pwxsm-1

တတိယကမာ႓မွေတာ္လွန္ ေရး
ပထမကမာ႓မွခုခံျခင္း

(llmyanmar.org)

ပထမကမာ႓ဟာ အခုအခ်ိန္ မွာ ေတာ့
ေတာ္လွန္ ေရးအတြက္ အခ်က္အလက္ဆိုင္ ရာ လူမွုအဖြဲ႔အစည္းဘာဆို ဘာမွ မရွိပါဘူး
အဲဒါဟာ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စု မွာ
သတိ ရွိစြာ အဲဒီအစိတ္အပိုင္းေတြကို
ေရြ႔ေျပာင္းခံ ရတဲ႔ လိင္ ဒါမွမဟုတိ
ေယဘုယ် အားျဖင့္ တတိယကမာ႓မွပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားကို ကူညီေထာက္ ပ႔ံရန္ အမ်ိုဳးသားအာရုံစိုက္မွုမ်ား ပင္ ေျပာ ေန တဲ႔ လူမွုအဖြဲ႔အစည္းဘာဆို ဘာမွမ ရွိပါဘူး ပထမကမာ႓အတြင္းမွာ
သ ေဘာထားကြဲလြဲမွုမ်ားစြာပင္ ရွိေန ေသာ္လည္း အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုအတြင္းမွာ သ ေဘာထား ကြဲလြဲမွုမ်ားစြာ ပင္ ရွိ ေန ေသာ္လည္းအ ေမရိကန္ျပည္ ေထာင္ စု အတြင္းမွာ အ ေမရိကန္လူဦးေရဟာ တတိယကမာ႓က ေတာ္လွန္ခ်င္ တဲ႔ ပစၥည္းမဲလူတန္းစား ေတြနဲ႔
စည္းလံုးတာထက္ သူတို့အခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးညီညြတ္မွုက ပို ေန တာကို ရွာ ေဖြ ေတြ႔ ရွိ ရပါတယ္
ပထမကမာ႓မွ လူဦးေရဟာ သူတို ့ေတြ ရဲ႔ ေနာင့္ ေနးမွု မျဖစ္ဘဲ အလယ္အလတ္ စိတ္ဝင္ စားမွုမ်ားဟာ လ်ွ္ဳ႔ဝွက္ခ်က္ ခ်ိန္ညွိ ေသာအခါ
တြန္းအားဟာ ထိပ္သို ့ေရာက္ လာ ေသာအခါသူတို့ေတြဟာ တတိယကမာ႓မွ ေတာ္လွန္ ေရးပစၥည္းမဲံ့လူတန္းစားကို ဆန့္က်င္ ဖို ့ရန ္စည္းလံုးသြားပါတယ္
တခ်ိိဳ႔လူ့အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ေရလယ္ ေလာင္းကစား ရာ၌ လယ္ပို့မ်ားျဖစ္ေန ခဲလ်ွင္ ေတာင္ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုမွာ
ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အဲဒါဟာ ဝိ ေရာဓိေတြက ပထမကမာ႓ထဲမွာ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူနဲံ လူႀက္ဳက္မ်ားေသာအားမ်ားကုိ မဆု္လိုပါဘူး
အဲဒါဟာ က်ြန္ေတာ္တို ့ ပထမကမာ႓ကို အ ရွံဳးေပးသင့္တယ္လို ့ မဆိုလို ပါဘူူး
ေမွာင္ ခို အရ က်ြန္ေတာ္တုိ့ လုပ္နည္းကိုင္ နည္းေတြ ဟာ ဒီထက္ အသိပညာ ထက္ျမက္ဖို ့နဲ႔ ဖန္တီးမွုေတြကို သတၲဝါႀကီးရဲ႔ဝမ္းေခါင္းထဲမွာ ထားရပါမယ္
အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ
ေနာက္ ေဖာ္ျပတဲ႔ျဖစ္စဥ္ထဲသို ့လိုက္ပါသြားျပီး
အဲဒီမွာ တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ အမိန့္မ ရွိပါဘူး
(၁) ကပ္ဆိုက္ ေသာကာလ /
အရင္းရွင္ ဝါဒဟာ ပင္ ကိုအားျဖင့္ မတည္ျငိမ္ပါဘူးအရင္းရွင္ စနစ္ဟာ ကပ္ဆုိက္ေသာ ပံုစံမ်ိဳးကို စီးနင္းထားပါတယ္
ျဖည္းျဖည္းခ်င္းကိုယ္လံုးပံု ရုပ္တု ေတြနဲ႔ စက္ဝိုင္းသံသရာ ဟာ အဲဒီစနစ္ ရဲ႔ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပါ အရင္းရွင္ ဝါဒီဟာ မက္စ္ ေဖာ္ျပခဲ႔သလိုသူ့ကို ပုိင္ တဲ႔ အ ေရးႀကီးတဲ႔ ေျမႀကီး ရ ရွိသူမ်ားဟာ ကိန္းေသက်စြာ မ်ိုးဆက္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ အဲဒီေန ရာတစ္ခုမွာ တည္ျငိမ္မွဳဟာ ကပ္ဆိုက္ ေသာ ကာလရဲ႔ ရလဒ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး တတိယကမာ႓မွာ ရင္ ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႔ ေန ရပါတယ္ အဲဒီစနစ္ဟာ သူ့ရဲ႔ကိုယ္ပုိင္ အဖ်က္အဆီးအတြက္ကိန္းသေက်စြာ အ ေျ အ ေနကုိ ဖန္တီးေနပါတယ္ တာဝန္ကုိ ဆင္းရဲတဲ႔လူေတြဆီကိုလြွဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖင့္ တတိယကမာ႓ေပၚကုိ အရင္းရွင္ ဝါဒီဟာ စနစ္နဲ႔အတူ အ ေဝးကုုိ အဲဒါကုုိယူ ေဆာင္ သြားဖို ့ဖန္တီးပါတယ္ ဂလိုဘယ္လိုက္ ေဇးရွင္း ရဲ႔လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ဟာ
