အ ေလးနီျပဳလုိုက္ပါတယ္

red-triangle_30x40-300x223

(llmyanmar.org)

စစ္မွန္ေသာ သူမ်ားဆန့္က်င္ သညိ့ု အတုအေယာင္ မက္စ္ဝါဒီမ်ားရဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္ျဖန့္ခ်ီျခင္း

တစ္ကမာ႓လံုးရဲဆို ရွယ္လစ္ ျဖန့္ခ်ီျခင္းသည္
ခ်မ္းသာႀကြယ္ဝသူမ်ားရဲ ေစာင္းေျမာင္းရိပ္ ေျခ ေျပာျခင္းကို ခံ ရပါတယ္ အဲဒီဝါဒ က ေတာ့
ညီမ်ွ ေရးဝါဒ သို့ မဟုတ္ မည္သို့မွ တရားမ်ွတမွု မရွိတဲ႔ ေန ရာေတြမွာ ဆို ရွယ္လစ္ ဝါဒဟာ မရွိဆင္းရဲသားပစၥည္းမဲ႔ ေတြနဲံ ဖိနိပ္ခံ ေနရတဲံ ကမာ႓့လူဦးေရရဲ ထက္ ဝက္ခန့္အတြက္ လည္းအက်ိဳးျဖစ္ ထြန္းေစပါတယ္ ဆို ရွယ္လစ္ဝါဒရဲ႔ အ ေျခခံ သ ေဘာတရားက ေတာ့ အႀကမ္းအားျဖင့္ အတူတူအလုပ္ လုပ္ႀကျပီး အက်ိဳးသင့္ အ ေႀကာငး္သင့္ တန္းတူညီမွ် ေရးဝါဒ အ ေနနဲ႔ ေဖာ္ျပနိင္ ပါတယ္ ပထမဆံုးတစ္ ခု အ ေနနဲ႔ ျပင္းထန္တဲံ မက္စ္ဝါ ဒိမ်ားဟာ
အ ေမရိကန္ ျပည္ေထာင္ စုမွာ ရွိတဲံလူေတြကို ေမးခြန္းေမးရပါလိမ့္မယ္
ျ႔ပီးလ်ွင္ ပထမကမာ႓က လူမ်ားဟာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကမာ႓ႀကီး၏ ဝငိ ေငြ ရဲ
ဆို ရွယ္လစ္ျဖန့္ျဖဴးေရးေအာက္ မွာအက်ိဳးအျမတ္ ဒါမွမဟုတိ ဆံုးရွဳံးမွုကို
မျဖစ္ ေစ ရန္ ဓနရွင္ လူတန္းစားရဲ႔နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီဟာ ပထမကမာ႓ရဲ႔အလုပ္လုပ္ေနတဲံအပိုင္းရဲ႔
ဝင္ ေငြ ေတြျဖစ္လ်ွင္ အခြန္ ေငြေႀကးေဖာင္းပြ ေစတဲ႔အတြက္သူတို့ ဟာ ဆုိ ရွယ္လစ္ ျဖန္ျ့ဖဴးေရးရဲ အထိန္း အခ်ဳပိ ေအာက္ မွာ ရွိ ေနဖို့ လိုပါတယ္ ထို့အျပင္ ပထမကမာ႓ရဲ႔ အလုပ္လုပ္ ေနတဲ႔ အပိုင္းဟာ အဓိပၸာယ္ မရွိတဲံစြန္းစားရာ ေရာက္ ေနပါတယ္ ျ႔ပီးလ်ွင္ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီနိင္ ငံ ေတြရဲ႔ အရင္းရွင္ ေတြဟာ ပထမကမာ႓ရဲံ အလုပ္ လုပိ ေနတဲ႔ အပိုင္းဟာ ဆို ရွယ္လစ္ျဖန့္ျဖဴးေရးကဲ႔သို့ ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားအ ေပၚ အက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းပါဘူး ထို့ ေနာက္ပစၥည္းမဲ႔ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ လူတန္းစားတစ္ ရပ္ဟာ ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားရဲ႔အစိတ္အပိုင္းတစ္လုအအျဖစ္ အ ေႀကာင္းျပခ်က္ မရွိဘဲ ေပၚထြက္လာပါတယ္ ကမာ႓ႀကီးရဲ႔လူဦးေရ အမ်ားစုဟာတစ္ေန့လ်ွင္ အ ေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၅ ေက်ာိေက်ာ္နဲံ႔ ေနထိုင္ ႀကပါတယ္ လူသားေတြရဲံ ၈၀ ရာခိုင္ နွန္းေက်ာ္ဟာ သန္း၅၀၀၀ နဲ႔အထက္ဟာ ေန့စဥ္ ဝင္ ေငြ ၁၀ ေဒၚလာဝင္ ေငြနဲ႔ ေနထိုင္ စားေသာက္ႀကပါတယ
တတိယကမာ႓က အလုပ္သမား ေတြက ေတာ့ ပထမကမာ႓က အလုပ္သမားလူေတြထက္ ပိုမ္ိုခက္ခဲရုန္းကနိ ကာ ေနထိုင္ ႀကရပါတယ္ ဥပမာအ ေနနဲ႔ အ ေမရိကနိ ျပည္ေထာင္ စုမွာရွိတဲံ ႔ သာမန္အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ဟာ အက်ီၤေကာ္လံျဖဴအဝတ္ အလုပိလုပ္တဲ႔သူဟာတစ္ ေန့လ်ွင္ အ ေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၇ သို့မဟုတ္ ၈၇.၅ေဒၚလာထက္ ပိုတဲ႔ဝင္ ေငြ ရွ္ိပါတယ္
အိႏိၵယနိငိ ငံနဲ႔နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ ေနတဲံ နိင္ ငံတစ္ခ်ိဳ႔မွာ လူတစ္ေယာက္ဟာတစ္ေနကုန္ လုပိမွ ၀.၈
ေဒၚလာ ေအာက္ ဝင္ ငေြနဲ႔ ေနထိုင္ ရပါတယ္
တစိခါတစ္ ရံပထမကမာ႓က အလုပ္လုပ္ ေနတဲ႔အလုပ္သမားေတြဟာ တတိယကမာ႓က အရင္းရွင္ ေတြထက္ ေတာင္ ဝငိ ငေြ အခြင့္ အလမ္းပိုမိုမ်ားျပားေနတတ္္ပါတယ္
တတိယကမာ႓မွ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာအလုပ္သမားေတြ ထက္ တစ္ဘဝလံုး ဝင္ ငေြမ်ား ထက္ပိုျပီး အ ေႀကြးမ်ား
ရရွိ နိိ္င္ တာကို ရွင္းျပ ေနပါတယ္
အဲဒါ ဘာ့ေႀကာင့္လဲဆို ေတာ့ ႀကီးမားေသာ
အ ေႀကြးမ်ားကို ရရွိပိုင္ ဆိုင္ နိင္ ေသာ
ပထမကမာ႓ဟာ ခ်မ္းသာႀကြယ္ဝျခင္းျဖင့္
လကၡဏာ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ တတိယကမာ႓
မွာေတာ့ အဲဒါဟာ ရရွိနိင္ တဲ႔အရာေတာ
မဟုတ္ပါဘူး အ ေမရိကန္ ျပည္ေထာင္ စုမွာ သာမန္လူတစ္ ေယာက္ဟာ ဆင္ ေျခဖံုးရပိ ကြကိ မွာအိမ္တစ္လံုးနဲ႔ ေနပါတယ္
ဒါမွမဟုတ္ျမိဳ႔ျပ မ်ားရဲ႔ စားရမယ့္ ေသာက္ ရမယ့္ ေတြ ေနတဲ႔ ေန ရာမွာမဟုတ္တဲံ
ရပ္ကြက္ထဲမွာ ေနပါတယ္ ဒါ့အျပင္ တတိယကမာ႓မွ လူေတြ ေနသလို မဖြံျဖိဳးတဲ႔ ေက်းလက္ ေဒသ ေတြမွာ ေနပါတယ္ ပထမကမာ႓က အလုပ္ လုပ္ေနတဲ႔လူမ်ားဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္
