ပတ္ဝန္းက်င္ ေပၚမွ က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲံ႔ ေယ ဘုယ်တယ္လီဖုန္းလိုင္း

(llmyanmar.org) အရင္းရွင္ ဝါဒအဲဒီ ရွာေဖြျခင္းထဲမွ အက်ိဳးအျမတ္က က်ြန္ေတာ္တို့ကို မိုးကုတ္စက္ဝိုင္းေပၚမွာ မ်ားျပားလွစြာေသာ တစ္ကမာ႓လံုးဆိုင္ ရာပတ္ဝန္းက်င္ ကပ္ ေဘးေတြ ရွိတ႔ ဲေနရာတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ လမ္းျပခဲ႔ပါတယ္ ကမာ႓ႀကီးပူေႏြးလာျခင္း သမုဒၵ ရာထဲမွ ေသ ေစနိင္ ေသာ ဇုန္မ်ား သက္ ရွိမ်ားမ်ိဳးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္ျခင္း စသည္တို့ျဖစ္ေနပါတယ္ အရင္းရွင္ ဝါဒီ ဟာ ုျပသာနာတစ္ခုပါ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ ရာ အရာမ်ားရဲ႔ ေျဖ ရွင္းခ်က္မဟုတ္ပါဘူး အရင္းရွင္ ဝါဒဟာ ကမာ႓ႀကီးရဲ႔ စီးပြားေရးစနစ္ကို ထုတ္လုပ္မွဳ ရဲ႔ ေခ်ာက္နွတ္ခမ္းဝသို့ တြန္းပို့ ေနပါတယ္ အရင္းရွင္ ဝါဒဟာ လူသားေတြရဲ႔အမ်ားစု ရဲ႔ ျဒပ္ထု ေတြရဲံ ႔ ရုန္းကန္လွုပ္ ရွားမွုနဲံ အနည္းစုက …

More

စာတမ္းမ်ားက စတာလင္ ဟာ ဟစ္တလာကို ရပ္တန့္ဖို့ ရန္ ေကာင္းမြန္ ေသာ အလ်ား္မ်ားဆီသို့ သြားခဲ႔ပါတယ္

(llmyanmar.org) ၁၉၃၉ ခုနစ္မွာစတာလင္ ဟာ ဖက္ဆစ္ ဂ်ာမနီက္ု ဆန့္က်င္ ဖို့ရန္ အ ေနာက္ အုပ္စု ေတြနဲံ အ ေပးအယူတစိခုကိုျပဳလုပ္ဖို ့ရန္ ႀကိဳးစားခဲ႔ပါတယ္သိပ္ မႀကာခင္ လ်ွိဳ႔ဝွက္ အဆငိ့ အ တန္းေလ်ာ့ခ်ထားတဲ႔ စာတမ္းေတြ အရ စတာလင္ ဟာ ၁၉၃၉ ႀသဂုတ္ ၁၅ မွာ အဂၤလန္ နဲံျပင္ သစ္ နဲံပူးေပါင္းျပီး ဟစ္ တလာကို ရပ္တန့္ဖို့ ရန္ ႀကိဳးပမ္းမွုတစ္ခုကို သြားခဲ႔တယ္လို ့ပမာဏတစ္ခုကို ျပ သ ပါတယအခ်ကအလက္မ်ားအရ စတာလင္ ဟာ ဂ်ာမန္နယ္စပ္ ေပၚမွာစစ္သည္တစ္သန္းကို အျမဲအသင့္ ထားျပီးဟစ္ တလာ ရဲ႔ ဒုတိယကမာ႓စစ္ႀကီးကို က်ယ္ျပန့္လာတာကို ေနာင့္ယွက္ ဖုိ့ရန္ …

More

ဂိတ္မ်ားမွအမ်ိဳးသမီး စတာလင္ ရဲ႔ ရုရွားမွလိင္ နဲံ ႔စက္မွုလုပ္ငန္း Cambridge တကၠသိုလ္မွ ပံုနိပ္ျခင္း USA 2002