ဆက္ တိုက္ျဖစ္ ေန ရင္ ေန ရာတစ္ခုကကပ္ဆိုက္ ကာလတစ္ခုဟာ
တျခားဧရိယာ ေတြကိုလ်င္ ျမန္စြာ တစ္ကမာ႓လံုးပ်ံ႔နံ႔ေစနိင္ ပါတယ္ ဂလိုဘယ္လိုက္ ေဇးရွင္း ရဲ႔လုပ္ငန္းစဥ္မွာ
အရင္းရွင္ ဝါဒကုိသန္မာ ေစတာ ရွိပါတယ္
ဒါေပမယ့္ အဲဒါရဲ႔ ကပ္ဆိုက ေသာ ကာလဟာ
လြယ္ကူစြာ အ ေျချပဳ ဒါမွမဟုတ္ မစီမံနိင္ တံ႔အရာတစ္ခု ကို ကိုင္ ေဆာင္္ နိင္ ပါတယ္ အဲဒါဟာ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးလာသူ ကြန္ျမဴနစ္ မ်ားရဲ႔စြန့္စား
စြန့္လြွတ္ မွုျဖစ္နိင္ ပါတယ္
(၂) တစ္ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာျပည္သူ့စစ္
ဖိနိပ္မွဳဟာ ခုခံျခင္းကို ဖန္တီးပါတယ္
နယ္ခ်ဲ႔စနစ္ဟာ လူသားဆန္မွု ရဲံအဓိကအမ်ားစုမွာ
ဆန္ျပဳတ္ယာဂု စတ ဆင္းရဲမြဲေတ မွု သို့ လြွဲအပ္ဖိိုိ့ ရန္ ရွိပါတယ္ ကမာ႓တစ္ဝန္္း
အလယ္အလတ္ ဝင္ ေငြဟာ တစ္ ေန့မွာ
၃ ေဒၚလာ ေအာက္ က် ေရာက္ ေနပါတယ
အဲဒါဟာ လူသားဆန္ မွု ရဲ႔ တစ္ဖက္ဟာ ေန့စဥ္ ေန့မ်ွ အသက္ ရွင္ က်န္ ရစ္ ရုံမ်ွသာ ရွိ ပါတယ္ အ ေျခခံအရင္းအျမစ္ဟာ ထြက္ ေပၚ လာခဲ႔ပါျပီ ပထမကမာ႓သားမ်ားဟာ တတိယကမာ႓ေပၚမွ သူတို့ရဲ့ အထူးအခြင့္ အ ေရး ကို ထိန္းသိမ္းဖိျု့ ရန္ ဝက္ အူစုပ္ ေတြျဖစ္ပါတယ္
ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးမွု ေရျပတ္လတ္မွု လူမ်ိဳးစံု အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ျခင္း စီးပြားေရးဆိုင္ ရာ ကပ္ ေဘး ကပ္ဆိုက္ ေသာ ကာလဟာ အားလံုးျမင့္ တက္ ေန ပါတယ္ တတိယကမာ႓မွလူမ်ားဟာ နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေနာက္ ျပန္ ဆုတ္ ကာတုိက္ ခိုက္ ႀကပါတယ္ ဘာနဲ႔မွမတူတဲ႔ တိုက္ခိုက္ မ်ုျပဳလုပ္ ဖို ့ရန္ သင္ ယူမွုဟာ လုပ္ငနး္စဥ္ပါ ေအာင္ ျမင္ မွုနဲ႔က်ဆံုးမွဳဟာ လူေတြ သင္ ယူ ရပါမယ္ အဲဒါဟာ သိပံၸပညာ ရဲ႔သ ဘာဝပါ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ စြန့္ လြွတ္ စြန့္စားတဲ႔ အမ်ားစုဟာ ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာ ကို ကိုင္ ေဆာင္ ထားျပီးအျပင္း ထန္ ဆံုးလက္ နက္မ်ားဟာ လြတ္ေျမာက္ မွု ရဲ႔စမ္းသပ္မွဳမွာ ရ ရွိနိင္ ပါတယ္ ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ ေနာက္ လိုင္းလံုးတစ္လံုးဟာ လာ ေန ပါျပီ ကမာ႓ႀကီးဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႔စစ္ ပြဲ ေတြ နဲ႔ ျပင္း ျပ စြာ ေတာက္ ေလာင္ ေနျပီး အဲဒါဟာ အလင္း ေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပး သူရဲ႔ တစ္ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာ စစ္ပြဲသို ့ ေပါင္းစီးလာပါတယ္ ျပည္သူ့စစ္ဟာ ကမာ႓့ရဲ႔ ေက်းလက္ ေဒသမွ စတင္ ျပီး တတိယကမာ႓ရဲ႔ ကမာ႓လ႔ံုးဆိုင္ ရာ အားအင္ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္
