ညီမ်ွျခင္းနဲံတစ္ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာ ေပါင္းစညး္မွုု

(llmyanmar.org) ခ်မ္းသာတဲ႔နိင္ ငံမ်ားရဲ႔ ဘဝကို လြယ္ကူ အဆင္ ေျပစြာေန ထိုင္ နိင္ တဲ႔လက္တစ္ဆုပ္စာ အလုပ္ သမား မ်ားကို ေျပာျပဖို ့ရန္ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒိမ်ားဟာ ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္ အဲဒါဟာ သူတို ့ေတြဟာ ႀကီးမားေသာ ဆင္း ရဲမြဲေတ ျခင္းကို ေႀကာက္ ရြံံ ေန တဲ႕ အဲဒါဟာ တန္ ျပန္ ေတာ္လွန္ ေရးပါ အဲဒါဟာ က်ြန္ေတာ္တ္ု ့ကို ေျပာျပဖို ့ရန္ ေနာက္ ဆုတ္ ေနပါတယ္ အထက္တန္းလြွာမွာ စြန့္လြွတ္အနစ္နာခံမွု ရဲ႔ ေႀကာက္ ရြံ႔မွု အရမ္းဆင္းရဲ မြဲေတ မွု ရဲ႔ ေႀကာက္ ရြံ႔မွု ေတာ္လွန္ ေရးရုန္းကန္လွုပ္ …

More

အားေဟာင္းအားသစ္ ေတာ္လွန္ ေရးကိုအားသစ္သြင္းပါတယ္

(llmyanmar.org) က်ြန္ေတာ္တိို့ရဲ႔ ေရြ႔လ်ားလွုပ္ ရွားမွဳ ရဲ႔ သမိုင္းထဲက စစ္ပြဲအခ်က္အခ်ာက် ေသာ တစ္ခုျဖစ္တဲ ႔ စစ္ပြဲတစ္ပြဲ ရဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးကို ပံုသစ္သြင္းတဲ႔ စစ္ပြဲထက္ သာလြန္တ႔ဲအရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို ့ဟာ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲမွု အတြက္အလုပ္ လုပ္ ရမယ္ ဥ ပ ေဒဆိုင္ ရာ နည္းလမ္းမ်ားဒါမွမဟုတ္ ဒီထက္ပုိေလးနက္ဖို့အတြက္ တိုက္ခိုက္ ရမယ္ ေတာ္လွနိ ေရးအ ေျပာင္းအလဲအဲဒီကြဲလြဲမွုဟာ အစိုးရ ရဲ႔ သ ဘာဝ အ ေပၚယွဥ္ျပ္ဳင္ မွုကို ပါဝင္ ပါတယ္ အဲဒီကြဲလြဲမွုဟာ ပထမကမာ႓စစ္နစ္ေတြကို ဦးေဆာင္ မွုဟာ ျမင့္ တက္လာပါတယ္ အလ်င္ ျမန္ ဘဲ ေဘာ္ရွီဗစ္ ေတာ္လွန္ …

More

မာ္႔ ရဲ႔ ခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္ မ်ားမွ တခ်ိဳ႔ကို အလ်င္ အျမန္ ေလ့လာျခင္း