(llmyanmar.org) Prairie Fire ရဲ့ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း စတာလင္ နယ္ ေျမ အတြင္းမွ ေရြွေရာင္ လူဟာ ဆိုဗီယက္ လူမွုအဖြဲ႔အစည္းမွ ရွဳပ္ေထြးေသာဝိ ေရာဓိမ်ားကို ေဖာ္ျပပါတယ္ အထူးသျဖင့္ မိန္းမမ်ားသို ့ေစ့ေစ့စပ္စပ္ႀကည့္ရွဳ တာပါ သူမဟာ သူတို့ ေတြႀကားထဲက အခက္အခဲ သ ေဘာထားကြဲလြဲမွုေတြကိုေဖာ္ထုတ္ျပီး သူတို့ေတြဟာ ကြန္ပ်ဴတာယူနစ္ ေတြ ေပၚက ပါတီ ရဲ ႔အခ်က္အခ်ာ ေတြကိုလိုခ်င္ ခဲ႔ျပီး ဒါမွမဟုတ္ မိန္းမ ေတြ အတြက္ ဘဝပံုစ အ ေႀကာင္းအရာ ျပီးေတာ့ အဲဒီလူေတြဟာ ေနာက္ ဖက္မီးဖို ေတြမွာကြန္ပ်ဴတာယူနစ္ ေတြ ပံုစံေတြကိုထားရွိဖို ့ရန္ အလို ရွိခဲဲ့ပါတယ္ ျပီးေတာ့စီးပြားေရး ေပၚမွာ အထူးသီးသန့္ အားထည့္ထားပါတယ္ …

More

ဌာနခ်ဳပ္မွ ေတာ္လွန္ေရးသိပံၸစြမ္းရည္ဟာ စိတ္တူသ ေဘာတူျဖစ္တဲံ့နိင္ ငံ ေရး သ ေဘာတရားမဟုတ္ပါဘူး

(llmyanmar.org) စစ္မွန္ေသာကြန္ျမဴနစ္လွဳပ္ ရွားမွုေအာက္မွာ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူရဲ႔ ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာ ဟာ ထိန္းေက်ာင္းေပးျခင္းကိုခံရပါတယ္ မက္စ္ဝါဒီဟာပထမဆံုးေပါင္းစည္းမွုျဖစ္ျပီး အဲဒါဟာအလံုးစံု ေတာ္လွန္ ေရးရဲံ ဆန္းစစ္မွုကို သိပံၸပညာကိုအားျဖည့္ေပးျပီး ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒကို ေရာက္ ရွိေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္ မက္စ္ လီနင္ ဝါဒီဟာ ေနာက္ထပ္ခ်ိဳးဖ်က္မွုတစ္ခုပါ မက္စ္ဝါဒီ လီနင္ ဝါဒီ ဟာ ထိန္းသိမ္းထားတဲံ့ပစၥည္းမဲ႔ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ အစလွုိင္းလံုးရဲ႔ ယူနီဗာဆယ္သင္ ခန္းစာမ်ားကုိ ေပါင္းစည္းထားခဲ႔ပါတယ္ အထူးသျဖင့္ လီနင္ ဦးေဆာင္ ခဲ႔တဲ႔ ေဗာ္ရွီဗစ္ေတာ္လွန္ ေရးျဖစ္ပါတယ္ ေမာ့္ရဲ႔ထုတ္ ေဝမွုသို့မဟုတ္ မက္စ္ဝါဒီလီနင္ ဝါဒီ ေမာ့္ဆက္ ဝါဒီဟာ ေနာက္ထပ္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ အဲဒါဟာ အ ေကာင္းမြန္ဆံုး ေတာ္လွန္ ေရးသမိုင္းရဲ႔ေတာ္လွန္ ေရးေပါင္းစည္းမွဳကို …

More

နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီမ်ားဟာ ဗီယက္နမ္ အီရတ္စသည့္ နိင္ ငံေတြမွာသတ္ျဖတ္ျပီး အံဒီလူမဆန္ မွုကို ထိန္းသိမ္းထားပါတယ္

(llmyanmar.org) သိပ္ မႀကာေသးတဲံ ႔ ၂၀၀၉ခုနစ္ မွ ေလ့လာမွုအရ အ ေမရိကန္အုတ္ျမစ္ခ်ျခင္းရဲ႔ ဗီယက္နမ္ ေလ့လာဆန္းစစ္မွုတစ္ခု နဲ႔ ဗီယက္နမ္ ကာကြယ္ ေရးဝန္ႀကီးရဲ႔အစီရင္ ခံစာတစ္ ေစာင္ အရ ကုုန္းတြင္းပိုင္းမွ မ ေပါက္ကြဲေသးေသာ ဗံုးမ်ားဟာ ဗီယက္နမ္ နိင္ ငံ ရဲ႔ ရွဳခင္းကို အမညး္စက္ခ် လ်က္ ရွိျပီး လြနိခဲ႔တဲံ႔ ၃၅ နစ္က စစ္ပြဲက ျပီးဆံုးသြားခဲ႔တာ ေတာင္ အခု ခ်ိန္ထိ က်န္ ရွိေနတုန္းပါ ဗဟိုေျခာက္ခု အ ေျခစိုက္ ဗီယကိနမ္လူမ်ိဳးေတြဟာ စီရင္ စု မွာ ကုန္းတြင္းပိုင္းသံုးပံုတစ္ပံုဟာ အမွန္တကယ္ေဘးအႏၲရာယ္ တစ္ခု ရင္ ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႔ ေန ရတဲံအ …