အဲဒါကို ျဖတ္ ေတာက္ ရမယ္ ျပီးေတာ့ ပထမကမာ႓ရဲ႔ျမိဳ႔ ေတြကို ဝန္းရံ ရပါမယ္ ေနာက္ဆံုးမွာ ပထမကမာ႓ဟာ ေတာ္လွန္ ေရးအား ေတြ ရဲ႔ အတြင္းနဲံအျပင္ မွာပါ သိမ္းပိုက္ ျခင္းကို ခံရပါမယ္ ျပည္သူ့စစ္ ရဲ႔ တိက် ေသာ ေျမပံု ေပၚရွိ အနားသတ္မ်ဥး္က ေတာ့ ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ဖို ့ရာမွာ မသိ ရွိနိင္ ပါဘူး ေန ရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ႊအဲဒါဟာ ေမာ့ိဆက္ ျပည္သူ့စစ္ ရဲ႔ ဂႏၲဝင္ က် ေသာ ပံုရိပိကုိ ျပဳလုပ္ ပါမယ္ ေနာက္ ဆင္းရဲတဲ့နိင္ င ံရဲ႔ ေက်းလက္ ေဒသမွ ျမိဳ႔ႀကီးမ်ားဆီသို ့ ေရွ႔ဆက္ တိုးရပါမယ္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အသစ္နည္းပညာမ်ားနဲံ ဒိမို ကရက္တစ္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းဟာ ျဖစ္နိင္ တာ ထက္ ပိုျပီး ဖြင့္ ခ်လာပါတယ္ အဲဒါ ဟာ ပထမကမာ႓ရဲ႔ ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားကုိ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းဖို့ ပါဝင္ လာနိင္ ပါတယ္္ ျပည္သူ့စစ္ တစ္ခု အ ေနနဲ႔ပါဝင္ ျပီး ေနာက္အဲဒါဟာ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္္ စျ စု အထိသုို ့ပါ ပ်ံ႔နံ႔နိင္ ပါတယ္ ပထမကမာ႓ရဲံလြတ္ေျမာက္ မွဳ က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ ေရာက္ ျခင္းေတြ ဟာ တတိယကမာ႓ရဲ႔ လူေတြ ေႀကာင့္သာ ရ ရွိနိင္ ပါတယ္ ပထမကမာ႓ရဲ႔အစိတ္အပိုင္းေတြဟာ သူတို့ဘာသာသူတို ့ တူညီေသာ နည္းလမ္းနဲ႔ က်ဳးေက်ာ္ ဝင္ ေရာက္ ႀကျပီး အဲဒါဟာဆိုဗီယက္ယူနီယံဟာ ဖက္ဆစ္ ဝါဒကို ဖ်က္ဆီးခဲ႔ျပီးေတာ့ ေနာက္ အသစ္စနစ္တစ္ခုအျဖစ္ နာဇီ ဂ်ာမနီကို ျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ခဲ႔ပါတယ္
(၃)ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားကို ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း
ေသခ်ာစြာ အဲဒီ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုနယ္နိမိတ္ အတြင္းမွာ လူမွု ဆက္ ဆံ ေရးတင္းမားမွုဟာ ေလ်ာ့ပါးေစခဲ႔ပါတယ္ ဝိ ေရာဓိ ေတြဟာ နယ္ခ်ဲ႔ ဝါဒီ ေတြ ေႀကာငိ့ မရန္မူူလို ေတာ့ပါဘူး အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုဟာ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီစနစ္မွ တတိယကမာ႓မွ စြန့္စားတဲံလူေတြ ေႀကာင့္ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ တန္ဖိုးမားလက္ ခံ ႐ ရွိခဲ့ပါတယ္ စီးပြားေရး လိင္ နဲ႔ အမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ ရာလွုပ္ ရွားတပ္ခ်မွု ေတြဟာ သူ့ရဲ့နယ္နိမိတ္ အတြင္းမွာ ေျပာင္းလဲ ေရြ႔လ်ားျပီး အ ေမရိကန္ုျပည္ေထာင္ စုရဲ႔ အ ေရးႀကီးတဲံနည္းလမ္းေတြျဖစ္ပါတယ္
ဘဝရဲ႔ပထမကမာ႓နည္းလမ္းဟာ တတိယကမာ႓မွ လူေတြရဲ႔ ထုထည္ႀကီးမားလွ ေသာ စြန့္လြွတ္စြန့္စားမွု ေႀကာင့္ ေဖာက္ခနဲ ျမင့္ တက္လာခဲ႔ပါတယ္ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုအတြင္းစီးပြားေရးကြဲလြဲမွုဟာ အႀကမ္းအားျဖင့္ ေျပာ ရမ္ည္ဆ္ုိ လ်ွင္ တျဖည္းျဖည္းဆန့္က်င္ လိုတဲ႔စိတ္ဟာ ေလ်ာ့နည္းလာပါတယ္