သူတို့ ေတြရဲ႔ ဓနရွင္ လူတန္းစား ေတြရဲ႔ ယဥ္ ေက်းမွုဆိုင္ ရာ အ ေျခ အ ေန ဆိုင္ ရာ တတိယကမာ႓က အလုပ္သမားေတြ အလုပ္ လုပ္ ေနစဥ္ အႏၱရယ္ မွ လြတိေျမာက္ ျခင္းျဖင့္ ႐ ရွိသော
အခါ ရတဲ႔ နစ္နာေႀကးထက္ ပို မို ရရွိေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ လယ္သမားမဟုတ္တဲ ့မက္စ္ဝါဒရဲ႔ ေဖာ္ျပျခင္းအရ ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားေတြဟာသူတို့ ရဲ
ဝမ္းေရးနဲ႔ ေနာကိ ေန့မနက္ စားေသာက္ နိင္ ဖို့အတြက္ သူတို့ပစၥည္းေတြကို ေရာင္းခ် ေပါင္ နံျပီးေရွ႔ဆကိ ဖို့ဘဲ ရွိပါေတာ့တယ္
ကမာ႓ ဝင္ ေငြ ရဲ႔ ထိပ္ဆံုး20 ရာခိုင္ နွနိ္းပမာဏဟာ ပထမကမာ႓ကလူမ်ားသာ
ပါဝင္ ပါတယ္ ကမာ႓့အခ်မ္းသာဆံုးအ ေယာက္ ၂၀ ဟာ ပထမကမာ႓က လူမ်ားသာစာရင္းဝင္ ျဖစ္ပါတယ္ အ ေမရိကန္ ျပည္ေထာင္ စုမွာ ဆငိးရဲတယ္လို့ သတိမွတ္ထားတဲ႔လူတစ္ ေယာက္ ရဲ႔ အ ေနအထားဟာ တစ္ ကမာ႓လံုးနဲ႔ ခ်ိန္ထိုး
ႀကည့္မယ္ဆို ရင္ အဆငိ့ ၁၃ အျဖစ္တညိ ရွိ ေနတာကိို ေတြ႔ ရပါတယ္ ကမာ႓့အခ်မ္းသာဆံုး၂၀ ရာခိုင္ ႏွန္းဟာ
ပထမ ကမာ႓က လူမ်ားသာပါဝင္ ႀကျပီး
ကမာ႓့ ဝင္ ေငြ ရဲ႔ ေလးပံုသံုးပံုကို လြွမ္းမိုးခ်ဳပ္ ကိုင္ ထားပါတယ္ က်န္တဲံတစ္ပံု
ေအာက္ ေျခက ၈၀% က ေတာ့တတိယကမာ႓မွ လူအမ်ားစုျဖစ္ပါတယိ ပထမကမာ႓မွ လူမ်ားရဲ႔ အခုလက္ ရွိ ဝင္ ေငြမ်ားဟာ တတိယကမာ႓ရဲ ႔ နယ္ခ်ဲ႔ ဝါဒီမ်ားရဲ႔ စြန့္စားမွုမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားတဲ႔
တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္
ကမာ႓့စီးပြားေရးဟာ တို္က္ ရုိက္ စိီးဆငိးနည္းျဖင့္ တတိယကမာ႓မွ ပထမကမာ႓သို ့ပထမကမာ႓က လူအားလံုးအတြကိ ပိုမိုအက်ိဳးရွိေစတာျဖစ္ပါတယ္ ပထမကမာ႓မွ ထိန္းသိမ္းဖို့ရန္ သို့မဟုတ္ က်ယ္ျပန့္လာေသာဝင္ ေငြ levelကို ထိန္းခ်ဳပိဖို့ ရန္ တစ္ခု ေသာ နည္းလမ္းလည္းျဖစ္ပါတယ္ အဲဒါေတြကို ထိန္းခ်ဳပိဖို့ ရနိ အုပ္ခ်ဳပ္ မွဳစနစ္ က ေတာ့
ပထမကမာ႓ေတြက ေခၚတဲံ့ဆို ရွယ္လစ္
စနစ္သို့မဟုတ္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္တစ္ခုသာလ်ွင္ျဖစ္ပါတယိ