More

နယ္ခ်ဲ႔နိင္ ငံမ်ားမွ ပထမကမာ႓သားမ်ားဟာ ဆိုရွယ္ဖက္ဆစ္ ဝါဒီမ်ားျဖစ္ႀကပါတယ္

(llmyanmar.org) တတိယကမာ႓သားမ်ားဟာ နယ္ခ်ဲ႔နိင္ ငံမ်ားမွ ပထမကမာ႓သားမ်ားကုိ ဆို ရွယ္ဖက္ဆစ္ ဝါဒီမ်ားလို ့ေခၚ ရျခင္း အ ေႀကာင္းျပခ်က္ ရွိပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တုို့ဟာ နယ္ခ်ဲ႔ ဝါဒိႏိုငိ ငံ ေတြမွာတစ္ကမာ႓လံုးအဆင့္ ေပၚမွာ ခ်မ္းသာႀကြယ္ဝမွဳ ရဲ႔အလယ္ဗဟိုျဖစ္ျပီး အရင္း ရွင္ ဝါဒီမ်ားရဲ႔ ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ တဲံ ေခတ္မွာ ေနထိုင္ ေနပါတယ္ ခ်မ္းသာတဲံနိင္ ငံမ်ားဟာ ဆငိးရဲတဲ႔နိင္ ငံ မ်ားကုိ အနိုင္ က်င့္ တယ္ အဓမၼလုယူတယ္ ေဆးစြဲ ေစတယ္ ဆင္းရဲ မြဲ ေတ ေစတယ္ က်ြန္ျပဳပါတယ္ အတင္းအဓမၼခိုင္းေစျခင္း ဗံုးႀကဲျခင္းတို့ျဖင့္ တင္ သြင္းျခင္း ျပဳလုပ္ ေနပါတယ္ တတိယကမာ႓မွ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားဟာ …

More

ရုပ္ ရွင္္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း(Seth Rogen) (The Interview 2014)ရုပိ ရွင္

(llmyanmar.org) အင္ တာဗ်ဴး(Seth Rogen 2014)ဟာမ်ားစြာ အျငင္းပြားဖြယ္ ရာအရာတစ္ခုပါ ဘာ့ေႀကာင့္လဲဆို ေတာ့ အဲ ဒီရဲ့ ေျမာက္ ကိုရီးယားပံုစံသရုပိ ေဆာင္ မွုဟာ ေျမာက္ကိုရီးယားအခုလက္ ရွိ ေခါငိးေဆာင္ ကင္ ဂ်ံဳအန္ ရဲ႔ မ်ိဳးရုိးနာမည္အလိုက္ ပါ ေသာ ေႀကာင့္ ျဖစ္ပါတယိ ဆိုနီမီဒီယာ အဖြဲ႔အစည္းဟာ ဒီရုပ္ ရွင္ ကိုဖန္တီးသူျဖစ္ျပီး အခ်က္အလက္မ်ားဆို င္ ရာ ဆိုက္ဘာစစ္ပြဲနဲ႔ အဖ်က္အဆီးခံလိုက္ ရပါတယ္ အဲဒီရုပ္ ရွင္ ဟာ မရင့္ က်က္ ေသးခင္ မႀကာေသးခင္ ကဘဲ ထုတ္လြွင့္ ခဲ႔ျပီး ကုမၸဏီရဲ႔ ေဒၚလာေပါင္းမ်ားစြာ ကုန္က်ခဲ႔ပါတယ္ တျခားအဖြဲ႔သားေတြနဲ႔ဆိုင္ တဲ႔ လ်ွိဳ႔ဝွက္ခ်က္မ်ားစြာလညး္ ခ်ိဳးဖ်က္ ဝင္ …