ဘာ့ေႀကာင့္လဲဆိို ေတာ့ တာဝန္ဟာ တတိယကမာ႓မွ လူေတြ ပေၚသို ့လြဲ ေျပာင္းေပးျခင္း ခံရလို ့ပါ လိင္ ပိုင္းဆိုင္ ရာကြဲလြဲမွုဟာ တျဖညး္ျဖည္းနဲံဆန့္က်င္ လိုတဲ႔စိတ္ ဟာ ေလ်ာ့နည္းလာပါတယ္ ဘာ့ေႀကာင့္လဲဆိုေတာ့ အမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဟာ ပထမကမာ႓မွာသာ သီးျခား လူေတြ မွာ ရ ရွိနိင္ လို့ပါ အ ေမရိကန္ျပည္ ေထာင္ စုမွာ ဖိနိပ္ခံ ရတျ့ဲအမ်ိဳးသားမ်ားနဲ႔ သူတို ့ေတြ ရဲ႔ ဖိနိပ္သူႀကားက သ ေဘာထားကြဲလြဲမွုမ်ားပင္ ဆန့္က်င္ မွုဟာ စိတ္ ဓာတ္နည္းပါးလြန္းပါတယ္ ပိုပိုျပီး အမ်ိဳးသားေရးဝါဒိမ်ားရဲ႔ ဖိနိပ္မွုကို ပထမကမာ႓ကဲံသို ့သူတုိ ့ေတြ ရဲ႔ အဆငိ့ အတန္းရဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္အျဖစ္ ရ ရွိခဲ႔ပါတယ္ အဲဒီမွာသူတို့ကိုယ္သူတို့ ရဲရဲဝင့္ ဝင့္ ေျပာ ရန္လို အင္ ဆႏၵ ရွိမွုဟာ ကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသားေရးအျဖစ္ ေလ်ာ့နည္းလာပါတယ္ အဲဒါဟာ အႀကမ္းဖ်င္း ေယဘုယ်ပါ ပထမကမာ႓နဲ႔အ ေမရိကန္လုူ့ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႔ ဆက္ စပ္ ေန ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ တတိယကမာ႓မွလူမ်ားကို စြန့္လြွတ္စြန့္စားမွု ေတြကို လြွဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖင့္ ဖန္တီးထားပါတယ္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္
အဲဒီစနစ္ဟာ မတည္ျမဲပါဘူး
အရင္းရွင္ ဝါဒဟာ မတည္ျမဲပါဘူး ကပ္ဆိုက္ ေ သာ ကာလကုိ စီးနင္းထားပါတယ္ လူေတြဟာ ျပန္လည္တို္က္ထုတ္ ရပါမယ္ တတိယကမာ႓ကလူေတြ ပိုပိုျပီး ဖြဲ႔စည္းလာ ေလ ေလ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူနဲ႔ နယ္ခ်ဲဆန့္က်င္ ခံတပ္မ်ားဟာ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီေတြကို ျပန္လည္ တိုက္ ထုတ္ျပီး ပိုပိုျပီး တတိယကမာ႓ကလူေတြဟာ အစိုးရ ရဲ႔စြမ္းအင္ ကို သိမ္းယူျပီး အရင္းရွင္ နယ္ခ်ဲ႔စနစ္မွ သူတို ့ေတြ ရဲ႔စီးပြားေရး ေတြကို သိမ္းယူ ရပါမယ္ ထို့ေႀကာင့္ ပထမကမာ႓ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စု ပါဝင္ ေန တဲ အရာ ဟာသူတို့ေတြ ရဲ႔ အရင္းအျမစ္ နဲံလစာ ေတြဆီသို ့ ဝင္ လမ္းကို ျငင္းဆိုခဲ႔ပါလိမ့္မယ္ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီေတြဟာသူတို ့ေတြရဲ႔ အထူးအခြင့္ အ ေရးကို ကာကြယ္ဖို ့ရန္ စစ္ပြဲေတြကုိ ဒီထက္ပိုပိုျပီးတုိက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္ သူတို့ေတြဟာ တတိယကမာ႓မွလူမ်ားအ ေပၚ ဝက္အူစုပိမ်ားကို လွည့္ဖို ့ရန္ ျပင္ လာပါတယ္ အဲဒါဟာခုခံမွုကို ပိူမို ျဖစ္လာမွာပါ သူတိို့ ေတြဟာ နစ္ျမွဳပ္ဖို ့ရန္ တန္ဖိုးေတြနဲ႔ အရင္းအျမစ္ေတြကို တတိယကမာ႓ ကို တုိက္ ပြဲဝင္ ေန တဲ႔ လူမ်ားဆီ ေရွ႔သို ့ပို ့ေပးရန္လိုပါလိမ့္မယ္
သူတို့ေတြဟာ ေနာက္ဆံုးမွာ အထဲကို ျပန္လည္ဖုိ့ရန္ ရွိျပီးသူတို့ ေတြရဲ႔ကိုယ္ပိုင္ ကမာ႓မွ သူမ်ားဆီသိူ ့ထည့္သြင္း ျပဖုိ ့ရန္ သူတုိ ့ေတြ ရ႔ဲ႔ စြမ္းအင္ ေတြကို ထိန္းသိမ္းဖို ့ရန္ ျဖစ္ပါတယ္ တျခားစကားနဲ႔ ေျပာ ရမည္ဆိုလ်ွင္ တတိယကမာ႓မွလူမ်ားလြတ္လပ္သြားလ်ွင္ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီေတြဟာ သူတုိ့ပိုင္ ဲတဲ႔လူဦးေရကို တစ္ဖန္ ျခားနားခ်က္ကို ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ဖုိ ့ရန္ စြန့္လြွတ္စြန့္စားမွုကို စတင္ ဖိို ့ရန္လိုအပ္ပါတယ္ အဲဒါဟာ ပထမကမာ႓မွလူမ်ား ဆင္းရဲလာလ်ွင္ တတိယကမာ႓မွလူမ်ားလြတ္လပိလာျပီး ပိုမို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိလာ နိင္ ပါတယ္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေပၚလ်ွင္ တခ်ဳိ့ပထမကမာ႓က လူဦးေရဟာ ဖက္ဆစ္စနစ္နဲ႔ ဆိုရွယ္ဖက္ဆစ္စနစ္ ေတြကို မွန္ကန္စြာ ခ်ိဳးဖ်ကိ ထြက္ ေပၚလာျပီး ပထမလူမ်ားက့ဲသို့
