စာအုပ္ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္းကို ဆန့္က်င္ ဖို့ ရန္ အ ေရးႀကီးေန ဆဲဘဲ ျဖစ္ပါတယ္

little-red-book

(llmyanmar.org)

ေမာ္ဟာတယူသန္ စာအုပ္ ေတြ နဲံတစ္ဖက္သတ္စာအုပ္ ေတြ ကဲ႔သို့စာအုပ္မ်ိဳးမ်ားနဲ႔ အသိပညာမ်ားကို ျပက္ ရယ္ျပဳခဲ႕ျပီးအျပစ္ ရွာခဲ႕ပါတယ္
စာအုပ္ ထဲဲတြင္ ေရးသားထားေသာ အ ေႀကာင္းအရာသည္ ဘယ္လိုဘဲျဖစ္ျဖစ္ မွန္ ကန္ ေနပါ ေစ တရုတ္လယ္သမားမ်ားရဲ႔
ယဥ္ ေက်းမွုေနာက္ျပန္ဆုတ္ျခင္းကဲ႔သို့ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ ရာျပသာနာမ်ားရွိပါတယ္
ထူးဆန္းစြာ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီအတြင္းတြင္
အဲဒါ ေရးထားတဲံ႔ စာအုပ္ကို က်ြန္ေတာ့္ကို ျပ ပါ
ဆိုကာ အျမဲတမ္းေဆြးေႏြးေန ရပါတယ္
က်ြန္ေတာ္တု့္ိ့ ေတြရဲ႔အရာေတြဟာ ခ်မ္းသာႀကြယ္ ဝ ေသာ ယဥ္ေက်းမွုမ်ားျဖစ္ပါတယ္ အ ေရးႀကီးဆံုးေတာ္လွန္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ
မက္္စ္ ရဲ႔ အရာမ်ား အီးဂဲလိ ရဲ႔ အရာမ်ား လီနင္ ေမာ္စီတုန္း နဲ႕အသစ္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူ တို့ျဖစ္ပါတယ္ မည္သူမဆို ေတာ္လွန္ ေရးအလုပ္ ေတြဟာ ထို ပုဂၢိဳလ္မ်ားျပဳလုပ္ ခဲ႔တဲ႔ေတာ္လွန္ ေရးအရာ ေတြနဲ႔တူညီတယ္ဆိုတာ ေျပာနိင္ ပါတယ္
ဘာ့ေႀကာင့္လဲဆိုတာ အဲဒါေတြရဲ႔ခ်မ္းသာႀကြယ္ ဝ ေသာ လြတ္ျမာက္မွုမ်ားေႀကာင့္ ျဖစ္ျပီး စာအုပ္ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္းကို လြယ္ကူစြာ က်ရွံဳးေစပါတယ္ အဲဒါဟာ ေတာ္လွန္ ေရး
ဂႏၲဝင္ မွာ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိနိင္ ျပီး စာအုပ္ေတြထဲမွ အခိုင္ အမာ ေျပာဆိုမွုဟာ
လက္ေတြ႔က်တယ္လို့့ ထင္ မွတ္ေစပါတယ္
အဲဒီအမ်ိဳးအစားရုပ္ပိုင္းဆိုင္ ရာျမင့္ မားေသာ အရာဟာ ဂႏၱဝင္ တုိင္းဟာဆန့္က်င့္ သင့္ ခဲ႕ပါတယ္ လို့ဦးတည္ေနပါတယ္ တျခားစကားနဲ႔ ေျပာမည္ဆို လ်ွင္ အစစ္အမွန္ ဓ ေလ့ မဟုတ္ ေသာ အရာဟာ ေနာက္ဆ့ုံးတရားသူႀကီးျဖစ္ပါတယ အဲဒါဟာ
ခရစ္ယာန္ က်မ္းစာ ပစၥည္း ရဲ႔ အ ေျခ ခံက် ေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္္
က်ြန္ေတာ္တုိ့ေတြဟာ စစ္ပြဲအတြင္းသုိ့ ခရစ္ယာန္ သမၼာက်မ္းစာကို ေက်ာ္လြန္ျပီး မ ေရာက္ ရွိဖို့ ေရွာင္ ရွားသင့္ တယ္