အခ်က္အလက္မ်ားစြာအရ အထူးသျဖင့္ ဥေရာပတိိုက္ မွာ ရွိတဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္မွုစနစ္ မ်ားဟာ
သူတို့ကို္ယ္သူတို့ ဆုိ ရွယ္လစ္ ဒါမွမဟုတ္
ဆိုရွယ္ဒီမို ကရက္တစ္လို့ ေခၚႀကပါတယ္
အဲဒီအုပ္ခ်ဳပိေရးေတြထဲကတစ္ခုမွ သူတို့နိငိ ႈံရဲ႔လူဦးေရ ရဲ႔ ဝင္ ေငြကို တတိယကမာ႓မွ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီတုိ့ ရဲ႔ စြန့္္စားမွဳ အရ ျပန္လည္ျပင္ ဆငိ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ႔ပါတယ္
ကမာ႓့ဝင္ ေငြ ရဲ႔ ေလးပံုသံုးပံုကို ပထမကမာ႓ေတြက လူေတြသာခ်ဳပ္ကိုင္ ထားပါတယ္ အရြယ္ ေရာက္သူတိုင္းအလုပ္လုပ္ႀကတဲံ ႔ အ ေမရိကန္ နိင္ ငံမွာ ကမာ႓့ထိပ္ဆံုးအခ်မ္းသာဆံုး၁၀
ရွိပါတယ္ အဲဒီ၁၀ % ဟာကမာ႓ႀကီးတစ္ခုလံုးရဲ႔ စားသံုးျခင္းရဲ႔
၅၉%ရွိျပီးထက္ ဝက္ ေက်ာ္ပါတယ္
လက္ ရွိ ေဝမ်ွတဲံ ပထမကမာ႓ကလူမ်ားဟာ တန္းတူရည္တူဝါဒသို့မဟုတ္ ဝါဒျဖန့္ခ်ီေရး
လူမ်ားထက္ အ ေစာႀကီးကတည္းကပိုမ်ားေနခဲ႔ပါတယ္
ဆင္းရဲတဲံနိင္ ငံမ်ားနဲံ ႔ ခ်မ္းသာ ေသာနိင္ ငံမ်ားႀကား ကြာဟခ်က္ ဟာပိုမို ႀကီးမားလာခဲ႔ပါတယ္ တတိကမာ႓မွလူမ်ားရဲ နိမ့္က်တဲ႔ ေဝစုဟာ မရွိဘဲ ပထမကမာ႓ရဲ႔ အလုပ္ လုပ္ေနတဲံ အပိုင္းရ႔ဲ ေဝစုဟာ တိိုးတက္ဖို ့ရန္ မွာလံုးဝမျဖစ္ နိင္ ပါ တခ်ိဳ႔ထူးဆန္းေသာ ျဖစ္ ရပ္ ေတြမွာကမာ႓့ေစ်းကြက္ ဟာနစ္စျဖစ္သြားခဲျပီး
ပထမကမာ႓ရဲ႔ ဝင္ ေငြနဲံ ကုန္ထုတိလုပ္မွုဟာ
ကိန္းေသ ျဖစ္သြားခဲ႔တယ္
ပထမကမာ႓မွ ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ ေရးသမားေတြဟာ အျခားနယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီ ေတြနဲ႔ ေယဘုယ်အားျဖင့္ဆင္ တူပါတယ္ သူတို့ေတြဟာ ပထမကမာ႓မွ လူမ်ားရ႔ဲ
ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိထားတဲံသူတို ့ ေဝမ်ွထားတဲ ကမာ႓ရဲ႔ အ ရင္းအျမစ္ကို ယွဥ္ျပိဳင္ လာပါတယ္ ပထမကမာ႓က အရင္း ရွင္ မ်ားဟာ ဘာသာေရးနည္းလမ္းအရ အ ေမရိကန္မွာ ရွိတဲ႔လူမ်ားဟာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တတိယကမာ႓မွလူမ်ားထက္ ပိုမ်ားရမယ္တတိယကမာ႓မွ လူမ်ားကသူတိို့ထက္ ပို ေလ်ာ့နည္းစြာ