ိုသူတုိ ့ေတြ ရဲ႔ အထုူးအခြင့္ အ ေရးကို ကာကြယ္ဖုိ ့ရန္ ႀကိဳးစားလာႀကမွာပါ တခ်ိဳ႔ေတြက ဘယ္ဘက္ကို ခ်ိဳးဖ်က္ျပီးနဲ႔ တတိယကမာ႓မွ လူသားဆန္မွဳ ရဲ႔အမ်ားစု နဲ႔အတူ ရပ္တည္ဖုိ ့ရန္ စတင္ လာႀကမွာပါ ပထမဦးဆံုး အ ေနနဲ အမ်ားစုကမွန္ကန္စြာခ်ိဳးဖ်က္ပါျပီ
ဒါေပမယ့္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ပစၥည္းမဲံလူတန္းစား ကို ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းတဲ႔လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ပ်ံ႔နံံသြားပါလိမ့္မယ္
တျဖည္းျဖည္းနဲ ႔ ပစၥည္းမဲံ့လူတန္းစားအပိုင္းဟာ ပထမကမာ႓ဟာ ဘာလဲဆိုတဲ႔အထဲမွာ ျမင့္တက္လာနိင္ ပါတယ္ အဲဒီအပိုင္းဟာ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူေတြ ရဲ႔ဖြဲ႔စည္းမွုအရ သူတို့ ေတြရဲ႔ အရင္းရွင္ အရွင္ သခင္ ေတြက္ုိအ ေပၚသို လြွင့္ပစ္လို္ နိင္ မွာျဖစ္ပါတယ္ အဲဒါက နိင္ ငံတကာ
ပစၥညး္မဲံလူတန္းစားရဲ႔အစိတ္အပိုင္းျဖစ္လာမွာပါ
(၄)တားဆီးေနာင့္ယွကိ ျခင္း
အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုဟာ သူ့ရဲ႔နယ္နိမိတိ အ တြင္းမွာ အဖိနိပ္ခံ ရတဲ ႔ လူမ်ိဳးမ်ားရဲ႔ လူမဆန္ ေသာ ဖိနိပ္မွုမ်ားဟာ
ရွည္လ်ားေသာ သမိုင္းတည္ ရွိပါတယ္
အ ေမရိကန္ျပည္ ေထာင္ စုဟာ အျဖဴအမည္းခြဲျခားမွုနင့္ လူမ်ိဳးခြဲျခားေရးဝါဒ
ဟာ ျဖစ္ ေပၚခဲ႔ပါတယ္ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုဟာ လူမ်ိဳးစုတိုင္းရင္းသားေတြ ရဲ႔ အမ်ားစုကုုိအျမစ္ ျပဳတ္ေခ်မွုန္းေသာအခါ
သူဟာအႀကီးမားဆံုး လူမ်ိဳးစုတစ္ခုလံုး
အစုလိုက္အျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္းကို
သမိုင္းမွာျပဳလုပ္ခဲ႕ပါတယ္ ကုန္းေျမဟာ
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိုဳးစု တို့ကို အ ေနာက္
လူနာေဆာင္ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ နည္းလမ္းကုိျပဳလုပိဖု္ ့ရန္ ဖယ္ ရွားရွင္းလင္းခဲ႔ပါတယ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ေတြဟာ တိရစာၦန္ ေတြလို အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္းမွာ ထိန္းေက်ာင္းခံ ရျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ သီးသန့္ ေနရာမ်ားျဖစ္လာခဲံ႔ပါတယ္ အ ေစာပိုင္းအရင္း ရွင္ ဝါဒီရဲ႔ လူမွု ေရးတင္းမာမွုဟာ ျပင္းထန္လာပါတယ္ ဘာ့ေႀကာင့္လဲဆိုေတာ့
ဥ ေရာပလူမ်ိဳး မွဆင္းသက္လာခဲ့ေသာ လူမ်ား
နဲ႔ လူမည္းမ်ား အာရွသားမ်ား နဲ႔တျခားလူေတြ ဟာ အလုပ္သမားမ်ားဆီမွ ေျမပိုင္ ရွင္ ႀကီးမ်ားဆီသ္ုိ ့ ပညာသင္ ထားသူမ်ား
ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားနဲ႔ ေကာက္က်စ္တဲ႔ ဓ နရွင္ လူတန္းစားတို ့ေတြေႀကာင္႔ ျဖစ္ပါတယ္
ေျမာက္ အ ေမရိကသာမက ဥ ေရာပမွာလည္းဘဲ လူမွုေရးတင္းမာမွုအတြက္ ေရွ႔ဆံုးလိုင္းက လံုျခံဳတဲ႔အဆုိ ့ရွင္ ျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္ ဥ ေရာပ ရဲ႔
မာရဂ်င္ မ်ဥ္းတားထားမွု နဲ႔ ဘယ္ ေန ရာမွာမဆုိ ေျမာက္ အ ေမရိကသို ့တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႔ နယ္ေျမမွာအတည္တက် ေနဖို ့