More

ေျမာက္ကိုရီးယားမွာမက္စ္နဲ႔လီနင္ ရဲ႔ပံုတူပန္းခ်ီကားမ်ားကုိ ဖယ္ ရွားျခင္း

(llmyanmar.org) ကာရယ္မက္စ္နဲံ႔ လီနင္ တို့ရဲ႔ ႀကီးမားေသာပံုတူပန္းခ်ီကားမ်ားကို ကင္ အီဆြန္းေလးေထာင္ ့ကြက္ အ ေပၚ အျပင္ သို ့ေငးစိုက္ ႀကညိ့ ေန ရတဲ႔ ပံုစံ ေျမာက္ ကိုရီးယားနိင္ ငံ ျပံဳးယမ္းမွာ အသံုးျပဳခဲ႔ပါတယ္ အဲဒါ ဟာ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ ေတြဟာ အ ေရးႀကီးတဲံ ႔ အခမ္းအနားေန ရာမ်ိဳးေတြမွာ ဖယ္ ရွားခံရတယ္လို ့ အစီရင္ ခံစာတင္ ခဲ႔ပါတယ္ ေလးေထာင့္ ကြက္ ဟာ ေျမာက္ကိုရီးယား မွာရွိတဲ႔ အ ေရးႀကီးဆံုး ဓာတ္ပံုရုိက္လို ့ရတဲ႔ ေနရာေတြထဲက တစ္ခုပါ အစိုးရ ရဲ႔စည္းရုံးေရး ပြဲ ေတြ ရဲ႔ ေန ရာတစ္ခု …

More

တတိယကမာ႓မွေတာ္လွန္ ေရး ပထမကမာ႓မွခုခံျခင္း (llmyanmar.org) ပထမကမာ႓ဟာ အခုအခ်ိန္ မွာ ေတာ့ ေတာ္လွန္ ေရးအတြက္ အခ်က္အလက္ဆိုင္ ရာ လူမွုအဖြဲ႔အစည္းဘာဆို ဘာမွ မရွိပါဘူး အဲဒါဟာ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စု မွာ သတိ ရွိစြာ အဲဒီအစိတ္အပိုင္းေတြကို ေရြ႔ေျပာင္းခံ ရတဲ႔ လိင္ ဒါမွမဟုတိ ေယဘုယ် အားျဖင့္ တတိယကမာ႓မွပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားကို ကူညီေထာက္ ပ႔ံရန္ အမ်ိုဳးသားအာရုံစိုက္မွုမ်ား ပင္ ေျပာ ေန တဲ႔ လူမွုအဖြဲ႔အစည္းဘာဆို ဘာမွမ ရွိပါဘူး ပထမကမာ႓အတြင္းမွာ သ ေဘာထားကြဲလြဲမွုမ်ားစြာပင္ ရွိေန ေသာ္လည္း အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုအတြင္းမွာ သ ေဘာထား ကြဲလြဲမွုမ်ားစြာ ပင္ ရွိ ေန ေသာ္လည္းအ …

More

ယဥ္ေက်းမွုေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမမွ အခ်က္အလက္မ်ားကိုစတင္ ျခင္း

(llmyanmar.org) ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဟာ က်ြန္ေတာ္တို့ရဲ႔ ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္ ျဖစ္ပါတယ္ အိုေဟာင္းေသာေမာ့ဆကိစ္တစ္ေယာက္ဟာ ေတာ့ သင္ ဟာ အခြင့္အလမ္းအတိုင္းအတာတုိင္းကို မခ်ိဳးျဖတ္နိင္ ပါဘူး ဒါေပမယ့္တစ္ခုကိုေတာ့ခ်ိဳးဖ်က္ နိင္ တယ္လို ့ ေျပာ ေနပါတယ္ သင္ ဟာ နံရံတစ္ခုဆီသို ့တစ္ခုဒါမွမဟုတ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ေသာ ခ်ိန္းႀကိဳးမ်ားကုိခ်ည္ ေနာင္ ထားမည္ဆိုလ်ွင္ အဲဒါဘက္္မွ မရွိပါဘူး က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ အဲဒီခ်ည္ ေနာင္ မွုအားလံုးကိုခ်ိဳးဖ်က္ ရပါမယ္ ဖိနိပ္မွု ရဲ႔အဆံုးသတ္ လိင္ ပိုင္းဆိုင္ ရာခြဲျခားမွု မရွိ ဆင္းရဲမြဲေတ မွဳ ရဲ႔အဆံုးသတ္ ခ်မ္းသာမွုမရွိ ဆင္းရဲမွုမရွိ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမွုမရွိ လိင္ ဖိနိပ္မွုမရွိငယ္ ရြယ္သူမ်ားအ ေပၚဖိနိပ္မွု မရွိ ဒီထက္ပိုျပီး မရွိနိင္ …

More