႐ ရွိ ရမယ္လို့ လက္ခံထားႀကပါတယ္ အဲဒါဘာ့ေႀကာင့္လဲဆုိေတာ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္ဟာ ေရွးယခင္ ကတည္းက
အ ေပၚမွာ ရပ္တည္ေနမည္ဆို လ်ွင္ ေနာက္တစ္ ေယာကိ ဟာအျမဲတမ္း ေအာက္ ေျခမွာဘဲ ရပ္တညိ ရ မွာပါ ကမာ႓့အခ်က္ အလက္မ်ားအရ ကမာ႓့စီးပြားေရးအေႀကာင္းအက်ိဳးဆက္စပ္ မွဳအရ ျမင့္မားဖို့ဆို ရင္ ေနရာတိုင္းမွာထုတ္လုပ္မွုဟာ ဒီထက္ ပိုေလ်ာ့က်ဖို့လိုအပ္ ပါတယ္ ဒါဟာရုိးရွင္းစြာဘဲ အ ေမရိကန္မွာေနထိုင္ တဲ႔သန္း၃၀၀လူေတြဟာ တတိယကမာ႓မွဆင္းရဲသားေတြရ႔ဲ လိုက္နာေဆာင္ ရြက္ျခင္းမရွိပါက အ ေမရိကန္ေတြရဲ႔ လူေန မွုအဆင့္ အတန္းက္ု ထိန္းသိမ္းထားဖို့ရန္ မွာမျဖစ္နိင္ ပါဘူး ထပ္တူက်စြာဘဲ လကၡဏာေတြအရ
တတိယကမာ႓မွာရွိတဲ႔ လူဦးေရသန္း၅၀၀၀ရဲ႔ ေနထိုင္ မွုအဆင့္ အတန္း ဟာ ပထမကမာ႓က က်န္ ရွိေနတဲ႔ ဝင္ ေငြ မရွိဘဲ တိုးတက္ဖို ့ရန္မျဖစ္နိငိ ပါဘူး အသိပညာက်ဆံုးမွဳအရအဲ
ဒီအခ်က္ ေတြ ဟာ မက္စ္ဝါဒရဲ႔စိတ္ကူးယဥ္စီမံကိန္းေတြသာျဖစ္ပါတယ္
မည္သူမ်ွမ်က္လွည့္ေမွာ္တံနဲ႔ တတိယကမာ႓မွ ပထမကမာ႓ရဲ႔ လူတိုင္းဆီသို ေငြ ေတြ ဝင္ ေရာက္စီးဆင္းေနတဲ႔ု အက်ိဳးစီးပြားတစ္ခုကို
မတားဆီးနိင္ ပါဘူး အခ်က္အလက္မ်ားအရ အဲလို level မ်ားဟာ လိုအပ္ဖြယိ ေကာင္းတာမျဖစ္နိင္ သလို ထိန္းသိမ္းထားသင့္တဲ႔ အ ေျခ အ ေနမ်ိဳးေတြမဟုတ္ပါဘူး အစစ္အမွန္ဆို ရွယ္လစ္ေတြဟာ ဖိနိပ္ မွုေတြြရဲ႔ အဆံုးသတ္နင့္ လူေနမွဳအဆင့္အတန္းးတန္းတူညီတူသ ဘာဝက်ေစဖို့ တိုက္ခိုက္ မွာျဖစ္ပါတယ
လီနင္ ဟာ ဂ်ာမန္္ ျပင္ သစ္္ အရင္းရွင္ ေတြက္ို အျပတ္ ရွင္းခဲ႔ျပီး ျပင္ သစ္နဲ႔ ဂ်ာမန္ ေတြကို ပထမကမာ႓စစ္အင္ အားေတြကု္
သူတုိ့ ရဲ႔လူေတြကို ပထမကမာ႓စစ္မွာ မကူညီေပးနိ္င္ ရန္တိုက္ခိုက ခဲ႔ပါတယ္
ျပန္လည္ျပ္င္ ဆင္ ေရးသမားေတြဟာ သူတို့ေတြရဲ႔လူေတြ သူတို့အလုပ္လုပ္ ေနတဲ႔အစိတ္အပုိင္းေတြ ကမာ႓့ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစား ရဲ႔ လုပ္အားေတြက္ုို ေနရာေပးခဲ႔ပါတယ္္ နွုိင္းယွဥ္ႀကည့္မွု အရ လီနင္ ဟာ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္ ကိုေထာက္ခံခဲ႔ပါတယ္