သူတို့ ေတြရဲ႔နည္းလမ္းကိုျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္
အပို အ ေနနဲ႔ အရင္းရွင္ စနစ္ ရဲ႔ အ ေစာဆံုးဖြံ႔ျဖ္ဳးတိုးတက္မွုထဲမွာ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခား တာလည္းအဓိက က် ေသာ ေသာ့ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္အာဖရိကလူမည္းမ်ားဟာ လူသားမဆန္စြာ က်ြန္ျပဳျခင္းက္ို ခံခဲ႔ ရျပီး အ ေစာပိုင္းအရင္းရွင္ ဝါဒရဲ႔ဘီးမ်ားကို
ဆီသုတ္ဖို ့ရန္ အသံုးျပဳျခင္းခံခဲ႔ရပါတယ္
က်ြန္စနစ္ဟာ တရားဝင္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ တာ ေတာင္ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုက လူမည္းေတြဟာ အခြင့္ အလမ္းမ်ားကိုခြဲျခားထားေသာ စနစ္ ေအာက္ မွာသာ ေနထုိ္င္ ရွင္ သန္ခဲ႔ရတာကို ေလ့လာ
ေတြ႔ ရွိခဲ႔ပါတယ္ က်ြန္စနစ္ဟာ က်န္ ရွိ ေနတုနး္ပါဘဲ အ ေမရိကန္လူ့အဖြဲ႔အစညး္ဟာ
လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမွု ဟာ ရွိ ေနတုနး္ပါဘဲ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုဟာ တတိယကမာ႓ရဲ႔ခုခံျခင္းနဲ႔ စီးပြားေရးကပ္ဆိုက္ ေသာကာလ ေႀကာင့္ အားအင္ ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ႔လ်ွင္ အမ်ိဳးသားေရးဝိ ေရာဓိ ေတြကုိ တစ္ဖန္ျပန္လည္ ျမင့္တက္ ေစပါတယ္ တတိယကမာ႓မွလူေတြဟာ လြတ္လပ္မွုကုိ ရ ရွိပါက အ ေမရိကန္နယ္နိမိတ္အတြင္းမွာ လူျဖဴေတြဟာ သူတို ့ ေတြရဲ႔အထူးအခြင့္ အ ေရးကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းဖို ့ရန္ တာဝန္ကို ဖိနိပ္ခံ ရ ေသာ တျခားနိင္ ငံသားမ်ားေရြ႔ ေျပာင္းဖို ့ရန္ ႀကိဳးစားနိင္ ပါတယ္ သူတို့ေတြရဲ႔ ပထမကမာ႓မွ ဘဝပံုစံဟာျပန္လည္တိုက္စားသြားခဲ႔ျပီး
သူတို့ေတြဟာ လူမ်ိဳးေရးခြဲဲျခားမွုနဲ႔ အမ်ိဳးသားေရးဖိနိပ္မွုေတြကို ပုုိမ္ုျပီး ရင္ ဆိုင္ ရျပီး ဖိနိပ္ခံလူမ်ားက သူတို ့ေတြရဲ႔ပိုင္ ဆိုင္ မွု အ ေပၚ တိုက္ခိုက္ ထိုးေဖာက္ လာနိင္ ပါတယ္ ရလဒ္ဟာ အမ်ိဳးသားလြတ္ ေျမာက္မွုနဲ့စစ္ပြဲ ေတြ ျဖစ္နိင္ ျပီး နိင္ ငံ ေရးလူဦးေရ ေတြႀကားက စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ျပီးေတာ့
အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုကုိ ပ်က္စီးမွုႀကီးျဖစ္ ေပၚေစနိင္ ပါတယ္
ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးမွု ရဲ႔ တျခားအမ်ိဳးအစားေတြလည္း
ျဖစ္ပြားနိင္ ပါတယ္ အရင္းရွင္ ဝါဒဟာ ႀကီးမားေသာ လံုေလာက္ ေသာ ကပ္ဆိုက္လာလွ်င္
ဒါမွမဟုတ္တခ်ိဳ႔ အမ်ိဳးအစားေတြက္ု ရုတ္တရက္ျဖစ္ပြားတဲ႔ ကပ္ ေဘးဟာျဖစ္လာလ်ွင္
ဗဟိုအစုိးရဟာ စြမ္းအင္ ကို ဖ်က္ဆီီးထားဖို ့ရန္မျဖစ္နိင္ ပါဘူး အရွင္ သခင္ ဝါဒီမ်ားဟာ
အ ေမရိကန္ ရဲ႔ ႀကီးမားလံုေလာက္ စြာ ကပ္ဆိုက္ ေသာကာလဒါမွမဟုတ္ စီးပြားေရးကပ္ေဘးကို ျမင့္ တက္ ေစနိင္ ပါတယ္ ဗဟို အစိုး႐ ရဲ႔ အႀကြင္းအက်န္မ်ား
ဘုရင္ ခံမ်ားျမိဳ႔ေတာ္ ဝန္မ်ား စစ္ဘက္ အရာရွိမ်ား ရဲအရာ ရွိမ်ား ရဲဌာန ျပစ္မွုက်ဴးလြန္သူ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အာမခံအဖြဲ႔အစည္း အရပ္ဘက္ နဲ႔ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူတုိ့ဟာစြမ္းအင္ အတြက္ ျပင္းထန္ ေသာ ကပ္ဆိုက္ ေသာကာလမ်ိဳး
ေအာက္မွာ စစ္ပြဲဆင္ ႏြဲရပါလိမ့္မယ္