က်ြန္ေတာ္တိိ့ုေတြဟာ ဂႏၱဝင္ ေတြကိုအစြဲအလမ္းႀကီးစြာသိမ္းထားျခင္းမျပဳလုပ္သင့္ ပါဘူး အဆံုးစြန္ သူတို့ေတြရဲ႔ တည္ ေန ရာမ်ားမွ ေထာက္ ပံ့ျခင္းဟာ ဂႏၱဝငိ မ်ားမွ အဆိုမ်ားထုတ္လုပ္ န္ိင္ ျခင္းဟာ ကိစၥမရွိပါဘူး စာအုပ္ ေတြထဲက အ ေတြးအ ေခၚေတြဟာ ျပင္ ပ အ ေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ ကြာဟ ေနတတ္ တဲ႔အတြက္ မတူညီတာေတြ ရွိေနတတ္ပါတယ္ အဲဒါေတြဟာ ကူညီလ်ွင္ ထိုစာပိုဒ္မ်ားအားက်ြန္ေတာ္တို့ကိုးကားသင့္ပါတယ္ ထို အရာမ်ားမွားေနခဲ့လ်ွင္ လည္းက်ြန္ေတာ္တုိ့ဟာ လ်စ္လ်ဴ ရွုဖို့ ရန္ ေႀကာက္ ရြ႔ံမ ေနပါဘူး မက္စ္ဝါဒဟာ ဘာသာတရားမဟုတ္ပါဘူး ထို အရာမ်ားကို Holy bile ကဲ႔သို့ ေစ့ ေစ့စပ္စပ္မႀကည့္ ရွဳသင့္ ပါဘူး က်ြန္ေတာ္တုိ့ေတြဟာသိပံၸပညာ ရွင္ ေတြပါ ဘုန္းႀကီးေတြ မဟုတ္ပါဘူး
သိပံၸပညာဟာေျပာင္းလဲတိုးတက္ခဲ့ပါတယ္
အဲဘက္အိုင္းစတိုင္းဟာ နယူတန္ ရဲ႔ လုပ္ေဆာင္ မွုေတြကိုတဆင့္ ကိုးကားခဲဲ့သလို
ကယ္ ရီမက္စ္ ရဲ႔လုပ္ ေဆာင္ မွုေတြကိုလီနင္ ကိုးကားခဲဲ့သလို ေမာ္ဟာ လီနင္ ရဲ႔ လုပ္ ေဆာင္ မွုေတြကိုအတုခိုးခဲ႔သလို အလင္း္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာကို ျပန္လည္ဆန္းသစ္ ေစခဲ႕့ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ ရဲ႔အလုပ္ဟာ
ထိုဓ ေလ့ကိုတည္ ေဆာက္ခဲံပါတယ္ ထို ေတာ္လွန္ ေရးျဒပ္စင္ ေတြကိုတည္ ေဆာက္ ျပီး ကမာ႓ႀကီးကို ကူညီေထာက္ ပ့ံေပးဖို့ ရန္
ထို အရာမ်ားအားေနာက္ ခ်န္ နိင္ ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာပါ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ အမ်ားကလက္ ခံထားတဲံ႔ ေမာ့္ဆက္ ေတြ
hoxhaists ‘Trotskyists ေတြကဲ႔သို့ကိုယ့္ ဘာသာကိုယ္မထုတ္ သင့္ ပါဘူး က်ြြန္ေတာ္တို့ ရဲံ့လုပ္ပိုင္ ခြင့္ဟာ စစ္မွန္ ေသာသိပံၸပညာနဲ႔အတူ ဒြန္ တြဲေနျပီး အဲဒါဟာ အမ်ားကလက္ခံထားေသာအရာတစ္ခုကုိ ျပန္လည္ထုတ္ ေဝပါတယ္
အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ
မက္စ္ဝါဒီရဲ႔အျမင့္ ဆံုးေတာ္လွန္ ေရးအဆင့္ ျဖစ္ပါတယ္ အခု ေခတ္ ေတြမွာမက္စ္ဝါဒဟာ
ဖြံ႔ျဖိဳးလာျပီး အတိတ္က အရာထက္ တိုးတက္လာပါတယ္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒရဲံ႔ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွု ရဲံအ ေရးႀကီးမွုဟာအထင္ မ ေသးခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ အဲဒါဟာထို အရာရဲံ
ေအာင္ လံတံခြန္ ျဖစ္ျပီး ေတာ္လွန္ ေရးေနာက္တစ္လွုိင္းရဲ အစျဖစ္ပါတယ္
အနာဂတ္ဟာ က်ြန္ေတာ္တုု့ိကုိယ္ပိုင္ ျဖစ္လာပါလာမယ့္ အဲဒါဟာ အ ေရးႀကီးဆံုးကိစၥပါ !

Leave a Reply