လီနင္ ဟာဇီဇာစစ္အင္ အားရဲ႔ နယ္ခ်ဲ႔အင္ ပါယာနယ္ေျမ ေတြမွာ ေတာ္လွန္ ေရးအ ေျခ အ ေနတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ ရွာေဖြခဲ႔တယ္ လီနင္ ကို ဆန့္က်င့္မည္ဆ္ုိလ်ွင္ ဒုတိယကမာ႓မွ ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ ေရးသမားေတြဟာ ဆိုရွယ္နယ္ခ်ဲံဝါဒနဲ႔ ဆို ရွယ္ဖက္ဆစ္ တို့ရဲ႔ ေန့ေတြျဖစ္ ခဲ႔ပါတယ္ ဒီေန့ ေတြမွာ ပထမကမာ႓က ဆိုရွယ္နယ္ခ်ဲ႔ ဝါ ဒဆိုရွယ္
ဖက္ဆစ္ဝါဒ ေတြရဲ႔ အဓိကအခ်က္ အခ်ာျဖစ္ပါတယ္ ပထမကမာ႓ သားမ်ားဟာ
မက္စ္ဝါဒနဲ႔ ဆို ရွယ္လစ္ အာစလ်ွာစ ေတြရွိပါတယ္ ဒါေပမယ့္အမွန္မွာ ေတာ့ သူတို့ေတြဟာ သူတို့လူဦးေရ၏ အာရံုစူးစုိ္က္ မွုဟာ က်ယ္ေျပာလွေသာလုပ္သားေတြရဲ႔စားစရိတ္အျဖစ္ တိုးပြားလာတာကိုေတြ႔ရွိ ရပါတယ္ လီနင္ မတုိင္ ခင္ က အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးလာသူ ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒဟာ ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားေတြရဲံ ႔အာရုံစူးစိုက္ မွဟာသူတို့ ေတြရဲ႔ ဖိနိပိ ခံရမွုေႀကာင့္ ျဖစ္ ေပၚလာပါတယိ လီနင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ မယိမ္းမယိုင္ ေသာစစ္မွန္ေသာ တစ္ယူသန္ေသူ အေတြးမ်ိဳးကိုခ်ိဳးဖ်က္ မွုေတြ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာရွင္ တို္င္းဟာ အလင္းေရာင္ ကို ေဆာင္ က်ဥ္းေပးလာတဲ ႔ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒကို လက္ခံ
လာႀကပါတယ္္ ထို့ေႀကာင့္ က်ြန္ပ္တို့ ရဲ႔ လွုပ္ ရွားမွု ဟာနယ္ခ်ဲ႔ ဝါဒနဲ႔ ဆုိ ရွယ္ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီေတြက္ုိ ဆန့္က်င္ တယ္ဆိုတာ
အံ႔ႀသစရာေတာ့ မ ေကာင္းပါဘူး
လူေတြရဲ႔ စစ္ပြဲေတြရဲ႔ ေအာင္ နိင္ မွူေတြထဲက ရွည္လ်ားစြာတည္ ရွိေနတဲံ အထဲမွ လင္ ဘိုင္အို ဟာက်ြန္ပ္တို့ရဲ႔ကမာ႓ရဲ႔
ေရြ႔လ်ားအားနဲ႔ဆိုင္ ေသာ ေက်းရြာ ေတာလက္မွ ျမိဳ႔ကိုခ်ီတက္ ဟူေသာ ထူးျခားခ်က္ကို ေဖာ္ျပခဲ႔ပါတယ္ ထို့ေႀကာင့္ ကမာ႓ႀကီးရဲ႔ ေတာ္လွန္ ေရးဟာ တစ္ကမာ႓လံုးရဲ႔ စစ္ပြဲေတြ ဟာေတာ္လွန္ ေရးြ
စြမ္းအားကို ေက်းလက္ မွစကာ ျမို့ကုိဝန္းရံ ျဖတ္ ေတာက္ ေနာက္ဆံုးျမ္ိဳ႔ကိုသိမ္းပိုက္