ပ်က္စီးျခင္းဟာ စနစ္ကိုလည္း အားနည္းေစတယ္ ပထမကမာ႓ကိုဖ်က္ဆီးဖို ့ရန္ကူညီပါလိမ့္မယ္ ျပီးေတာ့အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူေတြဟာ ပိုမို ေကာင္းမြန္ ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳပါလိမ့္မယ္
(၅) ရုတ္တရက္က်ေရာက္ထားေသာ အႏၲရာယ္
စီးပြားေရးဆိုင္ ရာနဲ႔ တျခားရုတ္တရက္ က်ေၤရာက္ ေသာ ကပ္ေဘးေတြဟာ ေသာ့ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္
ပထမကမာ႓မွ ေတာ္လွန္ ေရးအတြင္းအ ေျခ အ ေန ေတြကို ေဆာင္ယူဖို့ရန္ ေနရာမွာသံုးနိင္ ပါတယ္ အရင္းရွင္ ဝါဒဟာ
အဆ့ုးမရွိနိင္ ေသာ ႀကီးထြားမွု အ ေပၚ
မူတည္ပါတယ္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီအရင္းအျမစ္ေတြမွာ အဆံုးပမာဏရွိပါတယ္ အဲဒီအရင္းအျမစ္ေတြဟာ ေလ်ာ့နည္းေစလာ ေသာအခါ စီးပြားေရးဆိုင္ ရာကပ္မ်ားဟာ ပိုမိုပိုမ္ု တိုးလာန္ိင္ ပါတယ္
စီးပြားေရးဆိုုင္ ရာနဲ႔ ကပ္ဆိုက္ ေသာကာလဟာ
ပထမကမာ႓ကိုဖ်က္သိမ္းေစျပီး အားနည္းေစပါတယ္ ထို့ ေႀကာင့္ ေတာ္လွန္ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ျမွင့္ တင္ ပစၥည္းမဲံ့လူတန္းစားျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမွုကုိ ျမွင့္ တင္ ပ်က္စီးျခင္းျမွင့္ တင္ စသည္တုိ ့ျဖစ္ပါတယ္ စီးပြားေရးဆိုင္ ရာ ကပ္ဆိုက္ ေသာ ကာလ ပိုနက္နဲလာေ လပထမကမာ႓နဲ႔တတိယကမာ႓မွ လူေတြရဲ႔ ပိုမိုႀကီးမားေသာ နံပါတ္ေတြဟာ
စနစ္ကို ဆန့္က်င္ ကာ သူတို့ပိုင္ တံဲ အာရုံစိုက္ မွု ေတြနဲ႔ သူတို့က ေလးေတြ ရဲ႔အာရုံစိုက္မွုက္ု ေရြ႔ ေျပာင္းနိင္ ပါတယ္
(၆) စစ္ပြဲ ႏ်ဴးကလီးယားနဲ႔ ျဒပ္ထုအပ်က္အစီး
တူညီစြာ ႏ်ဴးကလီးယား ဒါမွမဟုတ္ စစ္ပြဲရဲ႔အျခားပံုစံနဲ႔ အစိုးရကို အားနည္းေစျပီး
တျခား ျဒပ္ထုအခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ ပထမကမာ႓မွ ေတာ္လွန္ ေရးအတြက္
အ ေျခ အ ေနမ်ားကိုဖန္တီးပါတယ္
အ ေထြ ေထြ အ ေနနဲံ စစ္ပြဲေတြဟာ စီးပြားေရးကို အားနည္းေစနိင္ ပါတယ္
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အစိုးရနဲ႔ အစိုးရမဟုတ္တဲ့မင္းသားေတြရဲ႔ လက္နက္ ေတြ အသံုးျပဳမွုကို အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုကုိ ဆန့္က်င္ တဲ႔အခါ မွာနယ္ခ်ဲ႔စြမ္းအင္ ကို ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ လ်င္ ျမန္စြာ အလားအလာ ရွိပါတယ္ ႏ်ဴးကလီးယား သ ေဘာထားကြဲလြဲမွုဟာ ေတာ္လွန္ ေရးကုိ ျပင္ ဆငိ ဖို ့ရန္ လိုအပ္တဲ႔ ျဖစ္နိင္ ေခ်တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္
(၇) ပထမကမာ႓ရဲ႔အားနည္းခ်က္ နဲ႔ အဆုိ
ပထမကမာ႓ရဲ႔အားနည္းခ်က္ဟာ ေတာ္လွန္ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဇာတ္ ေကာင္ တစ္ ေကာင္ အျဖစ္ ရပ္တည္ ေနပါတယ္ လီနင္ ဟာပထမကမာ႓ရဲ႔ကပ္ဆိုက္ ေသာ ကာလကို
ေျပာင္းလဲဖုိ ့ရန္ အဲဒီစစ္ပြဲကို ေတာ္လွန္ ေရးစစိပြဲအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ႔ပါတယ္
လီနင္ ဟာဇာဘုရင္ ရဲ႔ အင္ ပါယာကုိ ျဖဳတ္ခ်ဖို ့ရန္ နဲ႔ ေနာက္ ပိုင္းမွာျပန္လည္ ျပင္ ဆင္ ေရးသမားေတြကို ရွာ ေဖြခဲ႔ပါတယ္
ေဘာ္ရွီဗစ္ေတြဟာ ေတာ္လွန္ ေရးအရွံဳးေပးစိတ္ ဓာတ္ ရဲ႔ ေပၚလစီကို
