖစ္ျပီး အရင္း ရွင္ ဝါဒီမ်ားရဲ႔ ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ တဲံ ေခတ္မွာ ေနထိုင္ ေနပါတယ္ ခ်မ္းသာတဲံနိင္ ငံမ်ားဟာ ဆငိးရဲတဲ႔နိင္ ငံ မ်ားကုိ အနိုင္ က်င့္ တယ္ အဓမၼလုယူတယ္ ေဆးစြဲ ေစတယ္ ဆင္းရဲ မြဲ ေတ ေစတယ္ က်ြန္ျပဳပါတယ္ အတင္းအဓမၼခိုင္းေစျခင္း ဗံုးႀကဲျခင္းတို့ျဖင့္ တင္ သြင္းျခင္း ျပဳလုပ္ ေနပါတယ္ တတိယကမာ႓မွ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားဟာ …

More

တတိယကမာ႓မွေတာ္လွန္ ေရး ပထမကမာ႓မွခုခံျခင္း (llmyanmar.org) ပထမကမာ႓ဟာ အခုအခ်ိန္ မွာ ေတာ့ ေတာ္လွန္ ေရးအတြက္ အခ်က္အလက္ဆိုင္ ရာ လူမွုအဖြဲ႔အစည္းဘာဆို ဘာမွ မရွိပါဘူး အဲဒါဟာ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စု မွာ သတိ ရွိစြာ အဲဒီအစိတ္အပိုင္းေတြကို ေရြ႔ေျပာင္းခံ ရတဲ႔ လိင္ ဒါမွမဟုတိ ေယဘုယ် အားျဖင့္ တတိယကမာ႓မွပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားကို ကူညီေထာက္ ပ႔ံရန္ အမ်ိုဳးသားအာရုံစိုက္မွုမ်ား ပင္ ေျပာ ေန တဲ႔ လူမွုအဖြဲ႔အစည္းဘာဆို ဘာမွမ ရွိပါဘူး ပထမကမာ႓အတြင္းမွာ သ ေဘာထားကြဲလြဲမွုမ်ားစြာပင္ ရွိေန ေသာ္လည္း အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုအတြင္းမွာ သ ေဘာထား ကြဲလြဲမွုမ်ားစြာ ပင္ ရွိ ေန ေသာ္လည္းအ …

More

ယဥ္ေက်းမွုေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမမွ အခ်က္အလက္မ်ားကိုစတင္ ျခင္း

(llmyanmar.org) ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဟာ က်ြန္ေတာ္တို့ရဲ႔ ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္ ျဖစ္ပါတယ္ အိုေဟာင္းေသာေမာ့ဆကိစ္တစ္ေယာက္ဟာ ေတာ့ သင္ ဟာ အခြင့္အလမ္းအတိုင္းအတာတုိင္းကို မခ်ိဳးျဖတ္နိင္ ပါဘူး ဒါေပမယ့္တစ္ခုကိုေတာ့ခ်ိဳးဖ်က္ နိင္ တယ္လို ့ ေျပာ ေနပါတယ္ သင္ ဟာ နံရံတစ္ခုဆီသို ့တစ္ခုဒါမွမဟုတ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ေသာ ခ်ိန္းႀကိဳးမ်ားကုိခ်ည္ ေနာင္ ထားမည္ဆိုလ်ွင္ အဲဒါဘက္္မွ မရွိပါဘူး က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ အဲဒီခ်ည္ ေနာင္ မွုအားလံုးကိုခ်ိဳးဖ်က္ ရပါမယ္ ဖိနိပ္မွု ရဲ႔အဆံုးသတ္ လိင္ ပိုင္းဆိုင္ ရာခြဲျခားမွု မရွိ ဆင္းရဲမြဲေတ မွဳ ရဲ႔အဆံုးသတ္ ခ်မ္းသာမွုမရွိ ဆင္းရဲမွုမရွိ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမွုမရွိ လိင္ ဖိနိပ္မွုမရွိငယ္ ရြယ္သူမ်ားအ ေပၚဖိနိပ္မွု မရွိ ဒီထက္ပိုျပီး မရွိနိင္ …

More