ဆ္ုတဲ႔စိတ္ကူးေပါက္ခဲ႔ပါတယ္ ထိုနည္းအရ ေမာ္႔ ရဲ႔ျပည္သူစစ္ သီအို ရအရ ကိုဆန္းသစ္ကာ လင္ ဘိုင္ အိုဟာ ဆန့္ထုတ္ခဲ႔ပါတယ္
အခု ေခတ္မွာေတာ့ ကမာ႓့ေက်းလက္ ရြာေတြဟာ ျမိဳ႔ျပ အသြင္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ႔ပါတယ္ ဥပမာအျဖစ္ေက်းလကိ ရြာေတြ မွာ လူဦးေရစာရင္းကို ေကာက္ျပီးေျပာင္းလဲတဲံ႔ရုံေတြ ရွိေနပါျပီ ဆင္းရဲတဲ႔နိင္ ငံ ေတြရဲ႔ လူေတြဟာေက်းလက္ ေဒသလည္း မဟုတ္ပိုမိုျပီး ရက္စက္ႀကမ္းႀကဳတ္ခံရ မွုကို ရပ္တည္ေနကာ ကာကြယ္ေပးနိင္ မွုမရွိတဲ႔ ဘဝမ်ားနဲ႔ တတိယကမာ႓ရဲ႔ျမ္ုိ ႔ႀကီးေတြမွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္္ ကမာ႓့ေက်းလက္ ေဒသရဲ႔ တည္ ေနရာဟာ အရင္းရွင္ ေတြရဲ႔
ထုတ္လုပိ အားကို ပိုမ္ု ခိုင္ ျမဲေစျပီး မတိုးတက္ ေသာတည္ ေန ရာရဲ႔ ကံေႀကြးခ်စနစ္နဲံ လယ္ယာေျမ ဥယ်ဥ္ ျခံေျမဆိုင္ ရာထုတ္လုပ္ မွုေတြဟာ ဒီအတုိင္း ေရွ႔ဆက္ သြားပါက
ျမိဳ႔ႀကီးမ်ားရဲ႔ ထုတ္လုပ္မွုဟာ ေလ်ာ့နည္းသထက္ ေလ်ာ့နည္းလာမွာျဖစ္ပါတယ္ ပထမကမာ႓ရဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအစား
ထုတ္လုပိျပန့္ျပဴးတဲ႔ စြမ္းေဆာင္ မွုေ နရာ
စီမံခနိ့ခြဲတဲ႔ ေန ရာေတြမွာ လူေတြရဲ႔ မ်ားျပားလွတဲ႔ ဝင္ ငေြ ပမာဏကို အလုပ္ခနိ့ ျခင္းအားျဖင့္ ေသးငယ္ ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပနိင္ ပါတယ္ အဲဒီအႀကံအစည္ဟာ တတိယကမာ႓ဟာ ပထမကမာ႓ရဲ႔ လက္ ေအာက္ မွာေနာက္က် က်န္ခဲ့ပါတယ္ ဘာ့ေႀကာင့္လဲဆိုေတာ့ တတိယကမာ႓ဟာ လုပိငန္းမ်ားကိုနယ္စပိ တစ္ ေလ်ွာက္ လုပိ ေဆာင္ ဖို့ရန္နည္းပညာမရွိလို့ ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္
တတိယကမာ႓ဟာ မတိုးတက္မဖြ႔ံျဖိဳးပါ
ဒါ့အျပင္ ပထမကမာ႓ဆီသို့ တန္ဖိုးရွိသောဝင္ ေငြေတြက စီးဆင္းေပးေနရပါတယ အဲဒါ့ေႀကာငိ့နည္းပညာ မရွိလို့ မဖြ႔ံျဖိဳးမတိုးတက္ တာနဲ႔ေတာ့ မတူပါဘူး
သီအိုရီေတြ ေျပာင္းလဲသြားပါေစ တစ္ကမာ႓လံုးရဲ႔ လူေတြရဲ႔ စကားစပ္ဟာ
အဓိက တိုးေဖာက္ တိုက္ဖ်က္တဲံ စစ္ပြဲဟာအလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးလာသူ ကြန္ျမဴနစ္ေတြရဲ႔ အဓိက လွုပ္ ရွားမွုတစ္ခုသာျဖစ္ပါေတာ့တယ္

Leave a Reply