ေထာက္ခံ အားေပးခဲံပါတယ္ သူတို့ေတြဟာ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီေတြက္ို ရွံဳးနိမ့္ေစဖို ့ရန္ အားေပးခဲ႔ပါတယ္ ထပ္တူညီစြာ အလင္းေရာင္ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ
ပထမကမာ႓အတြင္းမွ မတ္တပ္ ရပ္ဖုိ ့ရန္
အင္ ပါယာရဲ႔နံလံုးသားအတြင္းမွ သူ့ရဲံစြမ္းအင္ ကို ခ်ဲ႔ခဲ႔ပါတယ္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူစုစည္းသူေတြဟာ
ပထမကမာ႓မွအဲဒီလူေတြကို သူတို ့ေတြရဲ႔ ပထမကမာ႓စိတ္ဝင္ စားမွုတုိ့ကို
ဆန့္က်င္ ဖုိ့ တိုက္ခိုက္ ရမယ္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူေတြဟာ
လူသားဆန္မွုနဲအတူု အခြင့္ အ ေရး ေတြနဲ႔
မွန္ကန္စြာ ရပ္တည္ မွာပါ အလင္း ေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ အဖြဲ႔အစည္းတည္ ေဆာက္ပံုေတြကို ဖန္တီးျပီး အ ေျခ အ ေန ေတြကို က်ြန္ေတာ္တို လိုခ်င္ တဲ အ ေန အထားသို ့ေျပာင္းလဲသြားေသာအခါ ပစၥည္းမဲံလူတန္းစားနဲ႔ ကမာ႓့ျပည္သူစစ္ ေတြဟာ ဒီထက္ပိုျမင့ တဲစတိတ္ စင္ ေတြမွာ ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ျပဳျပင္ ေသာအခါ အတြက္ ျဖစ္ ေပၚ ေနပါတယ္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ ပထမကမာ႓ရဲ႔ျဖစ္နိင္ တဲ႔မ်ားျပားေသာ
အာနိသင္ ပ်ကိျပယ္ ေစျပီး
နိင္ ငံ ေရး သ ေဘာတရားနဲံကိုက္ညီေသာ
အရာကို ေျပာင္းလဲဖုိ ့ရန္ ရွာ ေဖြခဲ႔ပါတယ္ အရင္း ရွင္ စနစ္ တိုးတက္ျခင္း ကပ္ဆဖုက္ ေသာ ကာလ စနစ္တိုးတက္ျခင္း ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာ ခုခံျခင္း ပိုပိုနက္နဲလာ ေလ ေလ ပထမကမာ႓က ပိုပိုျပီး ခုခံျခင္း ဟာ ျဖစ္နိင္ ပါတယ္ အဲဒီ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွု ရဲ႔ စင္ ေပၚမွာ အလင္းေရာင္္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ ပထမကမာ႓မွာ ခုခံျခင္း တတိယကမာ႓မွာ ေတာ္လွန္ ေရးဆို ျပီး ပုစာၦတစ္ပုဒ္ကို ခ် ေရးျပခဲ့ပါတယ္
က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ႔ကမာ႓ဟာ လီနင္ ထက္
ခြဲျခားနိင္္ ပါတယ္ ေမာ္ဟာ အဲဒါထက္ ပုိခြဲျခားနိင္ ပါတယ္ တရားေသလက္ခံ ရတဲ႔ဝါဒဟာ ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ ပိုမ္ို ေကာင္းမြန္ ေသာေနာက္တစ္ခုကို ဖန္တီးဖို ့ရန္ ျဖစ္လာ ေန ပါတယ္ အဓိက အားေပးျခင္းဟာ အနာဂတ္ကုိဖန္တီးနိင္ တဲ႔လူေတြ ရဲ့လက္ထဲမွာသာ
ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာဟာ ဆန္းသစ္နိင္ ပါတယ္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ အခု ခေတ္ ကမာ႓ရဲ႔အစစ္အမွန္မွာ ရပ္တည္ နိင္ ပါတယ္ အဲဒီအစစ္အမွန္ထက္ပို တဲ႔
လမ္းေဟာင္းဆို တာမရွိပါဘူး အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ အမ်ားဆံုူး ဆန္းသစ္ျပဳျပင္ ထားတဲ႔ ေတာ္လွန္ ေရးသာျဖစ္ပါတယ္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူဟာ ေဘးနားစည္းေတြမွာ မထိုင္ နိင္ ပါဘူး ရွံဳးနိမ့္သူဟာ ပထမကမာ႓သားမ်ားျဖစ္ပါတယ္
အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥး္ေပးသူေတြ အတြက္ ရွံဳးနိမ့္မွုဟာ အျမင္ တစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဟာ လူႀကိဳကိမ်ားေသာ ကစားနည္းမဟုတ္ပါဘူး
သိပံၸပညာ အဖြဲအစည္းေခါင္းေဆာင္ မွုကသာ ေအာင္ ျမင္ မွုကို ရ ရွိ ေစမယ့္
ေသာ့ခ်က္တစ္ခု ပါ

Leave a Reply