(llmyanmar.org) ေမာ္စီတုန္းကျပီးခဲ႔တဲ႔ ရာစုက ႀကီးမားေသာ ေတာ္လွန္ ေရးသမားျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္ ေမာ္စီတုန္းကကမာ႓့ရဲ႔ ေလးပံုတစ္ပံုကိို နယ္ခ်ဲ႔ ဝါဒ အ ေႀကြးခ် ဝါဒီမ်ား နဲံ အရင္း ရွင္ ဝါဒီမ်ားရဲ ့လက္ ေအာကိ မွ ရုန္းထြက္ ဖိို ့ဦးေဆာင္ ခဲ႔ပါတယ္ တရုတ္ျပည္ဟာ မတ္တပိ ရပ္ထိုင္ ခဲ႔ျပီး ကမာ႓့လူဦးေရ ရဲ႔ ေလးပံုတစ္ပံုဟာ ေမာ့္ရဲ႔ ေတာ္လွန္ ေရးေႀကာင့္ ဖိနိပ္မွဳ မရွိဘဲ ကမာ႓ႀကီးတစ္ခုကို တည္ ေဆာက္ဖို ့ျဖစ္လာခဲ႔ပါတယ္ အဲဒီ အ ေတြ႔အႀကံဳအျပီးမွာ မက္စ္ဝါဒီဟာ နိုးထလာခဲ႔ပါတယ္ မက္စ္ဝါဒီဟာ က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ႔ ေတာ္လွနိ ေရး ဘယ္လို လုပ္မလဲဆိုတာကို ခံုတစ္ခံုျဖစ္ပါတယ္ မက္စ္ဝါဒဟာ ေမာ္တစ္ေယာက္တည္း …

More

ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဆိုတာဘာလဲ

(llmyanmar.org) ကြန္ျမဴနစ္ စနစ္ဆိုတာဘာလဲ အ ေျခခံက် ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ဆို ရွယ္လစ္စနစ္ဆိုတာဘာလဲ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ဆို တာဘာလဲ ?တခါ တစ္ ေလ တစ္ ေယာက္ မွ အ ေျခ ခံက်က် မသိဘူးဆိုတာကုိ က်ြန္ေတာ္တို ့ဟာ ေမ့ ေနတတ္ပါတယ္ ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ ေရးသမားမ်ားဟာ ရြ႔ံေပ ေနတဲ႔ ေရ မ်ားသာ ရွိပါတယ္ ရြ႔ံမ ေပ မညစ္စုတ္ ေအာင္ ဒါကို ျပဳလုပ္ ရမယ္ ပထမဆံုးထုတ္ေဝျခင္းဟာ ထင္ ရွားျပတ္သားေသာ အႀကံဉာဏ္ကိုလြဲေခ်ာ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ သို ့ျဖစိေစကာမူ ဖက္ဆစိမ်ားရဲ႔ ဆူညံစြာေခြးလို ေဟာင္ ျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္ အိုဘားမားဟာ ဆုိ ရွယ္လစ္လည္းမဟုတ္ ကြန္ျမဴနစ္လည္းမဟုတ္ပါဘူး ဥ …

More

အ ေလးနီျပဳလုိုက္ပါတယ္

(llmyanmar.org) စစ္မွန္ေသာ သူမ်ားဆန့္က်င္ သညိ့ု အတုအေယာင္ မက္စ္ဝါဒီမ်ားရဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္ျဖန့္ခ်ီျခင္း တစ္ကမာ႓လံုးရဲဆို ရွယ္လစ္ ျဖန့္ခ်ီျခင္းသည္ ခ်မ္းသာႀကြယ္ဝသူမ်ားရဲ ေစာင္းေျမာင္းရိပ္ ေျခ ေျပာျခင္းကို ခံ ရပါတယ္ အဲဒီဝါဒ က ေတာ့ ညီမ်ွ ေရးဝါဒ သို့ မဟုတ္ မည္သို့မွ တရားမ်ွတမွု မရွိတဲ႔ ေန ရာေတြမွာ ဆို ရွယ္လစ္ ဝါဒဟာ မရွိဆင္းရဲသားပစၥည္းမဲ႔ ေတြနဲံ ဖိနိပ္ခံ ေနရတဲံ ကမာ႓့လူဦးေရရဲ ထက္ ဝက္ခန့္အတြက္ လည္းအက်ိဳးျဖစ္ ထြန္းေစပါတယ္ ဆို ရွယ္လစ္ဝါဒရဲ႔ အ ေျခခံ သ ေဘာတရားက ေတာ့ အႀကမ္းအားျဖင့္ အတူတူအလုပ္ လုပ္ႀကျပီး အက်ိဳးသင့္ အ ေႀကာငး္သင့္ တန္းတူညီမွ် ေရးဝါဒ …

More